Byla A8.-389-859/2020

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vladimir Berezovskij, sekretoriaujat Ramintai Braškienei,

2dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui A. B., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio nusižengimo bylą, kurioje A. B., asmens kodas ( - ) gyvenantis ( - ), traukiamas administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ir ANK) 223 straipsnio 2 dalį.

3Teismas

Nustatė

4A. B., būdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), direktoriumi, per nustatytą laikotarpį, t. y. iki 2019 m. birželio 1 d., nepateikė Registro tvarkytojui 2018 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio, kaip numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.66 straipsnio 4 dalyje, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 58 straipsnio 3 dalyje ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (Vyriausybės 2015 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 1292 redakcija) patvirtintų Juridinių asmenų registro nuostatų (toliau – Nuostatai) 120, 123 ir 127 punktuose, kur nurodyta, kad juridinio asmens finansinių ataskaitų rinkinys (metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys) ir (arba) metinis pranešimas (konsoliduotas metinis pranešimas) ar veiklos ataskaita kiekvienais metais per 30 d. nuo jų patvirtinimo momento turi būti pateiktas Juridinių asmenų registrui, jeigu įstatymai nenumato kitaip. Tokiais veiksmais A. B. padarė administracinį nusižengimą, numatytą ANK 223 straipsnio 2 dalyje.

5Teismo posėdžio metu administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo A. B. prisipažino padaręs administracinį nusižengimą, sutiko duoti paaiškinimus. Nurodė, kad nuoširdžiai gailisi. Paaiškino, kad tai buvo pirmas kartas, kai bendrovė laiku nepateikė finansinių ataskaitų rinkinio už 2018 m. Iki tol tokias ataskaitas teikė kasmet. 2019 m. nepavyko laiku surengti visuotinio akcininkų susirinkimo, nes 2019 m. balandžio 25 d. inicijuotas toks susirinkimas neįvyko dėl kvorumo nebuvimo, t. y. atvykus tik vienam akcininkui. Dėl to už finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. buvo pateiktas 2019 m. lapkričio mėnesį. Po to, kai 2019 m. rugsėjo 30 buvo gautas Institucijos pranešimas dėl galimo administracinio nusižengimo. Prašo į tai atsižvelgti ir skirti švelnesnį nei įstatyme numatyta nuobaudos dydį.

6Iš esmės analogiškas aplinkybes A. B. nurodė ir rašytiniuose paaiškinimuose, kurios pateikė teismui 2020 m. sausio 30 d. teismo posėdyje (b. l. 23-25).

7Administracinio nusižengimo kvalifikavimo motyvai ir išvados.

8Administracinėn atsakomybėn traukimas asmuo prisipažino padaręs administracinį nusižengimą, numatytą ANK 423 straipsnio 2 dalyje. Rašytiniame paaiškinime nurodė, kad UAB „( - )“ vadovas A. B. pripažįsta padaręs ANK 223 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą nusižengimą, dėl to nuoširdžiai gailisi, jo veiksmuose tyčios nebuvo. A. B. anksčiau nėra baustas už analogiškus nusižengimus, supranta savo kaltę ir elgesio netinkamumą, suvokia tokio savo elgesio priežastis ir būtinumą ateityje elgtis tinkamai ir teisėtai. Prašo ANK 34 straipsnio 5 dalies pagrindu skirti jam mažesnę nuobaudą nei numatyta minimali straipsnio sankcijoje.

9Be administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens prisipažinimo, jo padarytą administracinį nusižengimą patvirtina byloje surinkti įrodymai, vienas kurių administracinio nusižengimo protokolas dėl padaryto administracinio nusižengimo (b. l. 2). Be to, iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo su istorija matyti, kad UAB „( - )“ generaliniu direktoriumi nuo 2008 m. vasario 15 d. yra A. B.. Bendrovės finansinių metų pradžia yra sausio 1 d., finansinių metų pabaiga yra gruodžio 31 d. (finansiniai metai sutampa su kalendoriniais) (b. l. 3-17). UAB „( - )“ Registro tvarkytojui 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį yra pateikusi tik 2019 m. lapkričio 12 d. (b. l. 8).

10ANK 223 straipsnio 2 dalyje numatyta administracinė atsakomybė už neteisingų juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų), metinės ataskaitos, metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo), veiklos ataskaitų, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui arba juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų), metinės ataskaitos, metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo), veiklos ataskaitų, auditoriaus išvados, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) nepateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui laiku teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.

11CK 2.66 straipsnio 4 dalyje, Juridinių asmenų registro nuostatų 120, 123 ir 127 punktuose nurodyta, kad juridinio asmens finansinių ataskaitų rinkinys (metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys) ir (arba) metinis pranešimas (konsoliduotas metinis pranešimas) ar veiklos ataskaita kiekvienais metais per 30 dienų nuo jų patvirtinimo momento turi būti pateiktas Juridinių asmenų registrui, jeigu įstatymai nenumato kitaip. Pagal ABĮ 58 straipsnio 3 dalį, bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys kartu su bendrovės metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada (jei auditas privalomas pagal įstatymus ar numatytas įstatuose) per 30 dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui. Pagal ABĮ 20 straipsnio 1 dalies 10 punktą (2017 m. birželio 29 d. įstatymo Nr. XIII-556, galiojusi redakcija iki 2019 m. liepos 5 d.), bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį tvirtina narių susirinkimas, kuris, pagal minėto įstatymo 24 straipsnio 1 dalį turi įvykti ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Vadovaujantis CK 2.67 straipsniu, ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 7 punktu (2017 m. birželio 29 d. įstatymo Nr. XIII-556, redakcija galiojusi iki 2019 m. liepos 5 d.), Juridinių asmenų registro nuostatų 38 ir 41 punktais, už dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui atsako juridinio asmens vadovas.

12A. B. pripažino padarytą administracinį nusižengimą, nurodė, kad tai įvyko netyčia, gailisi.

13Dėl aptarto reglamentavimo ir nustatytų aplinkybių, byloje yra įrodyta, kad UAB „( - )“ vadovas A. B., finansines ataskaitas už 2018 metus pateikė praleidęs daugiau kaip 5 mėnesius, todėl jis padarė ANK 223 straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį nusižengimą. Todėl veika kvalifikuota teisingai.

14ANK 223 straipsnio 2 dalyje nustatyto administracinio nusižengimo padarymas užtraukia baudą juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialų vadovams ar kitiems įstatymuose arba steigimo dokumentuose nurodytiems asmenims nuo dviejų šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

15Skirdamas administracinę nuobaudą teismas atsižvelgia į padaryto nusižengimo pobūdį bei pavojingumą (padarytas nusižengimas, susijęs su prekyba, finansų sistema ir oficialia statistika), ataskaitos nepateiktos už vienerius metus, pažeidėjo kaltės formą (nusižengimas įvykdytas tyčia, neveikimu), į pažeidėjo atsakomybę lengvinančią aplinkybę – jis prisipažino ir gailisi padaręs nusižengimą (ANK 35 straipsnio 1 dalies 1 punktas), atsakomybę sunkinančių aplinkybių nebuvimą, administracinio nusižengimo padarymo aplinkybes. Teismas taip pat įvertina administracinėn atsakomybėn traukiamą asmenį apibūdinančius duomenis – duomenų apie jo patraukimą administracinėn atsakomybėn nėra, administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo baudžiamas už tokio pobūdžio administracinį nusižengimą pirmą kartą (Lietuvos teismų informacinės sistemos – LITEKO duomenimis). Svarbu ir tai, kad anksčiau bendrovės vadovas tokią pareigą iš principo vykdė, tačiau vėluojant. Todėl, yra pagrindo A. B. paskirti minimalią nuobaudos rūšies – baudos, dydį, t. .y. 200 EUR.

16Administracinėn atsakomybėn traukiamas A. B. prašė teismo skirti švelnesnę nuobaudos dydį, nei minimalus. Visgi, įvertinęs jau aptartas aplinkybes, tai, kad A. B. vadovaujamos bendrovės Juridinių asmenų registro išrašas patvirtina, jog A. B. vadovavimo laikotarpiu nei karto metinių finansinių ataskaitų rinkinys nebuvo pateiktas registro tvarkytojui nustatytu terminu, visada daugiau ar mažiau vėluojant, paskutinius trejus metus ženkliai, teismas sprendžia, kad šiuo atveju nėra pagrindo konstatuoti išskirtinių aplinkybių buvimą, kurios sudarytų pagrindą taikyti ANK 34 straipsnio 5 dalies nuostatas ir skirti mažesnę nei minimali nuobauda. Todėl teismas vertina, kad švelnesnės ar mažesnės nei numatyta minimali nuobaudos skyrimas neatitiktų proporcingumo padarytai veikai reikalavimo, nepasiektų nuobaudos skyrimo tikslų.

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 635 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

18A. B., asmens kodas ( - ) pripažinti kaltu padarius administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 223 straipsnio 2 dalyje, ir paskirti jam administracinę nuobaudą – 200 EUR (dviejų šimtų eurų) baudą.

19Išaiškinti, kad administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo baudą turi sumokėti ne vėliau kaip per keturiasdešimt kalendorinių dienų nuo nutarimo skirti baudą išsiuntimo ar išdavimo jam dienos, o apskundus nutarimą skirti baudą, – ne vėliau kaip per keturiasdešimt kalendorinių dienų nuo nutarties, kuria skundas nepatenkintas, išsiuntimo ar išdavimo dienos. Bauda mokama į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 1001, mokėjimo pavedime nurodant pažeidimo identifikavimo kodą (ROIK) – 20109563211. Nustatytu terminu nesumokėjus paskirtos baudos, nutarimas skirti baudą vykdomas priverstinai.

20Išaiškinti, kad po nutarimo priėmimo paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo klausimai sprendžiami Mokesčių administravimo įstatyme nustatyta tvarka.

21Nutarimas per dvidešimt kalendorinių dienų nuo jo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vladimir... 2. dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui A. B., viešame... 3. Teismas... 4. A. B., būdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), direktoriumi, per... 5. Teismo posėdžio metu administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo A. B.... 6. Iš esmės analogiškas aplinkybes A. B. nurodė ir rašytiniuose... 7. Administracinio nusižengimo kvalifikavimo motyvai ir išvados.... 8. Administracinėn atsakomybėn traukimas asmuo prisipažino padaręs... 9. Be administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens prisipažinimo, jo padarytą... 10. ANK 223 straipsnio 2 dalyje numatyta administracinė atsakomybė už... 11. CK 2.66 straipsnio 4 dalyje, Juridinių asmenų registro nuostatų 120, 123 ir... 12. A. B. pripažino padarytą administracinį nusižengimą, nurodė, kad tai... 13. Dėl aptarto reglamentavimo ir nustatytų aplinkybių, byloje yra įrodyta, kad... 14. ANK 223 straipsnio 2 dalyje nustatyto administracinio nusižengimo padarymas... 15. Skirdamas administracinę nuobaudą teismas atsižvelgia į padaryto... 16. Administracinėn atsakomybėn traukiamas A. B. prašė teismo skirti... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų... 18. A. B., asmens kodas ( - ) pripažinti kaltu padarius administracinį... 19. Išaiškinti, kad administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo baudą turi... 20. Išaiškinti, kad po nutarimo priėmimo paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo... 21. Nutarimas per dvidešimt kalendorinių dienų nuo jo kopijos (nuorašo)...