Byla e2VP-7604-901/2018
Dėl turto dalies bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nustatymo, suinteresuoti asmenys D. K., A. K. ir antstolis A. S

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Laura Spalvienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Julianus Inkaso“ pareiškimą dėl turto dalies bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nustatymo, suinteresuoti asmenys D. K., A. K. ir antstolis A. S..

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja prašo nustatyti, D. K., nuosavybės teisėmis priklausančią dalį sutuoktinio A. K., nurodyto turto (pagal turto arešto aktus: Nr. S1c-29460, Nr. S1c-29470, Nr. S1c-29477). Nurodo, jog antstolio žinioje yra vykdomoji byla pagal Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų 2018 m. kovo 6 d. išduotą teismo įsakymą Nr. eL2-429-474/2018, dėl 3259,33 Eur skolos ir 5 procentų metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės D. K., išieškotojos UAB „Julianus Inkaso“ naudai. Pareiškėja pažymi, kad gavo antstolio siūlymą kreiptis į teismą, kuriame nurodyta, kad skolininkas per nustatytą terminą nepateikė antstoliui notarine tvarka patvirtinto susitarimo dėl turto dalies nustatymo ar turto padalijimo, todėl išieškotojai siūloma kreiptis į teismą dėl turto dalies, esančios bendroje jungtinėje nuosavybėje, nustatymo.

5Suinteresuoti asmenys atsiliepimų į prašymą nepateikė. Procesiniai dokumentai dalyvaujantiems byloje asmenims išsiųsti pareiškime nurodytais jų gyvenamosios vietos adresais, be to, įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka.

6Teismas konstatuoja:

7bylos duomenimis nustatyta, kad antstolis A. S. vykdo Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų 2018 m. kovo 6 d. išduotą teismo įsakymą Nr. eL2-429-474/2018 dėl 3 259,33 Eur skolos bei 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės D. K. (vykdomoji byla Nr. 0010/18/01092) išieškotojos UAB „Julianus Inkaso“ naudai.

8Vykdymo metu nustatyta, jog skolininkė D. K. yra sudariusi santuoką su A. K.. 2018 m. balandžio 11 d. antstolio padėjėjos turto arešto aktu Nr. S1c-29470 areštuotas skolininkui bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantis turtas – transporto priemonės: VW PASSAT, valst. Nr. ( - ) unikalus identifikacinis Nr. ( - ), VIN kodas - ( - ); VW PASSAT, valst. Nr. ( - ) unikalus identifikacinis Nr. ( - ), VIN kodas - ( - ); VW PASSAT, valst. Nr. ( - ), unikalus identifikacinis Nr. ( - ) VIN kodas - ( - ); VW PASSAT, valst. Nr. ( - ), unikalus identifikacinis Nr. ( - ), VIN kodas - ( - ).

92018 m. balandžio 11 d. antstolio padėjėjos turto arešto aktu Nr. S1c-29477 areštuotas skolininkui bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantis turtas – darbo užmokestis, mokamas sutuoktiniui A. K. įmonėje UAB „AGROVET“, įmonės kodas 163185392, išskaičiuojant ½ dalį nuo 70% gaunamų pajamų dalies viršijančios Vyriausybės nustatytą MMA ir ½ dalį CPK 736 str. nustatyto procento nuo pajamų dalies, neviršijančios MMA.

102018 m. balandžio 11 d. turto arešto aktu Nr. S1c-29460 areštuotas skolininkei asmeninės nuosavybės teise priklausantis turtas – žemės sklypas, bendras plotas 0,0676 ha, unikalus Nr. ( - ), gyvenamasis namas, bendras plotas 151,97 kv. m, unikalus Nr ( - ), tvartas, užstatytas plotas 40 kv. m., unikalus Nr. ( - ), ½ dalis šulinio, unikalus Nr. ( - ), kiemo statiniai, unikalus Nr. ( - ), esantys ( - ), taip pat neregistruotinos transporto priemonės ( - ) valst. Nr. ( - ) unikalus identifikacinis Nr. ( - ), VIN kodas ( - ), ir ( - ) valst. Nr. ( - ) unikalus identifikacinis Nr. ( - ), VIN kodas ( - ).

11Iš bendro sutuoktinių turto vykdomos šios prievolės: 1) prievolės, susijusios su turto, įsigyto sutuoktinių bendrojon nuosavybėn, suvaržymais, buvusiais iki šio turto įsigijimo momento arba atsiradusias po jo įsigijimo; 2) prievolės, susijusios su bendro turto tvarkymo išlaidomis; 3) prievolės, susijusios su šeimos namų ūkio išlaikymu; 4) prievolės, susijusios su teismo išlaidų atlyginimu, jeigu byla buvo susijusi su sutuoktinių bendru turtu arba šeimos interesais; 5) prievolės, atsiradusios iš sandorių, sudarytų vieno sutuoktinio, kai yra kito sutuoktinio sutikimas, arba kito sutuoktinio vėliau patvirtintų, taip pat prievolės, atsiradusios iš sandorių, kuriems sudaryti kito sutuoktinio sutikimo nereikėjo, jeigu jie buvo sudaryti šeimos interesais; 6) solidariosios sutuoktinių prievolės (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 3.109 straipsnio 1 dalis). Kiekvienas sutuoktinis turi teisę sudaryti sandorius, būtinus išlaikyti šeimos namų ūkį ir užtikrinti vaikų auklėjimą bei švietimą; pagal prievoles, kylančias iš tokių sandorių, sutuoktiniai atsako solidariai, nesvarbu, koks jų turto teisinis režimas, išskyrus atvejus, kai sandorio kaina yra aiškiai per didelė ir neprotinga (CK 3.109 straipsnio 2 dalis).

12Asmeninėmis prievolėmis pripažįstamos iki santuokos įregistravimo atsiradusios prievolės (CK 3.110 straipsnio 1 dalis), iš dovanojimo sutarčių ir paveldėjimo kylančios prievolės, išskyrus atvejus, kai dovana ar palikimas buvo gauti kaip bendras turtas (CK 3.111 straipsnis), baudos už vieno iš sutuoktinių padarytus teisės pažeidimus, taip pat žala, padaryta vieno iš sutuoktinių veiksmais (CK 3.115 straipsnio 1 dalis), kito asmens išlaikymo, mokestinės ir kitos prievolės. Asmenines prievoles savo vardu įgyja vienas iš sutuoktinių, kuris ir atsako pagal jas savarankiškai savo asmeniniu turtu arba savo dalimi bendrame turte. Išieškojimas pagal asmenines prievoles nukreipiamas į dalį bendrame turte tik po to, kai kreditorių reikalavimams patenkinti nepakanka turto, kuris yra asmeninė sutuoktinio nuosavybė (CK 3.112 straipsnio 1 dalis).

13Vykdymo proceso normose įtvirtinta, kad išieškojimas iš fizinių asmenų nukreipiamas į turtą, jo dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje, taip pat jo dalį jungtinėje nuosavybėje (CPK 666 straipsnio 1 dalis). CPK 667 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, antstolis areštuoja bendrąjį turtą ir pasiūlo skolininkui per dvidešimt dienų nuo turto arešto akto surašymo dienos pateikti antstoliui Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos sutikimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka. Gavęs šį skolininko sutikimą, antstolis, priėmęs sprendimą nukreipti išieškojimą į areštuotą turtą, patvarkymu visiems patvarkymo priėmimo dieną vykdomuosius dokumentus pateikusiems vykdyti išieškotojams pasiūlo per dvidešimt dienų nuo patvarkymo priėmimo dienos pateikti antstoliui rašytinį prieštaravimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka. Jeigu nė vienas išieškotojas per šį terminą nepateikia antstoliui nurodyto prieštaravimo, antstolis patvarkymu pasiūlo skolininkui, o reikiamais atvejais ir bendraturčiams per trisdešimt dienų pateikti antstoliui notarine tvarka patvirtintą susitarimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo. Šis terminas skaičiuojamas nuo antstolio patvarkymo, kuriuo nustatytas bendraturčių susitarimo dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo pateikimo terminas, priėmimo dienos ir motyvuotu antstolio patvarkymu gali būti pratęstas ne daugiau kaip trisdešimt dienų.

14Tais atvejais, kai skolininkas nepateikia antstoliui CPK 667 straipsnio 1 dalyje nurodyto sutikimo, nebepageidauja sudaryti notarine tvarka tvirtinamo susitarimo dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo ar bent vienas išieškotojas per CPK 667 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą pateikia antstoliui rašytinį prieštaravimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo notarine tvarka, taip pat jeigu per nustatytą terminą antstoliui nepateikiamas notarine tvarka patvirtintas susitarimas dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo, antstolis pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendraturčiams kreiptis į teismą su prašymu dėl skolininko turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalies nustatymo (CPK 667 straipsnio 2 dalis).

15Iš vykdomosios bylos duomenų nustatyta, kad antstolio padėjėja 2018 m. balandžio 11 d. Turto arešto aktuose ir 2018 m. balandžio 11 d. siūlymu Nr. S1c-29482 siūlė skolininkei pateikti sutikimą dėl turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo ar turto pasidalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka. Skolininkei neįgyvendinus siūlymo, antstolis 2018 m. gegužės 11 d. surašė Siūlymą kreiptis į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo Nr. S1c-39182 ir pateikė išieškotojai.

16Pažymėtina, jog jeigu sutuoktiniai nėra sudarę vedybų sutarties, taikomas įstatymų nustatytas sutuoktinių turto teisinis rėžimas, kuris reiškia, kad turtas, sutuoktinių įgytas po santuokos sudarymo, yra jų bendroji jungtinė nuosavybė (CK 3.87 straipsnio 1 dalis). CK 3.88 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kas yra pripažįstama bendrąja jungtine nuosavybe. Pažymėtina, bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe pripažįstamos pajamos gautos po santuokos sudarymo iš sutuoktinių ar vieno jų darbinės ar intelektinės veiklos, dividendai, taip pat pensijos, pašalpos bei kitos išmokos, išskyrus tikslinės paskirties išmokas (žalos, padarytos dėl sveikatos sužalojimo, taip pat neturtinės žalos atlyginimas, gauta tikslinė materialinė parama, skirta vienam sutuoktiniui, ir kita) (CK 3.88 straipsnio 1 dalies 5 punktas). Sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė laiko atžvilgiu egzistuoja, kol ji nėra padalyta arba nepasibaigia kitokiu būdu (CK 3.87 straipsnio 2 dalis, 3.100 straipsnis).

17Bylos duomenimis nustatyta, kad vedybų ar povedybinė sutartys sudarytos nebuvo, turto padalijimo faktų nėra įregistruota, todėl turtas, sutuoktinių įgytas po santuokos sudarymo, yra jų bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė (CK 3.87 straipsnis). Teismas pažymi, jog byloje nėra pateikta duomenų, kad iš skolininkės sutuoktinio gaunamo darbo užmokesčio, išieškoti negalima (CPK 736 - 739 straipsniai). CK 3.117 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta prezumpcija, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios.

18Atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra duomenų, kurie paneigtų turto bendrumo ir lygių dalių prezumpcijas, nenustatyta aplinkybių, kurios leistų nukrypti nuo lygių dalių principo, pareiškėjos prašymas tenkintinas, nustatytina, kad skolininkei D. K. priklauso ½ dalis sutuoktinio A. K. gaunamo darbo užmokesčio ir ½ dalis skolininkės sutuoktiniui priklausančių transporto priemonių: VW PASSAT, valst. Nr. ( - ) VW PASSAT, valst. Nr. ( - ) VW PASSAT, valst. Nr. ( - ); VW PASSAT, valst. Nr. ( - ) (CPK 667 straipsnis).

19Į skolininkei asmeninės nuosavybės teise priklausantį turtą ir į neregistruotinas transporto priemones, areštuotus 2018 m. balandžio 11 d. turto arešto aktu Nr. S1c-29460, turto dalis CPK 667 straipsnyje nustatyta tvarka nenustatinėjama, todėl išieškotojo prašymas šioje dalyje netenkinamas.

20Remdamasis CPK 290-291 straipsniais, 667 straipsniu, teismas

Nutarė

21prašymą tenkinti iš dalies.

22Nustatyti, kad D. K., asmens kodas ( - ) priklauso ½ dalis sutuoktinio A. K., asmens kodas ( - ) gaunamo darbo užmokesčio ir ½ dalis skolininkės sutuoktiniui priklausančių transporto priemonių: VW PASSAT, valst. Nr. ( - ) VW PASSAT, valst. Nr. ( - ) VW PASSAT, valst. Nr. ( - ) ir VW PASSAT, valst. Nr. ( - ).

23Kitoje dalyje prašymą atmesti.

24Įsiteisėjus nutarčiai grąžinti antstoliui vykdomąją bylą.

25Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Laura... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos... 3. Teismas... 4. pareiškėja prašo nustatyti, D. K., nuosavybės teisėmis priklausančią... 5. Suinteresuoti asmenys atsiliepimų į prašymą nepateikė. Procesiniai... 6. Teismas konstatuoja:... 7. bylos duomenimis nustatyta, kad antstolis A. S. vykdo Plungės apylinkės... 8. Vykdymo metu nustatyta, jog skolininkė D. K. yra sudariusi santuoką su A. K..... 9. 2018 m. balandžio 11 d. antstolio padėjėjos turto arešto aktu Nr. S1c-29477... 10. 2018 m. balandžio 11 d. turto arešto aktu Nr. S1c-29460 areštuotas... 11. Iš bendro sutuoktinių turto vykdomos šios prievolės: 1) prievolės,... 12. Asmeninėmis prievolėmis pripažįstamos iki santuokos įregistravimo... 13. Vykdymo proceso normose įtvirtinta, kad išieškojimas iš fizinių asmenų... 14. Tais atvejais, kai skolininkas nepateikia antstoliui CPK 667 straipsnio 1... 15. Iš vykdomosios bylos duomenų nustatyta, kad antstolio padėjėja 2018 m.... 16. Pažymėtina, jog jeigu sutuoktiniai nėra sudarę vedybų sutarties, taikomas... 17. Bylos duomenimis nustatyta, kad vedybų ar povedybinė sutartys sudarytos... 18. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra duomenų, kurie paneigtų turto... 19. Į skolininkei asmeninės nuosavybės teise priklausantį turtą ir į... 20. Remdamasis CPK 290-291 straipsniais, 667 straipsniu, teismas... 21. prašymą tenkinti iš dalies.... 22. Nustatyti, kad D. K., asmens kodas ( - ) priklauso ½ dalis sutuoktinio A. K.,... 23. Kitoje dalyje prašymą atmesti.... 24. Įsiteisėjus nutarčiai grąžinti antstoliui vykdomąją bylą.... 25. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali...