Byla 2-20484-466/2015
Dėl įpareigojimo teikti paslaugas ir sutarties pakeitimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Pašvenskas, sekretoriaujant Laimai Šidlauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokato padėjėjui A. O., atsakovo atstovei advokato padėjėjai J. Š., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Mistertango“ ieškinį atsakovui UAB „EVP International“ dėl įpareigojimo teikti paslaugas ir sutarties pakeitimo,

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašė įpareigoti atsakovą atnaujinti paslaugų teikimą pagal 2014-03-28 Bendrąją paslaugų teikimo sutartį, nes atsakovas be pagrindo 2015-03-20 sustabdė paslaugų teikimą remdamasis Sutarties 10.2.4 punktu. Ieškovas nurodė, jog dėl paslaugų teikimo sustabdymo jis gali patirti nuostolių.

3Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Nurodė, jog ieškovas 2015-03-13 elektroniniame laiške patvirtino, jog sąskaitoje laiko savo klientų lėšas. Pagal Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 22 str. iš elektroninių pinigų turėtojų gautos lėšos turi būti saugomos specialiose depozitinėse sąskaitose, į kurias negali būti nukreiptas išieškojimas. Atsakovas, nustatęs tam pagrindą ir prieš mėnesį laiko įspėjęs ieškovą, sustabdė paslaugų teikimą. Nors ieškovas informavo atsakovą, kad nuo 2015-04-01 nelaikys ieškovo klientų lėšų savo sąskaitoje, ieškovas nepateikė atsakovui jokių tą patvirtinančių įrodymų. Pakartotinai svarstydamas sprendimą dėl paslaugų teikimo ieškovui sustabdymo atsakovas įvertino aplinkybę, kad atsakovas nuo 2015-04-07 pakeitė veiklos rizikos valdymo politiką dėl nereguliuojamų ar neprižiūrimų virtualių valiutų. Pagal naują Sutarties versiją Paysera sistemoje klientams yra draudžiama priimti mokėjimus nereguliuojama ar neprižiūrima virtualia valiuta, ją pirkti, konvertuoti ar kitaip disponuoti, o viena iš ieškovo veiklos sričių yra mokėjimai virtualia nereguliuojama valiuta BitCoin, kuri kelia grėsmę atsakovės veiklai bei dalykiniams santykiams su bendradarbiaujančiais bankais, kuriuose atsakovas turi sąskaitas. Pažymėjo, kad atsakovas, remdamasis Sutarties 10.8 p. prieš 60 dienų terminą įspėjo ieškovą, kad nuo 2015-05-19 nutraukia Sutartį (77-79 b.l.).

4Ieškovas, patikslinęs ieškinio reikalavimus prašė įpareigoti atsakovą atnaujinti paslaugų teikimą ir vienašališkai nenutraukti sutarties. Prašė įpareigoti atsakovą pakeisti Sutarties 10.8 p. taip, kad atsakovas vienašališkai galėtų nutraukti sutartį tik esant svarbioms priežastims, kurias atsakovas privalėtų nurodyti. Nurodė, jog ieškovui nebuvo pranešta apie naują Sutarties sąlygą – draudimą priimti mokėjimus nereguliuojama ir/ar neprižiūrima valiuta. Be to, ieškovo veikla, susijusi su virtualia BitCoin valiuta, vykdoma pasitelkiant visai kitas sistemas ir principus, todėl nekelia jokios grėsmės atsakovo veiklai. Prieš gaudamas licenciją ieškovas savo verslo modelį suderino su Lietuvos banku, kuris vykdo ieškovo veiksmų priežiūrą. Ieškovo teigimu, elektroninių pinigų lėšos, perduotos elektroninių pinigų įstaigai, yra jų nuosavybė ir į jas negali būti nukreiptas išieškojimas pagal elektroninių pinigų įstaigos skolas ( 91-95 b.l.).

5Atsakovas triplike nurodė, jog pradėdamas dalykinius santykius su atsakovu ieškovas neturėjo licencijos, kuri jam buvo suteikta 2015-02-12. Iš esmės pasikeitus ieškovo veiklos pobūdžiui reikėjo surinkti papildomą informaciją apie klientą ( ieškovą). Atsakovas pats vertina keliamą klientų riziką ir savarankiškai sprendžia, ar ji yra priimtina atsakovui. Ieškovo veiklos rizikos padidėjimas nebuvo derinamas su atsakovu. Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 22 str. 1 d. 1 p. pats savaime nesuteikia apsaugos elektroninių pinigų turėtojų lėšoms. Pagal atsakovą, draudimas priimti mokėjimus nereguliuojama ir/ar neprižiūrima valiuta buvo įtrauktas į 2015-04-07 Bendrąją mokėjimo paslaugų sutartį, kurios versija buvo patalpinta viešai mokėjimų sistemos Paysera tinklalapyje. Paslaugų teikimo neatnaujinimą ieškovui iki sutarties nutraukimo lėmė ne naujos nuostatos įtraukimas į Bendrąją mokėjimo paslaugų sutartį, o apskritai ieškovo veiklos keliama rizika. Ieškovas pažymėjo, kad ieškovo sąskaita Paysera sistemoje dažnai buvo naudojama kitų klientų neteisėtu būdu gautoms lėšoms pervesti. Dėl tokių aplinkybių atsakovas yra gavęs Vokietijos banko partnerio Hanselbank paklausimus ( 104-106 b.l.).

6Lietuvos Bankas pateikė išvadą, kurioje nurodė, kad ieškovas UAB „Mistertango“ nepasirūpino tinkama elektroninių pinigų turėtojų lėšų apsauga, nes tas lėšas saugojo ne kredito įstaigos sąskaitoje, bet kitoje elektroninių pinigų įstaigoje. Banko nuomone, atsakovas UAB „EVP International“, nesant specialių aplinkybių vienašališkai nutraukti Bendrąją sutartį, turėjo teisę nustatytu terminu vienašališkai Sutartį nutraukti. Nurodė, jog Lietuvos Bankas nevykdo atsiskaitymų virtualia valiuta bitkoinais priežiūros ( 130-132 b.l.).

7Ieškinys atmestinas.

8Nustatyta, kad ieškovas UAB „Mistertango“ su atsakovu UAB „EVP International“ 2014-03-28 sudarė Bendrąją mokėjimo paslaugų sutartį (toliau - Sutartis). Pagal Sutartį ieškovui buvo suteikta galimybė registruotis ir atsidaryti virtualią sąskaitą Paysera sistemoje, naudoti ją atsiskaitymams ir mokėjimo operacijoms atlikti.

92015-03-20 elektroniniu laišku atsakovas UAB „EVP International“ informavo ieškovą UAB „Mistertango“, kad vadovaudamasis Sutarties 10.2.4 p. nuo 2015-04-19 sustabdo paslaugų ieškovui teikimą, o visiškai Sutartį atsakovas nutraukia nuo 2015-05-19. Sutartį atsakovas nutraukė todėl, kad Paysera sistema neturi galimybės suteikti depozitinių sąskaitų, o ieškovas laikė Paysera sąskaitoje savo klientų lėšas, į kurias galėjo būti nukreiptas išieškojimas pagal UAB „Mistertango“ prievoles. Ieškovas su paslaugų sustabdymu ir Sutarties nutraukimu nesutiko pranešęs atsakovui, jog nuo 2015-04-01 nebelaikys klientų pinigų Paysera sąskaitose ( 22,23 b.l.).

10Atsakovas UAB „EVP International“ pateikė 2015-04-10 Vidinio tyrimo dėl įtartinos veiklos aktą bei elektroninį susirašinėjimą, kuriuose yra duomenų apie tai, jog ieškovo UAB „Mistertango“ sąskaita Paysera sistemoje ne kartą buvo panaudota kitų klientų neteisėtu būdu gautoms lėšoms pervesti (108, 109, 113-125 b.l.). Nesutikdamas su patikslinto ieškinio reikalavimais atsakovas akcentavo tai, kad Sutarties su ieškovu nutraukimą lėmė keliama ieškovo veiklos rizika trečiųjų asmenų interesams dėl netinkamos klientų lėšų apsaugos.

11Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo (toliau - EPEPĮĮ) 22 str. 1d. 1 p. numato, kad elektroninių pinigų įstaiga privalo apsaugoti iš elektroninių pinigų turėtojų už leistus elektroninius pinigus gautas lėšas atskirdama šias lėšas nuo kitų fizinių ar juridinių asmenų, kurie nėra elektroninių pinigų turėtojai, lėšų. Jos turi būti laikomos atskiroje sąskaitoje, atidarytoje Lietuvos Respublikos kredito įstaigoje (įskaitant užsienio valstybės kredito įstaigos filialą, įsteigtą Lietuvos Respublikoje) ar kitos valstybės narės kredito įstaigoje, arba investuojamos į saugų, likvidų ir mažos rizikos turtą priežiūros institucijos priimtuose teisės aktuose nustatyta tvarka. Elektroninių pinigų įstaiga, šiame punkte nustatytu būdu saugodama iš elektroninių pinigų turėtojų gautas lėšas, privalo imtis priemonių, užtikrinančių elektroninių pinigų turėtojų nuosavybės teisių apsaugą, ypač jeigu elektroninių pinigų įstaiga yra nemoki. Elektroninių pinigų turėtojų lėšos, perduotos elektroninių pinigų įstaigai, yra jų nuosavybė, į jas negali būti nukreiptas išieškojimas pagal elektroninių pinigų įstaigos skolas. Šalys skirtingai aiškino šią įstatymo nuostatą, tačiau Lietuvos Bankas 2015-09-01 išvadoje nurodė, jog ieškovas šį įstatymo reikalavimą įgyvendino netinkamai, nes elektroninių pinigų turėtojų lėšas laikė atsakovui priklausančioje sąskaitoje, apie ką Bankas informavo ieškovą 2015-05-20 rašte Nr. S2015(21.525-2102)-12-3738 ( 135,136 b.l.). Pripažintina, kad atsakovas pagrįstai teigė, jog elektroninių pinigų įstaiga nėra kredito įstaiga, todėl jos sąskaitose negali būti saugomos elektroninių pinigų įstaigos klientų lėšos.

12Šalių ginčui taikytinos specialaus norminio akto - Mokėjimų įstatymo ( toliau – MĮ) nuostatos, kurio 6 str. 2 p. numato, jog elektroninių pinigų įstaigos yra mokėjimo paslaugų, išvardintų MĮ 5 str., teikėjos. MĮ 12 str. 6 d. numato, kad jeigu tai numatyta bendrojoje sutartyje, mokėjimo paslaugų teikėjas gali nutraukti neapibrėžtam terminui sudarytą bendrąją sutartį, pranešimą apie nutraukimą pateikdamas raštu arba naudodamas kitą patvariąją laikmeną, ne vėliau kaip prieš šešiasdešimt kalendorinių dienų iki bendrosios sutarties nutraukimo. Šalių sudarytos Sutarties 10 p. numato, kad EVP turi teisę savo pasirinkimu ir atsižvelgdama į konkrečią situaciją vienašališkai ir be išankstinio įspėjimo taikyti vieną ar kelias iš šių priemonių, o 10.2.4 p. numatyta atsakovo teisė sustabdyti paslaugų teikimą, jei dėl paslaugų tolesnio teikimo gali iš esmės nukentėti trečiųjų asmenų pagrįsti interesai. Pagal Sutarties 10.8 p. EVP turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir jos priedus bei atsisakyti teikti paslaugas nenurodydama priežasties, informavusi klientą prieš 60 dienų šios Sutarties 8 skyriuje numatytomis priemonėmis. Pripažintina, kad atsakovas laikėsi Sutarties nutraukimo tvarkos, o ieškovo argumentas, kad atsakovas turėjo teisę nutraukti dviejų verslo subjektų Sutartį tik esant svarbiai priežasčiai (Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.721 str. 2 d.), nepagrįstas. Pažymėtina, kad atsakovas pagrįstai kėlė ieškovo veiklos patikimumo klausimą siekdamas apsaugoti elektroninių pinigų turėtojų interesus, nes Sutarties sudarymo metu (2014-03-28) ieškovas neturėjo mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigos licencijos ir Paysera mokėjimų sistemoje esančią elektroninių pinigų sąskaitą naudojo savo reikmėms. Lietuvos bankas 2015-02-12 išdavė ieškovui Elektroninių pinigų įstaigos ribotos veiklos licenciją, dėl ko pasikeitė ieškovo veiklos pobūdis, viena iš ieškovo veiklų yra mokėjimai nereguliuojama BitCoin valiuta, susijusi su padidinta rizika šiuo atveju atsakovo veiklai ir dalykinei reputacijai su bankais, su kuriais bendradarbiauja atsakovas. Todėl atsakovas visiškai pagrįstai ėmėsi priemonių gauti iš ieškovo su veiklos rizikos padidėjimu susijusią informaciją (17-21 b.l.) ir, negavęs iš ieškovo konkrečių garantijų bei įrodymų apie tai, kad bus užtikrinta elektroninių pinigų turėtojų lėšų apsauga, pagrįstai sustabdė paslaugų teikimą bei prieš nustatytą šešiasdešimties dienų terminą įspėjo ieškovą apie sutarties nutraukimą. Taip pat atmestinas ieškovo argumentas, jog atsakovas neįspėjo ieškovo apie Bendrosios paslaugų sutarties pakeitimą 2015-04-07 dėl draudimo priimti mokėjimus nereguliuojama ir/ar neprižiūrima virtualia valiuta. Remiantis MĮ 12 str. 1d. nuostatomis šį sąlyga ieškovui būtų įsigaliojusi po šešiasdešimties dienų skaičiuojant nuo 2015-04-07, t.y. vėliau, nei atsakovas, iš anksto - 2015-03-20 pateikęs įspėjimą - iš viso nuo 2015-05-19 nutraukė Sutartį su ieškovu dėl jo veiklos keliamos rizikos.

