Byla 2A-41-390/2014

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algimantas Kukalis, sekretoriaujant Ievai Gegieckaitei, pareiškėjai, jos atstovei ir suinteresuotų asmenų atstovams nedalyvaujant, teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos I. K. apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2013 m. balandžio 15 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2360-800/2013 pagal pareiškėjos I. K. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Kauno rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriui, Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigai, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai dėl atsisakymo pakeisti vardus, pavardes, tautybes bei atsisakymo panaikinti civilinės būklės akto įrašuose tėvo duomenis,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėja I. K. kreipėsi su pareiškimu į Kauno rajono apylinkės teismą, kuriame nurodė, kad Kauno rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrius, išnagrinėjęs jos 2012-04-04 prašymą pakeisti vardą į M. A., pavardę į V., tautybę į rusė, taip pat pakeisti jos nepilnamečio vaiko K. K., gimusio 1996-09-10, vardą į M. A., pavardę į V., tautybę į rusas ir kito jos nepilnamečio vaiko D. K., gimusio 2004-04-08 vardą į D., pavardę į V., tautybę į rusas, dalinai netenkino pareiškėjos prašymo, leidžiant pakeisti: santuokos sudarymo įrašo Nr. 193, įrašyto 1997-07-04 Alytaus miesto Civilinės metrikacijos skyriuje, skiltyje „Ji" I. į M.; nepilnamečio vaiko gimimo Nr. 21, įrašyto 1996-10-03 Civilinės metrikacijos skyriuje, skiltyje „Duomenys apie motiną“ I. į M. Kauno rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriui kartu su prašymu dėl vardo, pavardės, tautybės pakeitimo buvo pateiktas pareiškėjos prašymas K. K. ir D. K. gimimo liudijimo dokumentuose, panaikinti tėvo R. K. duomenis. Civilinės metrikacijos skyrius šio prašymo netenkino.

4Civilinės metrikacijos skyrius 2012-06-01 išvadoje Nr. 5, atsisakydamas pakeisti pareiškėjai bei jos vaikams vardus, pavardes bei tautybes, neteisėtai nurodė, kad nėra teisinio pagrindo patenkinti pareiškėjos prašymą pakeisti nurodytų asmenų duomenis. Pareiškėja kreipdamasi į metrikacijos skyrių nurodė, kad prašymai pakeisti asmenų duomenis yra teikiami, nes pareiškėja ir jos nepilnamečiai vaikai dalyvauja Norvegijoje liudytojų apsaugos programoje. Sis prašymo formoje nurodytas pagrindas atitinka Lietuvos Respublikos Asmens vardo, pavardės ir tautybės keitimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2001 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 111 11.8 punktą, kuriame nurodyta, kad keisti nurodytus asmens duomenis gali tie asmenys, kurie dalyvauja liudytojų apsaugos programoje.

5Pareiškėja, kreipdamasi į Civilinės metrikacijos skyrių, pateikė visus reikalingus dokumentus, nurodytus Taisyklių 5.3 p., t.y. buvo pateikta 2011-10-11 A. ir B., Norvegija, policijos pažyma Lietuvos valstybės institucijoms apie pareiškėjos dalyvavimą liudytojų apsaugos programoje (programos kodas 6), buvo pateikta Asker ir Bearum, Norvegija, apylinkės teismo nutartis dėl tėvo tėvystės teisių atėmimo, todėl neteisėtas Civilinės metrikacijos skyriaus pareiškimas, kad pareiškėja nepateikė dokumentų pagrindžiančių savo prašymą.

6I. K. ir jos vaikams užsienio valstybėje suteiktas ypatingas statusas – asmenų, dalyvaujančių liudytojų apsaugos programoje statusas. Asmens duomenų pakeitimas ir įslaptinimas - geriausiai atitiktų pareiškėjų interesus bei užtikrintų prašomais pakeitimais siekiamo tikslo įgyvendinimą, šias aplinkybes patvirtino. Vien pavardžių pakeitimas Taisyklių nustatyta tvarka būtų nepakankama priemonė, siekiant apsaugoti pareiškėjus nuo galimo smurto ar kitokio neigiamo poveikio. Vadovaujantis tik tuo faktu, kad nėra šiuo metu įstatymo nustatančio, kokiais atvejais gali būti pakeista asmens tapatybė – nėra pagrindas netenkinti pareiškėjos prašymo. Kai atitinkamas teisėkūros subjektas nėra įvykdęs savo konstitucinės pareigos tais atvejais teisės aktuose esančias spragas turi užpildyti institucijos arba teismas. Atsisakyme netenkinti pareiškėjos prašymą, skyrius nenurodė jokių teisės aktų, kurių pagrindu nusprendė, kad pareiškėja nėra liudytojų apsaugos programos dalyvė. Taip pat išvadoje neteisingai nurodyta, kad pareiškėja prašo pakeisti turimas pavardes į tėvų ar protėvių, priešingai 2012-04-05 rašte, Civilinės metrikacijos biurui pareiškėja nurodo, kad dėl sutuoktinio R. K. smurto ir realių grasinimų visapusiškas vardų ir pavardžių pakeitimas, jų nelietuvinimas bei negalėjimas jų susieti su sutuoktinės I. K. ankstesne mergautine V. pavarde bei nepilnamečių vaikų K. K. ir D. K. vardais ir pavardėmis yra tikslingas ir atitinka LR įstatymus.

7Be to, pareiškėja Civilinės metrikacijos skyriui nurodė, kad 2010-09-21 Asker ir Bearum, Norvegija, apylinkės teismo, Sandvika bylos Nr.09-193674TVI-AHER/1 nutartimi dėl R. K. tėvystės teisių atėmimo bei 2011-10-11 Asker ir Bearum policijos išvadoje Lietuvos valstybės institucijoms dėl asmens duomenų pakeitimo pagrįstumo, privalo būti atkreiptas dėmesys į pareiškėjos sutuoktinio R. K. pavojingumo laipsnį nepilnamečiams vaikams ir sutuoktinei I. K.. 2011-07-08 Norvegijos policijos išvadoje dėl pavojaus įvertinimo pareiškėjai yra aiškiai nurodyta apie konkrečius grasinimus nužudyti savo buvusią žmoną. Už smurtą jis buvo teistas ir Lietuvoje.

8Kauno rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriui kartu su I. K. prašymu dėl vardo, pavardės, tautybės pakeitimo jos ir jos nepilnamečių vaikų K. K., gimusio 1996 m. rugsėjo 10 d., ir D. K., gimusio 2004 m. balandžio 8 d., civilinės būklės akto įrašuose, pateiktas prašymas nepilnamečių vaikų gimimo liudijimo dokumentuose panaikinti tėvo R. K. duomenis. Civilinės metrikacijos skyrius nurodė, kad pagal Civilinės metrikacijos taisyklių 53 punktą, registruojant tėvystės nuginčijimą, vaiko pavardė ir tautybė nurodoma remiantis teismo sprendimu arba įrašoma vaiko motinos, kurios duomenys nėra nuginčyti teismo sprendimu, pavardė ir tautybė. Pabrėžtina, kad nurodytu atveju, pagal Civilinės metrikacijos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006-05-19 įsakymu Nr. IR-160, 53 punktą, pareiškėja nesiekia nuginčyti tėvystės, todėl Civilinės metrikacijos skyriaus 2012-07-09 išvada, kurioje atsisakyta tenkinti pareiškėjos prašymą nepilnamečių vaikų gimimo liudijimo dokumentuose panaikinti tėvo R. K. duomenis yra neteisėtas ir nepagrįstas jokiais teisės aktais.

9Esant nacionalinio teisinio reglamentavimo bei praktinio įgyvendinimo spragoms, civilinės metrikacijos skyrius privalėjo kreiptis į kompetentingas institucijas: Teisingumo ministeriją bei Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, kad būtų pakeisti pareiškėjos ir jos nepilnamečių vaikų asmens duomenys, siekiant garantuoti, kad buvęs nelietuvinimas bei negalėjimas jų susieti su sutuoktinės I. K. ankstesne mergautine V. pavarde bei nepilnamečių vaikų yra tikslingas ir atitinka įstatymus. Pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas asmens duomenys yra – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu - duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant asmens duomenimis - todėl siekiant tinkamai apsaugoti pareiškėją ir jos nepilnamečius vaikus nuo realios grėsmės jų gyvybei ir sveikatai, minėtos priemonės turi užtikrinti tokį saugumo lygį, kuris atitiktų saugotinų asmens duomenų pobūdį. Tinkamas asmens duomenų pakeitimas yra labai svarbi apsaugos priemonė, kad grasinančiam asmeniui būtų sudėtingiau nustatyti pirmiau minėtų asmenų tapatybę ir buvimo vietą.

10Civilinės metrikacijos skyrius savo išvadoje nurodo, kad pareiškėjos nepilnamečiams vaikams negali būti keičiami asmens duomenys pagal liudytojų apsaugos programą, kadangi nepilnamečių vaikų pavardes keisti leidžiama, jeigu pavardes keičia abu tėvai arba vienas iš turimų tėvų. Kai pavardę keičia tik vienas iš tėvų, nepilnamečio vaiko pavardė keičiama, jei pateikiamas kito iš turimų tėvų rašytinis sutikimas ir vaiko, jeigu jam yra suėję 10 metų, rašytinis sutikimas. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėja kartu su kitais dokumentais dėl asmens duomenų pakeitimo, pateikė Civilinės metrikacijos skyriui dokumentus, kad nepilnamečių vaikų tėvui R. K. yra atimtos tėvystės teisės, jis šiuo metu atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje, todėl atsižvelgiant į minėtas aplinkybes skyrius neteisėtai konstatavo, kad reikalingas tėvo sutikimas keisti vaikų duomenis.

11Nepilnamečio K. K. sutikimo gauti leidimą keisti jo asmens duomenis pareiškėja negali pateikti, nes pagal liudytojų apsaugos programą pareiškėjai yra uždrausta bendrauti su vaiku, o pareiškėjai kreipiantis į Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigą bei Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją dėl tarpininkavimo sprendžiant si klausimą, buvo nurodyta, kad šiuo metu Lietuva ir Norvegija neturi pasirašiusios jokių tarpusavio bendradarbiavimo sutarčių, todėl nėra galimybės spręsti susidariusią situaciją.

12Pareiškėja prašė pakeisti I. K., K. K., ir D. K. vardus, pavardes ir tautybę pagal 2012-04-05 Kauno rajono civilinės metrikacijos skyriui pateiktus prašymus: I. K. vardą į M. A., pavardę į V., tautybę į rusė; taip pat pakeisti jos nepilnamečio vaiko K. K., asmens kodas ( - ) gimusio 1996-09-10, vardą į M. A., pavardę į V., tautybę į rusas ir kito jos nepilnamečio vaiko D. K., gimusio 2004-04-08, vardą į D., pavardę į V., tautybę į rusas; nepilnamečių vaikų K. K. ir D. K. gimimo liudijimo dokumentuose panaikinti tėvo R. K. duomenis. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

13Kauno rajono apylinkės teismas 2013-04-15 sprendimu pareiškimą atmetė. Teismas priteisė iš pareiškėjos I. K. 95,80 Lt pašto išlaidas valstybės naudai. Teismas sprendime nurodė, kad sutinka su civilinės metrikacijos skyriaus išvada.

14Dėl prašymo pakeisti pareiškėjos vardą į „M. A.“, pavardę į „V.“, tautybę į „rusė“, pakeisti nepilnamečio K. K. vardą į „M. A., pavardę į V., tautybę į rusas, pakeisti nepilnamečio D. K. vardą į „D.“ pavardę „ V.“ teismas nurodė, kad Asmens vardo, pavardės, ar tautybės pakeitimo tvarka yra numatyta Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro įsakyme „Dėl asmens vardo, pavardės, tautybės pakeitimo taisyklių patvirtinimo“. Pareiškėja kreipdamasi į metrikacijos skyrių nurodė, kad prašymai pakeisti asmenų duomenis yra teikiami, nes pareiškėja ir jos nepilnamečiai vaikai dalyvauja Norvegijoje liudytojų apsaugos programoje, todėl savo prašymą ji grindė Asmens vardo, pavardės ir tautybės keitimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2001 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. 111 11. 8 punktu , remiantis kuriuo, keisti pavardę leidžiama, jeigu pareiškėjas dalyvauja liudytojų apsaugos programoje. Teismui pareiškėja nepateikė jokių duomenų, jog ji ir jos vaikai dalyvauja liudytojų apsaugos programoje. Pareiškėja teismui pateikė prašymo adresuoto Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijai kopiją, kuriame prašo „ kreiptis nuteistojo R. K. paskutinės gyvenamosios vietos teismą – Kauno apylinkės teismą, prašant pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Norvegijos Karalystės pirmos instancijos teismo nutartį, priimtą 2012-02-17 ASKER IR BAERUM TINGRETT TEISMO, bylos nr. 11-187814 MED-AHER/1 bei Norvegijos karalystės BORGARTING LAGMANNSRETT (apeliacinio) teismo 2012-08-21 nutartį, bylos Nr. 12-075628AST-BORG/03“ ( b. l. 128-129). Šis dokumentas nesudaro pagrindo taikyti liudytojų apsaugos įstatymo nuostatas. Policijos departamento rašte nurodyta, kad LR baudžiamojo proceso ir operatyvinės veiklos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio įstatymas Nr. X-1542 numato galimybes taikyti apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemones tik asmenims, dalyvaujantiems Lietuvos Respublikos baudžiamajame procese. Pareiškėja nei teismui, nei civilinės metrikacijos skyriui tokių duomenų nepateikė. Įstatymas reikalauja, kad keičiant nepilnamečio, kuriam yra suėję 10 metų, vardą ir ( arba) pavardę, turi būti pateikiamas rašytinis jo sutikimas, toks dokumentas nebuvo pateiktas nei civilinės metrikacijos skyriui, nei teismui. Pareiškėjos nurodytos aplinkybės, kad ji negali šio dokumento gauti dėl objektyvių priežasčių, nesudaro pagrindo pripažinti išvadą nepagrįstam t. y. pareiškėja neįvykdė sąlygų, kurias įgyvendinus, gali būti atliekami jos prašomi pakeitimai.

15Dėl pareiškėjos prašymo pakeisti jos ir vaikų tautybes teismas nurodė, kad Asmens vardo, pavardės ir tautybės keitimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2001 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. 111 1 punkte nurodyta, kad tautybės keitimo pagrindus nustato Lietuvos Respublikos tautinių mažumų įstatymas, kuris nuo 2010 m. sausio 1 d. neteko galios. Dėl šios priežasties teismas sutinka su civilinės metrikacijos išvada, kad tautybės pakeitimui nėra teisinio pagrindo.

16Dėl pareiškėjos pavardės keitimo iš „K.“ į „V.“ teismas nurodė, kad toks prašymas pagrįstai nebuvo tenkintas, nes Taisyklių 11 punktas, numato baigtinį sąrašą aplinkybių, kurių pagrindu galima keisti pavardę. Kadangi pareiškėjos nurodytas pagrindas 11.8 punkto pagrindu netenkintinas kaip nepagrįstas, taip pat negalėjo būti patenkintas ir 11.5 pagrindu (nori turėti tėvų, senelių, prosenelių ar kitų protėvių pavardę). Nei civilinės metrikacijos skyriui nei teismui nebuvo pateikta dokumentų, įrodančių, jog jos tėvai, seneliai ar kiti protėviai turėjo pageidaujamą įgyti pavardę „V.“.

17Dėl reikalavimo nepilnamečių vaikų K. K. ir D. K. gimimo liudijimo dokumentuose panaikinti tėvo R. K. duomenis teismas nurodė, kad pareiškėjos prašymas yra siejamas su tuo, kad vaikų tėvas yra nuteistas, jam atimtos tėvystės teisės Norvegijos Karalystės nutartimi, vaikams gresia pavojus. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.149 straipsnio 1 dalimi, duomenis gimimo įraše apie vaiko tėvą leidžiama nuginčyti tik teismo sprendimu. Pareiškėja teismui nepateikė jokių duomenų, sudarančių pagrindą nuginčyti įrašus apie R. K. tėvystę. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

18Pareiškėja I. K. apeliaciniu skundu prašo Kauno apylinkės teismo 2013-04-15 sprendimą pakeisti ir priimti naują sprendimą – pakeisti I. K. (M. V.), K. K. ir D. K. vardus, pavardes ir tautybę pagal 2012-04-05 Kauno rajono civilinės metrikacijos skyriui pateiktus prašymus: I. K. ( M. V.) vardą į M. A., pavardę į V., tautybę į rusė; taip pat pakeisti jos nepilnamečio vaiko K. K., gimusio 1996-09-10 vardą į M. A., pavardę į V., tautybę į rusas; pakeisti kito jos nepilnamečio vaiko D. K., gimusio 2004-04-08, vardą į D., pavardę į V., tautybę į rusas; nepilnamečių vaikų K. K. ir D. K. gimimo liudijimo dokumentuose panaikinti tėvo R. K. duomenis. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais motyvais:

191) kad priešingai nei nurodo teismas, pareiškėja tiek Kauno rajono civilinės metrikacijos skyriui, tiek teismui pateikė duomenis apie dalyvavimą liudytojų apsaugos programoje Norvegijos Karalystėje. Pareiškėja pateikė 2011-10-11 Asker ir Bearum policijos pažymą – patvirtinimą dėl asmenų duomenų keitimo, kurie susiję su rimtais grasinimais pareiškėjai bei jos vaikams iš buvusio sutuoktinio R. K., kurioje nurodyta, kad Norvegijos institucijos nurodo, kad šiems asmenims keistini asmens duomenys dėl dalyvavimo liudytojų apsaugos programoje ir jiems galioja slaptumo kodas 6. Nesant tarptautinių sutarčių tarp Norvegijos ir Lietuvos, Norvegijos institucijos kreipėsi raštu į Lietuvos institucijas, kuriame nurodė tikslinga keisti minėtų asmenų asmens duomenis.Todėl pareiškėja kreipdamasi į Kauno rajono civilinės metrikacijos skyrių, vadovavosi LR Teisingumo ministro 2011-12-22 išleistu įsakymu Nr. 1R-305, kuriuo yra patvirtinta prašymo dėl vardo, pavardės, tautybės forma, ir nurodyta grafa dėl kurios keičiami duomenis –dalyvavimas liudytojų apsaugos programoje. Teismas atmesdamas prašymą, neišanalizavo byloje esančius įrodymus, o tik vadovavosi trečiųjų asmenų pateiktais atsiliepimais;

202) teismas, priimdamas sprendimą, pats nesiekė būti aktyvus, neapklausė teisingumo ministerijos atstovų, kokiu pagrindu buvo padarytos tokios išvados bei nesiaiškino, ar Teisingumo ministerijos atstovai buvo susisiekę su Norvegijos Karalystės institucijomis, kad pagrįstų atsiliepime nurodytas aplinkybes;

213) pagal byloje pateiktus įrodymus, R. K. įsiteisėjusiu Norvegijos Karalystės B. L. (apeliacinio) teismo 2012-08-21 sprendimu nuteistas už grasinimus savo buvusiai žmonai, vaikams, anytai bei smurtą prieš šiuos asmenis. Šie grasinimai yra rimti ir nukreipti prieš Lietuvos Respublikos piliečius. Pagal Oslo apskrities prokuratūros pateiktą kaltinimą tokie R. K. veiksmai sukėlė pavojų nurodytų asmenų gyvybei bei sveikatai ir tai buvo atlikta kelis kartus, todėl jis nuteistas laisvės atėmimo bausme pagal Norvegijos Karalystės baudžiamojo kodekso straipsnius, įpareigojant kaltinamąjį nesiartinti prie I. K. 5 metus, ši baudžiamojo poveikio priemonė galios ir R. K. šiais metai deportavus į Lietuvą;

224) Kauno apylinkės teismas pareiškėjos dalyvavimą Norvegijos liudytojų apsaugos programoje prilygino Lietuvos Respublikoje įsigaliojusiam apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo nuostatų analogijai, nors pagal byloje pateiktus įrodymus pareiškėja ir jos buvęs sutuoktinis nuo 2012-01-20 Oslo ir Akerhus apskrities viršininko suteiktus skyrybų dokumentus, nebegyvena santuokoje. Ši santuoka nutraukta ir Lietuvoje;

235) teismas nurodė, kad įstatymas reikalauja, kad keičiant nepilnamečio, kuriam yra suėję 10 metų, vardą ir ( arba) pavardę, turi būti pateikiamas rašytinis jo sutikimas, toks dokumentas nebuvo pateiktas nei civilinės metrikacijos skyriui, nei teismui. Pareiškėjos nurodytos aplinkybės, kad ji negali šio dokumento gauti dėl objektyvių priežasčių, nesudaro pagrindo pripažinti išvadą nepagrįsta t. y. pareiškėja neišpildė sąlygų, kurias įgyvendinus, gali būti atliekami jos prašomi pakeitimai. Pareiškėjai yra apriboti bet kokie kontaktai su vaikais, vaikai yra šiuo metu globos namuose, kurių duomenys yra neviešinami ir neteikiami mamai bei LR institucijoms, kas tiesiogiai padarė negalimu gauti K. K. sutikimą dėl duomenų keitimo;

246) teismas pasisakė tik dėl K. K. duomenų pakeitimo negalimumo, tačiau neišsprendė nepilnamečio D. K. duomenų pakeitimo klausimo;

257) teismas nurodė, kad pareiškėja teismui nepateikė jokių duomenų, sudarančių pagrindą nuginčyti įrašus apie R. K. tėvystę. Pagrindas civilinės būklės aktą įregistruoti, akto įrašą atkurti, papildyti, pakeisti, ištaisyti ar anuliuoti, pareiškėjai atsirado dalyvaujant liudytojų apsaugos programoje bei siekiant garantuoti, kad buvęs sutuoktinis ir nepilnamečių vaikų tėvas neturėtų galimybės susižinoti jų asmenybę atskleidžiančius duomenis. Todėl esant nacionalinio teisinio reglamentavimo bei praktinio įgyvendinimo spragoms, civilinės metrikacijos skyrius privalėjo kreiptis į kompetentingas institucijas: Teisingumo ministeriją bei Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, kad būtų pakeisti pareiškėjos ir jos nepilnamečių vaikų asmens duomenys, o teismas šias aplinkybes turėjo vertinti pareiškėjos naudai.

26Suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė, kad su apeliaciniu skundu nesutinka. Atsiliepime teigiama, kad:

271) pagrindiniai pareiškėjos apeliacinio skundo argumentai yra susiję su tuo, jog ji dalyvauja liudytojų apsaugos programoje Norvegijoje, todėl turi teisinį pagrindą pakeisti savo bei jos nepilnamečių vaikų vardus, pavardes bei tautybes. Asmens vardo, pavardės ir tautybės keitimo taisyklių 11.8 punkte iš tiesų numatyta teisė pakeisti pavardę, jeigu pareiškėjas dalyvauja liudytojų apsaugos programoje. Taip pat asmenvardžiai ir kita su asmeniu susijusi informacija, įskaitant asmens kodą, gali būti keičiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso ir operatyvinės veiklos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nurodytu pagrindu. Tačiau, kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, aplinkybės, jog apeliantė ir jos vaikai dalyvauja liudytojų apsaugos programoje, nepatvirtina joks byloje esantis dokumentas. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus 2012 m. rugpjūčio 3 d. atsakyme Nr. (6.5.-2012-57)-2-1137 pareiškėjos atstovei buvo nurodyta, kad ,,Policijos departamentas pažymėjo, jog Norvegijos Karalystės pareigūnai elektroniniu paštu informavo, kad I. K. ir jo vaikai nėra liudytojų apsaugos programos dalyviai, bet jiems taikoma speciali programa, skirta smurto šeimoje aukoms apsaugoti“. Šis Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus raštas atitinka formos reikalavimus, yra pasirašytas kompetentingo asmens, todėl laikytinas didesnę įrodomąją galią turinčiu oficialiu įrodymu;

282) apeliantės minimame Norvegijos Karalystės Asker ir Baerum policijos 2011-10-11rašte nurodyta, jog I. K., D. K. ir K. K. dėl labai rimtų grasinimų tik rekomenduojama kreiptis dėl asmens duomenų pakeitimo. Be to, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 2012-05-30 rašte Nr. 5-S-2200 nurodė, jog apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonės gali būti taikomos tik Lietuvos Respublikoje vykstančio baudžiamojo proceso dalyviams. Iš šių byloje esančių įrodymų matyti, kad nei pareiškėja, nei jos vaikai nėra Lietuvos Respublikoje vykstančios liudytojų apsaugos programos dalyviai, todėl jų asmens duomenų pakeitimas šiuo pagrindu negalimas;

293) apeliantė teigia, kad teisingumo ministro įsakymu patvirtintoje prašymo dėl vardo, pavardės, tautybės pakeitimo formoje yra nurodyta grafa „dalyvavimas liudytojų apsaugos programoje", todėl teismas nepagrįstai pritarė Teisingumo ministerijos teiginiams, jog ši grafa skirta suderinti atitinkamų teisės aktų nuostatas. Tačiau Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso ir kriminalinės žvalgybos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio įstatymo (ankstesnis pavadinimas - Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso ir operatyvinės veiklos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio įstatymas) 12 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad saugomam asmeniui gali būti laikinai arba visam laikui pakeisti asmens tapatybės ir biografijos duomenys arba gali būti padaryta plastinė operacija, keičianti asmens išvaizdą, o to paties įstatymo 15 straipsnyje įtvirtinta, kad asmenims, dalyvaujantiems baudžiamajame procese, apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonės gali būti taikomos ikiteisminio tyrimo įstaigos vadovo ar teritorinės prokuratūros, Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros padalinio vadovo motyvuotu teikimu. Bendrą sprendimą dėl apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonių taikymo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo motyvuoto teikimo gavimo dienos priima Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras ir Lietuvos policijos generalinis komisaras ar Kalėjimų departamento direktorius. Kaip matyti iš nurodytų nuostatų, nei civilinės metrikacijos skyriai, nei Teisingumo ministerija nedalyvauja asmens tapatybės pakeitime, vykdomame šiuo pagrindu. Dėl šios priežasties Kauno rajono CMS svarstė pareiškėjos ir jos nepilnamečių vaikų asmens vardo ir pavardės pakeitimo civilinės būklės aktų įrašuose klausimą tik kitais Taisyklėse nustatytais pagrindais;

304) apeliantė nurodo, kad teismas nepagrįstai atmetė jos prašymą pakeisti nepilnamečių vaikų vardus, pavardes ir tautybes, nes neatsižvelgė į objektyvias priežastis, kurios trukdė pateikti nepilnamečio vaiko, kuriam yra suėję 10 metų, rašytinį sutikimą: aplinkybę, jog pareiškėjai yra apriboti bet kokie kontaktai su vaikais. Visų pirma, ši aplinkybė apskritai leidžia abejoti, ar I. K. turi teisę teikti prašymą dėl vardo ir pavardės pakeitimo nepilnamečių vaikų vardu. Antra, Taisyklėse nėra numatyta jokių išimčių privalomiems dokumentams pateikti. Kai keičiamas nepilnamečio vaiko vardas arba (ir) pavardė, kartu su Taisyklių 5 punkte nurodytais dokumentais civilinės metrikacijos įstaigai turi būti pateikiamas kito iš turimų tėvų rašytinis sutikimas. Šio rašytinio sutikimo nereikalaujama tik tuo atveju jeigu pateikiami dokumentai, įrodantys, kad kitam iš turimų tėvų yra neterminuotai apribota tėvų valdžia. Teisingumo ministerija, tvirtindama civilinės metrikacijos skyriaus išvadą, nevertina ir neturi teisės vertinti priežasčių, dėl kurių dokumentai nebuvo pateikti, yra vertinamas tik pats pateiktų dokumentų atitikimo Taisyklių reikalavimams faktas. Ginčo, jog kartu su prašymu pareiškėja nepateikė visų privalomų dokumentų nėra, taigi, jos argumentai yra atmestini.

315) šioje byloje yra sprendžiamas Kauno rajono CMS 2012-06-01 išvados, kurią patvirtino Teisingumo ministerija, teisėtumo klausimas. Nors apeliaciniame skunde nurodoma, kad pareiškėja yra pateikusi 2013-02-11 Lietuvos apeliacinio teismo nutartį dėl Norvegijos Karalystės teismo nutarties, kuria iš R. K. buvo atimtos tėvystės teisės, tačiau akivaizdu, kad ši nutartis buvo priimta praėjus daugiau nei pusei metų nuo skundžiamos išvados priėmimo. Akivaizdu, kad nei Kauno rajono CMS, nei Teisingumo ministerija skundžiamų veiksmų atlikimo metu negalėjo žinoti apie ateityje įvyksiančius veiksmus, todėl teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjos prašymą nebuvo. Pažymėtina, kad pasikeitusios faktinės aplinkybės neužkerta kelio I. K. iš naujo kreiptis į Kauno rajono CMS su prašymu pakeisti jos vaikų vardus ir pavardes, kartu pateikiant minėtą Lietuvos apeliacinio teismo nutartį, tačiau tai neturi jokios įtakos šiai bylai.

32Suinteresuotas asmuo Kauno rajono savivaldybės administracija atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė, kad su apeliaciniu skundu nesutinka. Atsiliepime teigiama, kad:

331) Policijos departamentas pažymėjo, kad programa, kurioje dalyvauja pareiškėja ir jos vaikai, yra ne liudytojų apsaugos programa, o speciali programa smurto šeimoje aukoms, kurią pritaikius įslaptinamas šių asmenų adresas ir asmens duomenys, rekomenduojama pasikeisti vardus, pavardes, tačiau Lietuvos Respublikoje tokios apsaugos priemonės smurto šeimoje aukoms nėra taikomos;

342) pareiškėjos vyras R. K. yra nuteistas remiantis Norvegijos baudžiamaisiais įstatymais ir šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę. Remiantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 3 straipsnio 1 dalies 8 punktu baudžiamasis procesas negali būti pradedamas, o pradėtas turi būti nutrauktas asmeniui, kuriam įsiteisėjo teismo nuosprendis dėl to paties kaltinimo arba teismo nutartis ar prokuroro nutarimas nutraukti procesą tuo pačiu pagrindu. Tokiu būdu naujo baudžiamojo proceso pradėjimas tuo pačiu pagrindu Lietuvos Respublikoje negalimas, taigi ir taikyti apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemones minėtiems asmenims nėra teisinio pagrindo;

353) net ir tuo atveju, jeigu apeliantė pateiktų, ar būtų pateikusi dokumentus, patvirtinančius, jog ji ir jos vaikai iš tiesų dalyvauja liudytojų apsaugos programoje, dėl asmens duomenų pakeitimo spręstų ne Kauno rajono savivaldybės administracijos Civilines metrikacijos skyrius (toliau - Kauno rajono CMS) ar teisingumo ministerija, o atitinkamos vidaus reikalų sistemos institucijos, bei apie tokių duomenų keitimą nėra informuojama nei Teisingumo ministerija, nei Kauno rajono CMS;

364) keičiant nepilnamečio vaiko, kuriam yra suėję 10 metų, vardą arba (ir) pavardę, turi būti pateikiamas rašytinis jo sutikimas. Toks dokumentas nebuvo pateiktas nei Kauno rajono CMS nei teismui. Pareiškėjos nurodytos aplinkybės, kad ji negali įgyvendinti teisės aktuose nustatytų pareigų, neįgyvendinusi sąlygų, kurias išpildžius gali būti atliekami jos prašomi veiksmai, negali būti pagrindas naikinti skundžiamą Kauno rajono CMS išvadą;

375) Kauno rajono CMS išvadoje aiškiai nurodoma, kodėl nėra keičiami D. K. duomenys. Visų pirma, vadovaujantis Taisyklių 15 punktu, nepilnamečio vaiko pavardė gali būti keičiama į vieno iš tėvų pavardę, taip pat turi būti pateiktas kito iš tėvų rašytinis sutikimas. Kai apeliantės buvo teikiamas prašymas dėl nepilnamečių vaikų duomenų keitimo, jos pavardė buvo K., todėl nepilnamečio vaiko D. K. pavardė nebuvo galima keisti į V., nes tai prieštarautų minėtų Taisyklių nuostatoms. Atsižvelgiant į pateiktą 2013-02-11 Lietuvos apeliacinio teismo nutartį dėl pripažinimo Lietuvos Respublikoje Norvegijos Karalystės teismo nutarties, kuria yra atimtos iš R. K. tėvystės teisės į nepilnamečius vaikus, tėvo, R. K. sutikimo keisti nepilnamečio vaiko pavardę nereikia, tačiau pavardė turi būti keičiama į vieną iš tėvų pavardę. A Apeliantės 2012-04-04 prašyme dėl vardo, pavardės, tautybės pa keitimo Kauno rajono CMS įstaigai buvo prašoma pakeisti nepilnamečio vaiko D. K. pavardę į V.. Šiuo metu Apeliantės pavardė yra V..

38IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

39Apeliacinis skundas atmestinas.

40Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnis). Šioje byloje absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų numatytų C P K 329 straipsnio 2 dalyje nenustatyta, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjas pasisako dėl apeliacinio skundo faktinių ir teisinių pagrindų.

41Bylos duomenimis nustatyta, kad 2012-06-01 Kauno rajono savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyrius priėmė išvadą, dėl vardo, pavardės, tautybės pakeitimo Nr. 5, kurioje nurodė, kad prašymas tenkintas iš dalies t.y. nusprendė pakeisti įrašus civilinės būklės aktų įrašuose : 1. santuokos sudarymo įrašo Nr. 193, įrašyto 1997 m. liepos 4 d. Alytaus miesto Civilinės metrikacijos skyriuje, skiltyje „Ji" iš I. į M.; 2. nepilnamečio vaiko gimimo įrašo Nr. 21, įrašyto 1996 m. spalio 3 d. Kauno rajono Zapyškio seniūnijoje, skiltyje „Duomenys apie motiną" iš Inga į Milą; 3. nepilnamečio vaiko gimimo įrašo Nr. 205, įrašyto 2004 m. balandžio 15 d. Civilinės metrikacijos skyriuje, skiltyje „Duomenys apie motiną" iš I. į M.. Kitus prašymus atmetė (b. l. 9-11). Pareiškėja laikė, kad Kauno rajono savivaldybės administracijos išvada yra nepagrįsta ir ja ginčijo. Pirmosios instancijos teismas išnagrinėjęs bylą konstatavo, kad pareiškėjos iškelti reikalavimai negali būti įgyvendinti nepažeidžiant Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų ir pareiškėjos pareiškimo netenkino. Apeliacinės instancijos teismas įvertinęs pirmosios instancijos teismo nustatytas aplinkybes, apeliantės apeliacinio skundo, suinteresuotų asmenų - Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos ir Kauno rajono savivaldybės administracijos atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentus pripažįsta, kad pirmosios instancijos teismo padaryta išvada yra teisinga.

42Apeliantė apeliacinį skundą argumentuoja tuo, kad pareiškėja dalyvaudama liudytojų apsaugos programoje Norvegijos Karalystėje ir turi teisinį pagrindą pakeisti savo ir jos nepilnamečių vaikų vardus, pavardes bei tautybes, todėl pirmosios instancijos teismas turėjo jos pareiškimą patenkinti. Apeliacinės instancijos teismas su tokia apeliacinio skundo argumentacija negali sutikti ir pažymi, kad byloje nėra duomenų, jog pareiškėja ar jos nepilnamečiai vaikai dalyvautų liudytojų apsaugos programoje, kur nustačius tokį faktą pagal Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2001m. birželio 20d. įsakymu Nr. 111 patvirtintų „ Asmens, vardo, pavardės ir tautybės keitimo taisyklių“ 11. 8 punkto nuostatas būtų galima pakeisti pareiškėjai bei jos vaikams pavardes. Priešingai, iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėja ir jos vaikai nėra liudytojų apsaugos programos dalyviai, bet jiems taikoma speciali programa, skirta smurto šeimoje aukoms apsaugoti ir Norvegijos Karalystės pareigūnai pareiškėjai tik pasiūlė, siekiant didesnio efektyvumo dalyvaujant programoje pasikeisti vardą, pavardę ( Lietuvos Respublikos Vaiko Teisių Apsaugos kontrolieriaus 2012m. rugpjūčio 3d. raštas Nr. ( 6.5.-2012-57)-2-1137, t 1., b. l. 17-22). Nurodytos nustatytos aplinkybės kitais byloje pateiktais įrodymais nėra paneigtos, todėl tenkinti pareiškėjos reikalavimą nėra teisinio pagrindo. Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso ir operatyvinės veiklos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio įstatymo 7 straipsnyje yra numatytos apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonės. Tačiau šiame straipsnyje išvardytos priemonės gali būti taikomos tik Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso dalyviams, jei atliekant operatyvinius veiksmus ar ikiteisminį tyrimą arba nagrinėjant baudžiamąsias bylas dėl labai sunkių ar sunkių nusikaltimų, o taip pat dėl apysunkių nusikaltimų, numatytų Apsaugos nuo nusikalstamo poveikio minėto įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje, buvo gauta patikrintų duomenų iš viešų ar konfidencialių šaltinių, kad asmenų gyvybei ar sveikatai gresia pavojus ar, kad gali būti sunaikintas ar sugadintas asmenų turtas. Kaip jau nustatyta byloje, kad pareiškėjos vyras R. K. yra nuteistas pagal Norvegijos Karalystės įstatymus ir atlieka bausmę laisvės atėmimo vietoje Norvegijoje. Lietuvos Respublikoje pradėti baudžiamąjį procesą pagal jau nuteistą ir įsiteisėjusį apkaltinamąjį aktą negalima, todėl visiškai pagrįstai suinteresuotas asmuo – Policijos Departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus Reikalų ministerijos atsiliepime į pareiškimą ir argumentavo, kad taikyti apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemones pareiškėjai bei jos prašomiems asmenims pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso ir operatyvinės veiklos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio įstatymo nuostatas nėra teisinio pagrindo.

43Kiti apeliantės apeliacinio skundo argumentai nagrinėjamam klausimui nėra reikšmingi, todėl neanalizuotini.

44Remiantis išdėstyta argumentacija, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas išnagrinėjęs bylą tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes ir įvertino byloje pateiktus įrodymus ( C P K 185 straipsnis) bei taikė įstatymus. Naikinti teismo sprendimą apeliantės apeliacinio skundo argumentais pagrindo nėra. Todėl apylinkės teismo sprendimas paliktinas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmestinas.

45Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas,

Nutarė

46Apeliacinį skundą atmesti.

47Kauno apylinkės teismo 2013 m. balandžio 15 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algimantas Kukalis,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėja I. K. kreipėsi su pareiškimu į Kauno rajono apylinkės teismą,... 4. Civilinės metrikacijos skyrius 2012-06-01 išvadoje Nr. 5, atsisakydamas... 5. Pareiškėja, kreipdamasi į Civilinės metrikacijos skyrių, pateikė visus... 6. I. K. ir jos vaikams užsienio valstybėje suteiktas ypatingas statusas –... 7. Be to, pareiškėja Civilinės metrikacijos skyriui nurodė, kad 2010-09-21... 8. Kauno rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriui... 9. Esant nacionalinio teisinio reglamentavimo bei praktinio įgyvendinimo... 10. Civilinės metrikacijos skyrius savo išvadoje nurodo, kad pareiškėjos... 11. Nepilnamečio K. K. sutikimo gauti leidimą keisti jo asmens duomenis... 12. Pareiškėja prašė pakeisti I. K., K. K., ir D. K. vardus, pavardes ir... 13. Kauno rajono apylinkės teismas 2013-04-15 sprendimu pareiškimą atmetė.... 14. Dėl prašymo pakeisti pareiškėjos vardą į „M. A.“, pavardę į... 15. Dėl pareiškėjos prašymo pakeisti jos ir vaikų tautybes teismas nurodė,... 16. Dėl pareiškėjos pavardės keitimo iš „K.“ į „V.“ teismas nurodė,... 17. Dėl reikalavimo nepilnamečių vaikų K. K. ir D. K. gimimo liudijimo... 18. Pareiškėja I. K. apeliaciniu skundu prašo Kauno apylinkės teismo 2013-04-15... 19. 1) kad priešingai nei nurodo teismas, pareiškėja tiek Kauno rajono... 20. 2) teismas, priimdamas sprendimą, pats nesiekė būti aktyvus, neapklausė... 21. 3) pagal byloje pateiktus įrodymus, R. K. įsiteisėjusiu Norvegijos... 22. 4) Kauno apylinkės teismas pareiškėjos dalyvavimą Norvegijos liudytojų... 23. 5) teismas nurodė, kad įstatymas reikalauja, kad keičiant nepilnamečio,... 24. 6) teismas pasisakė tik dėl K. K. duomenų pakeitimo negalimumo, tačiau... 25. 7) teismas nurodė, kad pareiškėja teismui nepateikė jokių duomenų,... 26. Suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija atsiliepime į... 27. 1) pagrindiniai pareiškėjos apeliacinio skundo argumentai yra susiję su tuo,... 28. 2) apeliantės minimame Norvegijos Karalystės Asker ir Baerum policijos... 29. 3) apeliantė teigia, kad teisingumo ministro įsakymu patvirtintoje prašymo... 30. 4) apeliantė nurodo, kad teismas nepagrįstai atmetė jos prašymą pakeisti... 31. 5) šioje byloje yra sprendžiamas Kauno rajono CMS 2012-06-01 išvados, kurią... 32. Suinteresuotas asmuo Kauno rajono savivaldybės administracija atsiliepime į... 33. 1) Policijos departamentas pažymėjo, kad programa, kurioje dalyvauja... 34. 2) pareiškėjos vyras R. K. yra nuteistas remiantis Norvegijos... 35. 3) net ir tuo atveju, jeigu apeliantė pateiktų, ar būtų pateikusi... 36. 4) keičiant nepilnamečio vaiko, kuriam yra suėję 10 metų, vardą arba (ir)... 37. 5) Kauno rajono CMS išvadoje aiškiai nurodoma, kodėl nėra keičiami D. K.... 38. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 39. Apeliacinis skundas atmestinas.... 40. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 41. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2012-06-01 Kauno rajono savivaldybės... 42. Apeliantė apeliacinį skundą argumentuoja tuo, kad pareiškėja dalyvaudama... 43. Kiti apeliantės apeliacinio skundo argumentai nagrinėjamam klausimui nėra... 44. Remiantis išdėstyta argumentacija, apeliacinės instancijos teismas... 45. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 46. Apeliacinį skundą atmesti.... 47. Kauno apylinkės teismo 2013 m. balandžio 15 d. sprendimą palikti...