Byla A-662-1388-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės (kolegijos pirmininkė), Audriaus Bakavecko (pranešėjas) ir Arūno Sutkevičiaus, sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei, rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 30 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo S. K. skundą atsakovams Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas S. K. skundu (b. l. 3-5) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas įpareigoti atsakovą Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir Departamentas) priimti jo prašymą dėl nacionalinės vizos (D) išdavimo ir jį išnagrinėti.

5Paaiškino, kad yra Indijos pilietis, Lietuvos Respublikoje gyvena nuo 2006 m. rugsėjo 13 d., leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje buvo išduotas mokymosi pagrindais. 2008 m. gegužės 26 d. kartu su dar dviem Indijos piliečiais įkūrė įmonę, kurią 2008 m. gegužės 29 d. įregistravo VĮ Registrų centre. Nurodė, kad Departamentas 2008 m. liepos 28 d. priėmė sprendimą pakeisti jam leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ir išduoti naują leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, galiojantį 1 metus. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato Migracijos poskyris 2008 m. rugpjūčio 1 d. išdavė leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, galiojantį iki 2009 m. rugpjūčio 1 d. Paaiškino, kad šiuo metu yra priimtas mokytis į VĮ Socialinių mokslų kolegijos Vilniaus skyrių, o laikinam buvimui Lietuvos Respublikoje išduodama nacionalinė viza (D). 2009 m. liepos 21 d. kreipėsi į Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybą (toliau – ir Migracijos valdyba), prašydamas išduoti jam nacionalinę vizą (D), pateikė visus įstatymo reikalavimus atitinkančius dokumentus, tačiau Migracijos valdyba atsisakė juos priimti, motyvuodama, kad vizą būtina gauti savo šalyje. Teigė, kad prašė priimti dokumentus ir raštu atsakyti dėl nacionalinės vizos (D) neišdavimo, tačiau Migracijos valdybos darbuotojai atsisakė tai padaryti. Pareiškėjo manymu, tuo buvo apribota jo teisė žinoti, kodėl negali gauti nacionalinės vizos (D) Lietuvos Respublikos teritorijoje, taip pat apribota galimybė kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių. Pažymėjo, kad kai Migracijos valdyba atsisakė priimti prašymą dėl vizos išdavimo, kitą dieną minėtą prašymą ir visus dokumentus išsiuntė Departamentui.

6Atsakovas Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos atsiliepimu į skundą (b. l. 10-11) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Tvirtino, kad į Departamentą dėl nacionalinės vizos (D) išdavimo S. K. nesikreipė, Departamentas šiuo klausimu nėra priėmęs jokių sprendimų ir nėra atlikęs skundžiamų veiksmų, todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 22 straipsnio 1 dalimi, Departamento sprendimai ar veiksmai negali būti skundžiami. Teigė, kad pareiškėjas šiuo metu Lietuvos Respublikoje yra neteisėtai, nes jam išduoto leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje galiojimas baigėsi 2009 m. rugpjūčio 1 d. Nurodė, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – ir Įstatymas) nuostatomis, pateikti prašymą išduoti nacionalinę vizą (D) būnant Lietuvos Respublikoje pareiškėjas galėtų tik tokiu atveju, jeigu joje būtų teisėtai. Tokį prašymą šiuo metu pareiškėjas gali pateikti išvykęs iš Lietuvos Respublikos konsulinei įstaigai užsienyje. Atkreipė dėmesį, kad pareiškėjas Migracijos valdybos 2009 m. rugpjūčio 4 d. sprendimu yra įpareigotas išvykti iš Lietuvos Respublikos.

7Atsakovas Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdyba atsiliepimu į skundą (b. l. 13-14) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad Departamento Imigracijos skyrius 2009 m. liepos 9 d. pranešimu Nr. (15/4-7) 10K-31400 nurodė, jog pareiškėjui atsisakyta pakeisti jo turimą leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje. Leidimo gyventi jis prašė, nes ketino užsiimti teisėta veikla Lietuvos Respublikoje. Pareiškėjas 2009 m. liepos 21 d. Migracijos valdybai pateikė naują prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, kuris, vadovaujantis Įstatymo 51 straipsnio 2 dalimi, buvo persiųstas Departamentui. Pažymėjo, kad, vadovaujantis Įstatymo 21 straipsnio 1 dalimi bei vidaus reikalų ministro ir užsienio reikalų ministro 2004 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 1V-280/V-109 patvirtinto Dokumentų vizai gauti pateikimo, vizos išdavimo bei panaikinimo, konsultavimosi, kelionių organizatorių ir kelionių agentūrų akreditavimo ir kvietimo užsieniečiui laikinai atvykti į Lietuvos Respubliką patvirtinimo tvarkos aprašo (toliau – ir Aprašas) 22.2 punkto nuostatomis, pareiškėjas, norėdamas Migracijos valdybai pateikti prašymą išduoti jam nacionalinę vizą (D) kaip studentui, pateikusiam prašymą dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo, turėjo pateikti kviečiančiosios įstaigos prašymą ir dokumentus, patvirtinančius aplinkybes, dėl kurių jis negali išvykti iš Lietuvos Respublikos. Nurodė, kad, tikslindama duomenis, Migracijos valdyba 2009 m. rugpjūčio 4 d. kreipėsi į VĮ Socialinių mokslų kolegijos Tarptautinių ryšių skyrių su prašymu atsakyti, ar Socialinių mokslų kolegija rengė prašymą išduoti nacionalinę vizą (D) pareiškėjui, tačiau buvo gautas atsakymas, kad S. K. į jų įstaigą dėl prašymo išduoti jam daugkartinę nacionalinę vizą (D) parengimo nesikreipė. Nurodė, kad pareiškėjas 2009 m. liepos 21 d. kreipėsi į Migracijos valdybą, prašydamas išduoti jam leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, tačiau duomenų apie tai, kad jis prašė vizos (D), nėra. Teigė, jog pareiškėjas klaidina teismą, teigdamas, kad 2009 m. liepos 21 d. kreipdamasis į Migracijos valdybą pateikė visus įstatymo reikalavimus atitinkančius ir reikalingus dokumentus.

8II.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. spalio 30 d. sprendimu pareiškėjo skundą patenkino ir įpareigojo atsakovą Migracijos valdybą priimti pareiškėjo prašymą dėl nacionalinės vizos išdavimo ir jį išnagrinėjus priimti sprendimą.

10Nurodė Aprašo 22.2, 8, 25.2, 25.8, 2.10 punktus, nustatė, kad pareiškėjo leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje galiojo iki 2009 m. rugpjūčio 1 d., prašymą ir papildomus dokumentus nacionalinei vizai gauti pareiškėjas Migracijos valdybai pateikė 2008 m. liepos 21 d., t. y. dar turėdamas teisę būti Lietuvos Respublikoje. Migracijos valdyba nepriėmė pareiškėjo prašymo ir pateiktų dokumentų, motyvuodama, kad ne visi reikalingi dokumentai pateikti ir jų nepakanka nacionalinei vizai gauti. Pažymėjo, kad Viešojo administravimo įstatymo normos įpareigoja viešojo administravimo subjektą garantuoti asmenų teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą. Nurodė, kad, pareiškėjui pageidaujant gauti atsakymą raštu, Migracijos valdyba turėjo priimti prašymą ir įvertinti pateiktų dokumentų pakankamumą ir pagrįstumą bei priimti motyvuotą sprendimą, atitinkantį Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimus ir išsprendžiantį pareiškėjo prašymą bei suteikiantį jam teisę į sprendimo apskundimą. Kadangi pagal bylos duomenis pareiškėjas su prašymu dėl nacionalinės vizos išdavimo pirmiausia kreipėsi į Migracijos valdybą, o tik po to į Departamentą, priėjo prie išvados, kad sprendimą dėl pareiškėjo prašymo išsprendimo turi priimti Migracijos valdyba.

11III.

12Atsakovas Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdyba apeliaciniu skundu (b. l. 71-73) prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

13Paaiškina, kad S. K. teisėto buvimo Lietuvos Respublikoje laikas baigėsi 2009 m. rugpjūčio 1 d., todėl, norėdamas likti Lietuvoje studijuoti, pareiškėjas Migracijos valdybai privalėjo pateikti dokumentus dėl nacionalinės vizos (D) išdavimo. Atkreipia dėmesį į Aprašo 22.2, 25, 25.8, 22.10 punktus, Įstatymo 21 straipsnio 1 dalį ir konstatuoja, kad pareiškėjas klaidina teismą, teigdamas, kad pateikė visus dokumentus, kuriuos užsienietis turi pateikti vizų tarnybai vizai gauti. Pažymi, kad S. K. prašymas išduoti leidimą laikinai gyventi buvo priimtas, užregistruotas ir persiųstas Departamentui. Pažymi, kad pareiškėjas Migracijos valdyboje prašymą dėl nacionalinės vizos (D) išdavimo buvo išreiškęs tik žodžiu ir buvo informuotas, ką, vadovaujantis Aprašu, turi pateikti neišvykstant iš Lietuvos. Atkreipia dėmesį į Įstatymo 21 straipsnio 3 dalies 4 punktą ir pažymi, kad iš byloje pateiktų dokumentų matyti, jog S. K. prašymas ir dokumentai 2009 m. liepos 28 d. buvo gauti Departamente ir išnagrinėti. Prieina prie išvados, kad prašymas, kurį, pareiškėjo teigimu, jis norėjo pateikti Migracijos valdybai ir gauti atsakymą raštu, buvo kompetentingos institucijos išnagrinėtas, jam buvo atsakyta, tačiau pareiškėjas iki 2009 m. rugpjūčio 1 d. dokumentų, nurodytų Departamento atsakyme, nepateikė. Pažymi, kad šiuo metu S. K. Lietuvos Respublikoje gyvena neteisėtai. Pabrėžia, kad jo prašymas dėl vizos išdavimo negali būti priimtas ir nagrinėjamas, nes Aprašo 5 punkte nustatyta, jog prašymo dėl vizos išdavimo nagrinėjimo metu nustačius, kad užsieniečio buvimas valstybėje yra neteisėtas, jo prašymo dėl vizos išdavimo nagrinėjimas nutraukiamas.

14Atsakovas Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 77-78) sutinka su Migracijos valdybos apeliacinio skundo dalimi dėl įpareigojimo Migracijos valdybai išnagrinėti S. K. pateiktus dokumentus dėl nacionalinės vizos (D) ir priimti sprendimą. Pažymi, kad, atsižvelgiant į Įstatymo 21 straipsnio 3 dalies 4 punktą, sprendimus dėl nacionalinių vizų (D) išdavimo ir atsisakymo jas išduoti priima Departamentas.

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16IV.

17Byloje kilo ginčas dėl to, ar teisėtai atsakovas Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdyba atsisakė priimti ir nagrinėti pareiškėjo 2009 m. liepos 21 d. prašymą išduoti nacionalinę vizą (D).

18Aprašo 4 punkte nustatyta, kad dokumentus vizai gauti priima ir nagrinėja įgaliotų valstybės institucijų ir įstaigų, kuriose užsieniečiui išduodama viza, valstybės tarnautojai, jie sprendžia ir klausimus, susijusius su vizos išdavimu, atsisakymu išduoti vizą ar vizos panaikinimu, konsultacijomis, kelionių organizatorių ir kelionių agentūrų akreditavimu.

19Įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, kad užsienietis dokumentus vizai gauti pateikia Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai, o vidaus reikalų ministro kartu su užsienio reikalų ministru nustatytais atvejais taip pat gali pateikti pasienio kontrolės punkte, vidaus reikalų ministro įgaliotoje institucijoje arba Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje.

20Įstatymo 21 straipsnio 3 dalyje pažymėta, kad sprendimus dėl nacionalinių vizų išdavimo ar atsisakymo jas išduoti priima Departamentas, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsulinis departamentas, Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos.

21Vidaus reikalų ministro 2004 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. 1V-292 patvirtintame Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų, kuriose užsieniečiams yra išduodamos vizos, sąrašo (toliau – ir Sąrašas) 11 eilutėje Departamento vizų tarnyba pažymėta kaip institucija, kurioje, be kita ko, išduodama nacionalinė viza (D) (Įstatymo 17 straipsnis). Atsakovo – Migracijos valdybos, minėtame Sąraše nėra. Be to, Aprašo 25.8 punkte įtvirtinta, kad daugkartinei nacionalinei vizai gauti užsienietis vizų tarnybai pateikia šio aprašo 22.10 punkte nurodytais atvejais – dokumentus, patvirtinančius aplinkybes, dėl kurių užsienietis negali išvykti iš Lietuvos Respublikos. Šiais atvejais prašymas ir dokumentai pateikiami vienai iš šių institucijų: Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybai, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos skyriui, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos skyriui arba Migracijos departamentui. Tai reiškia, jog sprendimą išduoti nacionalinę vizą priima tik Migracijos departamentas, o dokumentai minėtai vizai gauti gali būti pateikiami Departamentui tiesiogiai arba per Apraše nurodytus policijos komisariatų struktūrinius padalinius.

22Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms. Viešojo administravimo įstatymo paskirtis, be kita ko, sudaryti prielaidas įgyvendinti minėtą Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą bei garantuoti asmenų teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą.

23Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko 2009 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 10-V-213 patvirtinto Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato darbo reglamento (toliau – ir Reglamentas) 6 punkte nustatyta, kad Migracijos valdyba yra Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato struktūrinis padalinys. Reglamento 96 punkte nurodyta, kad Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato struktūrinių padalinių darbuotojai, nagrinėdami asmenų prašymus, skundus, pranešimus, privalo vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, teisingumo, sąžiningumo, taip pat Viešojo administravimo įstatyme įtvirtintais įstatymo viršenybės, objektyvumo, nešališkumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo, efektyvumo ir „vieno langelio“ principais.

24Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintų Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 10 punkte nurodyta, kad asmenų prašymai nagrinėjami pagal institucijos kompetenciją. Jeigu institucija, kuriai pateiktas prašymas, neįgaliota spręsti jame išdėstytų klausimų, ji ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo institucijoje išsiunčia prašymą kompetentingai institucijai (pasilikdama prašymo kopiją) ir raštu praneša apie tai asmeniui, paaiškindama persiuntimo priežastis. Taisyklių 26 punkte nustatyta, kad rašytiniai prašymai, pateikti tiesiogiai, atsiųsti paštu, per pasiuntinį ar gauti „vieno langelio“ asmenų aptarnavimo padalinyje, turi būti užregistruoti atitinkamame institucijos dokumentų registre. Taisyklių 41.1 punkte nurodyta, kad į prašymą suteikti administracinę paslaugą – išduoti leidimą (licenciją), dokumentą, jo kopiją, nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą, – atsakoma suteikiant prašomą administracinę paslaugą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys.

25Iš byloje pateiktų duomenų nustatyta, kad pareiškėjo leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje galiojo iki 2009 m. rugpjūčio 1 d. Prašymą ir papildomus dokumentus nacionalinei vizai (D) gauti pareiškėjas Migracijos valdybai pateikė 2009 m. liepos 21 d., t. y. dar turėdamas teisę būti Lietuvos Respublikoje. Nagrinėjamu atveju, konstatuojant apelianto veikos – pareiškėjo prašymo nepriėmimo – teisėtumą, nėra aktualu nustatyti, ar visi reikiami dokumentai kartu su prašymu buvo pateikti. Tai aktualu jau nagrinėjant priimtą prašymą.

26Atsižvelgusi į aukščiau nurodytą ginčo santykių teisinį reglamentavimą, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad Migracijos valdyba 2009 m. liepos 21 d. nepagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo prašymą dėl nacionalinės vizos (D) išdavimo. Apeliantas nenurodė aplinkybių, pateisinančių pareiškėjo 2009 m. liepos 21 d. pateikto prašymo išduoti nacionalinę vizą (D) nepriėmimą. Nustatyta, kad tokia veika Migracijos valdyba pažeidė Viešojo administravimo įstatyme įtvirtintą reglamentavimą bei kitų teisės aktų nuostatas. Tačiau, atsižvelgusi į tai, kad nagrinėjamu atveju atsakovas nebuvo ir nėra kompetentingas priimti sprendimą dėl nacionalinės vizos (D) išdavimo S. K. bei iš bylos medžiagos matyti, jog dėl nacionalinės vizos (D) išdavimo pareiškėjas kreipėsi (2009 m. liepos 27 d.) ir į Migracijos departamentą, todėl, įpareigojus Migracijos valdybą priimti pareiškėjo prašymą dėl nacionalinės vizos išdavimo ir jį išnagrinėjus priimti sprendimą, pastaroji bet kokiu atveju turėtų jį persiųsti nagrinėti Departamentui (Taisyklių 10 ir Aprašo 25.8 punktai), o taip pat įvertinusi tai, kad pagal bylos duomenis S. K. teisėto buvimo Lietuvos Respublikoje laikas baigėsi 2009 m. rugpjūčio 1 d., teisėjų kolegija konstatuoja, kad palikti nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuriuo pareiškėjo skundas patenkintas ir Migracijos valdyba įpareigota priimti pareiškėjo prašymą dėl nacionalinės vizos išdavimo bei jį išnagrinėjus priimti sprendimą, nėra tikslinga ir teisinga. Dėl šių priežasčių apygardos administracinio teismo sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas – pareiškėjo skundas atmestinas.

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

28Atsakovo Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybos apeliacinį skundą tenkinti.

29Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 30 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo S. K. skundą atmesti.

30Sprendimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas S. K. skundu (b. l. 3-5) kreipėsi į... 5. Paaiškino, kad yra Indijos pilietis, Lietuvos Respublikoje gyvena nuo 2006 m.... 6. Atsakovas Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos... 7. Atsakovas Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos... 8. II.... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. spalio 30 d. sprendimu... 10. Nurodė Aprašo 22.2, 8, 25.2, 25.8, 2.10 punktus, nustatė, kad pareiškėjo... 11. III.... 12. Atsakovas Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos... 13. Paaiškina, kad S. K. teisėto buvimo Lietuvos... 14. Atsakovas Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos... 15. Teisėjų kolegija... 16. IV.... 17. Byloje kilo ginčas dėl to, ar teisėtai atsakovas Vilniaus apskrities... 18. Aprašo 4 punkte nustatyta, kad dokumentus vizai gauti priima ir nagrinėja... 19. Įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, kad užsienietis dokumentus... 20. Įstatymo 21 straipsnio 3 dalyje pažymėta, kad sprendimus dėl nacionalinių... 21. Vidaus reikalų ministro 2004 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. 1V-292... 22. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad... 23. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko 2009 m. kovo... 24. Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintų Asmenų... 25. Iš byloje pateiktų duomenų nustatyta, kad pareiškėjo leidimas laikinai... 26. Atsižvelgusi į aukščiau nurodytą ginčo santykių teisinį... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 28. Atsakovo Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos... 29. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 30 d. sprendimą... 30. Sprendimas neskundžiamas....