Byla 2-105-903/2013
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjas Gintaras Stonkus, sekretoriaujant Daivai Putinienei, dalyvaujant ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovei pagal įgaliojimą Viktorijai Zubienei, atsakovės atstovui adv. D.Cvetkovui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovei R. G. dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, ir

Nustatė

2ieškovė ieškiniu pareiškė reikalavimą įpareigoti atsakovę per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius, užfiksuotus 2010-05-27 savavališkos statybos akte Nr.SSA-SSA-30-100527-00017, parengiant projektinę dokumentaciją ir gaunat statybą leidžiantį dokumentą, o per nustatytą terminą neįvykdžius šio reikalavimo, įpareigoti atsakovę savo lėšomis per 1 mėnesį likviduoti savavališkos statybos padarinius-išardyti savavališkai perstatytas gyvenamojo namo, esančio Žemaitės g.11, Gargždai, Klaipėdos r., dalis ir sutvarkyti statybvietę.

3Atsakovė atsiliepime dėl ieškinio reikalavimų iš esmės neprieštaravo, tik prašė suteikti jai ilgesnį terminą statybą leidžiantiems dokumentams parengti (29-30 b.l.).

4Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ieškinį palaikė, iš esmės rėmėsi motyvais, nurodytais ieškinyje. Nurodė, kad atsakovė šiuo metu šalina padarinius, tačiau ginčas kyla dėl termino.

5Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas advokatas D.Cvetkovas su ieškinio reikalavimais iš esmės sutiko, tik prašė nustatyti ilgesnį – vienerių metų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos terminą statybą leidžiantiems dokumentams pateikti. Šį savo prašymą ir jame nurodytą terminą grindė tuo, kad šiuo metu vyksta žemės sklypo suformavimo darbai, kadastriniai matavimai, gali būti, kad reiks keisti techninį projektą, todėl reikia tik daugiau laiko visiems dokumentams sutvarkyti, kad įteisinti statybas.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatytos faktinės bylos aplinkybės. Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Statybos valstybinės priežiūros skyrius 2010-05-27 surašė savavališkos statybos aktą Nr. SSA-30-100527-00017, iš kurio matyti, kad buvo nustatyta, jog R. G. (atsakovė) savavališkai vykdo statybos darbus gyvenamojo namo, adresu Žemaitės g.11, Gargždai, Klaipėdos r. Akte nurodyta, kad statinio kategorija – neypatingas statinys, statinio statybos rūšis-statinio rekonstravimas, statybos leidimo-nėra (9-10 b.l.). Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Statybos valstybinės priežiūros skyrius 2010-05-27 surašė statybos sustabdymo aktą Nr. SSU-30-100527-00016, kuriuo pareikalavo atsakovę tuoj pat sustabdyti bet kokius gyvenamojo namo, esančio Žemaitės g.11, Gargždai, Klaipėdos r., statybos darbus iki pagal pateiktą prašymą bus gautas leidimas juos tęsti (15-17 b.l.). Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 2010-12-30 surašė reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktą, iš kurio matyti, kad patikrinus reikalavimo įvykdymą, nustatyta, jog atsakovė reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius neįvykdė (22 b.l.). Iš Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2013-01-21 nutarties nustatyta, kad pagal ieškovo K. G. ieškinį 2009-10-16 teisme buvo iškelta civilinė byla, kuriuo ieškovas pareiškė reikalavimus: 1) įpareigoti atsakovę R. G. netrukdyti ieškovui K. G. nekliudomai patekti į jam priklausančią 1/2 dalį ūkinio pastato – tvarto, unikalus Nr. 5596-8003-9029, bei naudotis šia pastato dalimi; 2) pripažinti ieškovo teisę iš pirkimo-pardavimo sutarties būdu įsigyti 56/100 dalis namų valdos žemės sklypo, esančio Žemaitės g. 11, Gargžduose, kurios sudaro 826 m2 ploto žemės sklypo dalį bendrame 1476 m2 ploto žemės sklype, ieškovui priklausančios žemės sklypo dalys pažymėtos indeksais A1-59 m2, A4-1,5 m2, A5-20 m2, A2-34 m2, A3-9 m2, B1-692 m2, A2-34 m2. Civilinė byla nutraukta patvirtinus tarp šalių sudarytą taikos sutartį (52-53 b.l.).

8Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 2 str. 71 d. apibrėžia, kad savavališka statyba – statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius. Savavališkos statybos konstatavimo metu galiojusio Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1,2 ir 3 punktuose buvo numatyta, kad statytojo teisė įgyvendinama, kai statytojas žemės sklypą valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais; statytojas turi nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą (kai tai privaloma) statinio projektą ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projektą; statytojas turi nustatyta tvarka išduotą statybos leidimą. Statybos leidimas statinio statybai privalomas, išskyrus nesudėtingų statinių statybą ir statinio paprastąjį remontą (Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalis). Statybos leidimas privalomas ir statinio remontui ar rekonstrukcijai, išskyrus paprastąjį statinio remontą. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-04-30 įsakymu Nr. 218 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 2 punkte nustatyta, kad statybos leidimas vykdyti statinio rekonstravimą yra privalomas, išskyrus nesudėtingus statinius, statinio paprastąjį remontą, statinio pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties keitimą, taip pat naujų kadastro objektų formavimą statinio padalinimo, atidalinimo, sujungimo ar amalgamacijos būdu, kai šiais atvejais nereikia atlikti jokių statybos darbų arba atliekamas tik paprastasis remontas, savavališkų statinių griovimą, kai jį vykdo (organizuoja) pats statytojas (užsakovas) arba kai tokie statiniai griaunami vykdant teismų sprendimus, bešeimininkių griautinų, taip pat - nebaigtų statinių griovimą, kai jie griaunami statytojo arba teismo sprendimu.

9Remiantis tokiu teisiniu reglamentavimu, atsižvelgiant į tai, kad atsakovė atliko savavališkus gyvenamojo namo, unikalus Nr.5596-8003-9018, esančio Žemaitės g.11, Gargžduose, rekonstravimo darbus - pristatė du priestatus, iškėlė mansardinį aukštą, ko pasekoje pagrindinio fasado aukštis padidėjo iki 5,9 m, taip pat įrengė plastikinius langus, duris, apšiltino ir aptinkavo fasado sienas, pripažintina, kad tokiems veiksmams atlikti reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka parengti statinio projektą ir gauti statybos leidimą. Byloje duomenų apie tai, kad tai būtų atlikta, nėra. Esant tokioms aplinkybėms, pripažintina, kad pristatyti du priestatai (1,95 m x 2.9 m ir 1,95 x 2,9 m), iškeltas mansardinis aukštas, ko pasekoje pagrindinio fasado aukštis padidėjo iki 5,9 m, apšiltintos ir aptinkuotos fasado sienos, įrengti plastikiniai langai, bei sustatytos durys savavališkai, atsakovei pagrįstai surašyti administraciniai aktai (savavališkos statybos aktas, statybos sustabdymo aktas bei reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius).

10Administracinių aktų surašymo metu galiojusios Statybos įstatymo redakcijos 28 straipsnis numatė, kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos pagal šio Įstatymo jiems priskirtą kompetenciją išnagrinėja savavališkos statybos aktą ir ne vėliau kaip per mėnesį nuo savavališkos statybos akto surašymo dienos priima vieną iš šių sprendimų: 1) pareikalauti iš statytojo (užsakovo) per nustatytą terminą savo lėšomis likviduoti savavališkos statinio statybos padarinius – nugriauti ar pagal reikalavimus pertvarkyti savavališkai statomą ar pastatytą statinį arba savavališkai statomą ar pastatytą jo dalį ir sutvarkyti statybvietę; 2) kreiptis į teismą, jeigu nepriimamas šios dalies 1 punkte nurodytas sprendimas. Šiuo metu galiojančio Statybos įstatymo 28 straipsnio 5 dalyje numatyta savavališkos statybos įteisinimo galimybė, t.y., statytojui suteikiama galimybė per nustatytą reikalavimo įvykdymo terminą gauti statybą leidžiantį dokumentą; pateikus jo patvirtintą kopiją Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, ši panaikina asmeniui pateiktą reikalavimą. 7, 9 dalys numato, kad, jeigu asmuo per nustatytą reikalavimo įvykdymo terminą nurodyto reikalavimo neįvykdo ar negauna statybą leidžiančio dokumento, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija kreipiasi į teismą, kuris savo sprendimu gali įpareigoti statytoją per nustatytą terminą leisti teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą.

11Esant tokiam teisiniam reglamentavimui, įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, t.y. atsakovei neįvykdžius ieškovo pateikto reikalavimo per nustatytą terminą likviduoti savavališkos statybos padarinius, bei pareiškus ketinimus teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, darytina išvada, kad reikalavimas yra pagrįstas, todėl jis tenkintinas.

12Nustatant atsakovei terminą savavališkos statybos padarinių likvidavimui, atsižvelgtina ne tik į ieškovo nurodytą terminą, bet ir į atsakovės prašymą ir jam pagrįsti byloje pateiktus įrodymus, kad ji jau yra pradėjusi savavališkos statybos padarinių šalinimo veiksmus, tačiau jiems užbaigti reikia ilgesnio, nei ieškovo nurodytas, termino. Todėl, siekiant teismo sprendimu atkurti atsakovės pažeistą statybų reglamentavimo Lietuvos Respublikoje tvarką ir suteikti jai realią galimybę teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, nustatytinas 6 mėnesių terminas šiems veiksmams atlikti.

13Iš atsakovės priteistinas 143,00 Lt žyminis mokestis ir 16,21 Lt už procesinių dokumentų įteikimą valstybei (Lietuvos Respublikos CPK 80 str. 1 d. 2 p., 82 str., 83 str. 1 d. 4 p., 92 str., 93 str. 1 d.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260 straipsniais, teismas,

Nutarė

15ieškinį patenkinti iš dalies.

16Įpareigoti atsakovę R. G., a.k. ( - ) per 6 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius ir teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją bei gauti statybą leidžiančius dokumentus, o neįvykdžius šio reikalavimo per nustatytą terminą, įpareigoti atsakovę R. G. savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius – įpareigoti atsakovę savo lėšomis per 1 mėnesį likviduoti savavališkos statybos padarinius-išardyti savavališkai perstatytas gyvenamojo namo, unikalus Nr.5596-8003-9018, esančio Žemaitės g.11, Gargždai, Klaipėdos r., dalis ir sutvarkyti statybvietę.

17Priteisti iš atsakovės R. G., 143,00 Lt žyminio mokesčio ir 16,21 Lt išlaidų už procesinių dokumentų įteikimą valstybei. Valstybės naudai priteistos išlaidos turi būti sumokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr.( - ), SWEDBANKAS AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660. Įmokos mokėjimo kvitą apie sumokėtas pašto išlaidas valstybei yra būtina pateikti teismui.

18Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai