Byla 2-610-543/2012
Dėl skolos priteisimo

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Irmutė Kliučinskienė, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Prienų butų ūkis“ ieškinį atsakovei J. S. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Prienų butų ūkis“ ieškiniu (b.l.2-5) ir patikslintu ieškiniu (b.l.42-45) prašo priteisti iš atsakovės J. S. 1370,87 Lt skolos, 95,77 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas - 30,00 Lt žyminio mokesčio. Nurodo, kad atsakovė J. S. gyvena name ( - ), kurį administruoja ieškovas. Už ieškovo atsakovei suteiktas paslaugas – pastato eksploatavimą ir administravimą atsakovė privalo apmokėti pagal pateiktą sąskaitą iki atsiskaitomojo mėnesio pabaigos gyvenamojo namo administratoriui, t.y. ieškovui UAB „Prienų butų ūkis“, tačiau atsakovė nuo 2006 m. spalio mėnesio už suteiktas paslaugas visiškai nemoka. Laikotarpiu nuo 2006 m. spalio mėnesio iki 2012 m. kovo 1 d. atsakovė yra skolinga ieškovui iš viso 1370,87 Lt (865,09 Lt už pastato eksploataciją, 505,78 Lt už pastato administravimą).

3Prievolė – tai teisinis santykis, kurio viena šalis (skolininkas) privalo atlikti kitos šalies (kreditoriaus) naudai tam tikrą veiksmą arba susilaikyti nuo tam tikro veiksmo, o kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, kad šis įvykdytų savo pareigą (CK 6.1 str.). Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (CK 6.2). Vadovaujantis CK 6.38 str. 1 d., prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais, tačiau atsakovė savo įsipareigojimų nevykdė.

4Lietuvos Respublikos CK 4.84 str. 1 d. nurodyta, kad, jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat jei bendrija likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius. To paties straipsnio 2 dalyje teigiama, kad administratorių skiria savivaldybės (valdyba) arba jo (jos) įgaliotas atstovas. Administratorius administruoja turtą CK 4.240 straipsnio pagrindu. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 patvirtintų „Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų“ 2.4 p. numatyta, kad administratorius savo teises ir pareigas pradeda vykdyti nuo perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos, 2.5 p. nustato buto savininko pareigą sumokėti mokesčius už namo bendrojo naudojimo objektų administravimą, jų techninę priežiūrą, komunalines ir kitas paslaugas, 5.7 p., 8 - 9 p. - nustato mėnesinių mokesčių apskaičiavimo tvarką.

5Išnagrinėjus prie ieškinio ir patikslinto ieškinio pateiktus dokumentus – 2012-03-14 buhalterinę pažymą (b.l.7-8), nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (b.l.9), Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-09-19 įsakymą Nr. (7.6)-A3-517 dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų patvirtinimo ir seniūnijų daugiabučių gyvenamųjų namų administratoriaus skyrimo (b.l.11), Prienų rajono Stakliškių seniūnijos daugiabučių gyvenamųjų namų 2006-09-27 perdavimo ir priėmimo aktą Nr. 11-8 (b.l.12-14), Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimus dėl gyvenamųjų patalpų eksploatavimo išlaidų nustatymo (b.l.15-16, 17-18), statinio techninės priežiūros žurnalą (b.l.19-22a), gyvenamojo namo apžiūros aktus (b.l.23, 24, 25, 26, 27), ataskaitas dėl ( - ) daugiabučio namo bendrasavininkų lėšų panaudojimo (b.l.28, 29, 30), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu daugiabučiu namu, ataskaitas (b.l.31-33, 34-36), 2012-05-21 mokesčio už daugiabučio gyvenamojo namo bendros nuosavybės administravimą buhalterinę pažymą (b.l.47-48), 2012-05-21 mokesčio už daugiabučio gyvenamojo namo nuolatinę techninę priežiūrą (eksploatavimą) buhalterinę pažymą (b.l.49-50), 2012-05-21 delspinigių už nesumokėtus mokesčius skaičiuotę (b.l.51), matyti, kad J. S. yra buto, esančio ( - ), savininkė (b.l.9). Nurodytame gyvenamajame name neįsteigta nei gyvenamojo namo savininkų bendrija, nei sudaryta jungtinės veiklos sutartis, jį administruoja ieškovas UAB „Prienų butų ūkis“.

6Rašytiniais bylos duomenimis įrodyta, kad ieškovas administruoja gyvenamąjį namą, kuriame gyvena atsakovė, teisės aktų nustatyta tvarka, todėl jis turi teisę reikalauti iš atsakovės išlaidų už pastato eksploatavimą bei administravimą, o atsakovė turi pareigą atlyginti ieškovui jo turėtas išlaidas.

7Kadangi atsakovė už teikiamas paslaugas su ieškovu neatsiskaitė, todėl ieškovui iš atsakovės priteistina 1370,87 Lt skolos ir 95,77 Lt delspinigių (CK 4.82 str., 4.84 str., 4.237 str., 6.1 str., 6.71 str., 6.577 str., 6.583-6.584 str., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 patvirtintų „Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų“ 2.2 p., 2.3 p., 5.7 p., 8-9 p.), nes atsakovas savo prievoles privalėjo vykdyti tinkamai ir laiku.

8Iš atsakovės ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2012-06-02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

9Iš atsakovės taip pat priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 30,00 Lt žyminio mokesčio (CPK 93 str. 1 d.) ieškovui.

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5 str. 6 d., 427 str., 428 str.,

Nutarė

11Ieškinį tenkinti visiškai.

12Priteisti iš atsakovės J. S., asmens kodas nežinomas, gimusios ( - ), gyvenančios ( - ), 1370,87 Lt skolos, 95,77 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo 2012-05-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 30,00 Lt žyminio mokesčio ieškovui UAB „Prienų butų ūkis“, į.k. 170609076, Kęstučio g. 37, 59129, Prienai, a.s. Nr. ( - ), AB DNB Nord bankas, banko kodas 40100.

13Išaiškinti atsakovei, kad, jeigu ji per dvidešimt dienų nuo sprendimo kopijos įteikimo dienos raštu nepateiks Prienų rajono apylinkės teismui motyvuotų prieštaravimų, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui bus išduotas vykdomasis raštas.

14Informuoti atsakovę apie tai, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai.

15Informuoti atsakovę apie tai, kad jeigu atsakovė per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi panaikina teismo preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia.

16Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai