Byla I-525-171/2014
Dėl sprendimo panaikinimo ir neišmokėtos valstybinės pensijos dalies priteisimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Broniaus Januškos, Rūtos Miliuvienės ir Irenos Paulauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Ugniui Čižiūnui išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo G. Č. skundą atsakovams Lietuvos valstybei, kurią atstovauja Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui dėl sprendimo panaikinimo ir neišmokėtos valstybinės pensijos dalies priteisimo,

Nustatė

3Pareiškėjas G. Č. kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 11–15), kuriame prašo: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento (toliau – Departamentas) 2013 m. spalio 25 d. sprendimą Nr. (75)-18-2756; 2) priteisti iš atsakovės Lietuvos valstybės, kurią atstovauja Departamentas, 17 799,01 Lt dydžio neišmokėtą valstybinės pareigūnų pensijos dalį; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Paaiškino, kad Departamentas 2011 m. sausio 18 d. sprendimu Nr. (67)-18-19 paskyrė pareigūnų ir karių valstybinę pensiją – 1 658,12 Lt per mėnesį. Nuo 2011 m. sausio mėnesio pareiškėjo pensija buvo mažinama pagal Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinąjį įstatymo (toliau – Laikinasis įstatymas) 4 straipsnio 1 dalį, o nuo 2011 m. vasario mėnesio – pagal Laikinojo įstatymo 5 straipsnio 1 dalį.

5Nurodė, kad 2013 m. spalio 7 d. raštu kreipėsi į Departamentą, kurio prašė pateikti paskaičiavimus apie neišmokėtą jam paskirtos valstybinės pensijos dalį ir ją išmokėti. Departamentas 2013 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. (75)-18-2756 atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą išmokėti jam nepagrįstai ir neteisėtai sumažintą ir neišmokėtą valstybinės pensijos dalį.

6Pareiškėjas savo reikalavimus grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2012-02-06 priimtu nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, kuriomis reguliuojamas pensijų perskaičiavimas ir mokėjimas valstybėje susidarius itin sunkiai ekonominei, finansinei padėčiai, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ (toliau – ir Konstitucinio Teismo 2012-02-06 nutarimas), kuriame Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir Konstitucinis Teismas) pripažino, kad Laikinojo įstatymo 5 straipsnio 1 dalis tiek, kiek joje nustatytas sumažintų valstybinių pensijų mokėjimas jų gavėjams, kurie po pensijos paskyrimo turi pajamų, nuo kurių skaičiuojamos ir mokamos privalomosios valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokos, prieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir Konstitucija) 48 straipsnio 1 daliai. Atsižvelgęs į tai, pareiškėjas prašo priteisti pensijos nepriemoką, susidariusią dėl Laikinojo įstatymo 5 straipsnio taikymo.

7Teismo posėdyje pareiškėjas palaikė skundą ir prašė jį tenkinti remdamasis jame išdėstytais argumentais.

8Pateiktame atsiliepime atsakovai Valstybės saugumo departamentas ir Lietuvos valstybė, kurią atstovauja Valstybės saugumo departamentas, su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

9Paaiškino, kad Departamentas 2011 m. sausio 18 d. sprendimu Nr. (67)-l8-19 „Dėl pareigūnų valstybinės pensijos skyrimo G. Č.“ pareiškėjui buvo paskirta 1 658,12 Lt dydžio pareigūnų valstybinė pensija. Ši valstybinė pensija, vadovaujantis tuo metu galiojusio Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo nuostatomis, buvo perskaičiuota.

10Nurodė, kad dėl Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies taikymo per laikotarpį nuo 2011 m. sausio mėn. iki 2012 m. rugpjūčio mėn. pareiškėjui susidarė 7 501 Lt valstybinės pensijos nepriemoka, o per pareiškėjo skunde nurodytą laikotarpį dėl Laikinojo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies taikymo nebuvo sumokėta 17 799,01 Lt dydžio valstybinės pensijos dalis.

11Mano, kad pareiškėjo reikalavimas priteisti 17 779,01 Lt valstybinės pensijos nepriemoką yra nepagrįstas.

12Paaiškino, kad šios kategorijos bylose bendrąja tvarka yra taikoma Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies nuostata, pagal kurią suinteresuotų asmenų kreipimaisi administraciniuose teismuose nagrinėjami tik tada, kai tarp šalių yra kilęs ginčas. Tokio ginčo buvimą privalo įrodyti pareiškėjas - kreiptis į teismą tik po kreipimosi į kompetentingą subjektą kuriam pavesta išmokėti valstybinę pensiją. Nesant atsakovo atsisakymo atlikti pareiškėjo pageidaujamus veiksmus, nėra galimas ir tokio reikalavimo nagrinėjimas teisme, nes iš esmės nėra ginčo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. sausio 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS756-868/2011, 2013 m. 2013 m. balandžio 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS492-124/2013, 2013 m. rugpjūčio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS502-757/2013, 2013 m. lapkričio 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A444-2232/2013).

13Atkreipė dėmesį, kad pareiškėjas nesikreipė į Departamentą su prašymu dėl valstybinės pensijos nepriemokos, susidariusios dėl Laikinojo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies taikymo, išmokėjimo. Pažymėjo, kad pareiškėjas 2013 m. spalio 10 d. prašymu „Dėl paskirtos nustatyto dydžio valstybinės pensijos sumažinimo pagal Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. ir neišmokėtos pensijos dydžio paskaičiavimo“ kreipėsi į Departamentą, kurio prašė išmokėti valstybinės pensijos nepriemoką, susidariusią būtent dėl Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies taikymo. Pabrėžė, kad Departamentas šį prašymą išnagrinėjo jo ribose ir skundžiamame sprendime pateikė pareiškėjui atsakymą.

14Pareiškėjas skunde teismui reiškia kitą reikalavimą (negu buvo nurodytas prašyme Departamentui), dėl kurio skundžiamame sprendime Departamentas nepasisakė. Todėl mano, kad pareiškėjas nepagrįstai teismo prašo panaikinti išdėstytą sprendimą netenkinti pareiškėjo prašymo išmokėti valstybinės pensijos nepriemoką susidariusią dėl Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies taikymo ir priteisti 17 799,01 Lt dydžio valstybinės pensijos nepriemoką.

15Nepaisant to, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2012 m. vasario 6 d. nutarimu pripažino dalį Laikinojo įstatymo nuostatų prieštaraujančiomis Lietuvos Respublikos Konstitucijai, nagrinėjamuoju atveju VSD veiksmai, perskaičiuojant ir mokant Pareiškėjui sumažintą valstybinę pensiją negali būti pripažinti neteisėtais.

16Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2004 m. gruodžio 13 d. nutarime pažymėjo, jog visi teisinių santykių subjektai privalo vykdyti įstatymus tol, kol jie nėra pakeisti arba panaikinti, arba nėra Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pripažinti prieštaraujančiais Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Taigi Departamentas iki 2012 m. vasario 6 d. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimo įsigaliojimo, t. y. iki 2012 m. rugsėjo mėnesio, mokėdamas Pareiškėjui pagal tuo metu galiojusias Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies ir 5 straipsnio 1 dalies nuostatas sumažintą valstybinę pensiją tinkamai vykdė teisės aktų nuostatas ir panaikinti VSD Rašte išdėstyto sprendimo bei išmokėti Pareiškėjo nurodomos valstybinės pensijos nepriemokos nėra teisinio pagrindo.

17Pažymėjo, kad valstybinės pensijos dalies neišmokėjimas pareiškėjui buvo sąlygotas ne Departamento veiksmų, o situacijos, kad Lietuvos valstybė, konkrečiai Lietuvos Respublikos Seimas, priimdamas Laikinąjį įstatymą, kurio atitinkamos nuostatos Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo buvo pripažintos prieštaraujančiomis Lietuvos Respublikos Konstitucijai, netinkamai reglamentavo valstybinės pensijos mokėjimo klausimus (VAT 2012 m. liepos 23 d. nutartis byloje Nr. A552-2747-12).

18Atsakovų atstovas teismo posėdyje nedalyvavo. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai (b. l. 43).

19Skundas tenkintinas iš dalies.

20Nustatyta, kad Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011-01-18 įsakymu Nr. 1TE-13 buvo paskirtas Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus pareigas ketverių metų kadencijai (b. l. 17).

212011-01-18 Departamento sprendimu Nr. (67)-18-19 (b. l. 16) pareiškėjui nuo 2011-01-18, vadovaujantis Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymu, paskirta 1 658,12 Lt pareigūnų ir karių valstybinė pensija už tarnybą.

22Pareiškėjas 2013-10-11 išsiuntė Departamento generaliniam direktoriui prašymą išmokėti pensijos nepriemoką, kuri susidarė dėl Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies taikymo (b. l. 33-34).

23Departamentas 2013-10-25 priėmė sprendimą Nr. (75)-18-2756, kuriuo netenkino pareiškėjo prašymo išmokėti valstybinės pensijos neišmokėtą dalį.

24Kaip matyti iš G. Č. skundo, nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl jam paskirtos pareigūnų ir karių valstybinės pensijos dydžio ribojimo pagal Laikinojo įstatymo 5 straipsnio nuostatas nuo 2011-01-17 iki 2012-08-31 teisėtumo.

25Pagal 1994-12-22 Valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 (1995-07-04 įstatymo Nr. I-1012, 2002-07-02 įstatymo Nr. IX-1013, 2006-12-12 įstatymo Nr. X-978 redakcija) 1 straipsnio 1 dalį Lietuvos Respublikoje nustatomos šios valstybinės pensijos: 1) Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinės pensijos; 2) nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos; 3) pareigūnų ir karių valstybinės pensijos; 4) mokslininkų valstybinės pensijos; 5) teisėjų valstybinės pensijos. To paties straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad pareigūnų ir karių valstybinės pensijos skiriamos pagal specialius įstatymus.

26Pareiškėjui pensija paskirta pagal Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymą (b. l. 16). 2009-12-09 buvo priimtas Laikinasis įstatymas Nr. XI-537, kuris, išskyrus jo 16 straipsnį, įsigaliojo 2010-01-01. Pagal minėto įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1 punktą, jis taikomas ir asmenims, gaunantiems valstybines pensijas.

27Laikinasis įstatymas, kaip konstatuota jo preambulėje, buvo priimtas siekiant apriboti ekonomikos krizės nulemtą Valstybės ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų deficito didėjimą, jame buvo nustatyta socialinių išmokų (taip pat ir pareigūnų ir karių valstybinių pensijų) perskaičiavimo tvarka, suponuojant, inter alia, paskirtų socialinių išmokų laikiną sumažinimą.

28Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad paskirtos ir Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka apribotos valstybinės pensijos (pareigūnų ir karių – kartu su mokamu valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio priedu) ir rentos, nurodytos šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, bei valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos perskaičiuojamos taikant atitinkamą koeficientą, apskaičiuotą pagal šio įstatymo 1 priede nurodytą formulę. Jeigu tas pats asmuo gauna dvi arba daugiau šioje dalyje nurodytų išmokų, apskaičiuojant naują mokėtiną kiekvienos išmokos dydį, visos gaunamos išmokos sumuojamos ir perskaičiuojamos, išmokų sumai taikant atitinkamą koeficientą, apskaičiuotą pagal šio įstatymo 1 priede nurodytą formulę.

29Laikinojo įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje (redakcija, galiojusi nuo 2010-03-01 iki 2010-12-01) buvo nustatyta, kad Laikinojo įstatymo 4 straipsnyje nustatyta tvarka perskaičiuotų valstybinių pensijų, kurių skyrimas ir (arba) mokėjimas nesiejamas su asmens draudžiamosiomis pajamomis, rentų buvusiems sportininkams, dirbantiems kūno kultūros ir sporto srityje, kompensacinių išmokų teatrų ir koncertinių įstaigų darbuotojams bei šalpos kompensacijų gavėjams, kurie po išmokos paskyrimo turi pajamų, nuo kurių skaičiuojamos ir mokamos privalomosios valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokos, arba gauna ligos (įskaitant darbdavio mokamas ligos dienomis), motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpas, mokamas pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą, ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos socialinio draudimo pašalpas, mokamas pagal Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymą (toliau šiame įstatyme šios pajamos ir pašalpos vadinamos draudžiamosiomis pajamomis), išskyrus asmenis, draudžiamus privalomuoju valstybiniu socialiniu pensijų draudimu pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 8 ir 9 punktus, mokama pensijos dalis, apskaičiuota taikant koeficientą, apskaičiuotą pagal šio įstatymo 2 priede nurodytą formulę, atsižvelgiant į gautų draudžiamųjų pajamų dydį. Jei išmoka mokama už einamąjį mėnesį, atsižvelgiama į praėjusio mėnesio draudžiamąsias pajamas, kai išmoka mokama už praėjusį mėnesį, atsižvelgiama į užpraeito mėnesio draudžiamąsias pajamas. Iš esmės analogiškas reguliavimas buvo nustatytas ir vėlesnėje Laikinojo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies redakcijoje, galiojusioje nuo 2010-12-01 iki 2012-09-01.

30Laikinojo įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje buvo nustatyta, kad jeigu 5 straipsnio 1 dalyje nurodytų išmokų gavėjai valstybiniu socialiniu pensijų draudimu draudžiami pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 8 ir 9 punktus, jų draudimo valstybiniu socialiniu pensijų draudimu laikotarpiu mokama 50 procentų priklausančios išmokos.

31Laikinojo įstatymo 5 straipsnio nuostatos, perskaičiuojant valstybines pensijas, buvo taikomos iki 2012-09-01.

32Aptartų teisės normų atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai tyrė Konstitucinis Teismas ir 2012-02-06 nutarime „Dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, kuriomis reguliuojamas pensijų perskaičiavimas ir mokėjimas valstybėje susidarius itin sunkiai ekonominei, finansinei padėčiai, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ padarė išvadą, kad Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalis tiek, kiek joje nustatytas valstybinių pensijų perskaičiavimas, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai; Laikinojo įstatymo 5 straipsnio 1 dalis tiek, kiek joje nustatytas sumažintų valstybinių pensijų mokėjimas jų gavėjams, kurie po pensijos paskyrimo turi pajamų, nuo kurių skaičiuojamos ir mokamos privalomosios valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokos, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalies nuostatai „kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą“; Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalis tiek, kiek ji apima šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalies 1–4 punktus nustatytas valstybines pensijas, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23, 29, 52 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui.

33Apibendrinus išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad Konstitucinis Teismas iš esmės pripažino, jog pareigūnų ir karių valstybinių pensijų ribojimas valstybėje susidarius itin sunkiai ekonominei, finansinei padėčiai galimas tik pagal Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalį. Kitoks pareigūnų ir karių valstybinių pensijų ribojimo mastas pažeidžia pensijos gavėjų konstitucines teises. Konstitucinio Teismo 2012-02-06 nutarimas leidinyje „Valstybės žinios“ paskelbtas 2012-09-21.

34Departamento į bylą pateiktas G. Č. pensijos paskaičiavimas už 2011-2012 metus (b. l. 37) patvirtina apie pareiškėjui nuo 2011-01-18 iki 2012-08-31 mokėtos valstybinės pensijos dydį. Šios pažymos duomenimis teismas neturi pagrindo abejoti, nes institucijos atsakingi darbuotojai pateiktų duomenų teisingumą patvirtino savo parašais, o pareiškėjas, kaip matyti iš skunde suformuluoto reikalavimo, jos duomenų neginčija.

35Remiantis nurodytu paskaičiavimu nustatyta, kad pareiškėjui paskirta pensija nuo 2011-01-18 buvo sumažinta pagal Laikinojo įstatymo 4 straipsnio nuostatas. Iš pažymos matyti, kad pareiškėjas nuo 2011-01-18 iki 2012-08-31 dirbo ir turėjo draudžiamųjų pajamų, todėl pensija šiuo laikotarpiu jam buvo perskaičiuota dar kartą vadovaujantis Laikinojo įstatymo 5 straipsnio nuostatomis. Taigi, pritaikius Konstitucijai prieštaraujančio Laikinojo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies nuostatas, nuo 2011-01-18 iki 2012-08-31, kai pareiškėjas dirbo ir turėjo draudžiamųjų pajamų, jam mokėta sumažinta pensija, atsižvelgus į turėtų draudžiamųjų pajamų dydį. Pareiškėjui nuo 2011-01-18 iki 2012-08-31 nepagrįstai neišmokėta 17 799,01 Lt.

36Lietuvos Respublikos Konstitucijos 107 straipsnyje nustatyta, kad Lietuvos Respublikos įstatymas (ar jo dalis) arba kitas Seimo aktas (ar jo dalis), Respublikos Prezidento aktas, Vyriausybės aktas (ar jo dalis) negali būti taikomi nuo tos dienos, kai oficialiai paskelbiamas Konstitucinio Teismo sprendimas, kad atitinkamas aktas (ar jo dalis) prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 72 str. nustatyta, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo priimti nutarimai turi įstatymo galią ir yra privalomi visoms valdžios institucijoms, teismams, visoms įmonėms, įstaigoms bei organizacijoms, pareigūnams ir piliečiams. Visos valstybės institucijos bei jų pareigūnai privalo panaikinti savo priimtus poįstatyminius aktus ar jų nuostatas, kurie pagrįsti pripažintu nekonstituciniu teisės aktu. Neturi būti vykdomi sprendimai, pagrįsti teisės aktais, kurie pripažinti prieštaraujančiais Konstitucijai ar įstatymams, jeigu tokie sprendimai nebuvo įvykdyti iki atitinkamo Konstitucinio Teismo nutarimo įsigaliojimo.

37Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad kol sprendimas dėl ne visos pensijos mokėjimo nėra galutinis, t. y. gali būti apskųstas, o skundo padavimo atveju – iki skundo išnagrinėjimo, jis negali būti laikomas įvykdytu pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnio 4 dalį. Sprendimo įvykdymas (jei teisės normos nenustato išimčių ar ypatingų situacijų) yra galimas tik tuomet, kai nustatytų faktų (šiuo atveju aplinkybių, kad pareiškėja atitinka teisės aktuose nustatytas sąlygas tam tikro dydžio pensijai gauti) teisinė kvalifikacija yra baigta. Teisinė kvalifikacija baigiama įvykdžius visą nustatytą sprendimo priėmimo procedūrą, įskaitant ir įstatymų nustatyta tvarka, ir terminais pateikto skundo išnagrinėjimą teisme, kai išnyksta galimybė sprendimu nustatytas teisinio santykio subjektų teises ir pareigas koreguoti (žr., pvz., administracines bylas Nr. A12-219/2004, Nr. A10-57/2004, Nr. A7-55-04).

38Pažymėtina, kad LVAT išplėstinė teisėjų kolegija, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2011-10-25 nutarime pateiktas oficialios konstitucinės doktrinos nuostatas, inter alia, susijusias su neįvykdyto sprendimo samprata pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnio 4 dalį, konstatavo, kad sprendimas negali būti laikomas įvykdytu, t. y. galutiniu, tol, kol asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka ir terminais ginti savo pažeistas teises teisme ir teismas nėra priėmęs galutinio sprendimo dėl teisinių santykių kvalifikavimo (2011-11-14 nutartis adm. byloje Nr. A575-1831/2011).

39Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose.

40Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2013-03-12 nutartyje administracinėje byloje Nr. A552-519/2013 konstatavo, kad pagal ginčo metu galiojusį teisinį reguliavimą savo pažeistas teises dėl valstybinės pensijos mokėjimo suinteresuoti asmenys galėjo apginti per trejų metų terminą nuo sužinojimo apie priimtą sprendimą dienos, nustatytą Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje. Tą pačią išvadą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija padarė ir 2013-11-07 nutartyje administracinėje byloje Nr. A444-2232/2013, kurioje taip pat konstatavo, kad teisminė gynyba negali būti neribota laiko požiūriu. Viena vertus, teisės kreiptis į teismą, kuri yra konstitucinis teisminės gynybos principas ir kuria reikalaujama, kad asmuo operatyviai reaguotų į savo teisių pažeidimą, ir, kita vertus, teisinio saugumo reikalavimo, pagal kurį praėjus tam tikram laikui valstybės instancijų priimti aktai turėtų tapti galutiniai, derinimas reikalauja, kad šie ginčai teismui būtų pateikti per konkretų terminą. Šioje nutartyje konstatuota, kad 3 metų terminas yra procesinis ir pripažintas tinkamu ir iš esmės pakankamu kreiptis į teismą su reikalavimu dėl valstybinės pensijos nepriemokos.

41Nagrinėjamu atveju nėra objektyvių priežasčių nukrypti nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotos išvados, kad suinteresuoti asmenys dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos nepriemokos į teismą privalo kreiptis per 3 metų procesinį terminą.

42Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2013-11-07 nutartyje administracinėje byloje Nr. A444-2232/2013, kuri iš esmės analogiška nagrinėjamai bylai, išaiškino, kad pirmosios sumažintos valstybinės pensijos išmokėjimo diena yra ta objektyvi aplinkybė, su kuria nagrinėjamu atveju gali būti siejama skundo padavimo teismui termino pradžia. Pirmosios sumažintos pensijos išmokėjimo momentas pripažįstamas svarbia aplinkybe, sprendžiant termino eigos pradžios klausimus ir ankstesnėje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (žr., pvz., administracines bylas Nr. A552-519/2013, Nr. A469-510/2005, Nr. A12-219/2004 ir kt.).

43Vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos bei prokuratūros sistemų pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo bei mokėjimo nuostatų 24 punkte nurodyta, kad pensija mokama už praėjusį mėnesį pensiją mokančių institucijų nustatyta tvarka.

44Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis pateikto apskaičiavimo (b. l. 37) duomenimis, pirmoji pagal Konstitucijai prieštaraujančio Laikinojo įstatymo 5 straipsnio nuostatas sumažinta valstybinė pensija pareiškėjui išmokėta 2011 m. vasario mėnesį (už 2011 m. sausio mėnesį). Iš bylos medžiagos matyti, kad atskiras sprendimas dėl pensijos sumažinimo nebuvo priimtas ir siųstas pareiškėjui, todėl apie pensijos sumažinimą jis galėjo sužinoti tik iš atsakovo veiksmų, o būtent – iš išmokėtos pensijos dydžio.

45Į teismą pareiškėjas dėl pensijos nepriemokos, susidariusios pritaikius Laikinojo įstatymo 5 straipsnio nuostatas, kreipėsi 2014-01-02 skundu (teisme gautas 2014-01-03), taigi teismas, laikydamasis iš Konstitucijos, inter alia, jos 30 straipsnio 1 dalies nuostatų kylančio reikalavimo asmens teises ginti ne formaliai, o realiai ir veiksmingai, daro išvadą, kad jis turi teisę teisme reikalauti pašalinti jo teisių pažeidimą, susijusį su visa pagal Laikinojo įstatymo 5 straipsnio nuostatas neišmokėtos valstybinės pensijos nepriemoka, nes trejų metų termino ginti savo pažeistą teisę nepraleido.

46Kaip minėta anksčiau, pareiškėjas skunde taip pat prašo panaikinti Departamento 2013 m. spalio 25 d. sprendimą Nr. (75)-18-2756. Pareiškėjas su 2013-10-07 prašymu kreipėsi į Departamentą, kurio prašė išmokėti pensijos nepriemoką, kuri susidarė dėl Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies taikymo. Departamentas 2013-10-25 sprendimu Nr. (75)-18-2756 „Dėl paskirtos nustatyto dydžio valstybinės pensijos sumažinto pagal Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. ir neišmokėtos pensijos dydžio paskaičiavimo“ pareiškėjo prašymo išmokėti valstybinės pensijos dalį netenkino. Atsakovai atsiliepime taip pat nurodė, kad pareiškėjas kreipėsi į Departamentą, kurio prašė išmokėti valstybinės pensijos nepriemoką, susidariusią būtent dėl Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies taikymo. Atsiliepime pabrėžė, kad Departamentas šį prašymą išnagrinėjo jo ribose ir skundžiamame sprendime pateikė pareiškėjui atsakymą. Konstitucinis Teismas 2012-02-06 nutarime „Dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, kuriomis reguliuojamas pensijų perskaičiavimas ir mokėjimas valstybėje susidarius itin sunkiai ekonominei, finansinei padėčiai, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ padarė išvadą, kad Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalis tiek, kiek joje nustatytas valstybinių pensijų perskaičiavimas, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai

47Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad skundžiamas Departamento sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, pagrindo jo naikinti nėra, todėl pareiškėjo reikalavimas panaikinti Departamento 2013 m. spalio 25 d. sprendimą Nr. (75)-18-2756 netenkintinas.

48Pažymėtina, kad išankstinė ginčo nagrinėjimo tvarka šios kategorijos bylose nėra numatyta. Nors pareiškėjas į atsakovą nesikreipė dėl valstybinės pensijos nepriemokos taikant, Laikinojo įstatymo 5 straipsnio 1 dalį, kurioje nustatytas sumažintų valstybinių pensijų mokėjimas jų gavėjams, kurie po pensijos paskyrimo turi pajamų, nuo kurių skaičiuojamos ir mokamos privalomosios valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokos, tačiau iš atsakovo atsakymo turinio teismas daro išvadą, kad pareiškėjui valstybinė pensija pagal Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalį ir pagal 5 straipsnio 1 dalį buvo sumažinta vadovaujantis tuo metu galiojančiu įstatymu, kuriuo atsakovas ir privalėjo vadovautis, todėl ar vienu ar kitu pagrindu neišmokėta pensijos nepriemoka negali būti priteista iš atsakovo.

49Pareiškėjas skunde taip pat pateikė prašymą atlyginti bylinėjimosi išlaidas, tačiau teismui nepateikė įrodymų, patvirtinančių jo patirtų bylinėjimosi išlaidų dydį.

50Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą.

51Administracinių bylų 45 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindu. Prašymai dėl išlaidų atlyginimo, nepaduoti teismui iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, turi būti paduoti teismui ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo.

52Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pareiškėjo prašymas atlyginti bylinėjimosi išlaidas nespręstinas.

53Pareiškėjui išaiškintina, kad jis turi teisę per 14 dienų nuo sprendimo įteisėjimo teismui pateikti bylinėjimosi išlaidas patvirtinančius įrodymus.

54Remdamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 1, 2 punktais, 127 straipsnio 1 dalimi, 129 straipsniu, teismas

Nutarė

55Pareiškėjo G. Č. skundą tenkinti iš dalies.

56Priteisti G. Č. iš Lietuvos valstybės, kurią atstovauja Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas, 17 799,01 Lt (septyniolikos tūkstančių septynių šimtų devyniasdešimt devynių litų ir 1 ct) (piniginės išraiškos dydis eurais – 5 154,95 Eur (penkių tūkstančių šimto penkiasdešimt keturių eurų ir 94 euro centų)) valstybinės pensijos nepriemoką, susidariusią per laikotarpį nuo 2011-01-18 iki 2012-08-31, taikant Laikinojo įstatymo 5 straipsnio 1 dalį.

57Kitą pareiškėjo skundo dalį atmesti.

58Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant tiesiogiai šiam teismui arba pateikiant jį per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Ugniui... 3. Pareiškėjas G. Č. kreipėsi į teismą su skundu (b. l.... 4. Paaiškino, kad Departamentas 2011 m. sausio 18 d. sprendimu Nr. (67)-18-19... 5. Nurodė, kad 2013 m. spalio 7 d. raštu kreipėsi į Departamentą, kurio... 6. Pareiškėjas savo reikalavimus grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucinio... 7. Teismo posėdyje pareiškėjas palaikė skundą ir prašė jį tenkinti... 8. Pateiktame atsiliepime atsakovai Valstybės saugumo departamentas ir Lietuvos... 9. Paaiškino, kad Departamentas 2011 m. sausio 18 d. sprendimu Nr. (67)-l8-19... 10. Nurodė, kad dėl Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies taikymo per... 11. Mano, kad pareiškėjo reikalavimas priteisti 17 779,01 Lt valstybinės... 12. Paaiškino, kad šios kategorijos bylose bendrąja tvarka yra taikoma Lietuvos... 13. Atkreipė dėmesį, kad pareiškėjas nesikreipė į Departamentą su prašymu... 14. Pareiškėjas skunde teismui reiškia kitą reikalavimą (negu buvo nurodytas... 15. Nepaisant to, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2012 m. vasario 6... 16. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2004 m. gruodžio 13 d. nutarime... 17. Pažymėjo, kad valstybinės pensijos dalies neišmokėjimas pareiškėjui buvo... 18. Atsakovų atstovas teismo posėdyje nedalyvavo. Apie teismo posėdžio vietą... 19. Skundas tenkintinas iš dalies.... 20. Nustatyta, kad Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011-01-18... 21. 2011-01-18 Departamento sprendimu Nr. (67)-18-19 (b. l. 16) pareiškėjui nuo... 22. Pareiškėjas 2013-10-11 išsiuntė Departamento generaliniam direktoriui... 23. Departamentas 2013-10-25 priėmė sprendimą Nr. (75)-18-2756, kuriuo netenkino... 24. Kaip matyti iš G. Č. skundo, nagrinėjamoje byloje... 25. Pagal 1994-12-22 Valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 (1995-07-04... 26. Pareiškėjui pensija paskirta pagal Pareigūnų ir karių valstybinių... 27. Laikinasis įstatymas, kaip konstatuota jo preambulėje, buvo priimtas siekiant... 28. Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad paskirtos ir 29. Laikinojo įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje (redakcija, galiojusi nuo 2010-03-01... 30. Laikinojo įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje buvo nustatyta, kad jeigu 5... 31. Laikinojo įstatymo 5 straipsnio nuostatos, perskaičiuojant valstybines... 32. Aptartų teisės normų atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai tyrė... 33. Apibendrinus išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad Konstitucinis... 34. Departamento į bylą pateiktas G. Č. pensijos... 35. Remiantis nurodytu paskaičiavimu nustatyta, kad pareiškėjui paskirta pensija... 36. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 107 straipsnyje nustatyta, kad Lietuvos... 37. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) praktikoje... 38. Pažymėtina, kad LVAT išplėstinė teisėjų kolegija, atsižvelgdama į... 39. Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad teismai, priimdami... 40. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija... 41. Nagrinėjamu atveju nėra objektyvių priežasčių nukrypti nuo Lietuvos... 42. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija... 43. Vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos bei prokuratūros... 44. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis pateikto apskaičiavimo... 45. Į teismą pareiškėjas dėl pensijos nepriemokos, susidariusios pritaikius... 46. Kaip minėta anksčiau, pareiškėjas skunde taip pat prašo panaikinti... 47. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad skundžiamas... 48. Pažymėtina, kad išankstinė ginčo nagrinėjimo tvarka šios kategorijos... 49. Pareiškėjas skunde taip pat pateikė prašymą atlyginti bylinėjimosi... 50. Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad... 51. Administracinių bylų 45 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad dėl išlaidų... 52. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pareiškėjo prašymas atlyginti... 53. Pareiškėjui išaiškintina, kad jis turi teisę per 14 dienų nuo sprendimo... 54. Remdamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88... 55. Pareiškėjo G. Č. skundą tenkinti iš dalies.... 56. Priteisti G. Č. iš Lietuvos valstybės, kurią... 57. Kitą pareiškėjo skundo dalį atmesti.... 58. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti...