Byla AS-275-756/2018
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Skirgailės Žalimienės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Talša“ atskirąjį skundą dėl Regionų apygardos administracinio teismo 2018 m. vasario 26 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Talša“ skundą atsakovui Šiaulių apygardos prokuratūrai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Talša“ (toliau – ir pareiškėjas) padavė teismui skundą, prašydamas įpareigoti Šiaulių apygardos prokuratūrą dėl pareiškėjo 2017 m. gruodžio 5 d. skundo priimti procesinį sprendimą, įtvirtintą Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) 168 straipsnyje.

6Skunde pareiškėjas nurodė, kad kreipėsi į Šiaulių apygardos prokuratūrą, prašydamas panaikinti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir FNTT) Šiaulių skyriaus 2017 m. lapkričio 17 d. nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą. Šiaulių apygardos prokuratūra pateiktą skundą išnagrinėjo, tačiau nepriėmė atitinkamo nutarimo, kuris yra būtinas, siekiant jį apskųsti ikiteisminio tyrimo teisėjui BPK 168 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka.

7Regionų apygardos administracinis teismas 2018 m. vasario 26 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo skundą.

8Teismas pažymėjo, kad pagal Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 2 straipsnio 1 dalį prokuratūra yra valstybės institucija, atliekanti Konstitucijoje, Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatyme ar kituose įstatymuose nustatytas funkcijas. Prokuratūra padeda užtikrinti teisėtumą ir teismui vykdyti teisingumą. To paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog prokuratūra įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka, be kita ko, organizuoja ikiteisminį tyrimą ir jam vadovauja, atlieka ikiteisminį tyrimą ar atskirus ikiteisminio tyrimo veiksmus, kontroliuoja ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiklą baudžiamajame procese, koordinuoja ikiteisminio tyrimo įstaigų veiksmus tiriant nusikalstamas veikas, gina viešąjį interesą, atlieka kitas įstatymų nustatytas funkcijas. Ikiteisminio tyrimo atlikimo pagrindus ir tvarką bei ikiteisminio tyrimo įstaigų veiksmų (ar priimtų procesinių dokumentų) apskundimo tvarką reglamentuoja BPK IV dalies nuostatos. Pagal LR BPK 64, 65 straipsnius ikiteisminį tyrimą atlieka ikiteisminio tyrimo pareigūnai, o jį organizuoja ir jam vadovauja prokuroras. Pagal BPK 62 straipsnio 1 dalį ikiteisminio tyrimo pareigūno proceso veiksmus ir nutarimus proceso dalyviai arba asmenys, kuriems taikytos procesinės prievartos priemonės, gali apskųsti ikiteisminį tyrimą organizuojančiam ir jam vadovaujančiam prokurorui. Taigi administraciniam teismui ėmus vertinti pareiškėjo reikalavimo pagrįstumą, faktiškai būtų perimtos prokuroro ar ikiteisminio tyrimo teisėjo funkcijos, nes turėtų būti aiškinamos BPK nuostatos, nors tokios kompetencijos administraciniai teismai neturi. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 18 straipsnio 2 dalį administracinių teismų kompetencijai nepriskiriama tirti prokurorų, ikiteisminio tyrimo pareigūnų procesinių veiksmų, susijusių su teisingumo vykdymu ar bylos tyrimu. Tokio pobūdžio skundai gali būti paduoti BPK nustatyta tvarka aukštesniam prokurorui arba ikiteisminio tyrimo teisėjui. Įvertinęs pareiškėjo skundo reikalavimą bei jį pagrindžiančius argumentus, teismas sprendė, kad jie kildinami ne iš viešojo administravimo teisinių santykių, o dėl prokurorų veiksmų (neveikimo), susijusių su ikiteisminiu tyrimu, t. y. grindžiami BPK nuostatomis, o tokie reikalavimai negali būti nagrinėjami administraciniame teisme (ABTĮ 33 str. 2 d. 1 p.).

9II.

10Pareiškėjas UAB „Talša“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Regionų apygardos administracinio teismo 2018 m. vasario 26 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

11Pareiškėjas nurodo, kad Šiaulių apygardos prokuratūra 2018 m. sausio 24 d. raštu Nr. S5-2663 atsisakiusi tenkinti pareiškėjo skundą nurodė, kad šis atsakymas gali būti skundžiamas apygardos administraciniam teismui. Pabrėžė, kad ne pareiškėjas, o atsakovas ir bendrosios kompetencijos teismai (Šiaulių apylinkės teismas 2017 m. gruodžio 19 d. ir Šiaulių apygardos teismas 2018 m. sausio 17 d. nutartimi) nurodė ginčą spręsti administraciniam teismui, todėl ginčą vengiant spręsti administraciniame teisme, būtų paneigta pareiškėjo teisė kreiptis į teismą dėl šio ginčo.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13III.

14Nagrinėjamos administracinės bylos pagal pareiškėjo atskirąjį skundą dalykas – Regionų apygardos administracinio teismo 2018 m. vasario 26 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo UAB „Talša“ skundą dėl Šiaulių apygardos prokuratūros įpareigojimo atlikti veiksmus, teisėtumas ir pagrįstumas.

15Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą atsisakė priimti Lietuvos respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu, t. y. kaip nenagrinėtiną teismų šio įstatymo nustatyta tvarka. Teismo vertinimu, pareiškėjo keliamas ginčas nėra priskirtinas administracinių teismų kompetencijai. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka su tokia Regionų apygardos administracinio teismo išvada.

16Pažymėtina, kad teisė kreiptis į teismą, įtvirtinta ABTĮ 5 straipsnio 1 dalyje, gali būti įgyvendinta tik įstatymų nustatyta tvarka, t. y. laikantis įstatymuose (šiuo atveju – ABTĮ) nurodytų kreipimosi į teismą sąlygų. ABTĮ 33 straipsnio 2 dalyje yra nurodytas sąrašas atvejų, kuriems esant teismas atsisako priimti skundą (prašymą, pareiškimą). Jei teismas, prieš priimdamas skundą (prašymą, pareiškimą) nustato bent vieną iš šių atvejų, motyvuota nutartimi privalo atsisakyti priimti skundą (prašymą, pareiškimą). Vienas iš tokių atvejų – jeigu skundas (prašymas, pareiškimas) nenagrinėtinas teismų ABTĮ nustatyta tvarka (ABTĮ 33 str. 2 d. 1 p.).

17Pagal ABTĮ nustatytą teisinį reguliavimą, administraciniai teismai sprendžia administracines bylas dėl ginčų, kylančių iš administracinių teisinių santykių, kurie atsiranda valstybės institucijoms atliekant viešąjį administravimą (ABTĮ 1 str. 1 d., 2 str. 1 d., 3 str. 1 d., 17 str.), tačiau nesprendžia bylų dėl ginčų, kylančių iš tų teisinių santykių, kurie nepatenka į viešojo administravimo sritį. Bylos, nepriskirtinos administracinių teismų kompetencijai, nurodytos ABTĮ 18 straipsnyje. Pagal ABTĮ 18 straipsnio 1 dalį, administraciniai teismai nesprendžia bylų, kurios yra priskirtos Konstitucinio Teismo kompetencijai, taip pat bylų, priskirtų bendrosios kompetencijos teismams. To paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad administracinių teismų kompetencijai nepriskiriama tirti Respublikos Prezidento, Seimo, Seimo narių, Ministro Pirmininko, Vyriausybės, Konstitucinio Teismo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų veiklos, kitų teismų teisėjų, taip pat prokurorų, ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir antstolių procesinių veiksmų, susijusių su teisingumo vykdymu ar bylos tyrimu, taip pat su sprendimų vykdymu, ir Seimo kontrolieriaus ir vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus sprendimų.

18Nagrinėjamu atveju iš bylos medžiagos matyti, jog pareiškėjas 2017 m. gruodžio 5 d. kreipdamasis su skundu į Šiaulių apygardos prokuratūrą iš esmės siekė, kad būtų panaikintas FNTT 2017 m. lapkričio 17 d. nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą ir kad toks tyrimas būtų pradėtas, t. y. siekė BPK 4 dalyje „Ikiteisminis tyrimas“ nustatytų procesinių veiksmų atlikimo ikiteisminio tyrimo byloje Nr. M-6-05-00046-17. Šiaulių apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus vyriausiasis prokuroras 2017 m. gruodžio 8 d. raštu Nr. S5-44266 nurodė, kad pareiškėjas neturėjo teisės paduoti skundą dėl FNTT 2017 m. lapkričio 17 d. nutarimo panaikinimo; papildomai paaiškino, kad šis Šiaulių apygardos prokuratūros raštas pateiktas vadovaujantis Asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos prokuratūroje tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2008 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. I-3 (toliau – ir Aprašas), 68 ir 74 punktais ir gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos prokuratūros vyriausiajam prokurorui. Pareiškėjas Šiaulių apygardos prokuratūros 2017 m. gruodžio 8 d. raštą Nr. S5-44266 bei FNTT 2017 m. lapkričio 17 d. nutarimą apskundė Šiaulių apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjui, kuris 2017 m. gruodžio 19 d. nutartimi pareiškėjo skundą paliko nenagrinėtą dėl to, kad skundas dėl rašto yra pateiktas netinkamam subjektui. Pareiškėjas Šiaulių apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo 2017 m. gruodžio 19 d. nutartį apskundė Šiaulių apygardos teismui, kuris 2018 m. sausio 17 d. nutartimi pareiškėjo skundą atmetė, pažymėdamas, kad Šiaulių apygardos prokuratūros 2017 m. gruodžio 8 d. rašte Nr. S5-44266 pagrįstai konstatuota, jog pareiškėjas negali teikti skundo dėl FNTT 2017 m. lapkričio 17 d. nutarimo, todėl į pareiškėjo skundą atsakyta raštu, o ne priimtas nutarimas, minėtame rašte pagrįstai nurodant, kad jis gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos prokuratūros vyriausiajam prokurorui, o ne ikiteisminio tyrimo teisėjui. Pareiškėjas 2018 m. sausio 18 d. skundu dar kartą kreipėsi į Šiaulių apygardos prokuratūrą, prašė dėl 2017 m. gruodžio 5 d. skundo priimti procesinį sprendimą, nustatytą BPK 168 straipsnyje. Šiaulių apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras 2018 m. sausio 24 d. raštu Nr. S5-2663 pareiškėjui nurodė, kad dėl jo teisės teikti skundą dėl FNTT 2017 m. lapkričio 17 d. nutarimo 2018 m. sausio 17 d. nutartyje jau pasisakė Šiaulių apygardos teismas, kuris nurodė, kad į pareiškėjo skundą pagrįstai atsakyta priimant raštą, o ne nutarimą. Šiaulių apygardos prokuratūros 2018 m. sausio 24 d. rašte Nr. S5-2663 nurodyta, kad jis gali būti skundžiamas apygardos administraciniam teismui.

19BPK 168 straipsnyje nustatyta, kad: atsisakydamas pradėti ikiteisminį tyrimą, prokuroras ar ikiteisminio tyrimo pareigūnas surašo motyvuotą nutarimą (2 d.); nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą nuorašas siunčiamas skundą, pareiškimą ar pranešimą padavusiam asmeniui (3 d.); ikiteisminio tyrimo pareigūno nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą gali būti skundžiamas prokurorui, o prokuroro nutarimas – ikiteisminio tyrimo teisėjui; jeigu prokuroras nepanaikina nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, jo sprendimas gali būti skundžiamas ikiteisminio tyrimo teisėjui; skundai gali būti paduodami per septynias dienas nuo nutarimo ar nutarties nuorašo gavimo dienos; turintys teisę paduoti skundą asmenys, kurie dėl svarbių priežasčių praleido apskundimo terminą, turi teisę prašyti turinčio įgaliojimus nagrinėti skundą prokuroro arba ikiteisminio tyrimo teisėjo atnaujinti praleistą terminą (5 d.).

20Iš pateikto teisinio reguliavimo akivaizdu, kad priimant nutarimus pradėti ikiteisminį tyrimą ar atsisakyti juos pradėti, taip pat skundžiant tokius nutarimus, susiklosto teisiniai santykiai, kurie yra reguliuojami BPK normų, o ikiteisminio tyrimo pareigūnai bei prokurorai juose veikia ne kaip viešojo administravimo, o kaip ikiteisminio tyrimo subjektai (BPK 164 str.).

21Įvertinusi nagrinėjamos bylos faktines aplinkybes, pareiškėjo skundų turinį bei išdėstytą teisinį reguliavimą, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, jog ginčas byloje kilo ne iš administracinių teisinių santykių, atsirandančių atliekant viešąjį administravimą, o iš baudžiamojo proceso teisinių santykių, nagrinėjant skundą dėl nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą. Šiuo atveju pažymėtina, kad, nors dėl pareiškėjo 2017 m. gruodžio 5 d. bei 2018 m. sausio 18 d. skundų Šiaulių apygardos prokuratūra priėmė raštus vadovaudamasi Aprašo nuostatomis, tokia prokuratūros sprendimų forma savaime teisinio santykio turinio nepakeitė, kadangi minėtus atsakymus pareiškėjui Šiaulių apygardos prokuratūra iš esmės grindė BPK normomis. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ABTĮ 18 straipsnio 2 dalies prasme pareiškėjo skundas negali būti nagrinėjamas administraciniame teisme, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo skundą ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu.

22Šios išvados niekaip nekeičia pareiškėjo atskirojo skundo argumentas, kad būtent Šiaulių apygardos prokuratūra 2018 m. sausio 24 d. rašte Nr. S5-2663 nurodė, kad šis raštas gali būti skundžiamas apygardos administraciniam teismui. Pažymėtina, kad pareiškėjas pirmosios instancijos teisme reikalavimą reiškė tik dėl įpareigojimo atlikti konkrečius baudžiamojo proceso (ikiteisminio tyrimo) veiksmus – prašė įpareigoti Šiaulių apygardos prokuratūrą dėl pareiškėjo 2017 m. gruodžio 5 d. skundo priimti BPK 168 straipsnyje nurodytą nutarimą. Tuo tarpu Šiaulių apygardos prokuratūros 2018 m. sausio 24 d. rašto Nr. S5-2663 pareiškėjas neskundė ir panaikinti neprašė. Kita vertus, kaip minėta, vien akto forma, teisinių santykių turinio, t. y. to, kad pareiškėjas prašė įpareigoti atlikti veiksmus baudžiamojo proceso srityje, nepakeitė.

23Kritiškai vertintini ir pareiškėjo teiginiai, kad bendrosios kompetencijos teismai – Šiaulių apylinkės teismas ir Šiaulių apygardos teismas – nurodė ginčą spręsti administraciniam teismui ir kad ginčą vengiant spręsti administraciniame teisme, būtų paneigta pareiškėjo teisė kreiptis į teismą. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad nei Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 19 d. nutartyje, nei Šiaulių apygardos teismo 2018 m. sausio 17 d. nutartyje nėra konstatuota, kad pareiškėjo keliamas ginčas yra teismingas administraciniams teismams. Be to, iš pareiškėjo skundo pirmosios instancijos teismui, taip pat atskirojo skundo matyti, kad pareiškėjas, prašydamas įpareigoti Šiaulių apygardos prokuratūrą priimti nutarimą dėl jo 2017 m. gruodžio 5 d. skundo, iš esmės siekia toliau (t. y. BPK 168 straipsnyje nustatyta tvarka) ginčyti FNTT 2017 m. lapkričio 17 d. nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą. Tuo tarpu dėl pareiškėjo teisės ginčyti minėtą FNTT nutarimą 2018 m. sausio 17 d. nutartyje jau yra pasisakęs Šiaulių apygardos teismas. Taigi pareiškėjo teisė į teismą nebuvo paneigta.

24Apibendrindamas byloje nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad Regionų apygardos administracinis teismas visapusiškai ištyrė bei tinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė proceso teisės normas, todėl 2018 m. vasario 26 d. nutartis paliekama nepakeista, o pareiškėjo atskirasis skundas atmetamas.

25Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

26Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Talša“ atskirąjį skundą atmesti.

27Regionų apygardos administracinio teismo 2018 m. vasario 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

28Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Talša“... 6. Skunde pareiškėjas nurodė, kad kreipėsi į Šiaulių apygardos... 7. Regionų apygardos administracinis teismas 2018 m. vasario 26 d. nutartimi... 8. Teismas pažymėjo, kad pagal Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 2... 9. II.... 10. Pareiškėjas UAB „Talša“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo... 11. Pareiškėjas nurodo, kad Šiaulių apygardos prokuratūra 2018 m. sausio 24 d.... 12. Teisėjų kolegija... 13. III.... 14. Nagrinėjamos administracinės bylos pagal pareiškėjo atskirąjį skundą... 15. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą atsisakė priimti Lietuvos... 16. Pažymėtina, kad teisė kreiptis į teismą, įtvirtinta ABTĮ 5 straipsnio 1... 17. Pagal ABTĮ nustatytą teisinį reguliavimą, administraciniai teismai... 18. Nagrinėjamu atveju iš bylos medžiagos matyti, jog pareiškėjas 2017 m.... 19. BPK 168 straipsnyje nustatyta, kad: atsisakydamas pradėti ikiteisminį... 20. Iš pateikto teisinio reguliavimo akivaizdu, kad priimant nutarimus pradėti... 21. Įvertinusi nagrinėjamos bylos faktines aplinkybes, pareiškėjo skundų... 22. Šios išvados niekaip nekeičia pareiškėjo atskirojo skundo argumentas, kad... 23. Kritiškai vertintini ir pareiškėjo teiginiai, kad bendrosios kompetencijos... 24. Apibendrindamas byloje nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 25. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 26. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Talša“ atskirąjį skundą... 27. Regionų apygardos administracinio teismo 2018 m. vasario 26 d. nutartį... 28. Nutartis neskundžiama....