Byla I-784-423/2009

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Asta Urbonienė, susipažinusi su pareiškėjo UAB „Serneta“ skundu,

Nustatė

2Kauno apygardos administraciniame teisme buvo gautas pareiškėjo UAB „Serneta“ skundas atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos sprendimo dėl žemės sklypo, esančio Kauno m. (Duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (Duomenys neskelbtini), dalių reikalingų kiekvienam atskiram statiniui eksploatuoti pagal 2009-03-25 patvirtintą žemės sklypo planą panaikinimo.

3 Skundą atsisakytina priimti.

4Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 15 straipsnio 1 dalies 1 punktą, administracinių teismų kompetencijai yra priskirta nagrinėti bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus. Vadovaujantis ABTĮ 22 str. 1 d., ginčo objektu administraciniame teisme gali būti viešojo ar vidaus administravimo subjekto aktai ar veiksmai (neveikimas), kurie suinteresuotiems asmenims objektyviai sukelia atitinkamas teisines pasekmes (pažeidžia jų teises ar įstatymų saugomus interesus). Nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, teismas asmens teisių apginti negalėtų, nes net ir skundo tenkinimo atveju asmens teisių ir pareigų apimtis nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis. Todėl teismas negali priimti nagrinėti skundų dėl aktų negalinčių sukelti teisinių pasekmių suinteresuotiems asmenims.

5Šiuo aspektu pažymėtina, kad pareiškėjo teismui ginčijamas Kauno miesto savivaldybės administracijos sprendimas dėl žemės sklypo, esančio Kauno m. (Duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (Duomenys neskelbtini), dalių reikalingų kiekvienam atskiram statiniui eksploatuoti pagal 2009-03-25 patvirtintą žemės sklypo planą yra tik informacinio pobūdžio dokumentas, nesukėlęs pareiškėjui teisinių pasekmių (neįtakojęs pareiškėjo teisių ir pareigų). Juo tik buvo pateikta informacija apie tai, kad šiuo planu buvo nustatyta žemės sklypo naudojimosi tvarka. Šiame plane tik nustatyta naudojimosi tvarka, o ne sprendimas. Nepriėmus sprendimo dėl tokios naudojimosi tvarkos, jis pats savaime pareiškėjui teisinių pasekmių nesukels. Todėl ginčas dėl minėto plano panaikinimo negali būti laikomas administracinių teismų kompetencijai priskirtu ginču. ABTĮ 2 str. 14 ir 15 dalis „teisės aktus“ apibrėžia kaip individualius ir administracinius teisės aktus, kurie sukelia atitinkamas teisines pasekmes tam tikriems subjektams. Administracinis aktas – vykdant administravimo funkcijas, administravimo subjekto priimtas teisės aktas (ABTĮ 2 str. 15 d.). Individualus teisės aktas – vienkartinis teisės taikymo aktas, skirtas konkrečiam subjektui ar individualiais požymiais apibūdintų subjektų grupei (ABTĮ 2 str. 14 d.).

6Atsižvelgiant į įstatyme pateiktą viešojo administravimo subjekto priimamo akto sąvoką galime išskirti tokius jo požymius: 1) teisės akto priėmimas vykdant viešojo administravimo funkcijas; 2) toks aktas yra oficialus sprendimas, kurį priima viešojo administravimo subjektas dėl vieno ar kito viešojo administravimo srityje kylančio klausimo; 3) sukelia teisines pasekmes (sukuria, pakeičia ar nutraukia teisinius santykius).

7Todėl pareiškėjo skundžiamas Kauno miesto savivaldybės administracijos sprendimas dėl žemės sklypo, esančio Kauno m. (Duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (Duomenys neskelbtini), dalių reikalingų kiekvienam atskiram statiniui eksploatuoti pagal 2009-03-25 patvirtintą žemės sklypo planą negali būti laikomas teisės aktu ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies nuostatų prasme. Atitinkamai ir ginčas dėl minėto plano panaikinimo negali būti laikomas administracinių teismų kompetencijai priskirtu ginču (2006 m. spalio 31 d. nutartis byloje Nr. AS3-419/2006). Dėl šios priežasties pareiškėjo skundas atsisakytinas priimti.

8Kadangi pareiškėjo UAB „Serneta“ skundą atsisakyta priimti, todėl grąžintinas 2009-06-12 sumokėtas 100 Lt žyminis mokestis (ABTĮ 42 str. 1 d. 3 p.).

9Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, teisėja

Nutarė

10Atsisakyti priimti pareiškėjo UAB „Serneta“ skundą.

11Grąžinti UAB „Serneta“ 100 lt. (vieno šimto litų) žyminį mokestį, 2009-06-12 sumokėtą UAB „Serneta“ Valstybinei mokesčių inspekcijai (sąskaitos Nr. LT 247300010112394300).

12Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai