Byla I-4600-764/2016
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Egidijos Puzinskaitės, teisėjų Jūratės Gaidytės-Lavrinovič ir Liudmilos Zaborovskos, dalyvaujant pareiškėjui S. F., atsakovės atstovei I. J.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo S. F. skundą atsakovei Ryšių reguliavimo tarnybai, trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB ,,Omnitel“ dėl sprendimo panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėjas S. F. kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 62–76), prašydamas panaikinti Ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) 2015-07-10 sprendimą Nr. (36.4)1B-2093.

5Pagrįsdamas savo reikalavimą pareiškėjas nurodė, kad 2015-03-20 kreipėsi į

6UAB ,,Omnitel“, prašydamas nutraukti neužsakytų ir nepageidaujamų trumpųjų žinučių siuntimą pareiškėjo telefono numeriu. UAB ,,Omnitel“ 2015-03-23 raštu patvirtino, kad trumpųjų žinučių siuntimas bus sustabdytas, tačiau laikotarpiu nuo 2015-03-20 iki 2015-06-18 pareiškėjas ir toliau gavo nepageidaujamus pranešimus. Dėl to vėl kreipėsi į bendrovę, tačiau į jo 2015-05-11 skundą atsakyta nebuvo. Dėl neteisėtų UAB ,,Omnitel“ veiksmų pareiškėjas 2015-06-19 pateikė skundą Tarnybai. Pareiškėjo nuomone, Tarnyba pažeidė jos direktoriaus 2011-10-21 įsakymu Nr. 1V-1015 patvirtintų Galutinių paslaugų gavėjų ginčų su elektroninių ryšių tiekėjais ir ginčų tarp pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų tiekėjų ir naudotojų nagrinėjimo taisyklių (toliau – Ginčų nagrinėjimo taisyklės) nuostatas, kadangi neišnagrinėjo jo skundo pagal kompetenciją ir nepriėmė išsamaus ir motyvuoto sprendimo. Tarnyba neatsakė į pareiškėjo skunde nurodytus esminius klausimus, neišreikalavo ir jam nepateikė UAB ,,Omnitel“ oficialaus dokumento, suteikiančio bendrovei teisę siųsti pareiškėjui trumpuosius pranešimus.

7Teismo posėdyje pareiškėjas dalyvavo iki bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios, todėl paaiškinimų dėl ginčo esmės nepateikė, taip pat nedalyvavo teisminiuose ginčuose.

8Atsakovė Ryšių reguliavimo tarnyba atsiliepime į pareiškėjo skundą (b. l. 84–88) prašė bylą nutraukti kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai arba skundą atmesti kaip nepagrįstą.

9Atsiliepime pažymėjo, kad ginčijamas Tarnybos 2015-07-10 raštas yra informacinio pobūdžio ir nesukelia pareiškėjui jokių teisinių pasekmių, todėl negali būti administracinės bylos nagrinėjimo dalyku. Taip pat pažymėjo, kad, gavusi pareiškėjo 2015-06-19 skundą ir įvertinusi jo turinį, jį nagrinėjo ne kaip ikiteisminė ginčų nagrinėjimo institucija, o kaip viešojo administravimo subjektas atsakingas už tam tikrų teisės aktų vykdymo priežiūrą. Vadinasi, nagrinėdama pareiškėjo skundą, Tarnyba neprivalėjo vadovautis jo nurodytų Taisyklių nuostatomis. Tarnyba įvertino, kad į ją pareiškėjas kreipėsi su prašymu dėl informacijos gavimo, todėl, vadovaudamasi Ryšių reguliavimo įstatymo 71 str. 1 d., kreipėsi į UAB ,,Omnitel“ dėl informacijos pateikimo. Gavusi reikiamą informaciją, pareiškėjui raštu pateikė atsakymą, taip pat nurodė, kad turėdamas daugiau pretenzijų, gali į Tarnybą kreiptis pakartotinai. Tarnyba nustatė, kad 2015-03-20 pareiškėjas išreiškė valią negauti iš UAB ,,Omnitel“ informacinių pranešimų, tačiau dėl techninės klaidos trumposios žinutės su pasiūlymais apie paslaugas jam buvo siunčiamos iki 2015-05-26. Dėl šių priežasčių Tarnyba nusprendė, kad poveikio priemonių taikymas UAB ,,Omnitel“ nagrinėjamu atveju būtų neproporcingas ir netikslingas.

10Teismo posėdyje atsakovės atstovė palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus ir prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

11Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB ,,Omnitel“ atsiliepime į pareiškėjo skundą (b. l. 97–99) prašė bylą nutraukti kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai arba skundą atmesti kaip nepagrįstą.

12Atsiliepime pažymėjo, kad trumposios žinutės su pasiūlymais pareiškėjui buvo siunčiamos teisėtai ir iki 2015 metų kovo mėnesio dėl to jokių pretenzijų neturėjo. Po 2015-03-20 kreipimosi pareiškėjui buvo išjungta paslauga ,,E.nuolaida“, o nuo 2015-05-26 ir trumposios žinutės apie

13UAB ,,Omnitel“ pasiūlymus. Pranešimų apie UAB ,,Omnitel“ pasiūlymus siuntimas nuo

142015-03-23 nebuvo nutrauktas dėl techninės klaidos, kurią bendrovė ištaisė. Bendrovės nuomone, teismui pateiktame skunde nėra nurodyta kaip ginčijamas Tarnybos sprendimas pažeidžia jo teises ir teisėtus interesus. Be to, jis pareiškėjui nesukelia jokių teisinių pasekmių, todėl byla turėtų būti nutraukta kaip nepriskirtina administracinio teismo kompetencijai.

15Teismas konstatuoja:

16Byloje ginčas keliamas dėl Tarnybos 2015-07-10 sprendimo Nr. (36.4)1B-2093 teisėtumo ir pagrįstumo.

17Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėjas su 2015-06-19 skundu (b. l. 18) kreipėsi į Tarnybą, nurodydamas, kad UAB ,,Omnitel“ jo atžvilgiu atlieka neteisėtus veiksmus, nes siunčia jam neužsakytus trumpuosius pranešimus, nevykdo 2015-03-23 rašte Nr. 80565221 prisiimto įsipareigojimo nutraukti trumpųjų pranešimų siuntimą, neatsako į 2015-05-11 skundą ir nepateikia jame nurodyto akto kopijos, ir prašydamas išnagrinėti UAB ,,Omnitel“ jo atžvilgiu vykdomą neteisėtą veiklą, išreikalauti atsakymą į pateiktą skundą bei jame nurodyto akto kopiją.

18Tarnyba 2015-07-10 sprendime Nr. (36.4)1B-2093 nurodė, kad, vadovaudamasi Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintomis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, išnagrinėjo pareiškėjo skundą ir jį informavo, kad po 2015-03-20

19UAB ,,Omnitel“ trumpųjų žinučių siuntimo pareiškėjui nenutraukė dėl techninės klaidos, o po pakartotinio pareiškėjo kreipimosi nuo 2015-05-26 11.00 val. jokios trumposios žinutės pareiškėjui nebesiunčiamos (b. l. 20).

20Nesutikdamas su tokiu atsakovės sprendimu pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas jį panaikinti. Šis pareiškėjo reikalavimas iš esmės grindžiamas tuo, kad priimtas sprendimas yra nemotyvuotas, išnagrinėtas nesivadovaujant Ginčų nagrinėjimo taisyklėmis.

21Atsakovė su pareiškėjo skundu nesutinka, nes mano, kad pareiškėjas į ją kreipėsi ne su skundu, o su prašymu pateikti informaciją, todėl Ginčų nagrinėjimo taisyklių nuostatos neturėjo būti taikomos. Pareiškėjo skundžiamas aktas yra informacinio pobūdžio, nesukelia jam teisinių pasekmių, todėl negali būti administracinės bylos nagrinėjimo dalyku.

22Atsižvelgęs į byloje kilusio ginčo pobūdį, teismas turi nustatyti, ar 2015-06-19 į Tarnybą pareiškėjas kreipėsi su prašymu, ar su skundu, ir, ar Tarnyba pateiktą prašymą / skundą išnagrinėjo laikydamasi teisės aktų reikalavimų.

23Elektroninių ryšių įstatymo 36 str. 1 d. nustatyta, kad iškilus ginčui tarp elektroninių ryšių paslaugų teikėjo ir galutinio paslaugų gavėjo, galutinis paslaugų gavėjas turi teisę kreiptis į Tarnybą, kad ši išankstine ne teismo tvarka išspręstų jo ginčą su elektroninių ryšių paslaugų teikėju. Galutinis paslaugų gavėjas taip pat turi teisę kreiptis tiesiogiai į teismą. Ginčo šalys per 30 dienų nuo Tarnybos sprendimo priėmimo dienos turi teisę kreiptis tiesiogiai į bendrosios kompetencijos teismą ir prašyti nagrinėti jų ginčą iš esmės. Tokiu atveju ginčo šalių procesinė padėtis nesikeičia (36 str. 4 d.). Tarnyba nustato ginčų pagal galutinių paslaugų gavėjų skundus sprendimo Ryšių reguliavimo tarnyboje taisykles. Jose nustatomi prašymų išspręsti ginčą formos, turinio ir pateikimo, taip pat įrodymų pateikimo ir rinkimo reikalavimai ir detali šalių taikinimo procedūra bei ginčų nagrinėjimo procedūra (36 str. 5 d.).

24Ginčui aktualiu laikotarpiu galiojusiose Ginčų nagrinėjimo taisyklėse buvo nustatyta, kad iškilus ginčui tarp ieškovo ir atsakovo, kiekvienas ieškovas turi teisę Taisyklėse nustatyta tvarka pateikti Tarnybai prašymą išnagrinėti ginčą (toliau – Prašymas), kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ar Lietuvos Respublikos pašto įstatymo saugomas interesas (5 p.). Pagal nurodytų taisyklių 3 p., prašymas išnagrinėti ginčą – ieškovo arba jo įgalioto atstovo tiesiogiai pateiktas ar kitų institucijų persiųstas Tarnybai nagrinėti kreipimasis, kuriame nurodyta, kad yra pažeistos ieškovo teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti.

25Nei Ginčų nagrinėjimo taisyklėse, nei Elektroninių ryšių įstatyme nėra pateikta prašymo sąvoka, todėl turi būti vadovaujamasi Viešojo administravimo įstatymo nuostatomis. Pagal Viešojo administravimo įstatymo 2 str. 14 d., prašymas – su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs asmens kreipimasis į viešojo administravimo subjektą prašant priimti administracinį sprendimą arba atlikti kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus.

26Nurodytas teisinis reguliavimas patvirtina, kad esminė aplinkybė sprendžiant, ar į Tarnybą pareiškėjas kreipėsi su skundu, ar su prašymu, yra tai, ar kreipimasis buvo susijęs su jo teisių pažeidimu ir ar buvo siekiama šias teises apginti.

27Įvertinęs į bylą pateikto pareiškėjo 2015-06-19 kreipimosi turinį, jame išdėstytus argumentus bei pareikštus prašymus, teismas konstatuoja, kad į Tarnybą pareiškėjas kreipėsi ne su prašymu pateikti informaciją, o su skundu, siekdamas, kad būtų ištirti jo atžvilgiu UAB ,,Omnitel“ atlikti galimai neteisėti veiksmai, išreikalautas atsakymas iš elektroninių ryšių paslaugų tiekėjo, taip pat pateikti įrodymai, suteikiantys teisę pareiškėjui siųsti trumpuosius pranešimus. Tarnyba, spręsdama kilusį ginčą, turėjo nustatyti, ar UAB ,,Omnitel“ turėjo teisinį pagrindą siųsti pareiškėjo nurodytu mobiliojo telefono numeriu trumpuosius pranešimus, taip pat įvertinti aplinkybes dėl trumpųjų pranešimų siuntimo nesustabdymo, ir dėl to pareiškėjui kilusių teisinių pasekmių.

28Teismo vertinimu, pareiškėjo kreipimąsi Tarnyba nepagrįstai vertino kaip prašymą, todėl be jokio teisinio pagrindo jį nagrinėjo vadovaudamasi Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintomis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, o ne Elektroninių ryšių reguliavimo 36 str. ir Ginčų nagrinėjimo taisyklių nuostatomis.

29Teismas negali sutikti su atsakovės argumentais, kad 2015-07-10 sprendimas negali būti administracinės bylos nagrinėjimo dalyku, kadangi yra informacinio pobūdžio. Šioje byloje ginčas ir kilo dėl to, kad Tarnyba netinkamai išnagrinėjo pareiškėjo skundą, todėl priėmė nepagrįstą sprendimą. Teismas nustatė, kad į Tarnybą pareiškėjas kreipėsi ne su prašymu, o su skundu, todėl atsakovė turėjo pareiškėjui ne pateikti informaciją, o iš esmės išspręsti tarp jo ir elektroninių paslaugų tiekėjo kilusį ginčą. Kadangi, Tarnyba pareiškėjo skundą išnagrinėjo nesilaikydama imperatyvių teisės aktų reikalavimų, teismas konstatuoja, kad ji priėmė iš esmės neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą, taip pažeisdama pareiškėjo, kaip galutinio paslaugų gavėjo, teises. Atsižvelgus į tai, Tarnybos 2015-07-10 sprendimas Nr. (36.4)1B-2093 naikintinas kaip neteisėtas ir nepagrįstas.

30Teismas taip pat pažymi, kad pareiškėjas nesuformulavo reikalavimo įpareigoti Tarnybą iš naujo išnagrinėti jo 2015-06-19 skundą, nors tokia teisė jam buvo išaiškinta 2015-12-04. Kadangi bylos nagrinėjimo ribas apibrėžia pats pareiškėjas, skunde suformuluodamas materialinius reikalavimus, ir teismas negali jų peržengti, Tarnyba negali būti įpareigota iš naujo išnagrinėti pareiškėjo 2015-06-19 skundą. Be to, Tarnyba nėra privaloma ikiteisminė ginčų nagrinėjimo institucija, nes pagal Elektroninių ryšių įstatymo nuostatas galimai pažeistas teises galutinis paslaugų gavėjas turi teisę tiesiogiai ginti teisme. Vadinasi, vien ta aplinkybė, kad pareiškėjo

312015-06-19 skundas Tarnyboje nebuvo išnagrinėtas, savaime neapriboja jo teisės teismine tvarka ginti galimai UAB ,,Omnitel“ neteisėtais veiksmais pažeistas teises.

32Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 84 str., 88 str. 2 p., 132 ir 134 str. teismas

Nutarė

33Pareiškėjo S. F. skundą patenkinti.

34Panaikinti Ryšių reguliavimo tarnybos 2015-07-10 sprendimą Nr. (36.4)1B-2093.

35Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. Pareiškėjas S. F. kreipėsi į teismą su skundu (b. l.... 5. Pagrįsdamas savo reikalavimą pareiškėjas nurodė, kad 2015-03-20 kreipėsi... 6. UAB ,,Omnitel“, prašydamas nutraukti neužsakytų ir nepageidaujamų... 7. Teismo posėdyje pareiškėjas dalyvavo iki bylos nagrinėjimo iš esmės... 8. Atsakovė Ryšių reguliavimo tarnyba atsiliepime į pareiškėjo skundą (b.... 9. Atsiliepime pažymėjo, kad ginčijamas Tarnybos 2015-07-10 raštas yra... 10. Teismo posėdyje atsakovės atstovė palaikė atsiliepime išdėstytus... 11. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB ,,Omnitel“ atsiliepime į pareiškėjo... 12. Atsiliepime pažymėjo, kad trumposios žinutės su pasiūlymais pareiškėjui... 13. UAB ,,Omnitel“ pasiūlymus. Pranešimų apie UAB ,,Omnitel“ pasiūlymus... 14. 2015-03-23 nebuvo nutrauktas dėl techninės klaidos, kurią bendrovė... 15. Teismas konstatuoja:... 16. Byloje ginčas keliamas dėl Tarnybos 2015-07-10 sprendimo Nr. (36.4)1B-2093... 17. Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėjas su 2015-06-19 skundu (b. l. 18)... 18. Tarnyba 2015-07-10 sprendime Nr. (36.4)1B-2093 nurodė, kad, vadovaudamasi... 19. UAB ,,Omnitel“ trumpųjų žinučių siuntimo pareiškėjui nenutraukė dėl... 20. Nesutikdamas su tokiu atsakovės sprendimu pareiškėjas kreipėsi į teismą,... 21. Atsakovė su pareiškėjo skundu nesutinka, nes mano, kad pareiškėjas į ją... 22. Atsižvelgęs į byloje kilusio ginčo pobūdį, teismas turi nustatyti, ar... 23. Elektroninių ryšių įstatymo 36 str. 1 d. nustatyta, kad iškilus ginčui... 24. Ginčui aktualiu laikotarpiu galiojusiose Ginčų nagrinėjimo taisyklėse buvo... 25. Nei Ginčų nagrinėjimo taisyklėse, nei Elektroninių ryšių įstatyme nėra... 26. Nurodytas teisinis reguliavimas patvirtina, kad esminė aplinkybė... 27. Įvertinęs į bylą pateikto pareiškėjo 2015-06-19 kreipimosi turinį, jame... 28. Teismo vertinimu, pareiškėjo kreipimąsi Tarnyba nepagrįstai vertino kaip... 29. Teismas negali sutikti su atsakovės argumentais, kad 2015-07-10 sprendimas... 30. Teismas taip pat pažymi, kad pareiškėjas nesuformulavo reikalavimo... 31. 2015-06-19 skundas Tarnyboje nebuvo išnagrinėtas, savaime neapriboja jo... 32. Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 84 str., 88 str. 2 p.,... 33. Pareiškėjo S. F. skundą patenkinti.... 34. Panaikinti Ryšių reguliavimo tarnybos 2015-07-10 sprendimą Nr.... 35. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...