13CK 6.156 str. 1d. nurodo, kad šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, taip pat sudaryti ir CK nenumatytas sutartis, jeigu tai neprieštarauja įstatymams. Šiuo atveju ieškovas reikalauja prieš atsakovo valią atnaujinti sutartinius santykius įpareigojant sutartį nutraukti tik dėl svarbių priežasčių. Pagal CK 6.716 str. 3 d. teikiant su atsiskaitymais susijusias paslaugas netaikomos atlygintinų paslaugų teikimą reglamentuojančios normos, o mokėjimų paslaugų teikimą reglamentuoja specialus Mokėjimų įstatymas. Nors ieškovas nurodė atsakovui, kad nelaikys klientų lėšų Paysera sąskaitoje, tačiau nepagrindė šio įsipareigojimo jokiais įrodymais, nors virtuali valiuta (BitCoin) nėra niekaip reglamentuota ir, kaip nurodė Lietuvos Bankas, jis nevykdo atsikaitymų šia virtualia valiuta priežiūros ir ne kartą yra pareiškęs viešą nuomonę dėl atsiskaitymų virtualia valiuta padidintos rizikos bei siūlė susilaikyti nuo virtualių valiutų pirkimo, laikymo ar pardavimo (131 b.l.). Esant nurodytoms aplinkybėms, nėra pagrindo prieš atsakovo valią įpareigoti atsakovą toliau teikti paslaugas ieškovui, kas reikštų šalių sutartinių santykių atnaujinimą esant akivaizdiems požymiams dėl ieškovo veiklos nepatikimumo.

14Pažymėtina, kad MĮ 12 str. 6 d. nurodyta, kad įspėjimas prieš 60 dienų terminą turi būti numatytas Bendrojoje mokėjimo paslaugų sutartyje ( MĮ 2 str. 1 d.), tačiau įstatyme nenurodyta, jog turi būti numatytas Sutarties nutraukimo priežasčių svarbumas. Taip pat pažymėtina, kad ieškovo reikalavimas nustatyti Sutartyje sąlygą, pagal kurią atsakovas galėtų vienašališkai nutraukti Sutartį tik esant svarbioms priežastims yra susijęs su Sutarties nutraukimo procedūra. Todėl teigtina, jog šalių sutartinių santykių imperatyvus reguliavimas nustatinėjant Sutarties nutraukimo priežasčių svarbumą kai nėra aiškaus vertinimo kriterijaus, nepagrįstai pažeistų šalių interesų pusiausvyrą. Esant nurodytoms aplinkybėms, pripažinus, kad ieškovas, nutraukė Sutartį laikydamasis nustatytos tvarkos, ieškinys atmestinas.

15Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 93 str. 2 d., atmetant ieškinį, atsakovo naudai iš ieškovo priteistinos 1 320 eurų atstovavimo išlaidos (145-154 b.l.). Taip pat iš ieškovo valstybės naudai priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu (CPK 92 str., 96 str.).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263, 269, 270, 307 str.,

Nutarė

17Ieškinį atmesti.

18Priteisti iš ieškovo UAB „Mistertango“, į.k. 303262295, 1 320 eurų bylinėjimosi išlaidas atsakovo UAB „EVP International“, į.k. 300060819, naudai.

19Priteisti iš ieškovo UAB „Mistertango“, į.k. 303262295, 4,08 eurų pašto išlaidas valstybės naudai (įmokos kodas – 5660, sąskaitos Nr LT24 7300 0101 1239 4300, Swedbank, AB, gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija).

20Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Pašvenskas,... 2. Ieškovas ieškiniu prašė įpareigoti atsakovą atnaujinti paslaugų teikimą... 3. Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Nurodė, jog ieškovas 2015-03-13... 4. Ieškovas, patikslinęs ieškinio reikalavimus prašė įpareigoti atsakovą... 5. Atsakovas triplike nurodė, jog pradėdamas dalykinius santykius su atsakovu... 6. Lietuvos Bankas pateikė išvadą, kurioje nurodė, kad ieškovas UAB... 7. Ieškinys atmestinas.... 8. Nustatyta, kad ieškovas UAB „Mistertango“ su atsakovu UAB „EVP... 9. 2015-03-20 elektroniniu laišku atsakovas UAB „EVP International“ informavo... 10. Atsakovas UAB „EVP International“ pateikė 2015-04-10 Vidinio tyrimo dėl... 11. Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo (toliau -... 12. Šalių ginčui taikytinos specialaus norminio akto - Mokėjimų įstatymo (... 13. CK 6.156 str. 1d. nurodo, kad šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir... 14. Pažymėtina, kad MĮ 12 str. 6 d. nurodyta, kad įspėjimas prieš 60 dienų... 15. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK)... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263, 269, 270, 307 str.,... 17. Ieškinį atmesti.... 18. Priteisti iš ieškovo UAB „Mistertango“, į.k. 303262295, 1 320 eurų... 19. Priteisti iš ieškovo UAB „Mistertango“, į.k. 303262295, 4,08 eurų... 20. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...