Byla 2-962-262/2008

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Ona Gasiulytė, sekretoriaujant G. Bitvinskienei, dalyvaujant ieškovo atstovui adv. S. Šukiui, atsakovo atstovui A. Aranauskui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo VšĮ „NPR“ ieškinį atsakovui Valstybinei ligonių kasai prie LR Sveikatos apsaugos ministerijos, dėl viešo pirkimo rezultatų.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4ieškovas VšĮ „NPR“ pareiškė ieškinį Valstybinei ligonių kasai prie LR Sveikatos apsaugos ministerijos dėl viešo pirkimo rezultatų, kuriuo prašo: ieškovo 2007-12-07 pasiūlymo, pateikto Valstybinės ligonių kasos prie LR Sveikatos apsaugos ministerijos organizuotam integruoto mokymo paslaugų pirkimo supaprastintam atviram konkursui, atmetimą laikyti nepagrįstu; pripažinti kad ieškovas atitinka pirkimo dokumentuose keliamus kvalifikacinius reikalavimus; anuliuoti preliminarią eilę ir ją sudaryti iš naujo (I t., b.l. 2-4).

5Ieškovas nurodė, kad pateikė pasiūlymą atsakovo skelbtame Integruotų mokymo paslaugų pirkimo supaprastintame atvirajame konkurse (toliau - konkursas), kurį atsakovas 2007-12-13 atmetė. Ieškovas 2007-12-14 pateikė atsakovui pretenziją, kuri buvo išnagrinėta ir atmesta kaip nepagrįsta. Atsakovas padarė nepagrįstą išvadą, kad jei nepasibaigęs projektas, nebuvo sėkmingai užbaigti ir kursai. Ieškovo organizuojami mokymai buvo užbaigti ir atlikti, todėl jis atitinka konkurso sąlygų 3 d. 2 lentelės 1 p. keliamą reikalavimą.

6Ieškovo teigimu, atsakovas padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškovo siūlomi specialistai negalės suteikti reikiamų paslaugų. Ieškovo siūlomi specialistai atitinka konkurso sąlygų 3 d. 2 lentelės 3 p. nurodytus reikalavimus, jų turimas išsilavinimas ir patirtis leidžia teigti, kad specialistai tinkamai suteiks perkamas paslaugas. Pirkimo dokumentuose nebuvo pateiktas reikalavimas, kad asmuo būtų parengęs (dalyvavęs) mokymus tam tikromis, konkrečiomis temomis.

7Kartu su pasiūlymu ieškovas pateikė projektų sąrašą, kuriame pateikti vykdomi panašūs pirkimo objektui projektai. Atsižvelgiant į tai, kad projektų įgyvendinimo terminas 2007-12-31, kad mokymai jau įvykdyti, ieškovas negali būti vertinamas kaip nepatikimas ir neatitinkantis keliamų reikalavimų.

8Ieškovo manymu, jo pasiūlymas buvo atmestas pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatyme (toliau - VPĮ) įtvirtintas teisės normas. Atsakovas, anot daręs nepagrįstas išvadas dėl to, kad mokymai neįvykdyti, nes nesibaigęs projekto vykdymo terminas, kad pateikti specialistai nekvalifikuoti ir neva negalintys teikti numatytų paslaugų, turi prašyti paaiškinti pateiktus duomenis, juos konkretinti, pateikti papildomus dokumentus.

9Atsakovas atsiliepimu su pareikštu ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti atsiliepime nurodytais motyvais (II t.,b.l. 5-7). Nurodė, kad vykdo iš dalies Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą, kurio bendra vertė yra 1.146.424 Lt. Viena iš sudėtinių projekto mokymo dalių yra Integruotas mokymas, kurio viešo pirkimo procedūros ieškovo yra ginčijamos.

10Ieškovo pateiktoje 2007-12-06 pažymoje Nr. 079 nurodyta dviejų jo vykdomų projektų pabaiga 2007-12-31, tai reiškia, kad iki pasiūlymo pateikimo ir vertinimo dienos kursai, kuriuose buvo apmokyta ne mažiau kaip 120 dalyvių nėra galutinai įvykę ir sėkmingai užbaigti. Vertinant ieškovo pateiktus specialistų kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus komisija nustatė, kad ieškovo personalas neturi reikiamos kvalifikacijos ir nėra pajėgus suteikti konkurso sąlygų 1 priede nurodytų mokymo paslaugų. Iš ieškovo pateiktų specialistės G. Š. gyvenimo aprašymo ir diplomų kopijų matyti, kad jos specializacija yra kriminalistika, o pagrindinės skaitytos temos apie korupciją. Tačiau perkančiajai organizacijai svarbu gauti specializuotus (t.y. sveikatos teisės, sveikatos ekonomikos ar sveikatos vadybos) mokymus.

11Atsakovas nurodė, jog vertinant ieškovo pateiktą pažymą apie vykdomų projektų detalią veiklą, matyti ieškovo organizuoti mokymai, nors ir buvo dėstyti atitinkamos srities įstaigų darbuotojams, yra bendro pobūdžio „pvz. efektyvaus vadovavimo padaliniui pagrindai, bendravimas ir bendradarbiavimas, darbo teisė ir kitos" ir nėra nukreipti į tam tikrą specializuotos veiklos sritį. Taip pat ieškovo pateikti projektai nėra nei iki galo įvykę nei įgyvendinti, nes artimiausias projekto įvykdymo terminas yra 2007-12-31. Nesant sėkmingo projektų įvykdymo ieškovas negali būti vertinamas kaip patikimas ir atitinkantis konkurso sąlygų reikalavimus.

12Teismo posėdyje 2008-07-15 ieškovo atstovas prašė ieškinį tenkinti, paaiškino, kad perkančioji organizacija nepagrįstai nepripažino ieškovo atitinkančiu konkurso sąlygas. Esant abejonėms dėl konkurso pasiūlymo, ieškovas galėjo paaiškinti dėl iškilusių klausimų (II t., b.l. 18-20).

13Teismo posėdyje 2008-07-15 atsakovo atstovas prašė ieškinį atmesti, paaiškino, kad ieškovo pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygų 3d. 2 lentelės 1, 3, 4, 7 p. reikalavimų. Perkančioji organizacija juos suprato kaip nereikalaujančius papildomo paaiškinimo, todėl ir nebuvo reikalauta šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti (II t., b.l. 18-20).

14Ieškinys atmestinas.

15Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovas perkančioji organizacija vykdė Integruoto mokymo paslaugų pirkimo supaprastintą atvirą konkursą. Ieškovas šiam konkursui pateikė pasiūlymą (II t., b.l. 34-35).

162007-12-12 atsakovo supaprastintų pirkimų komisijos nutarimu buvo atmestas ieškovo pasiūlymas, kaip neatitinkantis konkurso sąlygų 3 d. 2 lentelės „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai (paslaugoms)“ 1, 3, 4, 7 p. p. nustatytų reikalavimų (II t., b.l. 36).

172007-12-14 ieškovas pateikė atsakovui pretenziją dėl teikėjų vertinimo Nr.1605, kuria prašė sustabdyti pirkimo procedūras, kol ši pretenzija bus išnagrinėta bei pasiūlymą laikyti atitinkančiu pirkimo sąlygas ir pateiktą nuo jo pateikimo dienos (I t., b.l. 35-36).

182007-12-12 atsakovo supaprastintų pirkimų komisija išnagrinėjo ieškovo pretenziją ir nutarė atmesti pretenziją kaip nepagrįstą (II t., b.l. 38-40), o 2008-01-03 nutarė patvirtinti 2007-12-12 protokolu Nr.2P-46 nustatytą Integruoto mokymo paslaugų supaprastinto pirkimo konkurso pasiūlymų preliminarią eilę ir viešojo pirkimo konkurso laimėtoju pripažinti UAB „Magnus Holdings“ (II t., b.l. 41).

19Kaip jau nustatyta, ieškovo pasiūlymas buvo atmestas, kaip neatitinkantis konkurso sąlygų 3 d. 2 lentelės „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai (paslaugoms)“ 1, 3, 4, 7 p. p. nustatytų reikalavimų.

20Pagal konkurso sąlygų 3 d. 2 lentelės 1 p. reikalavimą, teikėjas per pastaruosius 3 metus, o jeigu įsisteigęs vėliau, nuo jo įregistravimo juridinių asmenų registre dienos turi būti įvykdęs ne mažiau kaip vienerius mokymo kursus, kuriuose dalyvavo ne mažiau kaip 120 dalyvių. Šį kvalifikacinį reikalavimą įrodantis dokumentas – pažyma apie teikėjo vykdytus mokymus ir paslaugų gavėjus, kuriems buvo suteiktos tokios paslaugos (II t., b.l. 9-17). Ieškovas šiam kvalifikaciniam reikalavimui įrodyti pateikė atsakovui 2007-12-06 pažymą Nr.079 dėl VšĮ „NPR“ vykdytų mokymų sąrašo (I t., b.l. 41), iš kurios matyti, kad pažymos pateikimo dieną ieškovas nebuvo baigęs vykdyti nei vieno iš pažymoje nurodytų trijų projektų. Dviejų iš jų pabaiga buvo numatyta 2007-12-31. Atsakovo supaprastintų pirkimų komisija 2007-12-12 išnagrinėjusi ieškovo pretenziją, konstatavo, kad iki pasiūlymo pateikimo ir vertinimo dienos kursai, kuriuose buvo apmokyta ne mažiau kaip 120 dalyvių, nėra galutinai įvykę ir sėkmingai užbaigti. Nors ir ieškovas pateikė projektų užsakovų pažymas apie sėkmingai įvykdytus mokymus, atkreiptinas dėmesys, jog nurodytos pažymos yra surašytos 2007-12-21, t.y. konkurso pasiūlymų vertinimo dieną mokymai dar nebuvo užbaigti. Esant tokioms aplinkybėms, konstatuojama, kad ieškovas neatitiko konkurso sąlygų 3 d. 2 lentelės 1 p. reikalavimo.

21Pagal konkurso sąlygų 3 d. 2 lentelės 3 p. reikalavimą teikėjas turi turėti kvalifikuotą personalą, galintį suteikti reikalaujamas paslaugas, darbuotojai ar specialistai studijuoti doktorantūroje (teisės, ekonomikos ar vadybos) ar turėti mokslinį laipsnį arba ne mažesnę kaip 5 metų mokymo, seminarų, konferencijų vedimo patirtį. Šį kvalifikacinį reikalavimą įrodantys dokumentai – pagrindinių darbuotojų sąrašas, jų gyvenimo aprašymai bei gyvenimo aprašymuose minimų diplomų ir pažymėjimų kopijos (II t., b.l. 9-17).

22Ieškovas šiam kvalifikaciniam reikalavimui įrodyti pateikė atsakovui specialistų, kurie ves mokymus, sąrašą ir pridėjo jų gyvenimo aprašymus, diplomų ir kvalifikacijos pažymėjimų kopijas (I t., b.l. 42-68). Perkančioji organizacija vykdo projektą „Žmogiškųjų išteklių kompetencijos, plėtojant privalomojo sveikatos draudimo sistemą Lietuvoje, ugdymas“, todėl akivaizdu, kad atsakovui svarbu gauti specializuotus, t.y. sveikatos teisės, sveikatos ekonomikos ar sveikatos vadybos mokymus. Iš ieškovo konkursui pateiktų specialistės G. Š. gyvenimo aprašymo ir diplomų kopijų matyti, kad jos specializacija yra kriminalistika, o pagrindinės skaitytos temos apie korupciją. Teismas sutinka su atsakovo supaprastintų pirkimų komisijos nuomone, kad specialistė G. Š. negalėtų kvalifikuotai suteikti mokymo paslaugų tokiomis temomis kaip „Sveikatos teisės praktiniai aspektai; Sutarčių taip ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų sudarymas; Europos Sąjungos teisės aktų (Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 „Dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimų nariams, persikeliantiems Bendrijoje" ir Tarybos reglamento (EEB) Nr. 574/72 „Dėl reglamento (EEB) Nr. 1408/71 „Dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimų nariams, persikeliantiems Bendrijoje" įgyvendinimo"), reglamentuojančių laisvą asmenų judėjimą, įgyvendinimas (Europos Teisingumo teismo praktika)" ir kitomis. Iš specialistės D. M. gyvenimo aprašymo matyti, kad jos dėstomi dalykai, kvalifikacijos kėlimo kursai ir stažuotės visiškai nesusiję su sveikatos teise, todėl kyla pagrįstos abejonės, ar ši specialistė galėtų tinkamai suteikti perkančiajai organizacijai reikiamas paslaugas. Esant tokioms aplinkybėms, konstatuojama, kad ieškovas neatitiko konkurso sąlygų 3 d. 2 lentelės 3 p. reikalavimo.

23Pagal konkurso sąlygų 3 d. 2 lentelės 4 p. reikalavimą teikėjas per pastaruosius 3 metus, o jeigu įsisteigęs vėliau, nuo jo įregistravimo juridinių asmenų registre dienos turi būti įvykdęs ne mažiau kaip vienerius specializuotus teisės, ekonomikos ar vadybos mokymus. Šį kvalifikacinį reikalavimą įrodantis dokumentas – pažyma apie teikėjo įvykdytus specializuotus kursus (II t., b.l. 9-17).

24Ieškovas šiam kvalifikaciniam reikalavimui įrodyti pateikė atsakovui 2007-12-06 pažymą Nr. 081, kurioje nurodytos ieškovo vykdomų projektų detalios veiklos. Kaip jau buvo nurodyta, ieškovo pateikti projektai konkurso pasiūlymų vertinimo metu nebuvo nei iki galo įvykę nei įgyvendinti, nes artimiausias projekto įvykdymo terminas yra 2007-12-31. Be to, visų trijų projektų programas sudarė bendro pobūdžio temos, tokios kaip darbas komandoje, bendravimas ir bendradarbiavimas, strateginis planavimas, darbo teisė, kova su korupcija ir t.t. Nei vienas iš ieškovų vykdomų projektų nėra specializuotas teisės, ekonomikos ar vadybos srityje, kaip buvo reikalaujama konkurso sąlygų 3 d. 2 lentelės 4 p. Esant tokioms aplinkybėms, konstatuojama, kad ieškovas neatitiko konkurso sąlygų 3 d. 2 lentelės 4 p. reikalavimo.

25Pagal konkurso sąlygų 3 d. 2 lentelės 7 p. reikalavimą teikėjas per pastaruosius 3 kalendorinius metus ar per laiką nuo teikėjo įregistravimo dienos turi būti įvykdęs ne mažiau nei 1 projektą, kurio biudžetas ne mažesnis nei 150.000 Lt su PVM. Šį kvalifikacinį reikalavimą įrodantis dokumentas – vykdytų projektų sąrašas, kuriame nurodyta projekto pradžios ir pabaigos data, veikla ir pavadinimas, paslaugų gavėjas, projekto vertė (II t., b.l. 9-17). Ieškovas šiam kvalifikaciniam reikalavimui įrodyti pateikė atsakovui 2007-12-06 pažymą Nr.079 dėl VšĮ „NPR“ vykdytų mokymų sąrašo (I t., b.l. 41). Teismas jau konstatavo, kad pažymos pateikimo dieną ieškovas nebuvo baigęs vykdyti nei vieno iš pažymoje nurodytų trijų projektų, todėl negalima vertinti, kad ieškovas atitiko konkurso sąlygų 3 d. 2 lentelės 7 p. reikalavimą.

26Atsižvelgdamas į minėtas aplinkybes, teismas sprendžia, kad ieškovo konkursui pateikti duomenys buvo tikslūs ir išsamūs, tačiau aiškiai neatitinkantys konkurso sąlygų 3 dalies 2 lentelės 1, 3, 4, 7 punktuose nustatytų reikalavimų ir perkančioji organizacija pagrįstai atmetė ieškovo 2007-12-07 pasiūlymą, todėl ieškovo ieškinys atmestinas (Viešųjų pirkimų įstatymo 33str. 2d. 1p.).

27Ieškinį atmetus iš ieškovo VšĮ „NPR“ į valstybės pajamas priteisiama 26,15 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (CPK 88 str. 1d. 3 p., 96 str.).

28Teismas, vadovaudamasis LR CPK 88 str., 93 str., 96 str., 98 str., 263 str. 270 str.

Nutarė

30ieškovo VšĮ „NPR“ ieškinį atmesti.

31Priteisti iš ieškovo VšĮ „NPR“ į valstybės pajamas 26,15 Lt (dvidešimt šešis litus ir 15 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

32Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Ona Gasiulytė, sekretoriaujant G.... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. ieškovas VšĮ „NPR“ pareiškė ieškinį Valstybinei ligonių kasai prie... 5. Ieškovas nurodė, kad pateikė pasiūlymą atsakovo skelbtame Integruotų... 6. Ieškovo teigimu, atsakovas padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškovo... 7. Kartu su pasiūlymu ieškovas pateikė projektų sąrašą, kuriame pateikti... 8. Ieškovo manymu, jo pasiūlymas buvo atmestas pažeidžiant Viešųjų pirkimų... 9. Atsakovas atsiliepimu su pareikštu ieškiniu nesutiko ir prašė jį... 10. Ieškovo pateiktoje 2007-12-06 pažymoje Nr. 079 nurodyta dviejų jo vykdomų... 11. Atsakovas nurodė, jog vertinant ieškovo pateiktą pažymą apie vykdomų... 12. Teismo posėdyje 2008-07-15 ieškovo atstovas prašė ieškinį tenkinti,... 13. Teismo posėdyje 2008-07-15 atsakovo atstovas prašė ieškinį atmesti,... 14. Ieškinys atmestinas.... 15. Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovas perkančioji organizacija vykdė... 16. 2007-12-12 atsakovo supaprastintų pirkimų komisijos nutarimu buvo atmestas... 17. 2007-12-14 ieškovas pateikė atsakovui pretenziją dėl teikėjų vertinimo... 18. 2007-12-12 atsakovo supaprastintų pirkimų komisija išnagrinėjo ieškovo... 19. Kaip jau nustatyta, ieškovo pasiūlymas buvo atmestas, kaip neatitinkantis... 20. Pagal konkurso sąlygų 3 d. 2 lentelės 1 p. reikalavimą, teikėjas per... 21. Pagal konkurso sąlygų 3 d. 2 lentelės 3 p. reikalavimą teikėjas turi... 22. Ieškovas šiam kvalifikaciniam reikalavimui įrodyti pateikė atsakovui... 23. Pagal konkurso sąlygų 3 d. 2 lentelės 4 p. reikalavimą teikėjas per... 24. Ieškovas šiam kvalifikaciniam reikalavimui įrodyti pateikė atsakovui... 25. Pagal konkurso sąlygų 3 d. 2 lentelės 7 p. reikalavimą teikėjas per... 26. Atsižvelgdamas į minėtas aplinkybes, teismas sprendžia, kad ieškovo... 27. Ieškinį atmetus iš ieškovo VšĮ „NPR“ į valstybės pajamas... 28. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 88 str., 93 str., 96 str., 98 str., 263 str. 270... 30. ieškovo VšĮ „NPR“ ieškinį atmesti.... 31. Priteisti iš ieškovo VšĮ „NPR“ į valstybės pajamas 26,15 Lt... 32. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui...