Byla eI-1463-428/2017
Dėl sprendimų panaikinimo

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Grauželio, Jolantos Medvedevienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Astos Urbonienės, sekretoriaujant Sigitai Damidavičienei, dalyvaujant pareiškėjo Kauno apskrities darbuotojų profesinės sąjungos „Sandrauga“ atstovei Astai Kakoškinai, atsakovo Kauno miesto savivaldybės tarybos atstovei L. G. ,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Kauno apskrities darbuotojų profesinės sąjungos „Sandrauga“ skundą atsakovei Kauno miesto savivaldybės tarybai dėl sprendimų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Pareiškėja patikslintu skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimą Nr. T-83 “Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymo“.

5Pareiškėja ir jos atstovė prašė skundą tenkinti. Pareiškėja skunde nurodė bei pareiškėjos atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad pareiškėja 2017 m. kovo 10 d. kreipėsi į atsakovę reikalaudama panaikinti šioje administracinėje byloje ginčijamą sprendimą, tačiau iš atsakovės per 10 dienų nesulaukė jokio atsakymo, todėl kreipėsi į teismą. Keliamas ginčas dėl skundžiamo spendimo panaikinimo yra susijęs su profesinės sąjungos narių teisių ar interesų pažeidimu, pažeidžiant imperatyvias įstatymo nuostatas. Atsakovė priimdama ginčijamą sprendimą siekė centralizuoti ugdymo įstaigų buhalterinę apskaitą. Skundžiamas sprendimas turi įtaką darbuotojų teisinei padėčiai dėl galimo darbuotojų - buhalterių atleidimo, perkėlimo į kitas darbovietes. Atsakovė, priimdama ginčijamą sprendimą, nesikonsultavo ir neinformavo darbuotojų atstovų apie numatomus švietimo įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymo struktūros pertvarkymus. Pareiškėjos teigimu, atsakovė prieš priimdama sprendimą, kuris turėjo esminės įtakos darbuotojų teisėms, privalėjo vykdyti informavimo ir konsultavimosi procedūras, kurios numatytos Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau - DK) 47 straipsnyje. Atsakovė ignoravo DK 47 straipsnio reikalavimus, t. y. darbdavio pareigą konsultuotis su darbuotojų atstovais prieš priimant nurodyto pobūdžio sprendimą, turintį įtakos darbuotojų teisinei padėčiai. Atsakovė nevykdydama šios pareigos pažeidė pagrindines procedūras, todėl priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą, kuris turi būti panaikintas.

6Atsakovė ir jos atstovė su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovė atsiliepime nurodė ir jos atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalį, išimtinei savivaldybės tarybos kompetencijai priklauso savivaldybės biudžetinių įstaigų steigimas, reorganizavimas, likvidavimas ir jų priežiūra. Kauno miesto savivaldybės taryba priimdama ginčijamą sprendimą nepažeidė konsultavimo - informavimo procedūrų, nes nėra biudžetinės įstaigos darbuotojų darbdavys. Teisinis pagrindas vykdyti konsultacijas su darbuotojų atstovais yra numatytas Darbo kodekso 23 straipsnio 1 dalies 2 punkte, kuriame numatyta, kad darbdavys privalo priimdamas sprendimus, galinčius turėti įtakos darbuotojų teisinei padėčiai, konsultuotis su darbuotojų atstovais, o įstatymų nustatytais atvejais - gauti jų sutikimą. To paties kodekso 47 straipsnio 1 ir 4 dalis numatyto, kad prieš priimdamas sprendimą dėl įmonės reorganizavimo, verslo ar jo dalies perdavimo ir kitus sprendimus, galinčius turėti esminės įtakos darbo organizavimui įmonėje ir darbuotojų teisinei padėčiai, darbdavys privalo informuoti darbuotojų atstovus ir konsultuotis su jais dėl tokio sprendimo priežasčių bei teisinių, ekonominių ir socialinių padarinių darbuotojams ir dėl numatytų priemonių galimiems padariniams išvengti arba jiems sušvelninti. Teisės aktuose konsultavimosi ir informavimo pareiga yra numatyta darbdaviui. Šiuo atveju biudžetinių įstaigų darbuotojų darbdavys yra biudžetinės įstaigos vadovas, ginčijamas sprendimas dėl švietimo įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymo pareiškėjos ir jos narių teisių nepažeidė, tiesiogiai teisinių pasekmių nesukėlė. Ginčijamu sprendimu buvo sprendžiamas šių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymas. Ginčijamu sprendimu nebuvo sprendžiami savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų darbo santykiai. Biudžetinių švietimo įstaigų reorganizavimas visiškai nesusijęs su pareiškėja ir jos teisėmis.

7Skundas netenkintinas.

8Ginčas byloje kilo dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-83 “Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymo“, kuriuo buvo nuspręsta Kauno „Aitvaro“ mokyklos ir kitų Kauno miesto savivaldybės biudžetinių bendrojo ugdymo mokyklų (išskyrus Kauno Jono Laužiko specialiąją mokyklą, Kauno Prano Daunio ugdymo centrą, Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centrą, Kauno specialiąją mokyklą, Kauno Vandos Tumėnienės ugdymo centrą, Kauno Aleksandro Puškino gimnaziją, Kauno Vaišvydavos pagrindinę mokyklą ir kitas mokyklas-daugiafunkcinio centro tipo mokyklas, taip pat mokyklas-darželius ir ikimokyklinio ugdymo įstaigas) buhalterinė apskaita nuo 2017 m. liepos 1 d. tvarkyti centralizuotai ir nuo 2017 m. spalio 1 d. - tvarkyti centralizuotai Kauno Jono Laužiko specialiosios mokyklos, Kauno Prano Daunio ugdymo centro, Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro, Kauno specialiosios mokyklos, Kauno Vandos Tumėnienės ugdymo centro, Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos, Kauno Vaišvydavos pagrindinės mokyklos ir kitų mokyklos-daugiafunkcinio centro tipo mokyklų, mokyklų-darželių ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų buhalterinę apskaitą.

9Ginčo esmė yra dėl atsakovės pareigos nevykdymo informuoti biudžetinių švietimo įstaigų darbuotojų, ginčo atveju, Kauno viešojo sektoriaus buhalterių ir apskaitininkų profesinės sąjungos, atstovus ir su jais konsultuotis pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau - DK) 47 straipsnio 3 ir 4 dalies nuostatas (DK redakcija galiojusi iki 2017-07-01), priimant minėto pobūdžio skundžiamą sprendimą.

10Pareiškėja savo teisę ginti Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų buhalterių ir apskaitininkų, kurie yra pareiškėjos padalinio – Kauno viešojo sektoriaus buhalterių ir apskaitininkų profesinės sąjungos nariai, teises ir teisėtus interesus grindžia Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo 18 straipsnio nuostatomis. Pareiškėjos teigimu, prieš priimant ginčijamą sprendimą, turintį esminę įtaką darbuotojų, ginčo atvejų - buhalterių ir apskaitininkų, teisinės padėties keitimuisi, atsakovė privalėjo vykdyti informavimo ir konsultavimosi procedūras su minėtose įstaigoje veikiančiomis profesinėmis sąjungomis. Pareiškėja skundo reikalavimą panaikinti ginčijamą tarybos sprendimą grindė DK 47 straipsnio nuostatomis, įtvirtinančiomis darbuotojų atstovų teisę į informavimą ir konsultavimą. Pareiškėjos teigimu, atsakovė DK 47 straipsnyje nurodytų pareigų nevykdė, pažeisdama Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 47 straipsnio reikalavimus.

11Visų pirma, pažymėtina, jog skundžiamas sprendimas buvo priimtas savivaldybės tarybai įgyvendinant priskirtas valdžios savarankiškas funkcijas, tačiau ne darbo, ekonominių ar socialinių darbuotojų teisių ir teisėtų interesų srityje. Skundžiamu sprendimu buvo nuspręsta nuo 2017 m. liepos 1 d. tvarkyti centralizuotai skundžiamo sprendimo 1 punkte nurodytų biudžetinių švietimo įstaigų buhalterinę apskaitą. Skundžiamo sprendimo kituose punktuose buvo nurodyti patvarkymai savivaldybės administracijos direktoriui parengti ir patvirtinti buhalterinės apskaitos tvarkymo sutarties formą, taip pat biudžetinių švietimo įstaigų vadovai įpareigoti iki nustatyto termino sudaryti su biudžetine įstaiga „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ patvirtintos formos sutartis ir pagal perdavimo ir priėmimo aktus perduoti šiai įstaigai buhalterinės apskaitos bei finansinius duomenis.

12Skundžiamą sprendimą pagrindžiantys teisės aktai ir sprendime numatyti patvarkymai, neabejotinai patvirtina, jog skundžiamu sprendimu nebuvo tiesiogiai sprendžiami darbo santykiai su biudžetinių švietimo įstaigų buhalteriais ar apskaitininkais. Sprendime nebuvo nurodyta jokių konkrečių patvarkymų, susijusių su biudžetinių švietimo įstaigų buhalterių profesinėmis, darbinėmis, socialinėmis, ekonominėmis teisėmis. Taip pat nenustatyta, jokių duomenų, kad skundžiamu tarybos sprendimu būtų įtakojamos įstatymais suteiktos profesinės sąjungos narių ar pačios pareiškėjos teisės. Skundžiamais sprendimais nebuvo tiesiogiai sukurta kokių nors akivaizdžių materialinių teisinių padarinių, pasekmių įtakojusių biudžetinėse švietimo įstaigose dirbančių, profesinės sąjungos narių, buhalterių ir apskaitininkų profesines, darbines, socialines ar kitas teises.

13Akivaizdu, kad skundžiamas sprendimas buvo priimtas savivaldybės tarybai įgyvendinant priskirtas valdžios savarankiškas funkcijas, tačiau ne darbo, ekonominių ar socialinių darbuotojų teisių ir teisėtų interesų srityje.

14Savivaldybės taryba, priimdama ginčijamą sprendimą, vadovavosi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 10 straipsnio 4 punkte įtvirtinta teise biudžetinių įstaigų apskaitą tvarkyti centralizuotai. Be to, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje 21 punkte numatyta išimtinė tarybos kompetencija steigti, reorganizuoti, likviduoti, biudžetines ir viešąsias įstaigas (kurių savininkė yra savivaldybė), savivaldybės įmones, akcines bendroves, uždarąsias akcines bendroves, jas prižiūrėti, skirti į pareigas ir atleisti iš jų teisės aktų nustatyta tvarka savivaldybės mokymo ir auklėjimo įstaigų vadovus, dalyvauti steigiant, reorganizuojant ir likviduojant viešuosius ir privačius juridinius asmenis, tvirtinti seniūnijų – biudžetinių įstaigų – nuostatus. Ginčo atveju, savivaldybės taryba priimdama ginčijamą sprendimą įgyvendino Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymų pavestą savarankišką funkciją priimti sprendimus savo nuožiūra, siekiant užtikrinti efektyvų jai priskirtų funkcijų ir tikslų įgyvendinimą (Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 d.).

15Pažymėtina ir tai, kad atsakovė - savivaldybės taryba taip pat nebuvo biudžetinių švietimo įstaigose dirbančių buhalterių, profesinės sąjungos narių, darbdavys, kurio sprendimai įtakotų šių darbuotojų teises, todėl priimdama skundžiamą sprendimą buhalterių profesinės sąjungos narių ir pačios pareiškėjos teisių nepažeidė.

16Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad valstybės tarnautojų teisių galimi pažeidimai turėtų būti konstatuojami ne per teisės aktus, apibrėžiančius valdžios institucijų veiklą, bet per teisės normas, tiesiogiai reglamentuojančias valstybės tarnybą ir konkretaus valstybės tarnautojo teises (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. birželio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-904/2008, 2010 m. gegužės 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-684/2010, 2011 m. vasario 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A62-1007/2011).

17Atkreiptinas dėmesys, kad DK 47 straipsnio 3 ir 4 dalies nuostatos, įpareigoja darbdavį prieš priimant sprendimus dėl grupės darbuotojų atleidimo iš darbo, informuoti darbuotojų atstovus ir su jais konsultuotis. Informavimas turi apimti planuojamų atleidimų priežastis, bendrą ir atleidžiamų darbuotojų skaičių pagal jų kategorijas, laikotarpį, per kurį bus nutraukiamos darbo sutartys, atleidžiamų darbuotojų atrankos kriterijus, darbo sutarčių nutraukimo sąlygas ir kitą svarbią informaciją. Konsultacijomis turi būti siekiama išvengti grupės darbuotojų atleidimų ar sumažinti jų skaičių arba sušvelninti šių atleidimų padarinius. Darbdavys, prieš priimdamas sprendimus dėl įmonės reorganizavimo, verslo ar jo dalies perdavimo ir kitus sprendimus, galinčius turėti esminės įtakos darbo organizavimui įmonėje ir darbuotojų teisinei padėčiai, privalo informuoti darbuotojų atstovus ir konsultuotis su jais dėl tokio sprendimo priežasčių bei teisinių, ekonominių ir socialinių padarinių darbuotojams ir dėl numatytų priemonių galimiems padariniams išvengti arba jiems sušvelninti. Nurodytas teisinis reguliavimas reiškia, kad tokia pareiga tenka darbdaviui, tačiau kaip jau buvo minėta savivaldybės taryba nebuvo biudžetinėse švietimo įstaigose dirbančių buhalterių ir apskaitininkų darbdavys.

18Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2017m. rugpjūčio 23 d. nutartyje, analogiško pobūdžio administracinėje byloje Nr. eA-4386-438/2017, kurios faktinės aplinkybės yra tapačios su nagrinėjamos bylos faktinėmis aplinkybėmis tarp tų pačių subjektų, bei tapačių santykių srityje, pažymėjo, jog Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo 18 straipsnis ir DK 47 straipsnio 3 ir 4 dalys reguliuoja skirtingus teisinius santykius. Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatas savivaldybės taryba yra savivaldybę atstovaujančioji institucija, kuriai yra suteiktos teisės vykdyti vietos valdžios funkcijas, bet nėra suteikta teisių vykdyti funkcijų darbo teisinių santykių srityje. Savivaldybės tarybai nėra suteikta teisių priimti ir atleisti iš valstybės tarnybos tarnautojų, sudaryti ir nutraukti darbo sutartis su darbuotojais, dirbančiais savivaldybei priklausančiose institucijose ir įstaigose (Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 3 str. 3 d., 16 str.). Išimtį iš šios taisyklės sudaro savivaldybės administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojų priėmimas į valstybės tarnybą bei atleidimas iš jos (Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 str. 1 d. 9 p.). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas minėtoje nutartyje pažymėjo, jog paprastai į valstybės tarnybą priima tarnautojus ir atleidžia iš jos bei sudaro ir nutraukia darbo sutartis su darbuotojais, dirbančiais savivaldybei priklausančiose institucijose ir įstaigose, savivaldybės administracijos direktorius bei savivaldybės institucijų ir įstaigų vadovai, kurie yra savarankiški subjektai darbo teisinių santykių srityje (Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 str, 30 str.). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, kad pagal teisės normų, reglamentuojančių darbo teisinius santykius, nuostatas subjektas, kuriam yra suteikta teisė priimti į valstybės tarnybą ir atleisti iš jos valstybės tarnautojus (Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 10 str., 44 str.) ar sudaryti bei nutraukti darbo sutartis su darbuotojais (DK 21 str.), yra pripažįstamas darbdaviu. Kadangi savivaldybės taryba tokių funkcijų nevykdo, todėl ji teisės normų, reglamentuojančių darbo teisinius santykius, taikymo prasme negali būti pripažįstama darbdaviu, o tai lemia, kad ji nėra teisinių santykių, kurie yra reglamentuojami Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo 18 straipsnyje ir DK 47 straipsnyje, subjektu.

19Nurodytas teisinis reglamentavimas ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojama praktika analogiško pobūdžio administracinėje byloje įgalina teigti, jog atsakovė, priimdama ginčijamą sprendimą dėl buhalterinės apskaitos organizavimo biudžetinėse švietimo įstaigose, įgyvendino savo teises numatytas nurodytuose teisės aktuose ir jų reikalavimų bei pareiškėjos ir jos narių teisių nepažeidė.

20Kaip jau buvo minėta, skundžiamas sprendimas neįtakojo pareiškėjos ar jos narių, dirbančių biudžetinių švietimo įstaigų buhalteriais ar apskaitininkais, darbo, ekonominių bei socialinių teisių ir jokių tiesioginių pasekmių nesukėlė. Ginčijamo tarybos sprendimo nėra jokio teisinio pagrindo naikinti, pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 84 – 87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

22Pareiškėjos skundą atmesti, kaip nepagrįstą.

23Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. Pareiškėja patikslintu skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį... 5. Pareiškėja ir jos atstovė prašė skundą tenkinti. Pareiškėja skunde... 6. Atsakovė ir jos atstovė su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė... 7. Skundas netenkintinas.... 8. Ginčas byloje kilo dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28... 9. Ginčo esmė yra dėl atsakovės pareigos nevykdymo informuoti biudžetinių... 10. Pareiškėja savo teisę ginti Kauno miesto savivaldybės biudžetinių... 11. Visų pirma, pažymėtina, jog skundžiamas sprendimas buvo priimtas... 12. Skundžiamą sprendimą pagrindžiantys teisės aktai ir sprendime numatyti... 13. Akivaizdu, kad skundžiamas sprendimas buvo priimtas savivaldybės tarybai... 14. Savivaldybės taryba, priimdama ginčijamą sprendimą, vadovavosi Lietuvos... 15. Pažymėtina ir tai, kad atsakovė - savivaldybės taryba taip pat nebuvo... 16. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad... 17. Atkreiptinas dėmesys, kad DK 47 straipsnio 3 ir 4 dalies nuostatos,... 18. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2017m. rugpjūčio 23 d.... 19. Nurodytas teisinis reglamentavimas ir Lietuvos vyriausiojo administracinio... 20. Kaip jau buvo minėta, skundžiamas sprendimas neįtakojo pareiškėjos ar jos... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų... 22. Pareiškėjos skundą atmesti, kaip nepagrįstą.... 23. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...