Byla 2SA-189-520/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Dalia Višinskienė (pranešėja), kolegijos teisėjai Neringa Švedienė, Marijonas Greičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo asociacijos „Nacionalinė GS1 organizacija“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010 m. balandžio 19 d. nutarties civilinėje byloje dėl antstolio veiksmų apskundimo pagal pareiškėjo asociacijos „Nacionalinė GS1 organizacija“ skundą (suinteresuotais asmenimis byloje dalyvauja: antstolė D. M., Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai),

Nustatė

4Pareiškėjas asociacija „Nacionalinė GS1 organizacija“ kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolės D. M. veiksmų ir prašė sustabdyti antstolės D. M. 2010-01-04 pakartotinį patvarkymą „Dėl informacijos pateikimo“ Nr.0012/09/05093 iki nutarties šioje byloje įsiteisėjimo, panaikinti antstolės D. M. 2010-01-04 pakartotinį patvarkymą „Dėl informacijos pateikimo“ Nr.0012/09/05093. Nurodė, kad Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009-11-26 nutarties buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, t. y. jam buvo uždrausta be teismo leidimo sudaryti sandorius, prisiimti įsipareigojimus ar įgyti teises ir turtą iki įsiteisės teismo sprendimas, taip pat areštuotas 24859,55 Lt vertės jam priklausantis nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, o turto nesant, ar esant nepakankamai, nurodyta areštuoti pinigines lėšas, esančias kredito įstaigų sąskaitose ar pas trečiuosius asmenis ir grynuosius pinigus kasose, leista daryti privalomus atsiskaitymus su biudžetais, mokėti su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas. Vykdydamas antstolės D. M. patvarkymą, 2009-12-07 jis pateikė antstolei sutarčių ir sąskaitų – faktūrų registro išrašus, tačiau iš antstolės 2009-12-15 gavo patvarkymą „Dėl informacijos pateikimo“, kuriame nurodoma, kad jo pateiktuose dokumentuose neatsispindi jo administruojamos numeravimo sistemos išduotų brūkšninių kodų sąrašas teismo nutarties gavimo dieną, jis įpareigotas pateikti papildomus duomenis. 2010-01-07 buvo gautas pakartotinis antstolės 2010-01-04 patvarkymas „Dėl informacijos pateikimo“, kuris yra nepagrįstas, neteisėtas ir objektyviai neįvykdomas, kadangi jis nedisponuoja antstolės prašoma informacija. 2010-01-04 antstolės patvarkymu jis buvo įpareigotas per 5 darbo dienas pateikti jo administruojamos numeravimo sistemos išduotų gamintojo prekės kodų sąrašą 2009-11-30 bei šio patvarkymo gavimo dieną, kuriame būtų nurodyta kada, kokiam subjektui ir kokie konkretūs kodai buvo išduoti, nors jis neadministruoja numeravimo sistemos, kuri išduoda gamintojo prekės kodus, gamintojas savo vidine tvarka ir vadovaudamasis standartais prekės kodą susigeneruoja pats. Ši informacija yra gamintojo nuosavybė, naudojama jo nustatyta tvarka, generavimo skaičiuoklės yra internete, viešos ir nemokamos. Dėl to jis neturi net teorinių galimybių pateikti antstolei gamintojų prekių kodus, kurie yra trečios šalies naudotojai. Nutartis, kurios pagrindu yra priimtas skundžiamas patvarkymas, nesuteikia teisės antstolei reikalauti pateikti gamintojų prekės kodų sąrašą, kuris yra trečios šalies vidinė informacija. Antstolės patvarkymu nepagrįstai praplečiama teismo nutartis, nes antstolės prašoma pateikti informacija nėra niekaip susijusi su nutarties vykdymu ir nepatenka į nutartimi nustatytų draudimų apimtį. Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2010 m. balandžio 19 d. nutartimi atmetė pareiškėjo skundą dėl antstolės D. M. veiksmų, priimant pakartotinį 2010-01-04 patvarkymą „Dėl informacijos pateikimo“. Teismas nustatė, kad antstolė vykdo Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009-11-26 vykdomąjį dokumentą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuria pareiškėjui uždrausta be teismo leidimo sudaryti sandorius, prisiimti įsipareigojimus, įgyti teises ir turtą. Vykdymo procese antstolė D. M. 2010-01-04 priėmė pakartotinį patvarkymą, kuriuo pareiškėjas buvo įpareigotas per 5 dienas nuo patvarkymo gavimo dienos pateikti antstolei pareiškėjo administruojamos numeravimo sistemos išduotų gamintojo prekės kodų sąrašą 2009-11-30 bei šio patvarkymo gavimo dienai, nurodant, kada, kokiam subjektui ir kokie konkretūs kodai buvo išduoti, 2010-01-12 pareiškėjas antstolei nurodė, kad patvarkymas yra neteisėtas. Teismas, vadovaudamasis pareiškėjo įstatų 2.2 p., konstatavo, kad antstolės įpareigojimas pareiškėjui pateikti prašomą informaciją yra tiesiogiai susijęs su Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009-11-26 nutarties vykdymu, siekiant kontroliuoti, ar pareiškėjas be teismo leidimo nesudarinėja sandorių, neprisiima įsipareigojimų, neįgyja teisių ir turto. Teismas nurodė, kad įrodymų, jog pareiškėjas negali įgyvendinti skundžiamo patvarkymo, pareiškėjas nepateikė nei teismui, nei antstolei, o vykdomojoje byloje surinkta medžiaga patvirtina, jog antstolės prašoma pateikti informacija yra pareiškėjo žinioje. Dėl to teismas atmetė pareiškėjo argumentą, kad antstolės reikalavimas yra nesusijęs su vykdoma teismo nutartimi.

5Pareiškėjas asociacija „Nacionalinė GS1 organizacija“ atskiruoju skundu prašo panaikinti nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės, t. y. panaikinti antstolės D. M. 2010-01-04 pakartotinio patvarkymo „Dėl informacijos pateikimo“ Nr.0012/09/05093 vykdymą iki teismo nutarties civilinėje byloje Nr.2-4748-600/2010 įsiteisėjimo. Nurodo, kad nutartis yra neteisėta ir naikintina, nes jo įstatų 2.2 p. įtvirtinti tikslai ir uždaviniai nesudaro pagrindo teigti, kad įstatuose numatyta asociacijos veikla faktiškai yra vykdoma. Tuo labiau, kad asociacija įsteigta 2009-09-30, veiklą vykdyti pradėjo 2009-10-22, o teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priimta 2009-11-26. Vykdomojoje byloje surinkta medžiaga nepatvirtina, kad visą antstolės prašomą pateikti medžiagą jis turi, byloje esančių dokumentų buvimas neįrodo, kad tokie dokumentų originalai iš tikrųjų kam nors buvo išduoti. Skundžiamas patvarkymas yra neteisėtas, nepagrįstas, objektyviai neįvykdomas, todėl naikintinas. Teismas niekaip nepagrindė fakto, kad antstolės pakartotinis patvarkymas pateikti informaciją yra tiesiogiai susijęs su 2009-11-26 nutarties vykdymu, siekiant kontroliuoti, ar jis nesudarinėja sandorių, neprisiima įsipareigojimų, neįgyja turto, teisių, aplinkybė, jog jis sudarinėja sandorius yra grindžiama tik suinteresuoto asmens Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos, antstolės atsiliepimais. Ieškovas Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija civilinėje byloje yra nurodęs menamas aplinkybes, kad jis (pareiškėjas) vykdo prekių kodų išdavimą net ir tuo atveju, kai įmonės pačios susikuria savo prekių numerius joms suteikto įmonės (gamintojo) kodo pagrindu, nes jis (pareiškėjas) nevykdo kodų išdavimo veiklos ir neima atlygio už kodus, kuriuos susikuria įmonės, prisijungusios prie interneto. Jis negali pateikti trečiųjų asmenų savarankiškos veiklos rezultatų, kurie yra viešai skelbiami ant jų prekių mažmeninėje prekybos sistemoje. Suinteresuotas asmuo Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija vykdo prekių numeravimą ir kodavimą su įmonėmis sudarytų sutarčių pagrindu, už tokią veiklą imdamas užmokestį, tuo tarpu jis (pareiškėjas) nevykdo analogiškos suinteresuotam asmeniui veiklos, jokių sandorių nesudarinėja, įsipareigojimų neprisiima, todėl suinteresuotas asmuo klaidina tiek antstolę, tiek teismą. Jis sudarė sąlygas savo nariams suteikti savo prekėms identifikavimo numerį, prisijungus prie interneto ir joje patalpintos nemokamos nuorodos į skaičiuoklę pagalba paskaičiavus savo prekių identifikavimo numerius. Dėl to tai nėra sandoris, sukuriantis jam naujas teises ir pareigas, nes įmonės ir taip turi teisę savo prekėms suteikti numerius jų turimo gamintojo numerio pagrindu, nesikreipdamos į Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociaciją. Jis neprisiima įsipareigojimo analogiško numerio nepriskirti kitiems subjektams, nes toks priskyrimas kitiems ūkio subjektams yra neįmanomas dėl to, kad kiekvienas ūkio subjektas sudaro prekės numerį naudodamasis savo unikaliu įmonės numeriu bei žinodamas apie turimus numerius, kitoms prekėms jų nepriskirs. Jis taip pat neišduoda gamintojo prekės kodų, todėl antstolės prašoma pateikti informacija yra niekaip nesusijusi su nutarties vykdymu ir nepatenka į nutartimi nustatytų draudimų apimtį, negalima laikyti sandoriu automatinės nemokamos internetinės skaičiuoklės būdu sudaryto prekės identifikavimo kodo paskaičiavimo, prekių identifikavimo numeriai negali būti laikomi nei sandoriais, nei įsipareigojimais, nei turtu, nei turtine teise. Dėl to reikalavimas pateikti gamintojo prekių kodų sąrašą negali būti laikomas nutarties vykdymu. Įmonės atsispausdinta apibendrinta informacija apie tai, kokius prekės numerius jos priskiria savo prekėms, apie kontrolinį skaičių ir sudarytą prekės identifikavimo numerį nėra jo kaupiama. Suinteresuotas asmuo Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija klaidingai nurodo, kad pagal Prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos įstatymo 5 str. 1 d. 9 p. prekių numeravimas ir kodavimas brūkšniniais kodais yra išimtinai priskirtas suinteresuotam asmeniui, nes įstatymas numato teisę vykdyti prekių numeravimą ir kodavimą brūkšniniais kodais, tačiau nesuteikia teisės riboti tokios veiklos kitiems asmenims, t. y. ši veikla nėra priskirta išimtinei suinteresuoto asmens kompetencijai. Be to, minėto įstatymo 5 str. įtvirtina pagrindines Rūmų, bet ne Rūmų asociacijos funkcijas. Jis objektyviai negali pateikti antstolės pakartotiniame prašyme nurodytos informacijos, vykdomojoje byloje esantys rašytiniai įrodymai yra tik neoriginalių dokumentų nuorašai, kurie neįrodo, kad tokie dokumentų originalai buvo išduoti, faksimiliniai pranešimai yra vienašaliai, atkartoja pranešimo adresato sukurtą numerį pasinaudojant nuoroda į internete esančią kontrolinio skaičiaus paskaičiavimo skaičiuoklę. Dėl to teismo nutartis atmesti jo skundą šiurkščiai pažeis jo interesus, antstolė įgys teisę kreiptis į teismą dėl baudos jam skyrimo, reikalauti nubausti vadovybę iki 30 parų arešto. Be to, asociacijos vadovei G. Š. jau yra paskirta 200 Lt bauda.

6Suinteresuotas asmuo Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad apelianto teiginys, jog surinkta medžiaga nepatvirtina, kad apeliantas turi antstolės prašomą pateikti informaciją, nėra pagrįstas įrodymais ir prieštarauja jo į bylą pateiktiems dokumentams, jog apeliantas ūkio subjektams išdavinėja prekių registracijos pažymėjimus, ant kurių yra apelianto darbuotojų parašai, antspaudas. Pats apeliantas į bylą pateikia kopijas, kurias laiko tinkamais įrodymais, o jo pateiktos dokumento kopijos yra patvirtintos advokato, todėl atitinka CPK 114 str. 1 d., originalus turi apeliantas. Teismas nenustatinėjo, ar apeliantas vykdo veiklą, ar ne, o svarstė antstolės patvarkymo pagrįstumo klausimą remdamasis apelianto pateiktų įstatų 2.2 p. Apeliantas privalo vykdyti antstolės patvarkymus net ir tuo atveju, jei mano, kad prašoma informacija yra nesusijusi su nutarties vykdymu, kadangi kontroliuoti teismo nutarties vykdymą yra antstolio pareiga ir tik antstolis, kaip valstybės įgaliotas asmuo, turi teisę spręsti, ar pateikta informacija patvirtina, ar paneigia faktą, jog asmuo, kuriam pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, jas pažeidžia ar ne. Apelianto teiginiai, kad jis nevykdo jokios veiklos ir nesudarinėja sandorių, kadangi ūkio subjektai patys susikuria prekių ir paslaugų numerius, yra nepagrįsti, nes nei vienas ūkio subjektas be apelianto veiksmų negalėtų tarptautinėje prekių ir paslaugų numeravimo sistemoje GS užregistruoti unifikuoto numerio. Jis taip pat vykdo veiklą, susijusią su prekių ir paslaugų numeravimu, ir ūkio subjektams išduoda gamintojo kodo suteikimą ir prekių bei paslaugų numeraciją patvirtinančius dokumentus, o tai yra dvišaliai sandoriai. Vien tai, kad ūkio subjektai prekių ir paslaugų numerius susikuria patys, o apeliantas už tai neima mokesčio, nereiškia, kad apeliantas nesudaro sandorių, nes sandoris gali būti tiek atlygintinas, tiek neatlygintinas. Apeliantas disponuoja visa informacija apie ūkio subjektams išduotus gamintojo kodus, apie užregistruotus prekės identifikacinius numerius ir šią informaciją galėjo pateikti antstolei. Pagal prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymą funkcija, susijusi su prekių numeravimu, kodavimu brūkšniniais kodais pagal tarptautinės prekių numeravimo asociacijos EAN (GS1) sistemos reikalavimus yra išimtinai priskirta prekybos, pramonės ir amatų rūmams. Teisminiai ginčai dėl prekių ir paslaugų numeravimo tarp apelianto, jo ir visų perkybos pramonės ir amatų rūmų vyksta ne dėl to, ar iš viso kiti ūkio subjektai gali vykdyti veiklą, susijusią su prekių ir paslaugų numeravimu, o kas konkrečiai turi teisę vykdyti prekių ir paslaugų numeravimą pagal tarptautinės sistemos GS1 reikalavimus. Dėl to apelianto argumentai, kad jis taip pat turi teisę vykdyti veiklą, susijusią su prekių ir paslaugų numeravimu pagal tarptautinės sistemos GS1 reikalavimus, šioje byloje nėra reikšmingi.

7Suinteresuotas asmuo antstolė D. M. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad ji vykdo Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009-11-26 išduotą vykdomąjį dokumentą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuria apeliantui uždrausta be teismo leidimo sudaryti sandorius, prisiimti įsipareigojimus, įgyti turtą ir teises. Ji įpareigojo apeliantą 2009-12-10 patvarkymu pateikti jo administruojamos sistemos išduotų brūkšninių kodų sąrašą minėto patvarkymo gavimo dienai, kuriame būtų nurodytas konkretus kodas, išdavimo data, subjektas, 2010-01-04 ji išsiuntė patikslintą reikalavimą pateikti informaciją apie apelianto administruojamos numeravimo sistemos išduotų gamintojo prekės kodų sąrašą, išaiškino, kad informacija yra būtina siekiant tinkamai kontroliuoti teismo nutarties vykdymą, tačiau apeliantas nurodė, kad jis negali įvykdyti šio patvarkymo, kadangi jos vykdoma nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nesuteikia jai teisės reikalauti tokios informacijos, nepatenka į nutarties apimtį. Atskirojo skundo argumentai yra nepagrįsti ir neteisėti, nes CPK 634 str. 2 d. įpareigoja antstolį savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, Antstolių įstatymo 22 str. numato, kokią informaciją turi teisę gauti antstolis. Būtent dėl teismo nutarties vykdymo kontrolės ji pareikalavo pateikti administruojamos numeravimo sistemos išduotų gamintojų prekės kodų sąrašą. Šis reikalavimas yra teisėtas, pagrįstas, pareikštas neišeinant iš nutarties vykdymo ribų. Tai, kad apelianto įstatų 2.2 p. įtvirtintas tikslas ir uždavinys yra administruoti GS sistemos narių ir prekių duomenų bazes, tai, kad nuo 2009 m. gruodžio mėn. iki 2010 m. sausio mėn. buvo išdavinėjami prekių registracijos pažymėjimai, patvirtinti apelianto parašais ir antspaudu, leidžia daryti išvadą, kad apeliantas turi ginčijamu patvarkymu reikalaujamą informaciją. Be to, jokių įrodymų, kad negali įgyvendinti ginčijamo patvarkymo, apeliantas nepateikė nei jai, nei teismui.

8Atskirasis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentus, civilinės ir vykdomosios bylų medžiagą, atsižvelgdama į teismų informacinėje sistemoje LITEKO paskelbtą Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-12-07 nutartį, daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai netenkino pareiškėjo asociacijos „Nacionalinė GS1 organizacija“ skundo dėl antstolės D. M. veiksmų, priimant pakartotinį 2010-01-04 patvarkymą „Dėl informacijos pateikimo“, t. y. nepanaikino antstolės D. M. 2010-01-04 pakartotinio patvarkymo „Dėl informacijos pateikimo“. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad antstolė D. M., vykdydama Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009-11-26 nutarties dalį, kuria ieškovų Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų reikalavimams užtikrinti uždrausta atsakovui asociacijai „Nacionalinė GS1 organizacija“ be teismo leidimo sudaryti sandorius, prisiimti įsipareigojimus ar įgyti teises ir turtą iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje, 2009-12-10 priėmė patvarkymą dėl informacijos pateikimo, kuriuo įpareigojo asociaciją „Nacionalinė GS1 organizacija“ per 5 dienas nuo patvarkymo gavimo dienos pateikti antstolei asociacijos „Nacionalinė GS1 organizacija“ administruojamos numeravimo sistemos išduotų brūkšninių kodų sąrašą šio patvarkymo gavimo dienai, sąraše nurodyti, kada, kokiam subjektui ir kokie konkretūs kodai buvo išduoti. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-08-10 nutartimi antstolės D. M. 2009-12-10 patvarkymo „Dėl informacijos pateikimo“ vykdymas sustabdytas iki teismo nutarties įsiteisėjimo dienos civilinėje byloje Nr. 2-3231-640/2010. Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2010-03-25 nutartimi pareiškėjo asociacijos „Nacionalinė GS1 organizacija“ skundą dėl antstolės D. M. veiksmų, priimant 2009-12-10 patvarkymą, atmetė. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija šią Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo nutartį 2010-12-07 nutartimi paliko nepakeistą. Antstolė D. M., vykdydama tą pačią Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009-11-26 nutarties dalį, 2010-01-04 priėmė pakartotinį patvarkymą „Dėl informacijos pateikimo“, kuriuo įpareigojo asociaciją „Nacionalinė GS1 organizacija“ per 5 dienas nuo patvarkymo gavimo dienos pateikti antstolei asociacijos „Nacionalinė GS1 organizacija“ administruojamos numeravimo sistemos išduotų gamintojo kodų sąrašą 2009-11-30 datai bei šio patvarkymo gavimo dienai, sąraše nurodyti, kada, kokiam subjektui ir kokie konkretūs kodai buvo išduoti. Šiame pakartotiniame 2010-01-04 patvarkyme nurodyta, kad atsižvelgiant į tai, jog asociacija „Nacionalinė GS1 organizacija“ 2009-12-18 raštu nurodė, kad negali įvykdyti 2009-12-10 patvarkymo, nes asociacija neišduoda brūkšninių kodų, nesutinka, jog teismo nutartis suteikia teisę antstolei reikalauti pateikti brūkšninių kodų sąrašą, asociacijai „Nacionalinė GS1 organizacija“ pateiktinas patikslintas reikalavimas pateikti informaciją apie administruojamos numeravimo sistemos išduotų gamintojo prekės kodų sąrašą. Pareiškėjas dėl šio 2010-01-04 antstolės pakartotinio patvarkymo padavė skundą, prašydamas panaikinti 2010-01-04 pakartotinį patvarkymą, kurio pirmosios instancijos teismas 2010-04-19 nutartimi netenkino. Pareiškėjas atskirąjį skundą grindžia tuo, kad vykdomojoje byloje surinkta medžiaga nepatvirtina, kad jis turi visą antstolės prašomą pateikti medžiagą, byloje esančių dokumentų kopijos neįrodo, kad tokie dokumentų originalai iš tikrųjų kam nors buvo išduoti, skundžiamas patvarkymas yra objektyviai neįvykdomas, teismas nepagrindė fakto, jog antstolės pakartotinis patvarkymas pateikti informaciją yra tiesiogiai susijęs su 2009-11-26 nutarties vykdymu, jis (pareiškėjas) nevykdo analogiškos suinteresuotam asmeniui Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijai veiklos, jokių sandorių nesudarinėja, įsipareigojimų neprisiima, neišduoda gamintojo prekės kodų, todėl antstolės prašoma pateikti informacija yra niekaip nesusijusi su nutarties vykdymu ir nepatenka į nutartimi nustatytų draudimų apimtį. Šie atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį dėl žemiau nurodytų aplinkybių.

9Kaip nustatyta aukščiau, skundžiamą pakartotinį (patikslintą) patvarkymą antstolė D. M. 2010-01-04 priėmė patikslindama 2009-12-10 patvarkymą dėl informacijos pateikimo, kadangi pareiškėjas nurodė, jog negali įvykdyti 2009-12-10 patvarkymo, nes asociacija neišduoda brūkšninių kodų, be to, teismo nutartis nesuteikia teisės antstolei reikalauti pateikti brūkšninių kodų sąrašą. Pirminiu 2009-12-10 patvarkymu antstolė buvo įpareigojusi asociaciją „Nacionalinė GS1 organizacija“ per 5 dienas nuo patvarkymo gavimo dienos pateikti asociacijos „Nacionalinė GS1 organizacija“ administruojamos numeravimo sistemos išduotų brūkšninių kodų sąrašą šio patvarkymo gavimo dienai, sąraše nurodyti, kada, kokiam subjektui ir kokie konkretūs kodai buvo išduoti, o patikslintu 2010-01-04 patvarkymu antstolė įpareigojo asociaciją „Nacionalinė GS1 organizacija“ per 5 dienas nuo patvarkymo gavimo dienos pateikti pareiškėjo administruojamos numeravimo sistemos išduotų gamintojo kodų sąrašą 2009-11-30 bei šio patvarkymo gavimo dienai, sąraše nurodyti, kada, kokiam subjektui ir kokie konkretūs kodai buvo išduoti. Tai reiškia, jog 2010-01-04 patvarkyme antstolė D. M. patikslino reikalavimą pareiškėjui nurodydama pateikti ne brūkšninių kodų sąrašą, bet gamintojų kodų sąrašą, nes brūkšninius kodus galima formuoti tik naudojant kompiuterinės grafikos, apskaitos programas su spausdinimo technika, tačiau iš esmės patį reikalavimą pareiškėjui paliko nepakeistą, t. y. įpareigojo pateikti tuos pačius duomenis, susijusius su pareiškėjo administruojamos numeravimo sistemos išduotų brūkšninių (gamintojo) kodų sąrašu, subjektais. Kaip matyti iš bylos medžiagos, pareiškėjas atskirąjį skundą iš esmės grindžia tomis pačiomis aplinkybėmis, kaip ir ginčydamas pradinį antstolės D. M. 2009-12-10 patvarkymą. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2010-12-07 nutartyje, kuria paliko nepakeistą Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010-03-25 nutartį, kuria buvo netenkintas pareiškėjo prašymas panaikinti antstolės D. M. 2009-12-10 patvarkymą dėl informacijos pateikimo, nustatė kad antstolės pradinis 2009-12-10 patvarkymas dėl informacijos pateikimo yra teisėtas ir pagrįstas, t. y. reikalavimas pateikti pareiškėjo administruojamos numeravimo sistemos išduotų brūkšninių (gamintojo) kodų sąrašą, nurodyti, kada, kokiam subjektui ir kokie konkretūs kodai buvo išduoti yra tiesiogiai susijęs su Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009-11-26 nutarties vykdymu, siekiant kontroliuoti, ar pareiškėjas be teismo leidimų nesudarinėja sandorių, neprisiima įsipareigojimų, neįgyja turto ir teisių. Taip pat Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2010-12-07 nutartyje nustatė, jog pareiškėjas disponuoja antstolės nurodyta informacija, pareiškėjas nepaneigė, jog tokios informacijos jis neturi galimybių pateikti, byloje esantys faksimiliniai pranešimai, neoriginalių dokumentų kopijos (nuorašai) atitinka CPK 114 str. 1 d. procesiniams dokumentams keliamus reikalavimus. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, remdamasi Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-12-07 nutartyje nustatytomis aplinkybėmis toje pačioje vykdomojoje byloje, kurios yra prejudicinės šioje byloje, daro išvadą, jog nėra pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria netenkintas pareiškėjo prašymas panaikinti patikslintą (pakartotinį) antstolės 2010-01-04 patvarkymą dėl informacijos pateikimo. Šioje byloje yra nagrinėjami išvestiniai reikalavimai dėl 2010-01-04 pakartotinio (patikslinto) 2009-12-10 priimto patvarkymo pateikti informaciją, kurie tarpusavyje neatsiejamai susiję, apeliantas nenurodė jokių argumentų, dėl kurių antstolė negalėjo priimti pakartotinio (patikslinto) patvarkymo, o atskirąjį skundą dėl pakartotinio (patikslinto) patvarkymo iš esmės grindė tais pačiais argumentais, kaip ir ginčydamas pirminio 2009-12-10 patvarkymo pateikti informaciją teisėtumą ir pagrįstumą. Taip pat iš teismo informacinės teismų sistemos LITEKO duomenų matyti, jog Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atsakovų asociacijos „Nacionalinė GS1 organizacija“, UAB „Lipnios etiketės“, UAB „Trestas“, VšĮ „Vidaus rinkos informacinis centras“, T. J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009-11-26 nutarties, kuria buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, 2010-05-18 nutartyje konstatavo, kad yra pagrįsta prielaida, jog atsakovo „Nacionalinė GS1 organizacija“ veikla sudaro objektyvias kliūtis tęsti ieškovų Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos veiklą, ieškovų teisę vykdyti tam tikros rūšies veiklą – prekių numeravimo, suteikiant unikalaus numerio ir brūkšninių kodų kombinaciją, gina Prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymo 5 str. 1 d. 9 p.

10Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių darytina išvada, kad atskirojo skundo motyvais nėra faktinio ir teisinio pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina galioti nepakeista.

11Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje apeliacinės instancijos teismas turėjo 49,95 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Netenkinus atskirojo skundo, nurodytos išlaidos priteistinos iš apelianto į valstybės biudžetą (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92, 96 str.).

12Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 321, 325, 336, 329, 331, 337, 339 str.,

Nutarė

14Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010 m. balandžio 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

15Priteisti valstybei (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija (juridinio asmens kodas 188659752), biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita LT 247300010112394300, įmokos kodas 5660) iš asociacijos „Nacionalinė GS1 organizacija“ 49,95 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai