Byla N-575-183-12
Dėl Mažeikių rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 8 d. nutarimo S. R. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio, Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas) ir Ričardo Piličiausko (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo S. R. apeliacinį skundą dėl Mažeikių rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 8 d. nutarimo S. R. administracinio teisės pažeidimo byloje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Mažeikių rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 8 d. nutarimu S. R. už Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 1711 straipsnio 2 dalyje numatyto pažeidimo padarymą skirta 3 000 Lt bauda dėl to, kad 2010 m. liepos 14 d. Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – ir Inspekcija) Akcizų administravimo skyriaus specialistai, atlikę operatyvų patikrinimą uždarojoje akcinėje bendrovėje (toliau – ir UAB) „Saurida“ nustatė, kad „Nuo akcizų atleistų naftos dujų ir dujinių angliavandenilių išpilstymo į buitinius dujų balionus apskaitos žurnalas“ atspausdintas ir pasirašytas iki 2010 m. balandžio 30 d.; UAB „Saurida“ degalinėje, esančioje Gamyklos g. 43, Mažeikių m., pildomame Suskystintų dujų, skirtų automobilių transportui, pardavimo degalinėje apskaitos žurnale buvo neįtrauktas 2010 m. liepos 3 d. krovinio važtaraštis Nr. SAV 0039706 pagal 2010 m. liepos 2 d. AB „ORLEAN Lietuva“ PVM sąskaitą faktūrą Nr. MHA 0568677, kuriame nurodytas automobilinių suskystintų naftos dujų kiekis 1 857 kg, 3 399 l, taip pažeidžiant 2004 m. vasario 26 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu Nr. VA-22 patvirtintų Asmenų, tiekiančių (naudojančių) nuo akcizų atleistas naftos dujas ir dujinius angliavandenilius buitinėms reikmėms, registravimo ir tokių dujų apskaitos tvarkymo taisyklių 47 punkto bei 2001 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 270 patvirtintos Naftos produktų, biokuro, bioalyvos ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo kuro talpyklose tvarkos 3, 31 ir 33.3 punktų reikalavimus. Iš UAB „Saurida“ Dujų padalinio vadovo pareiginių nuostatų teismas nustatė, jog šio padalinio vadovas nėra atsakingas už naftos produktų apskaitos tvarkos laikymąsi, todėl, atsižvelgiant į byloje esančią medžiagą, nekyla abejonių, kad S. R. yra tinkamas jam inkriminuoto pažeidimo subjektas. Konstatavo, kad S. R. kaltė įrodyta 2010 m. lapkričio 2 d. administracinio teisės pažeidimo protokolu, kuriame užfiksuotas pažeidimo faktas, 2010 m. liepos 14 d. operatyvaus patikrinimo pažyma Nr. 55P-756, UAB „Saurida“ buhalterės V. K. paaiškinimu, UAB „Saurida“ degalinės suskystintų dujų operatorės S. S. paaiškinimu.

5II.

6Apeliaciniu skundu S. R. prašo panaikinti Mažeikių rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 8 d. nutarimą ir administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukti. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas įrodymų tyrimą atliko netinkamai, nesurinko ir neištyrė visų bylai reikšmingų duomenų. Pažymi, kad nebuvo įvertinta tai, jog buhalterių veiklą koordinuoja vyriausiasis buhalteris, kuris pagal savo pareiginių nuostatų 1 dalies 1 punktą priskirtinas vadovų kategorijai ir 7 punkto pagrindu vadovauja buhalterių veiklai bei kontroliuoja ir yra atsakingas už tinkamą įmonės apskaitos vykdymą, taigi ir tinkamą apskaitos žurnalų pildymą. Teigia, kad UAB „Saurida“ Dujų padalinio vadovo pareiginės nuostatos suponuoja pareigą užtikrinti tinkamą jo kuruojamos srities veiklą ir kontrolę, taigi ir kompetencijos ribose tinkamą apskaitos vykdymą. Akcentuoja, kad teismas taip pat nepasisakė, kuo ir kaip pasireiškė jo kaltė dėl inkriminuoto pažeidimo padarymo.

7Atsiliepimu į apeliacinį skundą Inspekcija prašo skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutarimą palikti nepakeistą ir S. R. apeliacinio skundo netenkinti. Nurodo, kad net jei ir buvo pavesta kitiems asmenims pildyti nurodytus žurnalus, tai bendrovės vadovo neatleidžia nuo pareigos kontroliuoti šių asmenų vykdomų funkcijų teisėtumą ir tuo pačiu nuo atsakomybės. Sutinka su apylinkės teismo išvada, kad Dujų padalinio vadovo pareiginiai nuostatai nenumato, kad šio padalinio vadovas yra atsakingas už naftos produktų apskaitos tvarkos laikymąsi.

8Teisėjų kolegija

konstatuoja:

9III.

10Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.

11Skundžiamu pirmosios instancijos teismo nutarimu apeliantui S. R. skirta administracinė nuobauda už ATPK 1711 straipsnio 2 dalyje numatyto pažeidimo padarymą.

12Teisėjų kolegija pažymi, kad byloje priimtas procesinis sprendimas laikytinas teisėtu ir pagrįstu tik tuomet, kai visapusiškai ir objektyviai išaiškinamos bei įvertinamos visos reikšmingos bylai aplinkybės (ATPK 248, 257, 284 str.). Minėtų procesinės teisės normų reikalavimų nesilaikymas yra esminis procesinių normų pažeidimas, kuriam esant, teismo priimtas procesinis sprendimas gali būti pripažintas nepagrįstu ir panaikintas (Administracinių teismų praktika Nr. 7, psl. 259). Būtent bylą nagrinėjančiam organui (pareigūnai), šiuo atveju pirmosios instancijos teismui, tenka pareiga nustatyti byloje tiesą, ir šios institucijos pozicija renkant įrodymus, galinčius patvirtinti ar paneigti reikšmingas aplinkybes byloje, turi būti aktyvi.

13Be to, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad kaltu dėl administracinio teisės pažeidimo padarymo asmuo gali būti pripažintas tik surinkus pakankamai neabejotinų to asmens kaltės įrodymų. Duomenų, kuriais remiantis tik galima manyti, kad teisės pažeidimas galėjo būti padarytas, nepakanka išvadoms apie asmens kaltumą padaryti ir skirti administracinę nuobaudą. Asmens kaltė gali būti konstatuota, kai, ištyrus proceso metu surinktus įrodymus, nelieka jokios protingos abejonės, kad traukiamas atsakomybėn asmuo padarė veiką, už kurią turi būti skiriama nuobauda. Administracinių teisės pažeidimų bylose patrauktojo administracinėn atsakomybėn asmens kaltę turi įrodyti administracinio teisės pažeidimo protokolą surašiusi institucija, o visi neaiškumai traktuojami administracinėn atsakomybėn patraukto asmens naudai (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį administracinėje byloje Nr. N9-990/2006).

14Nagrinėjamoje byloje įrodymų tyrimas buvo atliktas netinkamai, nesurinkti ir neištirti visi duomenys, galintys patvirtinti ar paneigti S. R. kaltę dėl jam inkriminuoto administracinio teisės pažeidimo. Pažymėtina, kad byloje nėra pateikta 2010 m. liepos 14 d. operatyvaus patikrinimo pažyma Nr. 55P-756, UAB „Saurida“ buhalterės V. K. paaiškinimas ar UAB „Saurida“ degalinės suskystintų dujų operatorės S. S. paaiškinimas, kuriais remiantis pirmosios instancijos teismas konstatavo S. R. kaltę dėl padaryto pažeidimo. Todėl teismo padaryta išvada dėl administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens kaltės padarius ATPK 1711 straipsnio 2 dalyje numatytą pažeidimą negali būti laikoma tinkamai pagrįsta. Byloje pateiktas tik administracinio teisės pažeidimo protokolas (b. l. 2-5) bei S. R. 2010 m. lapkričio 11 d. paaiškinimas, kuriame jis neigia savo kaltę bei kelia inkriminuoto administracinio teisės pažeidimo subjekto tinkamumo klausimą (b. l. 17-19). Šie išvardinti byloje esantys įrodymai nėra pakankami konstatuoti S. R. pažeidimo, numatyto ATPK 1711 straipsnio 2 dalyje, padarymą ir skirti jam už tai sankcijoje įtvirtintą minimalią 3 000 Lt baudą. Be to, kaip matyti, administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo tvirtino, kad už nurodytų žurnalų pildymą atsakinga paskirta UAB „Saurida“ buhalterė V. K., o už protokole nurodytų taisyklių laikymosi kontrolę – bendrovės Dujų padalinio vadovas. Tačiau pirmosios instancijos teismas skundžiame nutarime iš esmės neargumentavo, kodėl ir kuo remiantis atmeta šiuos S. R. paaiškinimus, formaliai nurodydamas, kad iš UAB „Saurida“ Dujų padalinio vadovo pareiginių nuostatų akivaizdu, jog minėtasis padalinio vadovas nėra atsakingas už naftos produktų apskaitos tvarkos laikymąsi. Pastaroji teismo išvada nėra paremta jokiais argumentais, taip pat neanalizuota ir nepasisakyta dėl administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens keltos versijos, jog atsakinga už administracinio teisės pažeidimo protokole nurodytų žurnalų pildymą buvo paskirta bendrovės buhalterė V. K..

15Atsižvelgdama į nurodytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nesurinko ir neištyrė byloje visų galimų įrodymų, kad būtų nustatytos visos aplinkybės, turinčios reikšmės bylai teisingai išspręsti, ir kad nekiltų jokių pagrįstų abejonių dėl asmens kaltumo inkriminuoto pažeidimo padarymu, kruopščiai, be išankstinio skeptiško nusistatymo nepatikrino S. R. paaiškinimų pagrįstumo. Dėl nurodytų priežasčių pirmosios instancijos teismo nutarimas naikintinas ir byla grąžintina nagrinėti iš naujo.

16Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

17S. R. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

18Mažeikių rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 8 d. nutarimą panaikinti ir grąžinti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teisme.

19Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai