Byla AS-858-880-11
Dėl sprendimo panaikinimo ir turtinės žalos atlyginimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Romos Sabinos Alimienės (kolegijos pirmininkė) ir Irmanto Jarukaičio (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo K. D. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 17 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo K. D. skundą atsakovui Panevėžio teritorinei darbo biržai dėl sprendimo panaikinimo ir turtinės žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas K. D. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 2 -3), prašydamas: 1) atnaujinti terminą skundui paduoti dėl atsakovo Panevėžio teritorinės darbo biržos sprendimo išbraukti pareiškėją iš bedarbių sąrašų; 2) panaikinti Panevėžio teritorinės darbo biržos 2011 m. kovo 24 d. sprendimą, kuriuo pareiškėjas išbrauktas iš bedarbių sąrašų; 3) priteisti iš atsakovo Panevėžio teritorinės darbo biržos (toliau – ir atsakovas, Darbo birža) 1 890 litų turtinės žalos atlyginimo.

5Pareiškėjas skunde nurodė, jog neturi skundžiamo sprendimo, jis nežinojo, kad sprendimą turi apskųsti per mėnesį laiko, todėl prašė atnaujinti terminą skundui paduoti, panaikinti sprendimą, kuriuo pareiškėjas išbrauktas iš bedarbių sąrašų, ir priteisti 1 890 litų turtinės žalos.

6II.

7Panevėžio apygardos administracinis teismas 2011 m. spalio 17 d. nutartimi (b. l. 25) neatnaujino termino pareiškėjo skundui paduoti dėl Panevėžio teritorinės darbo biržos 2011 m. kovo 24 d. sprendimo panaikinimo, atsisakė priimti pareiškėjo skundą kaip paduotą praleidus terminą ir nutarė nutarčiai įsiteisėjus grąžinti skundą pareiškėjui.

8Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog iš pateiktų atsakovo dokumentų matyti, kad pareiškėjui apie priimtą sprendimą, kuriuo pareiškėjas išbrauktas iš bedarbių sąrašų, buvo žinoma 2011 m. balandžio 19 d., kada pareiškėjui elektroniniu paštu buvo pranešta apie priimtą sprendimą ir nurodytas jo apskundimas. Kokių nors priežasčių, dėl ko buvo praleistas terminas, pareiškėjas nenurodė. Prašyme dėl termino atnaujinimo pareiškėjas tik pažymėjo, kad jis nežinojo apie tai, jog atsakovo veiksmams apskųsti teisės aktai nustato vieno mėnesio terminą. Teismas pabrėžė, jog tai, kad pareiškėjas nesidomėjo teisės aktais, kurie reguliuoja apskundimo terminus, nėra pagrindas ir svarbi priežastis atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti. Be to, pareiškėjas 2011 m. balandžio 21 d. lankėsi Darbo biržoje pas direktoriaus pavaduotoją, kuri jam išaiškino sprendimo apskundimo galimybes. Pažymėjo, jog nuo 2011 m. balandžio mėnesio, kada pareiškėjui tapo žinoma apie sprendimo priėmimą, iki skundo padavimo teismui praėjo pakankamai daug laiko.

9Pirmosios instancijos teismas pabrėžė, jog reikalavimas dėl turtinės žalos atlyginimo yra išvestinis iš pagrindinio reikalavimo – sprendimo, kuriuo pareiškėjas išbrauktas iš bedarbių sąrašų, panaikinimo, todėl neatnaujinus termino nepriimtinas ir reikalavimas dėl turtinės žalos atlyginimo, kurią sukėlė priimtas skundžiamas sprendimas.

10III.

11Pareiškėjas K. D. atskiruoju skundu (b. l. 27-28) prašo panaikinti Panevėžio apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 17 d. nutartį ir atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti. Atskirajame skunde nurodoma, jog Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 34 straipsnio 1 dalis nustato, kad administraciniame sprendime turi būti nurodyta jo apskundimo tvarka. Taigi šiuo atveju preziumuojama, kad asmuo, kurio atžvilgiu priimtas administracinis sprendimas, nežino ir neprivalo žinoti jo apskundimo tvarkos, t. y. neprivalo savarankiškai domėtis ją reguliuojančiais teisės aktais. Priešingu atveju, jei asmuo, kurio atžvilgiu priimtas individualus teisės aktas, privalėtų pats domėtis šio teisės akto apskundimo galimybėmis, netektų prasmės viešojo administravimo įstatyme numatytas sprendimo išaiškinimo tvarkos reikalavimas. Pareiškėjas pažymi, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinio sprendimo apskundimo tvarkos neišaiškinimą ir/ar netinkamą išaiškinimą pripažįsta aplinkybe, sudarančia pagrindą praleisto termino skundui paduoti atnaujinimui (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. spalio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS5-517/2006).

12Pabrėžia, jog teismas besąlygiškai ir visiškai nemotyvuotai patikėjo atsakovo Panevėžio teritorinės darbo biržos 2011 m. spalio 11 d. rašte Nr. S-2299-(1.25.) pateikiama informacija, kad esą pareiškėjui sprendimo apskundimo tvarka buvo išaiškinta asmeniškai 2011 m. balandžio 21 d. apsilankius pas Darbo biržos direktoriaus pavaduotoją. Pažymi, jog Darbo biržos rašte teigiama, kad Darbo biržos direktoriaus pavaduotoja A. B. pareiškėją priėmė 2011 m. balandžio 28 d., o ne 2011 m. balandžio 21 d. Šio susitikimo metu pareiškėjui nebuvo paaiškinta skundžiamo sprendimo apskundimo tvarka. Aplinkybė, kad Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ir Lietuvos darbo biržos) 2011 m. balandžio 19 d. rašte Nr. Sg-55 formaliai ir buvo išaiškinta, jog sprendimą nutraukti registraciją teritorinėje darbo biržoje pareiškėjas gali skųsti administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui, nesudaro pagrindo manyti, kad apskundimo tvarka pareiškėjui buvo žinoma. Remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 7 d. nutartimi Nr. AS146-517/2006. Pareiškėjo nuomone, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas (toliau – ir ABTĮ) nenustato maksimalaus termino, kuriam praėjus nebegali būti atnaujintas ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14IV.

15Atskirasis skundas atmestinas.

16Nagrinėjamos bylos dalykas yra Panevėžio apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 17 d. nutartis, kuria teismas neatnaujino termino pareiškėjo skundui paduoti dėl Panevėžio teritorinės darbo biržos 2011 m. kovo 24 d. sprendimo panaikinimo ir atsisakė priimti pareiškėjo skundą kaip paduotą praleidus terminą. Byloje turi būti nustatyta, ar pagrįstai pirmosios instancijos teismas neatnaujino skundo padavimo termino pareiškėjui.

17Pažymėtina, jog pareiškėjas skunde pirmosios instancijos teismui nurodė, kad nėra gavęs jokio konkretaus dokumento, kurio pagrindu jis neteko bedarbio statuso, ir todėl tiksliai negali įvardinti skundžiamo akto (b. l. 2-3). Teisėjų kolegija pažymi, kad Panevėžio teritorinės darbo biržos Panevėžio skyriaus 2011 m. balandžio 5 d. sprendime „Dėl bedarbio statuso suteikimo, sustabdymo, atstatymo, pakeitimo, nenutraukus registracijos, netekimo“ Nr. V9 (P27)-70 nustatyta, jog nuo 2011 m. kovo 24 d. pareiškėjas netenka bedarbio statuso (b. l. 22-23), todėl pareiškėjo prašymas dėl termino atnaujinimo skundui paduoti dėl atsakovo Panevėžio teritorinės darbo biržos sprendimo išbraukti pareiškėją iš bedarbių sąrašų yra vertintinas kaip prašymas atnaujinti terminą dėl Panevėžio skyriaus 2011 m. balandžio 5 d. sprendimo Nr. V9 (P27)-70 dalies, kuria nuspręsta panaikinti pareiškėjui bedarbio statusą, panaikinimo.

18Teisėjų kolegija pažymi, jog ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

19Remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog pareiškėjas 2011 m. kovo 21 d. kvietimu buvo kviečiamas 2011 m. kovo 24 d. atvykti į Panevėžio teritorinės darbo biržos Panevėžio skyrių. Kvietime buvo nurodoma, jog atvykimas yra būtinas ir neatvykus nurodytu laiku be pateisinamos priežasties ir nepranešus darbo biržai pareiškėjo registracija darbo biržoje bus nutraukta pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. A1-359 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. A1-473 „Dėl darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 26 punktą (b. l. 8). Pareiškėjui laiku neatvykus į darbo biržą, buvo priimtas Panevėžio teritorinės darbo biržos Panevėžio skyriaus 2011 m. balandžio 5 d. sprendimas Nr. V9 (P27)-70 „Dėl bedarbio statuso suteikimo, sustabdymo, atstatymo, pakeitimo, nenutraukus registracijos, netekimo“ (b. l. 22-23). Pažymėtina, jog iš byloje esančios medžiagos darytina išvada, kad pareiškėjui nebuvo įteiktas šis sprendimas ar joks kitas individualus administracinis aktas, nurodantis, kad pareiškėjo registracija darbo biržoje yra nutraukta ir jis neteko bedarbio statuso.

20Tačiau pabrėžtina, jog įstatymų leidėjas skundo padavimo termino eigos pradžią sieja ne tik su pačiu fiziniu veiksmu – akto įteikimu asmeniui, bet ir su sužinojimo ar turėjimo sužinoti apie skundžiamo akto pagrindinius elementus momentu. Asmeniui, kurio teises įtakoja administracinis aktas, sužinojus apie tokio akto priėmimą ir jam siekiant realizuoti teisę ginčyti administracinį aktą, jis pats turi būti apdairus ir veikti operatyviai siekiant savo teisių gynybos. Šiuo atveju yra laikoma, kad asmuo sužino apie aktą, kai jam tampa prieinama informacija apie esminius šio akto turinį sudarančius elementus, t. y. apie aktą priėmusią instituciją (asmenį), priėmimo datą, aktu nustatomas teises ar pareigas. Sužinojęs apie priimtą aktą, asmuo tuo pačiu sužino apie šiuo aktu pažeidžiamas jo teises. Kitoks aptariamo termino eigos skaičiavimas (asmens nuomone, papildomas vėlesnis sužinojimas apie pažeistas teises) sudarytų prielaidas asmenims piktnaudžiauti teise kreiptis į teismą, būtų aiškiai pažeisti teisinio tikrumo, teisinių santykių stabilumo principai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. spalio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-467/2011). Kaip jau buvo minėta, pareiškėjui sprendimas, kurio pagrindu jis neteko bedarbio statuso, nebuvo įteiktas, tačiau remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog pareiškėjui 2011 m. balandžio 12 d. Panevėžio teritorinės darbo biržos rašte Nr. S-900-(1.24) (b. l. 5), Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2011 m. balandžio 19 d. rašte Nr. Sg-55 buvo nurodyta, kad jo registracija darbo biržoje nutraukta nuo 2011 m. kovo 23 d. (b. l. 21). Atsižvelgus į pateiktus duomenis darytina išvada, jog pareiškėjui 2011 m. balandžio 19 d. buvo žinoma apie jo galimai pažeistas teises ir esminius elementus reikalingus skundui teismui pateikti (skundžiamą sprendimą pareiškėjas galėjo prašyti teismo išreikalauti iš atsakovo) ir nuo šios dienos ir turėtų būti pradedamas skaičiuoti skundo padavimo terminas. Į tai atsižvelgus teigtina, kad skundas teismui turėjo būti pateiktas iki 2011 m. gegužės 20 d., tačiau nagrinėjamoje situacijoje pareiškėjas į pirmosios instancijos teismą kreipėsi žymiai praleidęs terminą, t. y. 2011 m. rugsėjo 28 d. (b. l. 2-3), pats šią aplinkybę pripažįsta ir prašo atnaujinti praleistą terminą skundą teismui pateikti (b. l. 2 3).

21Kaip buvo nurodyta, teisė pasinaudoti teismine gynyba yra ribojama laike ir siejama su faktine aplinkybe, nuo kurios ir pradedamas skaičiuoti laikas, per kurį suinteresuotas asmuo turi teisę kreiptis į teismą. Pasibaigus šiam terminui asmuo turi kreiptis dėl termino skundui pateikti atnaujinimo. Termino skundą teismui pateikti atnaujinimo klausimą reguliuoja ABTĮ 34 straipsnis, kurio 1 dalyje numatyta, kad, jei skundas pareiškiamas praleidus įstatymo nustatytą terminą, pareiškėjo prašymu terminas skundui paduoti gali būti atnaujintas, jei teismas pripažįsta, jog terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Svarbiomis termino praleidimo priežastimis galima laikyti aplinkybes, kurios kliudė asmeniui laiku ir tinkamai, tiesiogiai arba per atstovą ginti savo pažeistas teises ir kurios nepriklausė nuo asmens valios.

22Pareiškėjas svarbiomis termino praleidimo priežastimis nurodo tai, kad jam nebuvo nurodyta sprendimo dėl bedarbio statuso netekimo apskundimo tvarka, todėl jis nežinojo, per kiek laiko turi būti apskųstas priimtas sprendimas (b. l. 2-3). Taigi nagrinėjamoje byloje būtina įvertinti, ar pareiškėjo nurodytos priežastys gali būti laikomos svarbiomis priežastimis, suteikiančiomis pagrindą atnaujinti praleistą terminą skundą teismui pateikti.

23Iš byloje esančių duomenų galima spręsti, jog pareiškėjui kreipusis 2011 m. balandžio 4 d. į Panevėžio teritorinę darbo biržą jam buvo nurodytos priežastys dėl bedarbio statuso netekimo, tačiau nebuvo įvardinta tvarka, kuria turi būti skundžiamas priimtas sprendimas (b. l. 5). Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2011 m. balandžio 19 d. rašte Nr. Sg-55 nurodė, jog, vadovautis VAĮ 36 straipsniu, pareiškėjas turi teisę apskųsti Panevėžio teritorinės darbo biržos priimtą sprendimą nutraukti pareiškėjui registraciją darbo biržoje arba administracinių ginčų komisijai arba teismui įstatymų nustatyta tvarka (b. l. 6, 21), tačiau pareiškėjui nebuvo nurodytas konkretus terminas, per kurį priimtas sprendimas gali būti skundžiamas. Atsakovas taip pat pažymi, jog pareiškėjui žodžiu buvo išaiškinta sprendimo dėl bedarbio statuso apskundimo tvarka 2011 m. balandžio 28 d., kai pareiškėjas lankėsi Panevėžio teritorinėje darbo biržoje, tačiau pareiškėjas su šiais atsakovo teiginiais nesutinka (b. l. 19-20, 27-28). Teisėjų kolegija nurodo, jog viešojo administravimo subjektai teikdami informaciją apie priimtų sprendimų apskundimo tvarką turėtų nurodyti tokius duomenis, iš kurių be papildomų informacijos šaltinių (įstatymų, poįstatyminių teisės aktų) ir laiko sąnaudų pareiškėjui, nepriklausomai nuo jo išsilavinimo, amžiaus, būtų visiškai aišku, kokiai institucijai (institucijos pavadinimas, adresas) ir per kokį terminą (nurodant, ar terminas skaičiuojamas nuo sprendimo priėmimo, ar nuo individualaus akto gavimo dienos) gali būti paduotas skundas. Administracinio akto apskundimo tvarkos neišaiškinimas tinkamai nesiderina su gero viešo administravimo principu bei Lietuvos Respublikos Konstitucijoje (toliau – ir Konstitucija) įtvirtintu principu, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, gali suvaržyti asmens teisę kreiptis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją ar teismą. Taigi šiuo atveju pareiškėjui atsakant raštu į jo pateiktus užklausimus turėjo būti nurodytos ne tik institucijos, kurioms gali būti skundžiamas sprendimas dėl bedarbio statuso netekimo, bet ir per kokį terminą atitinkamas sprendimas turi būti skundžiamas. Tačiau teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog apskundimo tvarkos nepakankamas išaiškinimas, kaip buvo nagrinėjamu atveju, nėra kliūtis asmeniui imtis aktyvių veiksmų aiškinantis skundo padavimo tvarką (kreiptis į aktą priėmusį viešojo administravimo subjektą dar kartą, ieškoti atitinkamų teisės aktų, kreiptis dėl teisinės pagalbos suteikimo į advokatą, kt.), todėl sprendžiant klausimą dėl termino paduoti skundą atnaujinimo turi būti vertinama reikšmingų bylos aplinkybių visuma, t. y. pareiškėjo pastangos skųsti administracinį aktą, laiko tarpas, per kurį pareiškėjas kreipėsi į teismą, kitos aplinkybės, leidžiančios daryti išvadą dėl pareiškėjo pastangų siekiant teismui pateikti skundą per protingą laiko tarpą.

24Pabrėžtina, jog net ir atsižvelgus į tai, kad pareiškėjui nebuvo tiksliai išaiškinti skundo padavimo teismui terminai, darytina išvada, kad pareiškėjas veikdamas apdairiai turėjo galimybę kuo operatyviau dar kartą prašyti išsamesnės informacijos apie aktą ar reikalauti pateikti patį aktą, prašyti nurodyti tikslius jo apskundimo terminus, tačiau dėl šio akto pateikimo ar jo turinio detalizavimo, išsamesnės apskundimo tvarkos išaiškinimo pareiškėjas nesikreipė iki 2011 m. rugsėjo 12 d., kai jo interesus atstovaujantis advokatas kreipėsi dėl dokumento, kurio pagrindu pareiškėjui buvo panaikintas bedarbio statusas, pateikimo (b. l. 14). Atsižvelgiant į tai, jog pareiškėjas nuo 2011 m. gegužės 21 d. iki 2011 m. rugsėjo 12 d. jokių veiksmų dėl skundžiamo teisės akto dėl bedarbio statuso netekimo ar jo skundimo terminų išsiaiškinimo neatliko, darytina išvada, kad byloje nenustatyta aplinkybių visuma, leidžiančių teigti, jog yra pagrindas atnaujinti praleistą terminą skundą teismui pateikti. Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjo nurodomos priežastys negali būti pripažintos svarbiomis ir nuo jo valios nepriklausiusiomis aplinkybėmis. Todėl darytina išvada, jog pagrįstai pirmosios instancijos teismas neatnaujino termino pareiškėjo skundui paduoti. Taip pat sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, jog pareiškėjo reikalavimas dėl turtinės žalos atlyginimo yra išvestinis iš pagrindinio reikalavimo – sprendimo, kuriuo pareiškėjas išbrauktas iš bedarbių sąrašų, panaikinimo, todėl neatnaujinus termino dėl sprendimo panaikinimo nepriimtinas ir reikalavimas dėl turtinės žalos atlyginimo.

25Teisėjų kolegija nurodo, jog ABTĮ 5 straipsnyje aptarta teisė kreiptis į administracinį teismą nėra absoliuti, ji gali būti įgyvendinta įstatymų nustatyta tvarka, laikantis įstatymo numatytų kreipimosi į teismą terminų. Proceso dalyviai privalo savo procesinėmis teisėmis naudotis sąžiningai (ABTĮ 53 str. 3 d.). Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas neveikė tokiu būdu, kuris užtikrintų greičiausią ginčo išsprendimą ir nepagrįstai uždelsė paduoti skundą teismui.

26Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino teisės aktus, nustatė bylos išsprendimui svarbias aplinkybes, todėl priėmė iš esmės teisėtą ir pagrįstą nutartį, kuri paliktina nepakeista, o pareiškėjo atskirasis skundas atmestinas.

27Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

28pareiškėjo K. D. atskirąjį skundą atmesti.

29Panevėžio apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

30Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas K. D. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi... 5. Pareiškėjas skunde nurodė, jog neturi skundžiamo sprendimo, jis nežinojo,... 6. II.... 7. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2011 m. spalio 17 d. nutartimi... 8. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog iš pateiktų atsakovo dokumentų... 9. Pirmosios instancijos teismas pabrėžė, jog reikalavimas dėl turtinės... 10. III.... 11. Pareiškėjas K. D. atskiruoju skundu (b. l. 27-28) prašo... 12. Pabrėžia, jog teismas besąlygiškai ir visiškai nemotyvuotai patikėjo... 13. Teisėjų kolegija... 14. IV.... 15. Atskirasis skundas atmestinas.... 16. Nagrinėjamos bylos dalykas yra Panevėžio apygardos administracinio teismo... 17. Pažymėtina, jog pareiškėjas skunde pirmosios instancijos teismui nurodė,... 18. Teisėjų kolegija pažymi, jog ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad,... 19. Remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog pareiškėjas 2011 m. kovo 21 d.... 20. Tačiau pabrėžtina, jog įstatymų... 21. Kaip buvo nurodyta, teisė pasinaudoti teismine gynyba yra ribojama laike ir... 22. Pareiškėjas svarbiomis termino praleidimo priežastimis nurodo tai, kad jam... 23. Iš byloje esančių duomenų galima spręsti, jog pareiškėjui kreipusis 2011... 24. Pabrėžtina, jog net ir atsižvelgus į tai, kad pareiškėjui nebuvo tiksliai... 25. Teisėjų kolegija nurodo, jog ABTĮ 5 straipsnyje aptarta teisė kreiptis į... 26. Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmosios instancijos... 27. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 28. pareiškėjo K. D. atskirąjį skundą atmesti.... 29. Panevėžio apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 17 d. nutartį... 30. Nutartis neskundžiama....