Byla N-575-1073-07

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio (kolegijos pirmininkas), Artūro Drigoto ir Ričardo Piličiausko (pranešėjas), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo O. M. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2007 m. sausio 12 d. nutarties O. M. administracinio teisės pažeidimo byloje. Teisėjų kolegija

Nustatė

2I

3Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Prienų agentūros pareigūnas 2006 m. lapkričio 16 d. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą O. M. dėl ATPK 5112 str. 3 d. numatyto teisės pažeidimo padarymo. Protokole nurodyta, kad 2006-11-16 atlikus UAB „Noviksas“ specialių mokesčių patikrinimą rasta, kad O. M. kaip bendrovės savininkė nustatytu laiku ir tvarka nepateikė į vidaus rinką išleistų pakuočių apskaitos ataskaitą už 2005 metus ir tuo pažeidė Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 6 str., aplinkos ministro 2002-06-27 įsakymu Nr. 348 patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių 23 ir 26 punktų reikalavimus.

4Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Prienų agentūros 2006 m. lapkričio 21 d. nutarimu O. M. už teisės pažeidimo, numatyto ATPK 5112 str. 3 d., padarymą paskirta administracinė nuobauda - 250 Lt bauda.

5Administracinėn atsakomybėn patraukta O. M. kreipėsi į administracinį teismą prašydama panaikinti Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Prienų agentūros 2006 m. lapkričio 21 d. nutarimą ir bylą nutraukti. Paaiškino, kad yra UAB „Noviksas“ savininkė. Bendrovės veikla susijusi su prekių pakuočių eksploatavimu. Pagal Aplinkos ministro įsakymu patvirtintas pakuočių atliekų tvarkymo taisykles ji privalėjo iki 2006 m. kovo 1 d. aplinkos apsaugos institucijai pateikti ataskaitą apie pakuočių tvarkymą. Ataskaitos laiku nepateikė, kadangi nežinojo kaip tai daryti. Pareiškėjos nuomone, nuobauda paskirta praleidus nuobaudos skyrimo terminus, kadangi teisės pažeidimo padarymo laikas yra kita diena po nustatyto termino pateikti ataskaitas, t.y. kovo 2 d.

6Institucijos, paskyrusios administracinę nuobaudą, atstovas prašė skundo netenkinti.

7II

8Kauno apygardos administracinis teismas 2007 m. sausio 12 d. nutartimi nutarė Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Prienų agentūros 2006 m. lapkričio 21 d. nutarimą palikti nepakeistą ir skundo nepatenkinti. Teismas nurodė, kad administracinė atsakomybė už teisės pažeidimą numatytą ATPK 5112 str. 3 d. atsiranda tuomet, kai asmuo pažeidžia pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitos tvarkymo ir ataskaitų teikimo tvarką. Ši tvarka nustatyta aplinkos ministro 2002-06-27 įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“' (2004-12-29 įsakymo Nr. D1-706 redakcija). Pakuočių gamintojas, gamintojas ir (ar) importuotojas turi vykdyti visų pakuočių apskaitą įmonės vadovo nustatyta tvarka, ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius (Taisyklių 23, 24 punktai). Taisyklių 26 punkte numatyta, kad pakuočių gamintojas, gamintojas ir importuotojas parengtą ir vadovo bei ją rengusio asmens patvirtintą Ataskaitą už pareitus metus teikia tam Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamojoje teritorijoje jis yra registruotas. Ataskaita turi būti pateikta iki kovo 1 d. Teismas pažymėjo, kad ataskaitų pildymo tvarką numato aplinkos ministro 2004-12-29 įsakymu Nr. D1-706 patvirtintos taisyklės, todėl teismas atmetė pareiškėjos teiginį, kad ji nežinojo kaip pildyti ataskaitas ir niekas jai nepaaiškino. Taip pat teismas nurodė, jog šiuo atveju teisės pažeidimo objektyviąją pusę sudaro pareiškėjos neveikimas, t.y. nustatytu laiku ataskaitų nepateikimas. Šis teisės pažeidimas yra trunkamasis, kadangi tęsiasi iki sužinojimo apie jį momento. Šioje byloje apie teisės pažeidimą sužinota 2006-11-16 ir tą pačią dieną surašytas teisės pažeidimo protokolas, o nuobauda paskirta 2006-11-21. Tokiu būdu, nuobauda paskirta nepažeidus ATPK 35 str. 1 d. reikalavimų. Ta aplinkybė, kad Prienų agentūros patikrinimo 2006-11-16 aktas Nr. 144 nėra patvirtintas, teisės pažeidimo kvalifikavimui neturi reikšmės. Kaip minėta, nusižengimo konstatavimui svarbu paties ataskaitų nepateikimo fakto nustatymas, įstatymas nenumato, kaip ir kokia forma turi tapti žinoma apie teisės pažeidimo padarymą. Iš bylos matyti, kad tai nustatyta minėtu aktu bei pačios pareiškėjos patvirtinimu teisme.

9III

10Administracinėn atsakomybėn patraukta O. M. apeliaciniu skundu prašo Kauno apygardos administracinio teismo 2007 m. sausio 12 d. nutartį bei Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Prienų agentūros 2006 m. lapkričio 21 d. nutarimą panaikinti ir bylą nutraukti. Apeliantės nuomone, teismas neteisingai aiškino ir taikė materialinės teisės normas. Paaiškina, kad 2006-11-16 atlikus UAB „Noviksas“ mokesčių patikrinimą nustatyta, kad ji būdama įmonės savininke nustatyta tvarka ir laiku nepateikė į vidaus rinką išleistų pakuočių apskaitos ataskaitų už 2005 m. Pagal pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymą bendrovė turėjo teikti išleistų į vidaus rinką pakuočių apskaitos ataskaitas ir deklaracijas. Bendrovė duomenų apie išleistas į vidaus rinką pakuotes nenuslėpė, šie duomenys buvo pateikiami ataskaitose muitinei, mokesčių inspekcijai. Prienų agentūra gavo iš mokesčių inspekcijos šiuos duomenis ir tik tada nustatė pažeidimą. Apeliantė pažymi, kad administracinė nuobauda gali būti skiriama ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo teisės pažeidimo padarymo dienos (ATPK 35 str. 1 d.). Šiuo atveju nuo pažeidimo padarymo yra praėjęs ilgesnis nei šešių mėnesių terminas. Teismas neteisingai vertino, kad toks pažeidimas yra priskiriamas prie trunkamųjų teisės pažeidimų. Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 7 str. 3 d. numato, kad mokestis už aplinkos teršimą sumokamas ir mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijos formos Aplinkos ministerijos įgaliotai institucijai ir Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikiamos ne vėliau kaip per 60 dienų nuo mokestinio laikotarpio pabaigos. Tokiu būdu, praėjus šiam terminui prasideda senaties eiga. Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11IV

12Apeliacinis skundas netenkinamas.

13Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs bylą įrodymų vertinimo ir teisės taikymo aspektu, sutinka su pirmosios instancijos teismo prieita išvada, jog O. M. kaltė dėl inkriminuoto ATPK 5112 str. 3 d. numatyto teisės pažeidimo (įstatymo redakcija iki 2006-06-30) padarymo yra įrodyta.

14Pirmosios instancijos teismas teisingai vertino, kad išleistų į vidaus rinką pakuočių apskaitos ataskaitos nepateikimas yra trunkamasis teisės pažeidimas – šis pažeidimas pradedamas daryti nustatytu laiku nepateikus ataskaitos ir yra daromas tol, kol pareiga pateikti ataskaitą įvykdoma. Aplinkos ministro 2002-06-27 įsakymu Nr. 348 patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių (2004 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-706 redakcija) 26 punktas nustato, kad pakuočių apskaitos ataskaitos turi būti pateiktos iki kovo 1 d. Iš bylos medžiagos matyti, kad Prienų agentūros pareigūnams 2006 m. lapkričio 16 d. atliekant UAB „Novikas“ patikrinimą buvo nustatyta, kad tai dienai ataskaitos už 2005 m. vis dar nebuvo pateiktos.

15Nepagrįsti apeliantės argumentai, kad įgaliotai institucijai apie daromą pažeidimą buvo žinoma nuo 2006 m. kovo 2 d. Kaip matyti iš institucijos atstovo paaiškinimų teisme ir patikrinimo akto, tik atlikus UAB „Novikas“ patikrinimą buvo nustatyta, kad ši įmonė turėjo teikti pakuočių apskaitos ataskaitas ir to nepadarė.

16Administracinių teisės pažeidimų kodekso 35 str. 1 d. nustato, kad administracinė nuobauda gali būti skiriama ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo teisės pažeidimo padarymo dienos, o esant trunkamam teisės pažeidimui, - per šešis mėnesius nuo jo paaiškėjimo dienos. Nagrinėjamu atveju O. M. daromas trunkamasis teisės pažeidimas paaiškėjo 2006 m. lapkričio 16 d. atlikus patikrinimą UAB „Novikas“, todėl nuobauda apeliantei paskirta nepraleidus administracinės nuobaudos skyrimo termino.

17Pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė byloje faktus, teisingai aiškino ir taikė teisės normas. Tenkinti apeliacinį skundą ir panaikinti teismo nutartį nėra pagrindo.

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

19O. M. apeliacinį skundą atmesti.

20Kauno apygardos administracinio teismo 2007 m. sausio 12 d. nutartį ir Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Prienų agentūros 2006 m. lapkričio 21 d. nutarimą palikti nepakeistus.

21Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai