Byla A-39-668-07

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gudyno (pranešėjas), Sigitos Rudėnaitės ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas),

2sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,

3dalyvaujant pareiškėjui J. M. ,

4pareiškėjų atstovui adv. Vytautui Gustui,

5viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo J. M. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2006 m. gruodžio 7 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų V. M. ir J. M. pareiškimą trečiajam suinteresuotam asmeniui Alytaus apskrities viršininko administracijai dėl termino atnaujinimo.

6Teisėjų kolegija

Nustatė

7I. Pareiškėjai V. M. ir J. M. kreipėsi į teismą, prašydami atnaujinti terminus pateikti prašymą bei giminystės ryšį patvirtinančius dokumentus dėl nuosavybės teisių į jų seneliui J. M. (J. M. ) priklausiusią žemę, esančią Matuizų kaime, Varėnos rajone. Murodė, kad šiuos terminus praleido dėl svarbių priežasčių. Apie galimybę susigrąžinti senelio žemę jie ilgą laiką nežinojo ir neturėjo konkrečių duomenų apie minėtos žemės valdymą, t.y. galvojo, kad jų tėvai ir seneliai žemės neturėjo. Dėl gyvenimo ir darbo užsienyje, sveikatos problemų ir kitų šeimyninių aplinkybių neturėjo galimybių domėtis žemės grąžinimu, ieškoti archyvinių dokumentų. 2005 m. iš S. M. , gyvenančios Lentvaryje, sužinoję apie senelio J. M. valdytą žemę užklausė archyvus ir gavo konkrečius tai patvirtinančius archyvinius dokumentus, tačiau tuo metu jau buvo pasibaigęs Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisią į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme (toliau – ir Atkūrimo įstatymas) nustatytas terminas pateikti prašymą nuosavybės teisėms atkurti ir giminystės ryšį su buvusiu žemės savininku įrodantiems dokumentams pateikti. Tretysis suinteresuotas asmuo Alytaus apskrities viršininko administracija pareiškimą prašė atmesti. Nurodė, kad Matuizų kaime buvo likusi rėžių sistema. Atkuriant piliečiams nuosavybės teises į jame nuosavybės teise valdytą žemę, buvo vadovaujamasi 1936 m. Matuizų kaimo žemės sklypų savininkų sąrašu, kuriame pareiškėjų senelio J. M. , J., nėra.

8II.

9Kauno apygardos administracinis teismas 2006 m. gruodžio 7 d. sprendimu skundą atmetė. Teismas nurodė, jog tai, kad V. M. ilgą laiką gyveno ir dirbo užsienyje, negali būti pripažinta svarbia prašomo atnaujinti termino praleidimo priežastimi, nes tai nekliudė jam rūpintis nuosavybės teisių atkūrimu. Iš teismui pateikto išrašo iš medicinos dokumentų matyti, kad pareiškėjo J. M. liga, taip pat jam artimų žmonių mirtis irgi nebuvo kliūtis jam per Atkūrimo įstatymo 10 straipsnyje nustatytą terminą realizuoti savo subjektinę teisę į nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimą. Faktinis terminas prašymams ir kitiems dokumentams dėl nuosavybės teisių atkūrimo pateikti viršijo dešimt metų. Toks ilgas terminas suteikė realias galimybes tinkamai ir laikui realizuoti subjektines teises visiems suinteresuotiems asmenims, kurie elgėsi pakankamai rūpestingai ir apdairiai. Pareiškėjai, nesidomėdami savo senelio turėta žeme, nesielgė pakankamai rūpestingai ir apdairiai, todėl jų nurodyta minėto termino praleidimo priežastis, kad jie galvojo, jog tėvai ir seneliai neturėjo žemės, irgi nepripažintina svarbia.

10III.

11Pareiškėjas J. M. apeliaciniame skunde prašo panaikinti teismo 2006 m. gruodžio 7 d. sprendimą ir priimti naują – pareiškimą tenkinti. Nurodo, kad:

121. Teismas netinkamai vertino pareiškime nurodytas termino praleidimo priežastis, kurios yra objektyvios ir pripažintinos svarbiomis. Jie objektyviai neturėjo galimybės žinoti apie senelio turėtą žemę, nes jų tėvai bei kiti artimesni giminės buvo seniai mirę ir nebuvo kam perduoti žinių iš kartos į kartą. Apie senelio žemę jie sužinojo atsitiktinai. Terminai buvo praleisti ne dėl jų aplaidumo ar nerūpestingumo.

132. Teismas pažeidė Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 81 straipsnį bei Atkūrimo įstatymo 10 straipsnio 1, 4 dalis. Tretysis suinteresuotas asmuo atsiliepime į apeliacinį skundą su juo nesutinka. Palaiko teismo sprendime nurodytus argumentus bei nurodo, kad apeliantų nurodytos termino praleidimo priežastys nebuvo kliūtis kreiptis teisinės pagalbos, pasinaudoti įstatymuose numatytu atstovavimo institutu ir nustatytu terminu pateikti įstatymo numatytoms institucijoms dokumentus, reikalingus nuosavybės teisių į žemę atkūrimui. Apeliantai visiškai nepagrįstai kaip termino praleidimo priežastį nurodo, kad nei vienas jų negalėjo žinoti apie senelio turėtą turtą, nes nebuvo kam perduoti tokių žinių. Teismas pagrįstai tai įvertino kaip nepakankamą rūpestingumą ir apdairumą.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 straipsnio 1 ir 4 dalyse nustatyta, kad nuosavybės teisės atkuriamos piliečiams, kurių prašymai atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą pateikti nustatyta tvarka iki 2001 m. gruodžio 31 d., o nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku patvirtinantys dokumentai iki 2003 m. gruodžio 31 d. Piliečiams, praleidusiems nustatytus terminus dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleisti terminai gali būti atnaujinami.

16Per įstatymo nustatytus terminus pareiškėjai nei prašymo atkurti nuosavybės teises į žemę, nei giminystės ryšį su savininku ir nuosavybės teises į žemę patvirtinančių dokumentų nustatyta tvarka nepateikė. Terminų praleidimo priežastys gali būti pripažintos svarbiomis, jeigu jos buvo objektyvios ir nepriklausė nuo pareiškėjų valios. Pirmosios instancijos administracinis teismas teisingai sprendime konstatavo, kad tokių priežasčių pareiškėjai nenurodė. Įstatymo buvo nustatytas pakankamai ilgas terminas įgyvendinti subjektines teises dėl nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą atkūrimo. Todėl teismas teisingai sprendime pažymėjo, kad viršijantis 10 metų terminas suteikė realias galimybes tinkamai ir laiku realizuoti subjektines teises elgiantis pakankamai rūpestingai ir apdairiai. Nei pareiškėjo V. M. tam tikro laikotarpio buvimas užsienyje, nei J. M. epizodinis gydymasis ar artimųjų mirtis negalėjo sukliudyti per daugiau nei dešimties metų terminą įgyvendinti savo subjektines teises, tame tarpe ir sužinoti apie senelio turėtą žemę. Todėl pirmosios instancijos administracinis teismas priėjo prie teisingos išvados, kad terminus pareiškėjai praleido be svarbių priežasčių ir pareiškėjų prašymą dėl termino atnaujinimo atmetė pagrįstai. Tenkinti pareiškėjo J. M. apeliacinį skundą pagrindo nėra.

17Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

18Kauno apygardos administracinio teismo 2006 m. gruodžio 7 d. sprendimą palikti nepakeitą, o pareiškėjo J. M. apeliacinį skundą atmesti.

19Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai