Byla AS-62-511-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio (pranešėjas), Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas) ir Virgilijaus Valančiaus, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo žemės ūkio kooperatyvo „Suvalkijos pienas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 14 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo – žemės ūkio kooperatyvo „Suvalkijos pienas“ skundus atsakovams – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai ir Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus (trečiasis suinteresuotas asmuo – žemės ūkio kooperatyvas „Pienas LT“).

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas žemės ūkio kooperatyvas „Suvalkijos pienas“ (toliau – ir ŽŪK „Suvalkijos pienas“, pareiškėjas) su skundu, kurį papildė ir tikslino vėlesniais skundais (t. 1, b. l. 1-5, t. 5, b. l. 1-11, t. 10, b. l. 1-2, t. 13, b. l. 7-11) (toliau – ir Skundas) kreipėsi į teismą, prašydamas: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Ministerija) 2010 m. liepos 2 d. sprendimą Nr. 3JA-124/2-135 „Dėl prašymo“ (toliau – ir Sprendimas Nr. 3JA-124/2-135); Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m kovo 31 d. įsakymą Nr. 3D-297 toje dalyje, kurioje nustatytas terminas iki 2010 m. gegužės 31 d. paraiškoms pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (toliau – ir Programa) 1 krypties „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“ 1.9 dalies „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ antrąją veiklos sritį „Pieno sektoriaus restruktūrizavimas, įkuriant naujas pieno perdirbimo įmones“ pateikti _ ; panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio 2010 m. liepos 27 d. potvarkį Nr. 4D-98 „Dėl projekto, kuriam neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ antrąją veiklos sritį „Pieno sektoriaus restruktūrizavimas, įkuriant naujas pieno perdirbimo įmones“, patvirtinimo“ (toliau – ir Potvarkis Nr. 4D-98); panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymą Nr. 3D-827 toje dalyje, kurioje Žemės ūkio kooperatyvo „Pienas LT“ (toliau – ir ŽŪK „Pienas LT“) projektas pagal Programos 1 krypties „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“ antrąją veiklos sritį „Pieno sektoriaus restruktūrizavimas, įkuriant naujas pieno perdirbimo įmones“ buvo pripažintas tinkamu ir patvirtintas bei ŽŪK „Pienas LT“ paskirta 50 817 543 litų parama; 2) tenkinti 2010 m. gegužės 31 d. pareiškėjo prašymą pratęsti Programos 1.9 dalies „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ antrosios veiklos srities 1.9.2 eilutės – „Pieno sektoriaus restruktūrizavimas, įkuriant naujas pieno perdirbimo įmones“ paraiškų pateikimo terminą; 3) įpareigoti Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Agentūra) iš naujo atlikti pareiškėjo projekto „Modernios pieno perdirbimo gamyklos statyba ir įrengimas“, pateikto 2010 m. gegužės 31 d. pagal Programos priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ antrąją veiklos sritį „Pieno sektoriaus restruktūrizavimas, įkuriant naujas pieno perdirbimo įmones“, paramos paraiškos registracijos Nr. 1PP-KP-l0-1-0001-PR001 (toliau – ir Paraiška) vertinimą; įpareigoti Agentūrą iš naujo atlikti pareiškėjo ir ŽŪK „Pienas LT“ paraiškų, pateiktų pagal Programos priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ antrąją veiklos sritį „Pieno sektoriaus restruktūrizavimas, įkuriant naujas pieno perdirbimo įmones“ vertinimą; įpareigoti Agentūrą ir Ministeriją ŽŪK „Pienas LT“ paraišką pripažinti netinkama paramai gauti; 4) sustabdyti šios bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. 3D-297 „Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 3D-954 „Dėl Paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones surinkimo 2010 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – ir Įsakymas Nr. 3D-297) ta dalimi, kuria nustatytas Programos 1 krypties „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“ 1.9 dalies „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ antrosios veiklos srities (1.9.2 eilutė) paraiškų pateikimo terminas iki 2010 m. gegužės 31 d., atitinka Skunde nurodomus teisės aktus; sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. 3D-297 „Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 3D-954 „Dėl Paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones surinkimo 2010 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo“ ta dalimi, kuria nustatytas Programos 1 krypties „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“ 1.9 dalies „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ antrosios veiklos srities (1.9.2 eilutė) paraiškų pateikimo terminas iki 2010 m. gegužės 31 d. atitinka Skunde nurodomus teisės aktus.

5II.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. kovo 14 d. nutartimi nutarė kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 3D-297 „Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 3D-954 „Dėl Paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones surinkimo 2010 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 38-1826) patvirtinto grafiko nuostata, pagal kurią Programos 1 krypties „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“ 1.9 dalies „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ antrosios veiklos srities (1.9.2 eilutė) paraiškų pateikimo terminas yra nuo 2010 m. gegužės 3 d. iki 2010 m. gegužės 31 d., neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintam lygiateisiškumo principui, konstituciniam teisinės valstybės principui (jo aspektui – skaidrumo principui), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 2, 3 ir 6 punktų nuostatoms, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų 6.2 (2008 m. balandžio 9 d. redakcija), 6.3 (2008 m. balandžio 9 d. redakcija) ir 6.7 (2008 m. balandžio 9 d. redakcija) punktų nuostatoms.

7III.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas gavo ŽŪK „Suvalkijos pienas“ prašymą (t. 13, b. l. 161-162), kuriame prašoma taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – laikinai sustabdyti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. 3D-827, kuriuo visa paramos suma skirta ŽŪK „Pienas LT“, ir jo pagrindu sudarytos 2010 m. spalio 1 d. paramos sutarties Nr. 1PP-KK-10-1-002555-PR-001, galiojimą ir įgyvendinimą, taip pat laikinai uždrausti atsakovams Ministerijai ir Agentūrai (toliau – ir Atsakovai) atlikti paramos lėšų pagal Programos 1.9 dalies „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ 1.9.2 veiklos sritį „Pieno sektoriaus restruktūrizavimas, įkuriant naujas pieno perdirbimo įmones“ išmokėjimą ir uždrausti vykdyti bet kokius kitus veiksmus dėl paramos pagal šią priemonę tolimesnio įsisavinimo.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. balandžio 14 d. nutartimi prašymo netenkino. Konstatavo, kad ŽŪK „Suvalkijos pienas“ prašyme nurodytos aplinkybės dėl numanomų ateityje kilsiančių pasekmių nepatvirtina, kad neuždraudimas Atsakovams atlikti tam tikrus veiksmus gali turėti įtakos teismo atitinkamo sprendimo įvykdymui. Teismas konstatavo, kad ŽŪK „Suvalkijos pienas“ argumentai yra grįsti prielaidomis dėl galimai ateityje įvyksiančių (paramos gavėjas įsisavins skirtą paramą) veiksmų ir nesudaro pagrindo jų vertinti kaip išskirtinių, patvirtinančių reikalavimo užtikrinimo būtinumą.

10ŽŪK „Suvalkijos pienas“ pateikė atskirąjį skundą (t. 8, b. l. 171-173), kuriame prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 14 d. nutartį ir tenkinti pateiktą prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo. Skunde nurodo, kad netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių ir atsiradus pagrindui išmokėti paramos sumą naujam laimėtojui, Atsakovai susidurtų su sunkumais dėl lėšų išmokėjimo.

11Agentūra atsiliepime į ŽŪK „Suvalkijos pienas“ atskirąjį skundą (t. 8, b. l. 191-192) nurodo, kad ŽŪK „Suvalkijos pienas“ nepateikė jokių įrodymų, kad yra reali rizika būsimam teismo sprendimui įvykdyti ar iki jo buvusiai padėčiai atkurti. Prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

12Trečiasis suinteresuotas asmuo ŽŪK „Pienas LT“ pateiktame atsiliepime į atskirąjį skundą (t. 8, b. l. 193-194) prašo atmesti ŽŪK „Suvalkijos pienas“ reikalavimus, nurodytus atskirajame skunde, ir palikti nepakeistą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 14 d. nutartį. Nurodo, kad atskirasis skundas yra grindžiamas nepagrįstomis prielaidomis dėl didelės žalos padarymo, paramos naudojimo ne pagal paskirtį.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14IV.

15Atskirasis skundas atmestinas.

16Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 71 straipsnio 1 dalį teismas arba teisėjas gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti proceso dalyvių prašymu arba savo iniciatyva bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas. ABTĮ 71 straipsnio 2 dalyje numatytos galimos reikalavimo užtikrinimo priemonės – uždraudimas atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus, išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas, ginčijamo akto galiojimo laikinas sustabdymas.

17Nagrinėjamos bylos dalykas yra reikalavimo užtikrinimo priemonės – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. 3D-827, kuriuo visa paramos suma skirta ŽŪK „Pienas LT“, ir jo pagrindu sudarytos 2010 m. spalio 1 d. paramos sutarties Nr. 1PP-KK-10-1-002555-PR-001, galiojimo ir įgyvendinimo laikinas sustabdymas, taip pat laikinas uždraudimas Atsakovams atlikti paramos lėšų pagal Programos 1.9 dalies „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ 1.9.2 veiklos sritį „Pieno sektoriaus restruktūrizavimas, įkuriant naujas pieno perdirbimo įmones“ išmokėjimą ir uždraudimas vykdyti bet kokius kitus veiksmus dėl paramos pagal šią priemonę tolimesnio įsisavinimo – taikymas. Pirmosios instancijos teismas 2011 m. balandžio 14 d. nutartimi nutarė pareiškėjo prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo netenkinti.

18Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo turi būti atsižvelgta į prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį, nurodomą jo faktinį pagrindą, ginčijamu aktu suteiktas teises bei galimą šių teisių faktinį realizavimą, jų įtaką kitiems asmenims (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėse bylose Nr. AS16-528/2007, AS10-349/2007). Reikalavimo užtikrinimo priemonės turi būti taikomos tuo atveju, jei yra reali grėsmė, jog, netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, atsižvelgiant į tai, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010). Be to, asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus.

19Įvertinusi bylos aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pagrindo nagrinėjamoje byloje taikyti prašomas reikalavimo užtikrinimo priemones nėra. Taip pat nėra objektyvaus pagrindo manyti, jog, priėmus pareiškėjui palankų teismo sprendimą, nebūtų atkurta ar pasunkėtų iki skundžiamo sprendimo priėmimo buvusios padėties atkūrimas t.y. priešingai nei nurodo pareiškėjas ŽŪK „Suvalkijos pienas“, nėra objektyvių įrodymų, leidžiančių teigti, kad patenkinus pareiškėjo ŽŪK „Suvalkijos pienas“ reikalavimus ir atsiradus pagrindui išmokėti minėtą paramos sumą naujam laimėtojui kiltų objektyvių priežasčių dėl negalimo gauti papildomo asignavimo iš Lietuvos Respublikos biudžeto ir kitų šaltinių, kad Atsakovai turi realių finansinių sunkumų, kad dėl paramos naudojimo ne pagal paskirtį kilusių pasekmių nebus galima realiai pašalinti (t. 8, b. l. 171-173, 191-192). Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjas teismui konkrečių argumentų dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo nenurodė ir juos pagrindžiančių įrodymų nepateikė, pareiškėjo prašymas grindė prielaidomis.

20Pareiškėjo argumentas, kad galimas neteisėtas paramos įsisavinimas galėtų gerokai pakenkti Lietuvos Respublikai, kadangi Europos Komisija už tokį neteisėtą paramos įsisavinimo procesą galėtų skirti dideles sankcijas ir sumažinti bendras paramos Lietuvos Respublikai sumas, nėra laikoma pagrįsta priežastimi byloje taikyti prašomas reikalavimų užtikrinimo priemones.

21Tai, kad, anot pareiškėjo, teismui priėmus jam palankų sprendimą, galimai kiltų nauji teisminiai ginčai, taip pat nesudaro pagrindo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra ne kartą išaiškinęs, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas nėra siejamas su pareiškėjo ketinimu ateityje išvengti galimų naujų teismo procesų (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis Nr. AS502-177/2008, AS442-314/2008). Palankaus teismo sprendimo priėmimo atveju dėl ginčijamo sprendimo galimai kilusi žala galėtų būti atlyginta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso numatytomis sąlygomis.

22Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad byloje nėra nurodyta pagrįstų argumentų, pateikta svarių įrodymų, kurie sudarytų pagrindą konstatuoti, jog reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas nagrinėjamu atveju yra pagrįstas ir būtinas. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta, o tenkinti pareiškėjo atskirąjį skundą jame išdėstytais motyvais ir panaikinti teismo nutartį nėra pagrindo.

23Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

24Pareiškėjo žemės ūkio kooperatyvo „Suvalkijos pienas“ atskirąjį skundą atmesti.

25Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

26Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas žemės ūkio kooperatyvas „Suvalkijos... 5. II.... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. kovo 14 d. nutartimi nutarė... 7. III.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas gavo ŽŪK „Suvalkijos pienas“... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. balandžio 14 d. nutartimi... 10. ŽŪK „Suvalkijos pienas“ pateikė atskirąjį skundą (t. 8, b. l.... 11. Agentūra atsiliepime į ŽŪK „Suvalkijos pienas“ atskirąjį skundą (t.... 12. Trečiasis suinteresuotas asmuo ŽŪK „Pienas LT“ pateiktame atsiliepime į... 13. Teisėjų kolegija... 14. IV.... 15. Atskirasis skundas atmestinas.... 16. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 71... 17. Nagrinėjamos bylos dalykas yra reikalavimo užtikrinimo priemonės –... 18. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad sprendžiant dėl reikalavimo... 19. Įvertinusi bylos aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pagrindo... 20. Pareiškėjo argumentas, kad galimas neteisėtas paramos įsisavinimas galėtų... 21. Tai, kad, anot pareiškėjo, teismui priėmus jam palankų sprendimą, galimai... 22. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad byloje nėra... 23. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 24. Pareiškėjo žemės ūkio kooperatyvo „Suvalkijos pienas“ atskirąjį... 25. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 14 d. nutartį... 26. Nutartis neskundžiama....