Byla 2A-54/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko, Vyto Miliaus Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), sekretoriaujant Violetai Drėmienei, dalyvaujant ieškovo atstovui adv. L. Darulienei, atsakovo atstovams: adv. A.Vaitkutei Pavan, adv. D. Burgienei, ekspertui dr. Jonui Alfredui Motiejūnui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Dzūtra“ apeliacinį skundą dėl dalies Kauno apygardos teismo 2006 m. balandžio 27 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-45-109/2006 pagal ieškovo uždarajai akcinei bendrovei „Dzūtra“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Kauno švara“, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Tvarkuva“, Kauno rajono savivaldybės administracijai dėl nuostolių atlyginimo, ir

Nustatė

2Ieškovas UAB „Dzūtra“ 2004 m. liepos 12 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovo UAB ,,Kauno švara“ 544 111,28 Lt (ieškinio patikslinime - 665 996,23 Lt, 2t.,b.l. 181-183) nuostolių atlyginimo, bylinėjimosi išlaidas, 6 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos teisme iškėlimo iki teismo sprendimo priėmimo (1t., b.l. 2-8). Ieškovas 2006 m. kovo 30 d. pareiškimu atsisakė dalies ieškinio reikalavimų dėl 453 447,23 Lt nuostolių atlyginimo priteisimo ir prašė teismo priteisti iš atsakovo 212 549 Lt nuostolių atlyginimo, 6 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos teisme iškėlimo iki teismo sprendimo priėmimo, bylinėjimosi išlaidas bei grąžinti 4 283,49 Lt permokėto žyminio mokesčio (4t., b.l. 40-42).

3Ieškovas nurodė, jog UAB „Tvarkuva“ 2002 m. liepos 10 d. sutartimi, sudaryta su Kauno rajono savivaldybe (toliau – savivaldybė), buvo įsipareigojusi atlikti atliekų tvarkymą visoje savivaldybės teritorijoje savivaldybės patvirtintais įkainiais (1t., b.l. 10-13). Ieškovas 2002 m. rugpjūčio 27 d. laimėjo savivaldybės paskelbtą viešąjį konkursą (1t., b.l. 14) dėl savivaldybės kontroliuojamos įmonės UAB “Tvarkuva” nuomos ir 2002 m. rugsėjo 20 d. nuomos sutartimi (toliau – nuomos sutartis) 10 metų išsinuomojo UAB „Tvarkuva“ su visais šios bendrovės turtiniais ir neturtiniais įsipareigojimais ir prievolėmis (1t. b.l. 15-53). Ieškovas, pasirašęs UAB „Tvarkuvos“ nuomos sutartį, perėmė UAB „Tvarkuva“ įsipareigojimus savivaldybei ir 10 metų laikotarpiui įgijo išimtinę teisę visoje savivaldybės teritorijoje teikti atliekų tvarkymo paslaugas ir gauti pajamas už šių paslaugų teikimą pagal savivaldybės patvirtintus įkainius. Ieškovas teisiniu ieškinio pagrindu nurodė Atliekų tvarkymo įstatymo (toliau – ATĮ) 30 straipsnį, jį konkretizuojančius Kauno rajono atliekų tvarkymo taisyklių (toliau – Taisyklių) 3.2 punktą, kuris nustato, kad visi atliekų turėtojai privalo naudotis savivaldybės atliekų tvarkymo sistema, Taisyklių 3.4 punktą - visi atliekų turėtojai privalo sudaryti sutartį su atliekų tvarkytoju, kurį parenka savivaldybė ir privalo mokėti už atliekų surinkimą ir tvarkymą pagal savivaldybės tarybos patvirtintus įkainius (2t., b.l. 133-134). Ieškovas teigė, jog atsakovas, nesudaręs su savivaldybe sutarties dėl komunalinių atliekų tvarkymo savivaldybės teritorijoje, neįgijo teisės šias paslaugas teikti, todėl, nenutraukdamas veiklos Kauno rajono savivaldybės teritorijoje 2002-09-20 – 2004-06-30 laikotarpiu ir teikdamas komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas 4468 Kauno rajono abonentams, vykdė neteisėtą veiklą, pažeidė ieškovo teisėtus interesus ir lūkesčius. Pažymėjo, kad, atsakovui atlikus neteisėtus veiksmus, ieškovas negavo pajamų, kurių tikėjosi ir būtų gavęs teikdamas paslaugas 4468 abonentams, todėl jos priteistinos iš atsakovo (CK 6.246, 6.249 str.). Ieškovas nurodė, kad negautos pajamos apskaičiuojamos remiantis 1999 m. birželio 23 d. Kauno rajono valdybos sprendimu Nr. 310 patvirtintu atliekų surinkimo tarifais (1t., b.l. 58) ir nuo 2004 m. balandžio 1 d. įsigaliojusiais naujais įkainiais, patvirtintais 2004 m. kovo 25 d. Kauno rajono valdybos sprendimais Nr. 41 ir 42 (1t., b.l. 62, 63, 73, 74). Ieškovas, įrodinėdamas negautų pajamų dydį, skaičiuodamas negautą pelną, pažymėjo, jog, teikiant paslaugas papildomiems 4468 abonentams, kuriuos aptarnavo atsakovas, bendrieji veiklos kaštai (sąnaudos, išlaidos) nebūtų padidėję, nes ieškovas yra įsipareigojęs Kauno rajono savivaldybės administracijai teikti atliekų tvarkymo paslaugas bet kuriam rajono gyventojui ir tokias paslaugas teikia bei gali teikti visose Kauno rajono gyvenvietėse, todėl ir taip patiria sąnaudas atvykdamas į kiekvieną Kauno rajono gyvenvietę. Be to, eksperto paskaičiavimu ieškovo negautos pajamos dėl neteisėtų atsakovo veiksmų per nurodytą laikotarpį galėjo siekti 212 549 Lt (3t., b.l.171-183; 4t., b.l.54-55).

4Kauno apygardos teismas 2006 m. balandžio 27 d. sprendimu priėmė ieškovo atsisakymą nuo dalies ieškinio reikalavimų dėl 453 447,23 Lt nuostolių atlyginimo priteisimo ir šioje dalyje civilinę bylą nutraukė, o kitus ieškovo ieškinio reikalavimus atmetė; priteisė iš ieškovo atsakovui 15 000 Lt, valstybei – 106,50 Lt bylinėjimosi išlaidų ir įpareigojo Kauno apskrities valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti ieškovui 5 408,98 Lt permokėto žyminio mokesčio. Teismas nurodė, kad ieškovas, prašydamas priteisti negautas pajamas, neįrodė civilinės atsakomybės sąlygų (neteisėtų veiksmų, priežastinio ryšio, žalos) egzistavimo, todėl ieškinio reikalavimas prisiteisti negautas pajamas yra nepagrįstas ir atmestinas:

51)

6ATĮ 30 straipsnio 5 dalis, numatanti, jog įmonės, kurios verčiasi komunalinių atliekų surinkimu, įskaitant antrinių žaliavų surinkimą, šią veiklą savivaldybės teritorijoje gali vykdyti tik tuo atveju, jeigu yra sudariusios sutartis su savivaldybe, įsigaliojo po UAB „Tvarkuva“ nuomos sutarties pasirašymo, t.y. nuo 2003 m. sausio 1 d., todėl šia nuostata ieškovas negali remtis, siekdamas prisiteisti nuostolius iš atsakovo;

72)

8UAB „Tvarkuva“ nuomos sutartis galėtų būti laikoma atitinkanti ATĮ 30 straipsnio 5 dalies sąlygas tik tuo atveju, jeigu ji būtų sudaryta kaip vieno iš šio ATĮ 30 straipsnio 4 dalies nurodytų atliekų tvarkymo paslaugų organizavimo būdų pasekmė, tačiau, teismo nuomone, iš byloje esančios medžiagos matyti, kad taip nebuvo. UAB „Tvarkuva“ nuomos sutarties sąlygose nėra nurodyta, kad skelbdama šį konkursą, Kauno rajono savivaldybė garantuoja, jog tik konkurso laimėtojas teiks paslaugas Kauno rajono savivaldybės teritorijoje, ką pripažino ir ieškovas procesiniuose dokumentuose, nurodydamas, jog de jure jis neturėjo išimtinės teisės teikti paslaugas (2t., b.l. 159-167);

93)

10neįregistruotos įmonės nuomos sutarties negalima panaudoti prieš trečiuosius asmenis, t. y. prieš atsakovą ir gyventojus (CK 6.538 str. 3 d.). Teismas nustatė, kad UAB „Tvarkuva“ nuomos sutartis Juridinių asmenų registre įregistruota tik 2005 m. kovo 3 d., registro Nr.44/1 (3t., b.l. 39,177);

114)

12atliekų tvarkymo sutartis gali būti sudaryta ir konkliudentiniais veiksmais, ką numato ir Kauno rajono atliekų tvarkymo taisyklių 2.22 punktas, kuriame nurodyta, jog sutartis sudaroma teikiant siūlymą (oferta) ir priimant siūlymą (akceptas) arba kitais šalių susitarimą pakankamai įrodančiais veiksmais. Teismo nuomone, iš byloje esančios medžiagos matyti, jog tam tikrose Kauno rajono savivaldybės vietose atliekų tvarkymo paslaugas atsakovas teikė Kauno rajono savivaldybės prašymu (oferta), atsakovui sutikus jas teikti (akceptas). Ofertą patvirtina Kauno rajono valdybos 1993 m. lapkričio 20 d. raštas Nr. 667 (2t., b.l. 83-84) bei Kauno rajono savivaldybės tarybos 2004 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. 41 (1 t., b.l. 62-63), kuriame nurodyta, jog komunalines atliekas iš atliekų teritorijų, esančių Lapių mst., Didž. Lapių k., Musteikių k., nemokamai surenka atsakovas. Byloje nėra duomenų, kad Kauno rajono savivaldybė būtų nesutikusi, jog atsakovas teiktų atliekų tvarkymo paslaugas kitose Kauno rajono teritorijose;

135)

14tretysis asmuo UAB „Tvarkuva“ galėjo perleisti ieškovui įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis, jeigu būtų buvę gauti iki UAB „Tvarkuva“ nuomos sutarties pasirašymo buvusių UAB „Tvarkuva“ abonentų sutikimai (CK 6.116 str. 1 d.). Ieškovas nepateikė jokių įrodymų apie tokių faktų egzistavimą, o UAB „Tvarkuva“ nuomos sutarties neįregistravus viešajame registre, gyventojai neturėdami žinių apie tokios sutarties egzistavimą, negalėjo jai prieštarauti;

156)

16ieškovas neįrodė, kad, jeigu atsakovas nebūtų teikęs atliekų tvarkymo paslaugų Kauno rajone, tai Kauno rajono abonentai būtinai būtų sudarę sutartis būtent su ieškovu (priežastinis ryšys);

177)

18teismas nurodė, kad negautomis pajamomis yra suprantamas negautas pelnas, t.y., skaičiuojant priteistinas negautas pajamas, reikia iš visų pajamų, kurias būtų gavęs ieškovas, atimti visas išlaidas, kurias būtų patyręs ieškovas, gaudamas šias pajamas. Teismas konstatavo, jog ieškovas neįrodė nei negautų pajamų, nei išlaidų, kurios patirtinos gaunant pajamas, realaus dydžio, rėmėsi nepagrįstomis prielaidomis. Teismo nuomone, teismo ekspertas, stokodamas informacijos, kurios nepateikė ieškovas, savo išvadas taip pat grindė prielaidomis. Teismas konstatavo, jog kiti byloje esantys įrodymai patvirtina, kad atliekų tvarkymo veikla yra nuostolinga, todėl, net ir teikdamas atliekų tvarkymo paslaugas Kauno rajone atsakovo aptarnaujamiems abonentams, ieškovas nebūtų gavęs pelno iš šios veiklos, o priešingai, būtų patyręs nuostolių (1t., b.l. 73-74, 75-79). Be to, teismas nesutiko su ieškovo pozicija, kad bendrosios veiklos sąnaudos neįtrauktinos į veiklos išlaidas, kadangi įmonei daugiau parduodant arba teikiant paslaugas didesniam asmenų skaičiui, daugėja ir bendrosios veiklos sąnaudos, pvz., didėja dokumentų apimtys, samdomų darbuotojų skaičius ir t.t. Teismas nesutiko su ieškovo nurodomų kai kurių veiklos išlaidų (ne)skaičiavimu (skolų išieškojimo išlaidos, pašto išlaidos, mokestis bankui už lėšų surinkimą, didesnės amortizacijos šiukšliavežėms ir konteineriams išlaidos, išlaidos antrinių žaliavų tvarkymui, didesnės išlaidos darbo užmokesčiui). Teismo nuomone, tai, kad ieškovas, nevykdydamas UAB „Tvarkuva“ nuomos sutarties investicinio plano, pirko pigius konteinerius, rodo ieškovo nesąžiningą elgesį, dėl ko ieškovas taip pat neturi teisės reikalauti iš atsakovo nuostolių atlyginimo. Teismas nurodė, kad ieškovas neneigė atsakovo paskaičiavimo dėl kelių mokesčio, mokesčio Statistikos valdybai už bendrą administruojamų mokėjimų sumą paskaičiavimo, todėl teismas plačiau dėl šių išlaidų dydžio nepasisakė.

19Ieškovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2006 m. balandžio 27 d. sprendimo dalį, kuria teismas atmetė ieškovo ieškinį ir priteisė iš ieškovo atsakovui 15 000 Lt ir valstybei 106,50 Lt bylinėjimosi išlaidų, ir priimti naują sprendimą – patenkinti ieškinį, taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodo, kad:

201)

21nepagrįsta teismo išvada, jog ieškovas negali reikalauti negautų pajamų atlyginimo, kadangi neįregistruota viešame registre nuomos sutartis negali būti panaudota prieš trečiuosius asmenis:

221.1) ieškovas, įrodinėdamas atsakovo neteisėtus veiksmus, rėmėsi ne UAB „Tvarkuva“ nuomos sutartimi, o įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatomis (ATĮ 30 str. 5 d., Kauno rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių 5.1 p.), kurias atsakovas pažeidė. Teigia, jog atsakovas, žinodamas apie teisės aktų nustatytus ribojimus, neteisėtai veikė atliekų tvarkymo rinkoje, tuo padarydamas ieškovui, įgijusiam išimtinę teisę teikti atliekų tvarkymo paslaugas Kauno rajono savivaldybėje, žalos. Apelianto nuomone, konstatavus, jog atsakovo veikla buvo neteisėta, jis privalo atlyginti ieškovo patirtus nuostolius (CK 6.246 str. 1 d., 6.249 str. 1 d.);

231.2) nuomos sutartis buvo tik instrumentas perleisti ieškovui UAB „Tvarkuva“ teises, įgytas pagal 2002 m. liepos 10 d. sutartį. Nesudarius nuomos sutarties, ne ieškovas, o trečiasis asmuo UAB „Tvarkuva“ turėtų teisę reikalauti iš atsakovo nuostolių atlyginimo. Ieškovas nuomos sutartimi perėmė ir UAB „Tvarkuva“ teisę reikalauti nuostolių atlyginimo 2002 m. liepos 10 d. sutarties pagrindu. Nurodo, jog įregistravęs nuomos sutartį, ieškovas įgijo teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ir už laikotarpį iki UAB „Tvarkuva“ nuomos sutarties įregistravimo. Dėl to nuomos sutarties sudarymo ar įregistravimo faktas neturi įtakos sprendžiant klausimą dėl atsakovo veiksmų teisėtumo. Atsakovo pareiga atlyginti neteisėtais veiksmais padarytus nuostolius teisėtam Kauno rajono atliekų tvarkymo operatoriui egzistavo visą ginčijamą laikotarpį;

241.3)

25be to, teismas, manydamas, jog ieškovas neturi reikalavimo teisės, tačiau nespręsdamas klausimo dėl netinkamo ieškovo (esamo ieškovo) pakeitimo tinkamu (trečiuoju asmeniu UAB „Tvarkuva“), negalėjo, priimdamas sprendimą po nuomos sutarties įregistravimo, remtis CK 6.538 straipsnio 3 dalies nuostatomis, kaip kliūtimi reikalauti iš atsakovo, pažeidusio UAB „Tvarkuva“ reikalavimo teisės perėmėjo - ieškovo, interesus, nuostolių atlyginimo. Nesąžiningas atsakovas negali būti ginamas įstatymų, skirtų apginti sąžiningų trečiųjų asmenų teises, nuostatų pagalba;

261.4) atsakovas žinojo apie 2002 m. liepos 10 d. ir 2002 m. rugsėjo 20 d. sutarčių, kurių pagrindu teikia paslaugas ieškovas, buvimą, kadangi jis dalyvavo viešame konkurse dėl UAB „Tvarkuva“ nuomos teisių įsigijimo, tačiau jo nelaimėjo. Beje, atsakovas savivaldybės raštais buvo informuotas apie UAB „Tvarkuva“ išimtinę teisę teikti atliekų tvarkymo paslaugas Kauno rajono savivaldybės teritorijoje;

271.5) teisės aktai nenustatė pareigos registruoti Atliekų tvarkymo sutarties. Beje, teisės aktai nenustato ir termino, per kurį turi būti įregistruota įmonės nuomos sutartis, todėl nepagrįsta daryti išvadas, kad šalis, įgijusi teises pagal sutartį, negali realizuoti perimtų teisių, kurios įvyko laikotarpiu nuo sutarties sudarymo iki jos įregistravimo. Ieškovas remiasi įstatymų analogija: reikalavimo perleidimo institutu (CK 6.109 str. 1 d., CK 6.106 str.), nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartimi (CK 6.393 str. 3 d.);

282)

29teismas netinkamai išaiškino ir pritaikė sutarčių sudarymą reglamentuojančias teisės normas, konstatuodamas, jog atsakovas buvo sudaręs atliekų tvarkymo sutartį su savivaldybe, neatsižvelgė į Kauno rajono tarybos 2004 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. 41 nustatytas atsakovo veiklos apimtis, todėl pažeidė CK 1.63 straipsnio 6 dalies, 6.162 straipsnio nuostatas. Nurodo, kad byloje nėra duomenų apie savivaldybės ofertą atsakovui sudaryti atliekų tvarkymo sutartį. Priešingai, byloje yra įrodymų, jog savivaldybė nėra sudariusi sutarties su atsakovu, buvo įspėjusi atsakovą apie neteisėtą jo veiklą. Be to, 2004 m. kovo 25 d. savivaldybės sprendime nurodyta, jog atsakovas teiks neatlygintinas atliekų tvarkymo paslaugas nurodytose teritorijose, o ne už atlygį. Savivaldybė taip pat neigia sutarties su atsakovu sudarymo faktą. Teismas, neįvertinęs byloje esančių įrodymų, padarė prieštaraujančią bylos įrodymams išvadą, kad neva nėra įrodymų, jog savivaldybė nesutiko su tuo, jog atsakovas teiktų atliekų tvarkymo paslaugas, dėl ko teismo sprendimo motyvai prieštarauja ATĮ 30 straipsnio 1 ir 5 dalių nuostatoms;

303)

31nepagrįstai teismas konstatavo, jog UAB „Tvarkuva“ nuomos sutartis neatitinka ATĮ 30 straipsnio 4 dalies reikalavimų, kadangi nuomos sutartis sudaryta savivaldybei konkurso būdu parinkus UAB „Tvarkuva“, viešosios atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimo ir jos plėtojimo operatoriaus, nuomininką, t.y. įvykdžius atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimo ir plėtojimo paslaugų operatoriaus atrankos konkursą;

324)

33teismas, konstatuodamas, kad ieškovas neteisėtai teikia paslaugas buvusiems UAB „Tvarkuva“ abonentams, peržengė ieškinio ribas (CPK 265 str. 2 d.). Pažymi, jog nuomotojas turėjo pranešti buvusiems UAB „Tvarkuva“ abonentams apie įmonės išnuomojimą (CK 6.537 str. 1 d.). Be to, apie UAB „Tvarkuva“ nuomą buvo viešai paskelbta savivaldybės sprendimu. Teigia, jog nė vienas buvęs UAB „Tvarkuva“ abonentas reikalavimo nutraukti buvusias sutartis ieškovui nepateikė, todėl sutartys yra teisėtos ir galiojančios (CK 6.537 str. 3 d.). Taip pat apeliantas nurodo, jog šios bylos nagrinėjimo dalyku nebuvo ir ieškovo investicinių įsipareigojimų pagal UAB „Tvarkuva“ nuomos sutartį vykdymas, todėl teismas nepagrįstai ir neteisėtai konstatavo, jog ieškovas nevykdė nuomos sutarties ir elgėsi nesąžiningai. Pažymi, jog savivaldybė patvirtino, kad ieškovas vykdė investicinius įsipareigojimus;

345)

35teismas nepagrįstai konstatavo, jog nėra priežastinio ryšio tarp neteisėtų atsakovo veiksmų ir padarytos ieškovui žalos, neįvertinęs, jog visi atliekų turėtojai privalo pirkti atliekų tvarkymo paslaugą iš ieškovo savivaldybės nustatytomis kainomis (Taisyklių 3.2, 3.4 p.), todėl visi atsakovo abonentai, nesant neteisėtų atsakovo veiksmų, būtų buvę ieškovo abonentais ir ieškovas būtų gavęs pajamų. Neteisėtas teismo argumentas, jog Kauno rajono gyventojai būtų galėję nesudaryti sutarties, nes jis prieštarauja įstatymo viršenybės, teisingumo principams, geros moralės papročiams;

366)

37apelianto nuomone, jo negautų pajamų dydį įrodo eksperto išvada. Pažymi, jog negauto pelno skaičiavimas ir įrodinėjimas turi remtis hipotetinėmis situacijomis, tam tikromis prielaidomis, kurios realiai neįvyko, tačiau būtų įvykusios, esant tam tikroms sąlygoms. Ekspertas, darydamas prielaidas, rėmėsi įprasta atliekų tvarkymo paslaugų organizavimo praktika Lietuvoje, jo turimais duomenimis apie vidutinius tokios paslaugos kaštus (sąnaudas), o teismas, atmesdamas eksperto išvadą kaip nepagrįstą, nepaneigė konkrečiais argumentais nė vienos eksperto išvados ar prielaidos pagrįstumo. Teigia, jog ieškovas pateikė ekspertui visą informaciją, kurios buvo prašyta, tačiau neturėjo galimybės pateikti informacijos, kurios ekspertas neprašė ir kuri nebuvo būtina;

387)

39ekspertas nurodė, kad didėjant pardavimų ir paslaugų teikimo apimtims bendrosios sąnaudos, kurios apima administracinių ir bendro naudojimo patalpų išlaikymo, nuomos, nusidėvėjimo išlaidas, išlaidas įmonės reprezentacijai, išlaidas įmonės valdymo ir darbo personalo užmokesčiui, nedidėja, nekinta. Ši išvada yra pagrįsta ekonominiais principais, įtvirtintais Verslo apskaitos standartuose VAS -11. Atsižvelgiant į tai, ieškovas, aptarnaudamas papildomai 4468 abonentų, nepatirtų papildomų bendrųjų išlaidų, išskyrus eksperto įtrauktas į negautų pajamų skaičiavimą kai kurias bendrąsias išlaidas. Apeliantas nesutinka ir su kitais teismo argumentais dėl papildomų išlaidų skaičiavimo (pašto išlaidų, atlyginimas darbuotojams, antrinių žaliavų tvarkymo, kt. mokesčių) ir dėl teismo išvados, jog ieškovas nebūtų gavęs pelno, papildomai aptarnaudamas 4468 abonentus, kuriuos aptarnavo už atlygį atsakovas.

40Atsakovas atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą, priteisti iš ieškovo atsakovui bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, priimtas visapusiškai įvertinus ir ištyrus visus byloje esančius įrodymus. Pažymi, jog ATĮ 30 straipsnio 5 dalis įsigaliojo nuo 2003-01-01, o iki tol galiojusi ATĮ 30 straipsnio 4 dalis nustatė bendrus atliekų organizavimo principus, todėl iki ATĮ 30 straipsnio 5 dalies nuostatos, jog įmonės gali verstis atliekų tvarkymo veikla tik sudariusios sutartį su savivaldybe, įsigaliojimo atsakovo veikla Kauno rajono buvo teisėta ir atitiko tuo metu šią veiklą reglamentavusių teisės aktų reikalavimus. Apeliantas neturi teisės reikalauti iš atsakovo nuostolių atlygimo už laikotarpį iki 2003 m. sausio 1 d. Teigia, jog apeliantas galėtų reikalauti iš atsakovo nuostolių atlyginimo tik tuo atveju, jei jis pats būtų turėjęs teisę ar išimtinę teisę teikti atliekų tvarkymo paslaugas nagrinėjamu laikotarpiu, tačiau ieškovas, neįregistravęs nuomos sutarties įstatymų nustatyta tvarka, neteko teisės jos panaudoti prieš trečiuosius asmenis, tarpe jų ir atsakovą. Nepagrįsti apelianto teiginiai, jog jis gali bet kada įregistruoti nuomos sutartį viešame registre, kadangi tokiu atveju netektų prasmės įregistravimo instituto įtvirtinimas CK, o asmuo registruotų sandorį tuomet, kada jam būtų naudinga. Atsakovas nesutinka su apelianto teiginiais kad nuomos sutartis atitinka galiojančios redakcijos ATĮ 30 straipsnio 4 dalies reikalavimus, kadangi ji sudaryta iki 2003-01-01 ir joje nenurodyta, kad teisė teikti atliekų tvarkymo paslaugas suteikiama tik apeliantui. Konkurso sąlygų analizės pagrindu atsakovas taip pat teigia, jog savivaldybė, organizuodama viešąjį UAB „Tvarkuva“ nuomos konkursą, negarantavo ir to, jog konkurso laimėtojas įgis išimtinę teisę teikti atliekų tvarkymo paslaugas visoje savivaldybės teritorijoje. Savivaldybė, sudarydama išimtinės veikos sutartį su ieškovu, būtų pažeidusi Vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 20 punktą, 10 straipsnio 7 dalį, ATĮ 30 straipsnį, Aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių 49 punktą. Be to, pats apeliantas yra pripažinęs, jog jis tik de facto turėjo išimtinę teisę teikti paslaugas savivaldybės teritorijoje, tačiau de jure neturėjo tokios teisės. Nuomos sutarties pasirašymo metu galioję teisės aktai nenumatė galimybės savivaldybėms suteikti išimtinę teisę teikti atliekų tvarkymo paslaugas vienai įmonei, ką buvo ne kartą konstatavusi ir Konkurencijos taryba savo sprendimuose. Po 2003-01-01 teisinė situacija pasikeitė, ATĮ buvo įtvirtinta savivaldybių teisė parinkti atliekų eksploatavimo ir plėtojimo sistemos operatorius, kurie turi išimtines teises teikti savivaldybės teritorijoje paslaugas, tačiau ginčo nuomos sutartis, sudaryta iki ATĮ naujos redakcijos įsigaliojimo, negali būti prilyginama komunalinių atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimo ir plėtojimo paslaugų operatorių atrankos konkursui. Priešingu atveju būtų pažeistas įstatymų negaliojimo atgal principas. Be to, ATĮ 30 straipsnio 5 dalis nenurodo, kad savivaldybė gali parinkti tik vieną operatorių ar sudaryti tik vieną sutartį su atliekų tvarkytoju. Atsakovo nuomone, nepagrįsti apelianto teiginiai, jog teismas peržengė ieškinio ribas, kadangi teismas, spręsdamas ieškinio pagrįstumo klausimą, turi įsitikinti, ar ieškovas turi teisę pareikšti ieškinį. Teigia, jog neįregistravus nuomos sutarties, šioje byloje netaikytinos ir CK 6.537 straipsnio 1 ir 3 dalys, be to, CK 6.616 straipsnio 1 dalis nenumato išimčių, todėl, perkeliant skolą, reikalinga gauti kreditoriaus (abonentų) sutikimą. Ieškovas, negavęs buvusių UAB „Tvarkuva“ abonentų sutikimo, veikia neteisėtai. Pažymi, jog teismas pagrįstai nesirėmė eksperto išvada, pagrįsta prielaidomis. Nurodo, jog dėl ieškovo kaltės ekspertas negalėjo tiksliai atsakyti į suformuluotus klausimus, turėjo remtis kitų šaltinių informacija. Pažymi, jog teismų praktika pripažįsta contra spoliatorem prezumpciją, pagal kurią šaliai nepateikus ar atsisakius pateikti įrodymus, laikoma egzistuojant tai šaliai pačius nepalankiausius faktus, kuriuos nepateiktas įrodymas būtų patvirtinęs. Atsižvelgiant į tai, ieškovas neįrodė negautų pajamų dydžio, nepagrindė jo skaičiavimo metodikos, nepateikė ekspertui reikalingų duomenų, reikalingų padaryti pagrįstas išvadas, todėl jo ieškinys nepagrįstas.

41Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

42Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.), t.y. pirma, apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir neanalizuoja tų sprendimo dalių teisėtumo ir pagrįstumo, kurios nėra skundžiamos. Antra, apskųsto teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik analizuojant apeliaciniame skunde nurodytus argumentus ir savo iniciatyva teismas negali išplėsti skundo argumentų sąrašo ir pradėti analizuoti tokius argumentus, kuriais skunde nesiremiama, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

43Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

44Pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino byloje surinktus įrodymus ir dėl to neteisingai išsprendė ginčą.

452003 m. sausio 1 d. įsigaliojo ATĮ 30 straipsnio 5 dalies redakcija, pagal kurią įmonės, kurios verčiasi komunalinių atliekų surinkimu, įskaitant antrinių žaliavų surinkimą, šią veiklą savivaldybės teritorijoje gali vykdyti tik tuo atveju, jeigu yra sudariusios sutartis su savivaldybe. Iki šio įstatymo įsigaliojimo reikalavimas verstis atliekų surinkimu tik sudarius sutartį su savivaldybe nebuvo nustatytas. Iki 2003 m. sausio 1 d. įsigaliojusios ATĮ 30 straipsnio 4 dalies redakcijos, ATĮ nustatė tik bendrus atliekų organizavimo principus, todėl atsakovas vykdydamas atliekų surinkimą Kauno rajono savivaldybės teritorijoje iki 2003 m. sausio 1 d. įstatymų reikalavimų nepažeidė.

46Po 2003 m. sausio 1 d. atsakovas privalėjo laikytis minėto įstatymo reikalavimo ir galėjo toliau vykdyti komunalinių atliekų surinkimą tik sudaręs sutartį su Kauno rajono savivaldybe. Atsakovo teigimu jis turi žodinį susitarimą su Kauno rajono savivaldybe, kuriuo leidžiama rinkti atliekas Kauno rajone. Iš Kauno rajono tarybos 2004 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. 41, 3.5 p. (1 t., b.l. 62) matyti, kad atsakovui pavesta nemokamai surinkti atliekas iš atliekų turėtojų, esančių Lapių miestelio, Didžiųjų Lapių kaimo, Musteikių kaimo. Iš Kauno rajono savivaldybės raštų (1 t., b.l. 56, 57) atsakovui matyti, kad Kauno rajono savivaldybės administracija reikalavo, kad atsakovas nutrauktų atliekų surinkimą Kauno rajone, kadangi atsakovas nėra sudaręs sutarties su Kauno rajono savivaldybe. Vertindama šiuos įrodymus kolegija sprendžia, kad atsakovas turėjo teisę rinkti atliekas iš atliekų turėtojų, esančių Lapių miestelio, Didžiųjų Lapių kaimo, Musteikių kaimo, tačiau kitose Kauno rajono vietovėse atsakovas rinko atliekas neteisėtai.

47Ieškovas teisę rinkti atliekas Kauno rajono savivaldybės teritorijoje įgijo pagal nuomos sutartį, kuria ieškovui perleistos UAB „Tvarkuva“ teisės, įgytos pagal 2002 m. liepos 10 d. sutartį (2 t., b.l. 67-72). Šios bei 2002 m. rugsėjo 20 d. (1 t., b.l. 15-53) sutarčių pagrindu ieškovas teisėtai renka atliekas nurodytoje teritorijoje. Ieškovas, vykdydamas atliekų surinkimą Kauno rajone, turėjo pagrindo tikėtis, kad nuo 2003 m. sausio 1 d. šiame rajone buitinės atliekos bus surenkamos tik esant sutarčiai su savivaldybe. Esant ieškovo susitarimui su Kauno rajono savivaldybe, kad atliekas rajone surinks tik ieškovas, ieškovas galėjo atitinkamai planuoti savo veiklą, investicijas ir nustatyti atliekų surinkimo įkainius. Ta aplinkybė, kad Kauno rajono savivaldybė nesudarė atliekų surinkimo sutarčių su kitais atliekų surinkėjais, išskyrus ieškovą, patvirtina esant tokį susitarimą tarp ieškovo ir Kauno rajono savivaldybės.

48Atsakovo teiginys, kad savivaldybė, sudarydama išimtinės veiklos sutartį su ieškovu, būtų pažeidusi Vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 20 punktą, 10 straipsnio 7 dalį, ATĮ 30 straipsnį, Aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių 49 punktą, nepagrįstas. Nei vienas iš šių norminių aktų nedraudžia savivaldybei sudaryti atliekų surinkimo sutarties su vienu paslaugos tiekėju. Tik atsakovas turėjo sutartį rinkti atliekas Kauno rajono savivaldybės teritorijoje, todėl nuo 2003 m. sausio 1 d. de jure ir de facto ieškovas turėjo išimtinę teisę teikti tokias paslaugas.

49Atsakovas, pažeisdamas ATĮ 30 straipsnio 5 dalies reikalavimus, vykdė atliekų surinkimą teritorijoje, kurioje atliekas turėjo teisę rinkti tik ieškovas. Taip buvo sumažintas ieškovo aptarnaujamų privačių valdų savininkų, kuriems teikiamos atliekų išvežimo paslaugos, skaičius. Sumažėjus atliekų apimtims, padidėjo ieškovo teikiamų paslaugų savikaina ir sumažėjo gaunamas pelnas. Tuo ieškovui buvo padaryta žala.

50Atsakovas, žinodamas apie teisės aktų nustatytus ribojimus, neteisėtai veikė rinkoje, tuo padarydamas ieškovui žalą, todėl jis privalo atlyginti ieškovo patirtus nuostolius (CK 6.246 str. 1 d., 6.249 str. 1 d.);

51Apelianto argumentas, kad nepagrįsta teismo išvada, jog ieškovas negali reikalauti negautų pajamų atlyginimo, kadangi neįregistruota viešame registre nuomos sutartis negali būti panaudota prieš trečiuosius asmenis, teisingas. Ieškovo ir Kauno rajono savivaldybės sutartis dėl atliekų tvarkymo yra tik viena iš teisiškai reikšmingų aplinkybių sprendžiant ginčą. Vien ta aplinkybė, kad nurodyta sutartis nebuvo įregistruota registre, nesuteikė teisės atsakovui rinkti atliekas pažeidžiant galiojančius įstatymus.

52Apelianto argumentas, jog teismas, konstatuodamas, kad ieškovas neteisėtai teikia paslaugas buvusiems UAB „Tvarkuva“ abonentams, peržengė ieškinio ribas (CPK 265 str. 2 d.), teisingas. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl atsakovo padarytos ieškovui žalos atlyginimo neteisėtai veikiant atliekų tvarkymo rinkoje. Ieškovo atliekų surinkimo sutarčių teisėtumas neturi reikšmės sprendžiant ginčą. Taip pat nėra bylos nagrinėjimo dalyku ieškovo investicinių įsipareigojimų, pagal UAB „Tvarkuva“ nuomos sutartį, vykdymas.

53Atsakovo argumentas, jog Kauno rajono gyventojai, sudarę atliekų išvežimo sutartį su atsakovu, būtų galėję nesudaryti sutarties su ieškovu, nepagrįstas. Atliekų išvežimo mokestis vienodas tiek pas ieškovą, tiek pas atsakovą. Visi atliekų turėtojai privalo pirkti atliekų tvarkymo paslaugą iš ieškovo savivaldybės nustatytomis kainomis (Taisyklių 3.2, 3.4 p.). Todėl tikėtina, kad gyventojai, sudarę atliekų išvežimo sutartis su atsakovu, būtų tokias sutartis sudarę ir su ieškovu, jeigu jis vienintelis toje vietovėje būtų teikęs atliekų išvežimo paslaugas.

54Kaip minėta, iki 2003 m. sausio 1 d. atsakovas rinko atliekas Kauno rajone teisėtai. Todėl iki minėtos datos ieškovui žala nebuvo padaryta. Nuo minėtos datos atsakovas rinko atliekas pagal sutartis, sudarytas su gyventojais. Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas būtų rinkęs atliekas be sutarčių. Visos atsakovo sudarytos atliekų surinkimo sutartys, galiojusios laikotarpyje nuo 2003 m. sausio 1 d. iki 2004 m. liepos 12 d. (ieškinio pareiškimo dienos) yra pateiktos į bylą (Priedas Nr.1). Todėl apskaičiuojant ieškovui padarytos žalos dydį svarbu atsakovo renkamų atliekų dydis už laikotarpį nuo 2003 m. sausio 1 d. iki 2004 m. liepos 12 d. , bet ne ilgiau kaip iki sudarytų atliekų surinkimo sutarčių pabaigos. Iš eksperto išvados (5 t., b.l. 283) matyti, kad už šį laikotarpį ieškovas būtų gavęs 99 580,11 Lt. pajamų. Apskaičiuodamas negautas pajamas ekspertas rėmėsi prielaida, kad šiukšliavežių amortizacija sudaro 10 %. Tačiau iš 2002 m. rugsėjo 30 d. nuomos sutarties Nr. 03-02-18-239 (1 t., b.l. 15-53) matyti, kad UAB „Dzūtra“ įsipareigojo pirkti naujesnius automobilius atliekų surinkimui. Iš ieškovo pateiktos pažymos (6 t., b.l. 22) matyti, kad automobilių iki 5 metų senumo amortizacija sudaro 25 %. Todėl atitinkamai perskaičiuotas nuostolių dydis sudaro 80 927,22 Lt (123 461,21x0,655487=80 927,22).

55Atsižvelgiant į išdėstytą, iš atsakovo UAB Kauno švara“ priteistina ieškovo UAB „Dzūtra“ naudai 80 927,21 Lt nuostolių patirtų negavus pajamų. Likusioje dalyje ieškinys atmestinas.

56Ieškovas UAB „Dzūtra“ įmokėjo į Vilniaus apygardos teismo specialiąją sąskaitą 4 000 Lt sumą ekspertizei atlikti (3 t., b.l. 148). Ieškovas UAB „Dzūtra“ įmokėjo į Lietuvos apeliacinio teismo specialiąją sąskaitą 2 000 Lt sumą papildomai ekspertizei atlikti (5 t., b.l. 350). Ekspertas dr. Jonas Alfredas Motiejūnas eksperto pareigas atliko, todėl jam iš Lietuvos apeliacinio teismo specialiosios sąskaitos išmokėtina 2 000 Lt suma už ekspertizių atlikimą (CPK 91 str. 1-3 d.d.). Sumos, išmokėtos ekspertams priteisiamos iš šalių proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų dydžiui (CPK 91 str. 5 d.), todėl iš atsakovo UAB „Kauno švara“ priteistina 2 280 Lt ekspertizės atlikimo išlaidų ieškovui UAB „Dzūtra“.

57Ieškovas UAB „Dzūtra“ teismo posėdyje nurodė, jog patyrė 23 668,64 Lt bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir prašė jas priteisti (3 t., b.l. 17-25; 4 t., b.l. 87-88). Teismas, įvertindamas byloje sprendžiamų teisinių klausimų apimtį ir sudėtingumą, teisinių klausimų sprendimui būtinas dideles laiko sąnaudas, o taip pat atsižvelgdamas, kad ieškinys tenkintinas iš dalies, įvertindamas atsakovo išlaidas advokato pagalbai apmokėti, remdamasis teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1R-85 - 11 punktu, mano, jog priteistinos ieškovui 10 000 Lt išlaidos advokato pagalbai apmokėti, atitinka teisingumo, rūpestingumo ir sąžiningumo kriterijus.

58Ieškovas UAB „Dzūtra“ sumokėjo 6 376,47 Lt žyminio mokesčio už apeliacinio skundo padavimą (4 t., b.l. 135), bei 5 250,98 Lt (1 t., b.l. 84; 2 t., b.l. 180) žyminio mokesčio pateikdamas ieškinį, todėl iš atsakovo jam priteistina 4426,57 Lt sumokėto žyminio mokesčio.

59Iš dalies patenkinus ieškovo UAB „Dzūtra“ apeliacinį skundą, iš atsakovo iš dalies priteistinos 26 Lt (4 t., b.l. 158) išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme ir 106,50 Lt išlaidos susijusių su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios instancijos teisme, valstybei (CPK 92 str. 1 d.). Todėl iš atsakovo priteistina 50,43 Lt, iš ieškovo 82,07 Lt išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei.

60Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

61Kauno apygardos teismo 2006 m. balandžio 27 d. sprendimo dalį, kuria ieškinys atmestas ir priteista iš ieškovo UAB „Dzūtra“ 15 000 Lt (penkiolika tūkstančių litų) bylinėjimosi išlaidų atsakovui UAB „Kauno švara“, pakeisti - ieškinį tenkinti iš dalies.

62Priteisti iš atsakovo UAB „Kauno švara“ (į/k 3261664) 80 927,22 Lt (aštuoniasdešimt tūkstančių devynis šimtus dvidešimt septynis litus ir 22 ct) ieškovui UAB „Dzūtra“ (į/k 49663348) nuostolių atlyginimo.

63Priteisti iš atsakovo UAB „Kauno švara“ (į/k 3261664) 2 280 Lt (du tūkstančius du šimtus aštuoniasdešimt litų) ieškovui UAB „Dzūtra“ (į/k 49663348) išlaidų patirtų eksperto pagalbai apmokėti.

64Priteisti atsakovo UAB „Kauno švara“ (į/k 3261664) 10 000 Lt (dešimt tūkstančių litų) ieškovui UAB „Dzūtra“ (į/k 49663348) išlaidų patirtų advokato pagalbai apmokėti.

65Priteisti iš atsakovo UAB „Kauno švara“ (į/k 3261664) 4 426,57 Lt (keturis tūkstančius keturis šimtus dvidešimt šešis litus 57 ct) ieškovui UAB „Dzūtra“ (į/k 49663348) sumokėto žyminio mokesčio.

66Priteisti iš atsakovo UAB „Kauno švara“ (į/k 3261664) 50,43 Lt, iš ieškovo UAB „Dzūtra“ 82,07 Lt išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei.

67Išmokėti ekspertui dr. Jonui Alfredui Motiejūnui 2 000 Lt (du tūkstančius litų) iš teismo depozitinės sąskaitos už ekspertizės atlikimą.

68Likusią sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas UAB „Dzūtra“ 2004 m. liepos 12 d. kreipėsi į teismą su... 3. Ieškovas nurodė, jog UAB „Tvarkuva“ 2002 m. liepos 10 d. sutartimi,... 4. Kauno apygardos teismas 2006 m. balandžio 27 d. sprendimu priėmė ieškovo... 5. 1)... 6. ATĮ 30 straipsnio 5 dalis, numatanti, jog įmonės, kurios verčiasi... 7. 2)... 8. UAB „Tvarkuva“ nuomos sutartis galėtų būti laikoma atitinkanti ATĮ 30... 9. 3)... 10. neįregistruotos įmonės nuomos sutarties negalima panaudoti prieš... 11. 4)... 12. atliekų tvarkymo sutartis gali būti sudaryta ir konkliudentiniais veiksmais,... 13. 5)... 14. tretysis asmuo UAB „Tvarkuva“ galėjo perleisti ieškovui įsipareigojimus... 15. 6)... 16. ieškovas neįrodė, kad, jeigu atsakovas nebūtų teikęs atliekų tvarkymo... 17. 7)... 18. teismas nurodė, kad negautomis pajamomis yra suprantamas negautas pelnas,... 19. Ieškovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2006 m.... 20. 1)... 21. nepagrįsta teismo išvada, jog ieškovas negali reikalauti negautų pajamų... 22. 1.1) ieškovas, įrodinėdamas atsakovo neteisėtus veiksmus, rėmėsi ne UAB... 23. 1.2) nuomos sutartis buvo tik instrumentas perleisti ieškovui UAB... 24. 1.3)... 25. be to, teismas, manydamas, jog ieškovas neturi reikalavimo teisės, tačiau... 26. 1.4) atsakovas žinojo apie 2002 m. liepos 10 d. ir 2002 m. rugsėjo 20 d.... 27. 1.5) teisės aktai nenustatė pareigos registruoti Atliekų tvarkymo sutarties.... 28. 2)... 29. teismas netinkamai išaiškino ir pritaikė sutarčių sudarymą... 30. 3)... 31. nepagrįstai teismas konstatavo, jog UAB „Tvarkuva“ nuomos sutartis... 32. 4)... 33. teismas, konstatuodamas, kad ieškovas neteisėtai teikia paslaugas buvusiems... 34. 5)... 35. teismas nepagrįstai konstatavo, jog nėra priežastinio ryšio tarp... 36. 6)... 37. apelianto nuomone, jo negautų pajamų dydį įrodo eksperto išvada. Pažymi,... 38. 7)... 39. ekspertas nurodė, kad didėjant pardavimų ir paslaugų teikimo apimtims... 40. Atsakovas atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o skundžiamą... 41. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 42. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 43. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas... 44. Pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino byloje surinktus įrodymus... 45. 2003 m. sausio 1 d. įsigaliojo ATĮ 30 straipsnio 5 dalies redakcija, pagal... 46. Po 2003 m. sausio 1 d. atsakovas privalėjo laikytis minėto įstatymo... 47. Ieškovas teisę rinkti atliekas Kauno rajono savivaldybės teritorijoje įgijo... 48. Atsakovo teiginys, kad savivaldybė, sudarydama išimtinės veiklos sutartį su... 49. Atsakovas, pažeisdamas ATĮ 30 straipsnio 5 dalies reikalavimus, vykdė... 50. Atsakovas, žinodamas apie teisės aktų nustatytus ribojimus, neteisėtai... 51. Apelianto argumentas, kad nepagrįsta teismo išvada, jog ieškovas negali... 52. Apelianto argumentas, jog teismas, konstatuodamas, kad ieškovas neteisėtai... 53. Atsakovo argumentas, jog Kauno rajono gyventojai, sudarę atliekų išvežimo... 54. Kaip minėta, iki 2003 m. sausio 1 d. atsakovas rinko atliekas Kauno rajone... 55. Atsižvelgiant į išdėstytą, iš atsakovo UAB Kauno švara“ priteistina... 56. Ieškovas UAB „Dzūtra“ įmokėjo į Vilniaus apygardos teismo... 57. Ieškovas UAB „Dzūtra“ teismo posėdyje nurodė, jog patyrė 23 668,64 Lt... 58. Ieškovas UAB „Dzūtra“ sumokėjo 6 376,47 Lt žyminio mokesčio už... 59. Iš dalies patenkinus ieškovo UAB „Dzūtra“ apeliacinį skundą, iš... 60. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 61. Kauno apygardos teismo 2006 m. balandžio 27 d. sprendimo dalį, kuria... 62. Priteisti iš atsakovo UAB „Kauno švara“ (į/k 3261664) 80 927,22 Lt... 63. Priteisti iš atsakovo UAB „Kauno švara“ (į/k 3261664) 2 280 Lt (du... 64. Priteisti atsakovo UAB „Kauno švara“ (į/k 3261664) 10 000 Lt (dešimt... 65. Priteisti iš atsakovo UAB „Kauno švara“ (į/k 3261664) 4 426,57 Lt... 66. Priteisti iš atsakovo UAB „Kauno švara“ (į/k 3261664) 50,43 Lt, iš... 67. Išmokėti ekspertui dr. Jonui Alfredui Motiejūnui 2 000 Lt (du tūkstančius... 68. Likusią sprendimo dalį palikti nepakeistą....