Byla I-3864-643/2012
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Margaritos Stambrauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Nijolės Sušinskienės ir Halinos Zaikauskaitės,

2dalyvaujant pareiškėjo UAB „Fima“ atstovui advokatui Valentinui Račiui ir atsakovo Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento atstovui Audriui Bareišiui,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Fima“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui dėl sprendimo panaikinimo,

Nustatė

4UAB „Fima“ (toliau – ir pareiškėjas arba įmonė) kreipėsi į teismą su skundu ( b.l. 1-7), prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento (toliau – ir VSD arba atsakovas) 2012 m. birželio 19 d. sprendimą Nr. (63)-18-2456-1402 ir įpareigoti Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentą išduoti įmonės patikimumą patvirtinantį pažymėjimą pareiškėjui. Pareiškėjas nurodė, kad dalyvavo vykdant Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos administracinių pastatų silpnų srovių tinklo modernizavimo projekto įgyvendinimo darbų pirkimą. Kaip rangovas šioms paslaugoms teikti, vadovaujantis Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatomis turėjo gauti įmonės patikimumą patvirtinantį pažymėjimą. VSD atliko patikrinimą dėl įmonės patikimumą patvirtinančio pažymėjimo išdavimo ir 2012 m. birželio 19 d. priėmė sprendimą Nr. (63)-18-2456-1402 (toliau – ir Sprendimas) pažymėjimo neišduoti. Nepalankų ginčijamą sprendimą VSD priėmė konstatavęs, kad dėl įmonės kaltės buvo atskleista ar prarasta jam patikėta įslaptinta informacija ir pareiškėjas neturi galimybių užtikrinti numatytos perduoti ar sukurti įslaptintos informacijos apsaugos. VSD motyvavo tuo, kad įmonė, vykdydama Lietuvos kariuomenės mokymo ir doktrinų valdybos patalpose įrengtų apsauginės ir gaisrinės signalizacijos sistemų techninės priežiūros ir remonto 2005 m. gruodžio 30 d. sutartį Nr. ( - ), prarado įslaptintą informaciją. Pareiškėjas nesutinka su VSD priimtu Sprendimu, laikydamas jį neteisėtu ir nepagrįstu, dėl to kad, VSD priimdamas Sprendimą neteisingai interpretavo ir neteisėtai taikė Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo (toliau – ir VTPĮ) 37 straipsnio 1 dalies 1 punktą. VSD išvada, kad įmonė prarado įslaptintą informaciją, neatitinka tikrovės ir pagrįsta ne objektyviais duomenimis, o prielaidomis. Sprendime teigiama, kad įslaptinta informacija buvo perduota pareiškėjo darbuotojui L. O., tačiau įmonės darbuotojas L. O. net nebuvo įgaliotas gauti slaptą informaciją, jam buvo pavesta vykdyti tik įslaptintos informacijos apsaugą bendrovėje. Už įslaptintos informacijos gabenimą (VTPĮ 24 str. 4 d. ) ir perdavimą (VTPĮ 39 str.) bendrovei yra atsakinga Lietuvos kariuomenės mokymo ir doktrinų valdyba. Lietuvos kariuomenės mokymo ir doktrinų valdyba, kurios, kaip paslapčių subjekto, viena iš funkcijų yra organizuoti įslaptintos informacijos perdavimą, privalėjo vykdydama šią funkciją taikyti padidinto rūpestingumo ir atidumo reikalavimus atsižvelgiant į tai, kad perduodama ne paprasta, bet įslaptinta informacija. Tuo tarpu Lietuvos kariuomenės mokymo ir doktrinų valdyba nenustačiusi ir neįsitikinusi darbuotojo įgaliojimų apimtimi perdavė jam (L. O.) įslaptintą informaciją, o taip elgdamasi veikė savo rizika ir turi prisiimti atsakomybę dėl kilusių padarinių. Pažymėjo, jog įslaptintos informacijos gavimo faktas savaime nelemia tokios informacijos praradimo. Dalykas laikomas prarastu, kai jis tampa nežinia kur esančiu, lieka be priežiūros ir jį gali rasti, su juo susipažinti ir sužinoti pašalinis asmuo. Siekiant konstatuoti įslaptintos informacijos praradimą būtina nustatyti šių aplinkybių visumą. Kol tai nėra nustatyta ir įrodyta, negalima veikos laikyti įslaptintos informacijos atskleidimu. Siekiant panaikinti patikimumo pažymėjimą, net ir esant įmonei patikėtos įslaptintos informacijos praradimui, buvo būtina nustatyti, jog tokia informacija buvo prarasta dėl pareiškėjo kaltės. Pareiškėjo kaltė nėra įrodyta, todėl jai negali kilti neigiami padariniai. VSD priimdamas Sprendimą nepagrįstai ir neteisėtai taikė ir VTPĮ 36 straipsnio 1 dalies 5 punktą. VSD ginčijamame sprendime nepagrindė teiginių, kad pareiškėjas neturi galimybių užtikrinti numatytos perduoti ar sukurti įslaptintos informacijos apsaugos. VSD neatliko įslaptintos informacijos apsaugos patikrinimo įmonėje. Toks patikrinimas buvo atliktas tik 2008 m. balandžio 2-3 dienomis. Nors šio patikrinimo metu buvo nustatyti nežymūs trūkumai, tačiau jie nelėmė anksčiau išduotų patikimumo pažymėjimų panaikinimo. VSD nenurodė nei vieno įmonės realiai atlikto pažeidimo ar objektyvaus bei pagrįsto argumento, kuris galėtų būti pagrindu teigti, kad įmonė neturi galimybių užtikrinti numatytos perduoti ar sukurti įslaptintos informacijos apsaugos, todėl ginčijamas sprendimas atsisakyti išduoti įmonės patikimumą patvirtinantį pažymėjimą yra nepagrįstas ir naikintinas.

5Teismo posėdyje pareiškėjo atstovas skundą palaikė iš esmės jame nurodytais motyvais ir prašė jį tenkinti.

6Atsakovas Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas atsiliepime į skundą (b.l. 18-21) pareiškė, kad su skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovas nurodė, kad vadovaudamasis VPTĮ 35 straipsnio 3 dalies 4 punktu atliko įmonės patikrinimą dėl įmonės patikimumą patvirtinančio pažymėjimo, reikalingo vykdyti Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos administracinių pastatų silpnų srovių tinklo modernizavimo projekto įgyvendinimo darbų pirkimą, išdavimo. Šio patikrinimo metu buvo nustatyta, kad įmonė, vykdydama Lietuvos kariuomenės mokymo ir doktrinų valdybos patalpose įrengtų apsauginės ir gaisrinės signalizacijų sistemų techninės priežiūros ir remonto 2005 m. gruodžio 30 d. sutartį Nr. ( - ), prarado įslaptintą informaciją, žymimą slaptumo žyma „Konfidencialiai“. Tai, jog šio sandorio metu įmonei buvo perduota įslaptinta informacija, t.y. 2005 m. birželio 20 d. raštas Nr. IS-19KF, patvirtina Lietuvos kariuomenės mokymų ir doktrinos valdybos Siunčiamų siuntų su įslaptintais dokumentais registracijos žurnale bei Įėjimo kontrolės į II klasės saugumo zonos patalpas registracijos žurnale padarytos žymos. 2005 m. birželio 20 d. raštas Nr. IS-19KF su priedu „Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos sistemų techninės priežiūros ir aptarnavimo reikalavimai“ buvo perduotas įmonės įgaliotam darbuotojui L. O. Tai patvirtina įmonės 2005 m. vasario 11 d. rašto Nr. 01-11-151 8 priede „Duomenys apie tiekėjo įgaliotus atstovus“ pateikta informacija. Tai, kad L. O. įmonėje buvo paskirtas atsakingu už pirkimo dokumentų, t.y. priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos sistemų techninės priežiūros ir aptarnavimo reikalavimų iš perkančiosios organizacijos gavimą, skirtų įmonei pasiūlymui parengti, patvirtina ir Lietuvos kariuomenės mokymų ir doktrinos valdybos 2005 m. vasario 7 d. raštas Nr. IS-125(1.21). 2005 m. birželio 22 d. įmonės įgaliotam darbuotojui L. O. 2005 m. birželio 20 d. raštu Nr. IS-19KF buvo perduoti išsamūs pirkimo dokumentai. 2010 m. lapkričio 8 d. Lietuvos kariuomenės mokymų ir doktrinos valdyba, atsižvelgdama į tai, kad sutarties vykdymas buvo nutrauktas, pareikalavo iš įmonės grąžinti per L. O. gautą įslaptintą dokumentą. Tačiau įmonė neigė bet kokį su sutartimi susijusios įslaptintos informacijos gavimo faktą. Žinant įslaptintos informacijos perdavimo įmonei ir tokios informacijos negrąžinimo faktą, darytina išvada, kad įmonė neturi galimybių užtikrinti jai numatytos perduoti ar sukurtos įslaptintos informacijos apsaugos. Tai, kad įmonė neturi galimybių užtikrinti jai numatomos perduoti ar sukurtos įslaptintos informacijos apsaugos patvirtina ir tai, kad su įmonei patikėta įslaptinta informacija įmonėje sudaroma galimybė susipažinti asmenims, neturintiems teisės su tokia informacija susipažinti. Pažymėjo, kad L. O., pasak jo, gautą iš Lietuvos kariuomenės mokymų ir doktrinos valdybos įslaptintą informaciją jis perdavė įmonės darbuotojai vardu Ingrida. Nors jokiam asmeniui vardu Ingrida, įmonės vadovas nebuvo suteikęs įgaliojimų, susijusių su įmonei patikėtos įslaptintos informacijos administravimu ir apsauga. Sistemiškai aiškinant VTPĮ nuostatas, susijusias su įmonės patikimumą patvirtinančio pažymėjimo išdavimu ir panaikinimu, toks pažymėjimas taip pat negali būti išduodamas, o išduotas turėtų būti panaikintas, įmonei, dėl kurios kaltės buvo prarasta ar atskleista jai patikėta įslaptintas informacija. Pareiškėjas jam patikėtą informaciją prarado, nors 2005 m., vasario 11 d. raštu Nr. 01-11-150 buvo įsipareigojęs užtikrinti tinkamą perduotų įgaliotiems asmenims, kuriems išduoti leidimai dirbti ir susipažinti su įslaptinta informacija, išsamių pirkimo dokumentų ir įslaptintos informacijos apsaugą. Be to, rangovo pareigą organizuoti ir vykdyti patikėtos ar įslaptintos sandorio metu sukurtos įslaptintos informacijos apsaugą įtvirtina ir VTPĮ 35 straipsnio 7 dalies 1 punktas. Pareiškėjas šios pareigos nevykdė.

7Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas su skundu nesutiko iš esmės atsiliepime į skundą nurodytais argumentais ir prašė jį atmesti.

8Skundas tenkintinas iš dalies.

9Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad:

102005 m. vasario 7 d. raštu Nr. 13-125(1.21) Lietuvos kariuomenės mokymo ir doktrinų valdyba informavo UAB „Fima“, kad ją pasirinko tiekėju vykdant priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos techninės priežiūros ir aptarnavimo pastate ( - ), Vilniuje ir paprašė atsakyti ar įmonė sutinka teikti priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugas. Sutikimo atveju pareikalavo pateikti dokumentus ir duomenis (sąrašas pridedamas), būtinus tiekėjo (rangovo) patikimumui nustatyti. Tarp reikalaujamų duomenų, Lietuvos kariuomenės mokymo ir doktrinų valdyba nurodė pateikti ir duomenis apie tiekėjo įgaliotą atstovą (atstovus), kuris bus atsakingas už tiekėjo pasiūlymo pateikimą perkančiajai organizacijai ir informaciją apie jį (reikalinga tam, kad būtų išduotas leidimas dirbti ir susipažinti su valstybės paslaptį sudarančia informacija) bei įsipareigojimą raštu, pasirašytą įmonės vadovo, dėl tiekėjo įgaliotiems asmenims, kuriems bus išduotas leidimai dirbti ir susipažinti su valstybės paslaptį sudarančia informacija ir pateikti išsamūs pirkimo dokumentai, pateiktos įslaptintos informacijos tinkamos apsaugos (b.l. 32-33).

112005 m. vasario 11 d. raštu Nr. 01-11-151 UAB „Fima“ informavo Lietuvos kariuomenės mokymo ir doktrinų valdybą, kad sutinka teikti priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos techninės priežiūros ir aptarnavimo darbus objekte, ( - ), Vilniuje. Prie šio rašto įmonė be kitų duomenų pateikė ir duomenis apie tiekėjo įgaliotus atstovus (8 priedas). UAB „Fima“ vadovo pasirašytoje ir įmonės antspaudu patvirtintoje pažymoje nurodytas L. O., kaip asmuo įmonėje atsakingas už įslaptintos informacijos apsaugos organizavimą (b. l. 9-10). Be to, tos pačios dienos raštu Nr. 01-11-150 įmonė įsipareigojo užtikrinti tinkamą tiekėjo įgaliotiems asmenims, kuriems bus išduoti leidimai dirbti ir susipažinti su valstybės paslaptį sudarančia informacija, išsamių pirkimo dokumentų ir įslaptintos informacijos apsaugą. (b.l. 30).

122005 m. gegužės 20 d. Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos išdavė leidimą L. O. dirbti su slapta informaciją (b.l.40).

13Lietuvos kariuomenės mokymo ir doktrinų valdybos Siunčiamų siuntų su įslaptintais dokumentais registracijos žurnale 2005 m. birželio 20 d. padarytas įrašas, kad UAB „Fima“ atstovui L. O. perduotas 2005 m. birželio 20 d. dokumentų paketas Nr. IS-19KF (b.l. 24-25).

14Lietuvos kariuomenės mokymo ir doktrinų valdybos Įėjimo kontrolės į II klasės saugumo zonos patalpas registracijos žurnale pažymėta, kad UAB „Fima“ atstovas L. O. pas atsakovą lankėsi 2005 m. birželio 22 d. (945-950) (b.l. 26-27).

15Lietuvos kariuomenės mokymo ir doktrinų valdyba 2010 m. lapkričio 8 d. raštu Nr. IS-427(1.21) informavo įmonę apie objekto aptarnavimo sutarties Nr. ( - ) vykdymo nutraukimą ir paprašė grąžinti Lietuvos kariuomenės mokymo ir doktrinų valdybos 2005 m. birželio 20 d. raštu Nr. IS-19KF „Dėl išsamių pirkimo dokumentų pateikimo“ pateiktus išsamius pirkimo dokumentus priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos sistemų techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugoms pirkti (b.l. 34). 2010 m. lapkričio 29 d. raštu Nr. IS-452(1.21) pakartotinai buvo paprašyta įmonės grąžinti 2005 m. birželio 20 d. raštu Nr. IS-19KF pateiktus dokumentus (b.l. 35).

162010 m. lapkričio 23 d. raštu Nr. 1.2-2138 ir 2010 m. gruodžio 3 d. raštu UAB „Fima“ informavo Lietuvos kariuomenės mokymo ir doktrinų valdybą, kad įmonė nėra gavusi išsamių pirkimo dokumentų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos sistemų techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugoms pirkti, todėl šiais dokumentais nedisponuoja ir jų grąžinti negali (b.l. 36-37).

172011 m. gruodžio 27 d. atlikus liudytojo L. O. apklausą prokuratūroje, L. O. paaiškino, kad jis, kiek pamena, iš Lietuvos kariuomenės mokymo ir doktrinų valdybos gautus Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos sistemų techninės priežiūros ir aptarnavimo reikalavimus, atidavė UAB „Fima“ darbuotojai I., kuri tuo metu bendrovėje buvo atsakinga už slaptos raštvedybos tvarkymą (b.l.38-39).

182012 m. birželio 19 d. VSD sprendimu Nr. (63)-18-2456-1402 „Dėl atsisakymo išduoti įmonės patikimumą patvirtinantį pažymėjimą uždarajai akcinei bendrovei „Fima“, vadovaudamasis VTPĮ 36 straipsnio 1 dalies 5 punktu (rangovas (subrangovas) neturi galimybių užtikrinti numatytos perduoti ar sukurti įslaptintos informacijos apsaugos) bei 37 straipsnio 1 dalies 1 punktu (dėl rangovo ar subrangovo kaltės buvo atskleista ar prarasta jiems patikėta įslaptinta informacija), nusprendė UAB „Fima“ neišduoti įmonės patikimumą patvirtinančio pažymėjimo (b. l. 8).

19Byloje spręstinas ginčas dėl VSD 2012 m. birželio 19 d. VSD sprendimu Nr. (63)-18-2456-1402 „Dėl atsisakymo išduoti įmonės patikimumą patvirtinantį pažymėjimą uždarajai akcinei bendrovei „Fima“ (b.l. 8) pagrįstumo ir teisėtumo. Teismas įpareigotas nustatyti, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar administravimo subjektas neviršijo kompetencijos, taip pat ar aktas neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus (ABTĮ 3 str. 2 d.). Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis. Taigi, sprendžiant UAB „Fima“ reikalavimo panaikinti ginčo sprendimą pagrįstumą, pirmiausia būtina įvertinti skundžiamo sprendimo, kuris laikytinas viešojo administravimo aktu, atitiktį Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytiems teisėtumo ir pagrįstumo kriterijams. Taip pat būtina įvertinti, ar nėra Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnyje nustatytų pagrindų, dėl kurių skundžiami sprendimai turėtų būti panaikinti.

20Dėl 2012 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. (63)-18-2456-1402

21Byloje nustatyta, kad pareiškėjas dalyvavo vykdant Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos administracinių pastatų silpnų srovių tinklo modernizavimo projekto įgyvendinimo darbų pirkimą. Kaip rangovas šioms paslaugoms teikti, vadovaujantis VTPĮ nuostatomis, pareiškėjas turėjo gauti įmonės patikimumą patvirtinantį pažymėjimą.

22Įmonės patikimumą patvirtinančio pažymėjimo išdavimo sąlygas ir tvarką reglamentuoja VTPĮ 35 straipsnio nuostatos (nagrinėjamu atveju vadovaujamasi VTPĮ redakcija galiojusia nuo 2011-06-01 iki 2012-07-13). VSD įpareigotas atlikti tikrinimą dėl rangovo (nagrinėjamu atveju pareiškėjo) patikimumo, išduoti įmonės patikimumo pažymėjimą, išduotą pažymėjimą panaikinti ir kontroliuoti, kaip rangovas atitinka įslaptintų sandorių saugumo reikalavimus iki pasirašant įslaptintą sandorį, kaip laikosi šių reikalavimų įslaptintą sandorį vykdydami ir baigdami (VTPĮ 35 str. 1 d.). Įmonės patikimumo tikrinimo tikslas – nustatyti, ar su rangovu gali būti sudarytas įslaptintas sandoris užtikrinant tinkamą įslaptintos informacijos apsaugą. Šio tikrinimo metu negali būti naudojami operatyvinės veiklos metodai ir priemonės, išskyrus operatyvinę apklausą ir duomenų, esančių operatyvinėje įskaitoje, peržiūrą (VTPĮ 35 str. 2 d.).

23VTPĮ 35 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad išduodant įmonės patikimumą patvirtinantį pažymėjimą turi būti patikrinama: rangovo kapitalo ir valdymo struktūra, kapitalo kilmė, savininkai bei teisinė registracija; rangovo administracija; rangovo finansinė būklė ir padaryti įstatymų pažeidimai, rangovo darbuotojų ar savininkų padarytos korupcinės veikos; rangovo verslo ryšiai, ryšiai su kriminaliniais elementais ir užsienio valstybių specialiosiomis tarnybomis, kurių veikla yra priešiška Lietuvos valstybės interesams; įslaptintos informacijos apsaugos užtikrinimo galimybės ir darbuotojų, kurie pretenduoja gauti leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ar asmens patikimumo pažymėjimus, patikimumas. Būtent šie objektyvūs duomenys turėjo būti įvertinti tikrinant pareiškėjo patikimumą nagrinėjamu atveju. Šiais objektyviais duomenimis turėjo būti pagrįstas ginčijamas sprendimas.

24VTPĮ 36 straipsnio 1 dalyje nurodytas baigtinis sąrašas sąlygų, kurioms esant įmonės patikimumą patvirtinantis pažymėjimas neišduodamas. Šioje įstatymo nuostatoje numatyta, kad įmonės patikimumą patvirtinantis pažymėjimas neišduodamas, jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad: rangovas yra nemokus ar nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų fiziniams ar juridiniams asmenims; rangovui yra taikomos sankcijos už įstatymų pažeidimus arba yra atliekamas tyrimas dėl jų, jei dėl tokių pažeidimų gali kilti įslaptintos informacijos praradimo ar neteisėto atskleidimo grėsmė; rangovas vykdo ar vykdė neteisėtą veiklą; rangovas įslaptintų sandorių saugumą užtikrinančiai institucijai pateikė suklastotus arba neteisingus duomenis; rangovas neturi galimybių užtikrinti numatytos perduoti ar sukurti įslaptintos informacijos apsaugos; rangovui dėl jo kaltės anksčiau buvo atsisakyta išduoti įmonės patikimumą patvirtinantį pažymėjimą, buvo panaikintas išduotas įmonės patikimumą patvirtinantis pažymėjimas ir nėra pašalintos tokio pažymėjimo neišdavimo arba panaikinimo priežastys; rangovo darbuotojams, kuriems bus patikima įslaptinta informacija, vadovaujantis VTPĮ 16 straipsnio 2 dalimi leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija negali būti išduodamas ir tokių asmenų negalima pakeisti kitais. Atsisakymas išduoti įmonės patikimumą patvirtinantį pažymėjimą turėjo būti pagrįstas šiomis įstatymo normomis.

25VSD atsisakydamas išduoti įmonės patikimumą patvirtinantį pažymėjimą UAB „Fima“ ginčijamą sprendimą pagrindė VTPĮ 36 straipsnio 1 dalies 5 punktu, numatančiu, kad įmonės patikimumą patvirtinantis pažymėjimas neišduodamas, jeigu rangovas neturi galimybių užtikrinti numatytos perduoti ar sukurti įslaptintos informacijos apsaugos ir 37 straipsnio 1 dalies 1 punktu, numatančiu, kad išduotas įmonės patikimumą patvirtinantis pažymėjimas panaikinamas ir sudarytas sandoris nutraukiamas jeigu dėl rangovo kaltės buvo atskleista ar prarasta jam patikėta įslaptinta informacija. Vertinant šį atsakovo nurodytą sprendimo neišduoti įmonės patikimumą patvirtinančio pažymėjimo pareiškėjui teisinį pagrindą pažymėtina, kad VTPĮ 37 straipsnio nuostatas taikytinos tik sprendžiant dėl įmonės patikimumą patvirtinančio pažymėjimo panaikinimo, o ne vertinant įmonės patikimumą patvirtinančio pažymėjimo išdavimo/neišdavimo sąlygas. Atsižvelgiant į tai, spręstina, kad atsakovas netinkamai ginčijamą sprendimą pagrindė VTPĮ 37 straipsnio 1 dalies 1 punktu.

26Pagal VTPĮ 35 straipsnio 2 dalį įmonės patikimumo tikrinimo tikslas – nustatyti, ar su rangovu gali būti sudarytas įslaptintas sandoris užtikrinant tinkamą įslaptintos informacijos apsaugą, o pagal to paties straipsnio 12 dalį, įmonės patikimumą patvirtinantis pažymėjimas galioja tik konkretaus įslaptinto sandorio vykdymo metu. Iš šių straipsnio nuostatų darytina vienareikšmiška išvada, kad konkretaus įmonės patikimumą patvirtinančio pažymėjimo išdavimas arba jo neišdavimas yra siejamas tik su konkrečiu įslaptintu sandoriu, kuriam sudaryti ir kurį vykdyti jis yra būtinas (LVAT 2011-11-25 nutartis Nr. A143-3032/2011).

27Iš ginčijamo sprendimo faktinio pagrindo akivaizdu, kad VSD, atsisakydamas išduoti pareiškėjui įmonės patikimumą patvirtinantį pažymėjimą, rėmėsi aplinkybėmis, kad 2010 metais pareiškėjas prarado Lietuvos kariuomenės mokymo ir doktrinų valdybos jam perduotą dokumentą su slaptumo žyma „Riboto naudojimo“. Akivaizdu, kad šiomis aplinkybėmis galima būti pagrįsti VTPĮ 37 straipsnio 1 dalies 1 punkto taikymą (kai panaikinamas įmonės patikimumą patvirtinantis pažymėjimas), tačiau ginčijamame sprendime išdėstytos faktinės aplinkybės yra akivaizdžiai nepakankamos VTPĮ 36 straipsnio 1 dalies 5 punkto taikymui, t.y. konstatavimui, kad įmonė neturi galimybių užtikrinti numatytos perduoti ar sukurti įslaptintos informacijos apsaugos. Ginčijamame sprendime VSD nėra nurodęs jokių kitų tikrinimo metu nustatytų aplinkybių, kurios leistų daryti pagrįstą išvadą, kad pareiškėjas neturi galimybių užtikrinti numatytos perduoti ar sukurti įslaptintos informacijos apsaugos. Sistemiškai aiškinant VTPĮ nuostatas, t.y. 35 straipsnio, 36 straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktų bei 37 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatas, darytina išvada, kad netgi konstatavęs, kad yra aplinkybės, sudarančios pagrindą daryti išvadą, kad dėl įmonės kaltės buvo prarasta patikėta įslaptinta informacija (kas galėtų būti pagrindu panaikinti patikimumą patvirtinantį pažymėjimą), VSD įpareigotas patikrinti, ar šios priežastys buvo pašalintos sprendžiant kito įmonės patikimumą patvirtinančio pažymėjimo išdavimo klausimą. Duomenys apie VSD patikrinimo metu nustatytą riziką kartotis 2010 metų dokumentų praradimo aplinkybėms į bylą nepateikti.

28Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, remiantis anksčiau išdėstytais motyvais ir vadovaujantis VTPĮ 35 - 37 straipsnių nuostatomis bei Viešojo administravimo įstatymo 1 dalimi, spręstina, kad nagrinėjamu atveju pritaikytina teisės norma (VTPĮ 36 str. 1 d. 5 p.) nėra pagrįsta objektyviais duomenimis. O objektyviais duomenimis pagrįstas VTPĮ 37 straipsnio 1 dalies 1 punktas šiuo atveju neturėjo būti taikomas. Tai leidžia daryti išvadą, kad ginčijamas aktas laikytinas nepagrįstu ir neteisėtu, todėl naikintinas.

29Dėl įpareigojimo išduoti įmonės patikimumą patvirtinantį pažymėjimą

30Pareiškėjas skundu prašo panaikinus VSD 2012 m. birželio 19 d. sprendimą Nr. (63)-18-2456-1402, įpareigoti VSD išduoti jam (pareiškėjui) įmonės patikimumą patvirtinantį pažymėjimą. Byloje nesant domenų apie tai, ar pareiškėjas atitinka visas VTPĮ 35 straipsnio 8 dalyje numatytas sąlygas ir ar nėra pagrindų, numatytų VTPĮ 36 straipsnio 1 dalyje, nėra pagrindo įpareigoti VSD išduoti pareiškėjui įmonės patikimumą patvirtinantį pažymėjimą.

31Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85 - 87 str., 88 str. 2 p., 127 str. 1 d., 129 str.,

Nutarė

32Pareiškėjo UAB „Fima“ skundą patenkinti iš dalies.

33Panaikinti Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento 2012 m. birželio 19 d. sprendimą Nr. (63)-18-2456-1402 „Dėl atsisakymo išduoti įmonės patikimumą patvirtinantį pažymėjimą uždarajai akcinei bendrovei „Fima“.

34Likusioje dalyje pareiškėjo skundą atmesti.

35Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. dalyvaujant pareiškėjo UAB „Fima“ atstovui advokatui Valentinui Račiui... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal... 4. UAB „Fima“ (toliau – ir pareiškėjas arba įmonė) kreipėsi į teismą... 5. Teismo posėdyje pareiškėjo atstovas skundą palaikė iš esmės jame... 6. Atsakovas Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas atsiliepime į... 7. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas su skundu nesutiko iš esmės... 8. Skundas tenkintinas iš dalies.... 9. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad:... 10. 2005 m. vasario 7 d. raštu Nr. 13-125(1.21) Lietuvos kariuomenės mokymo ir... 11. 2005 m. vasario 11 d. raštu Nr. 01-11-151 UAB „Fima“ informavo Lietuvos... 12. 2005 m. gegužės 20 d. Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie... 13. Lietuvos kariuomenės mokymo ir doktrinų valdybos Siunčiamų siuntų su... 14. Lietuvos kariuomenės mokymo ir doktrinų valdybos Įėjimo kontrolės į II... 15. Lietuvos kariuomenės mokymo ir doktrinų valdyba 2010 m. lapkričio 8 d.... 16. 2010 m. lapkričio 23 d. raštu Nr. 1.2-2138 ir 2010 m. gruodžio 3 d. raštu... 17. 2011 m. gruodžio 27 d. atlikus liudytojo L. O. apklausą... 18. 2012 m. birželio 19 d. VSD sprendimu Nr. (63)-18-2456-1402 „Dėl atsisakymo... 19. Byloje spręstinas ginčas dėl VSD 2012 m. birželio 19 d. VSD sprendimu Nr.... 20. Dėl 2012 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. (63)-18-2456-1402... 21. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas dalyvavo vykdant Lietuvos Respublikos... 22. Įmonės patikimumą patvirtinančio pažymėjimo išdavimo sąlygas ir tvarką... 23. VTPĮ 35 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad išduodant įmonės patikimumą... 24. VTPĮ 36 straipsnio 1 dalyje nurodytas baigtinis sąrašas sąlygų, kurioms... 25. VSD atsisakydamas išduoti įmonės patikimumą patvirtinantį pažymėjimą... 26. Pagal VTPĮ 35 straipsnio 2 dalį įmonės patikimumo tikrinimo tikslas –... 27. Iš ginčijamo sprendimo faktinio pagrindo akivaizdu, kad VSD, atsisakydamas... 28. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, remiantis anksčiau... 29. Dėl įpareigojimo išduoti įmonės patikimumą patvirtinantį pažymėjimą... 30. Pareiškėjas skundu prašo panaikinus VSD 2012 m. birželio 19 d. sprendimą... 31. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 32. Pareiškėjo UAB „Fima“ skundą patenkinti iš dalies.... 33. Panaikinti Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento 2012 m.... 34. Likusioje dalyje pareiškėjo skundą atmesti.... 35. Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...