Byla I-223-413/2008

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintauto Koriagino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Algio Markevičiaus ir Jolantos Medvedevienės, sekretoriaujant Dianai Stimbirytei, dalyvaujant pareiškėjai K. S. , pareiškėjos atstovui adv. Dominykui Varnui,

2atsakovo VĮ Registrų centro Kauno filialo ir trečiojo suinteresuoto asmens VĮ Registrų centro atstovei Jurgitai Apanskienei,

3trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Auto ABC" atstovei adv. Živilei Urbonavičienei ir A. K. ,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos K. S. skundą atsakovui VĮ Registrų centro Kauno filialui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims UAB „Auto ABC", Kauno apskrities viršininko administracijai, VĮ Registrų centrui ir UAB „Geometrą" dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

5Teisėjų kolegija

Nustatė

6Pareiškėjos K. S. atstovas adv. D.Varnas kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2007 m. liepos 19 d. sprendimą Nr. 250 ir VĮ Registrų centro Kauno filialo 2007 m. birželio 14 d. sprendimą Nr.S-3054-2028 bei įpareigoti VĮ Registrų centro Kauno filialą ištaisyti netikslius 40 m medinės tvoros, 385 m betono stulpelių ir metalo tvoros, 1808 m žvyro aikštelės, 18 x 6,2 estakados, 792 m2 betono ir asfalto aikštelės ir 17 vnt. šulinių, esančių Islandijos pi. 15, Kaune, statybos pradžios ir pabaigos metų duomenis, nurodant, kad šie duomenys nėra žinomi.

7Pareiškėjos atstovas nurodė, kad K. S. yra žemės savininko, kuris iki 1940 m. nuosavybės teise turėjo žemės valdą dabartinėje UAB „Auto ABC" užimamoje teritorijoje Islandijos pi. 15, Kaune, duktė ir jai turėtų būti atkurtos natūra nuosavybės teisės į neužstatytą žemę šioje vietoje. Sužinojusi, kad nekilnojamojo turto kadastre yra įrašyti neteisingi duomenys -UAB „Auto ABC" ginčo statinių minėtoje teritorijoje statybos pradžios ir pabaigos metai - 1987, pareiškėja kreipėsi į atsakovą su prašymu dėl kadastro duomenų ištaisymo. VĮ Registrų centras atsisakė tenkinti pareiškėjos prašymą, nurodydamas, jog į nekilnojamojo turto kadastrą įrašyti duomenys sutampa su kadastrinių matavimų bylos duomenimis, todėl jų pakeisti nėra pagrindo. Pažymėjo, kad 1995 m. vasario 20 d. bei 1998 m. gruodžio 16 d. atsakovui įregistruojant kitus

8UAB „Auto ABC" priklausančius statinius Islandijos pi. 15, Kaune, ginčo statinių ten nebuvo. Apskundus atsakovo atsisakymą ištaisyti netikslius kadastro duomenis centriniam registratoriui, pareiškėjos skundą nepagrįstai atsisakyta priimti, motyvuojant tuo, kad ji nėra įregistruotų kiemo statinių savininkė ir nevaldo jų patikėjimo teise, todėl neturi teisės prašyti pakeisti nekilnojamojo turto kadastro duomenis. Atstovas nurodė, kad pagal LR Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 15 straipsnio 2 dalį suinteresuoti asmenys, sužinoję, kad nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys yra netikslūs, neteisingi ar neišsamūs, gali pareikalauti, kad kadastro tvarkytojas neatlygintinai ištaisytų netikslius ar neteisingus duomenis, o neišsamius papildytų. Teigė, kad UAB „Auto ABC" iškeltoje civilinėje byloje dėl įgyjamosios senaties fakto nustatymo, atnaujinus procesą bendrovė savo poziciją dėl statinių įsigijimo teisėtumo grindžia nekilnojamojo turto kadastre įrašytais statinių statybos metais ir tuo būdu apriboja pareiškėjos teisę atkurti nuosavybės teises į žemę, esančią Islandijos pi. 15, Kaune. Todėl galimybė apginti jos pažeistas teises neturi būti ribojama.

9Atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens VĮ Registrų centro atstovė prašė pareiškėjos skundą atmesti. Nurodė, kad atsakovas VĮ Registrų centro Kauno filialas kiemo statinių statybos metus į nekilnojamojo turto kadastrą įrašė iš pateiktos kadastrinių matavimų bylos. Remdamasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. liepos 18 d. nutartimi byloje Nr.A -1151/2006 bei 2007 m. rugsėjo 28 d. nutartimi byloje Nr.A14-800/2007 atstovė teigė, kad kadastro tvarkytojas neturi pareigos tikrinti kadastrinių matavimų įrašų teisėtumo bei juos revizuoti ir atsako tik už tai, kad įrašyti duomenys atitiktų pateiktus registravimo dokumentus. Ginčo atveju kadastro duomenis, tame tarpe ir statinių statybos metus, surinko ir nustatė kompetentingas asmuo - matininkas UAB „Geometrą". Inicijuoti kadastro duomenų pakeitimą gali tik nekilnojamojo daikto savininkas ar patikėjimo teise daiktą valdantis asmuo. Be to, pareiškėja nepateikė jokių Kadastro įstatymo 12 straipsnyje nurodytų dokumentų, kurių pagrindu būtų galima ištaisyti prašomus duomenis.

10Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Auto ABC" atstovai prašė pareiškėjos skundą atmesti. Nurodė, kad pagal UAB „Geometrą" pateiktus dokumentus, VĮ Registrų centro Kauno filialas pagrįstai įregistravo statinių statybos metus. Be to, sutiko su centrinio registratoriaus pozicija, kad prašymą įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti turi teisę paduoti tik nekilnojamojo daikto savininkas ar patikėjimo teise valdantis nekilnojamąjį daiktą asmuo. Kadangi pareiškėja K. S. nėra tinkamas subjektas prašyti pakeisti Nekilnojamojo turto kadastro duomenis, todėl mano, kad jos skundas nepagrįstas.

11Skundas atmetamas.

12Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėja K. S. pretenduoja atkurti nuosavybės teises į žemę, kurioje trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Auto ABC" vardu nekilnojamojo turto kadastre įrašyti ginčo statiniai. Remdamasi LR Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (toliau ir Įstatymo) 15 straipsnio 2 dalies nuostatomis, pareiškėja 2007 m. birželio 4 d. kreipėsi į atsakovą, prašydama neatlygintinai ištaisyti netikslius ginčo statinių - 40 m medinės tvoros, 385 m betono stulpelių ir metalo tvoros, 1808 m žvyro aikštelės, 18 x 6,2 estakados, 792 m betono ir asfalto aikštelės bei 17 vnt. šulinių, esančių Islandijos pi. 15, Kaune, statybos pradžios ir pabaigos metų duomenis (1987 m.), nurodant, kad šie duomenys nėra žinomi (b.l. 13-15). Atsakovas skundžiamu 2007 m. birželio 14 d. sprendimu prašymą tenkinti atsisakė nesant tam juridinio pagrindo, o centrinis registratorius 2007 m. liepos 19 d. sprendimu skundą priimti atsisakė motyvuodamas tuo, kad pareiškėja neturi teisės prašyti pakeisti nekilnojamojo turto kadastro duomenis (Įstatymo 13 straipsnio 2 dalis, b.l. 7-8).

13Lietuvos Konstitucijos 30 straipsnyje įtvirtinta teisinės gynybos garantija - asmens, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeistos, teisė kreiptis į teismą su skundu, prašymu, pareiškimu. Teisę kreiptis į administracinį teismą nustato ABTĮ 5 straipsnis. Pagal šio straipsnio 1 dalį, kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Pagal ABTĮ 22 straipsnio 1 dalį, skundą (prašymą) dėl viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų

143

15saugomi interesai yra pažeisti. Išvardintos ABTĮ nuostatos garantuoja asmeniui teisę kreiptis į administracinį teismą ir nustato, kad tokiam kreipimuisi pakanka, jog asmuo mano, kad jo teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti, t. y. pakankamas asmens subjektyvus suvokimas apie jo teisių ar interesų pažeidimą. Tačiau nurodytos nuostatos taip pat reiškia, kad teismas, nagrinėdamas administracines bylas, privalo nustatyti, kuo pasireiškia pareiškėjo nurodytas pažeidimas, t. y. kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti, ar asmuo, kuris kreipėsi dėl pažeistos teisės (intereso) gynimo, turi jo nurodytas teises (įstatymų saugomus interesus), ar šios teisės (interesai) objektyviai yra pažeisti asmens nurodytu būdu. Tik nustatęs nurodytas aplinkybes, teismas gali apginti pareiškėjo teises vienu iš ABTĮ 88 straipsnio 2-4 punktuose numatytų būdu.

16LR Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad prašymą įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti paduoda nekilnojamojo daikto savininkas ar patikėjimo teise valdantis nekilnojamąjį daiktą asmuo, išskyrus šio Įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje nustatytus atvejus, kai nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys keičiami valstybės valdžios ar valdymo institucijų teikimu Kadastro nuostatų nustatyta tvarka. Būtent šio straipsnio 2 dalyje nurodyti asmenys Įstatymo 15 straipsnio 2 dalies prasme laikytini suinteresuotais asmenimis, turinčiais teisę paduoti prašymus dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą arba šių duomenų pakeitimo, jeigu jie netikslūs, neteisingi ar neišsamūs. Pagal Įstatymo 14 straipsnio 1-5 punktus Kadastro tvarkytojas atsisako įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti, jeigu prašymo nagrinėjimo metu nustatoma nors viena iš šių aplinkybių: 1) asmenys, padavę prašymą, neturėjo teisės jį paduoti; 2) dokumentas, kurio pagrindu prašoma įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti, yra įstatymų nustatyta tvarka panaikintas; 3) dokumento, kurio pagrindu prašoma įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti, duomenys apie nekilnojamąjį daiktą nesutampa su šio daikto kadastro duomenų bylos duomenimis; 4) nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla neatitinka šio Įstatymo reikalavimų; 5) šio Įstatymo 17 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka negalima nekilnojamojo daikto pažymėti kadastro žemėlapyje. Pareiškėja nėra ginčo statinių savininkė ar asmuo, valdanti šiuos daiktus patikėjimo teise, Įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje nurodytų pagrindų, nagrinėjant jos skundą, nenustatyta, todėl pagrįstais laikytini institucijų, kurių sprendimai skundžiami, atstovės argumentai, kad pareiškėja neturėjo įstatymu nustatytos teisės inicijuoti ginčo statinių kadastro duomenų pakeitimą. Aptariamam kontekste pažymėtina, kad pareiškėja pasirinko netinkamą savo pažeistos teisės (intereso) gynimo būdą, tačiau jai neužkertamas kelias ateityje spręsti ginčą bendra tvarka, kur teismo sprendimas būtų teisėtas pagrindas nekilnojamojo daikto kadastro duomenų pakeitimui (Įstatymo 9 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

17Kolegija atkreipia dėmesį, kad pagal Įstatymo 3 straipsnio 4 dalį, nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nepakeisti arba nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Iš atsakovo 2005 m. spalio 28 rašto matyti, kad ginčo statiniai kadastrinių matavimų byloje atžymėti 2005 m. gegužės 16 d. remiantis įsiteisėjusiu Kauno miesto apylinkės teismo 2005 m. balandžio lld. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-038737-451/2005 m. (b.l. 85). Nurodytoje byloje nustatyta, kad nuosavybės teisę į ginčo statinius UAB „Auto ABC" įgijo įgyjamosios senaties pagrindu (b.l. 43-44). Šis bendrovei juridinę reikšmę turintis faktas reiškia, kad UAB „Auto ABC" ginčo statinius valdė ir buvo jų savininke ne mažiau kaip dešimt metų iki teismo sprendimo priėmimo dienos (CK 4.47 straipsnio 11 punktas, 4.68 straipsnis). Todėl nepanaikinus sprendimo įstatymų nustatyta tvarka (byloje atnaujintas procesas, tačiau 2007 m. sausio 30 d. teismo sprendimas neįsiteisėjęs (b.l. 16-20, prijungta civilinė byla Nr. 2A-508-343/2007)), pareiškėjos pažeista teisė (interesas) skunde nurodytu būdu negali būti ginama ir apginta.

18Aptartų aplinkybių ir byloje surinktų įrodymų pagrindu kolegija konstatuoja, kad pareiškėjos skundas nepagrįstas (ABTĮ 88 straipsnio 1 punktas).

194

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-88 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

21Skundą atmesti.

22Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai