Byla A-146-1253-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Laimės Baltrūnaitės (pranešėja) ir Arūno Sutkevičiaus, sekretoriaujant Galinai Lavrinovič, dalyvaujant pareiškėjai E. M., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos E. M. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 10 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos E. M. skundą atsakovui Kalvarijos savivaldybės administracijai dėl priedo už tarnybos stažą ir kompensacijos už nesuteiktas papildomas atostogas priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja E. M. Kauno apygardos administraciniam teismui pateikė skundą (b. l. 4), kuriuo prašė iš atsakovės Kalvarijos savivaldybės administracijos priteisti 7 118, 98 Lt nesumokėto priedo už tarybos stažą Lietuvos valstybei ir 573,79 Lt kompensacijos už nesuteiktas papildomas atostogas.

5Pareiškėja skunde nurodė, jog nuo 2005 m, vasario 2 d. iki 2007 m. lapkričio 5 d. dirbo Kalvarijos savivaldybės administracijos Centralizuotos vidaus audito tarnybos vedėja (pareigybės lygis A, kategorija 11). Pradėdama dirbti Juridinio personalo skyriaus vyriausiajai personalo specialistei pateikė visus reikalingus dokumentus: pasą, diplomą, gyvenimo aprašymą, darbo knygelę bei valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą. Paaiškino, kad įrašai darbo knygelėje ir valstybinio socialinio draudimo pažymėjime patvirtina , jog nuo 1992 m. kovo 10 d. iki 1993 m. balandžio 7 d. ji dirbo Marijampolės rajono valdybos Finansų skyriaus vyr. kontroliere-revizore, nuo 1993 m. spalio 11 d. iki 2003 m. kovo 14 d. VSDFV Marijampolės skyriaus vyresniosios ekonomistės ir vyriausios ekonomistės pareigose. Vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 42 straipsniu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtintomis Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklėmis (iki 2006 m. birželio 11 d. tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo tvarka) jos tarnybos Lietuvos valstybei stažas pradėjus dirbti Kalvarijos savivaldybės administracijoje buvo 9 metai 9 mėnesiai 18 dienų. Už šį stažą pagal Valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir 25 straipsnio 2 dalį, pareiškėjos manymu, jai turėjo būti mokamas 9%, o nuo 2007 m. balandžio 14 d. - 12 % priedas prie atlyginimo – iš viso 7 118,98 Lt už laikotarpį nuo 2005 m. vasario 2 d. iki 2007 m. lapkričio 5 d. ir suteikiamos papildomos atostogos pagal Valstybės tarnybos įstatymo 36 straipsnio 2 dalį – po 3 papildomas dienas 2005 – 2006 metais ir 6 papildomos atostogų dienos 2007 metais, tačiau atsakovas atsisakė mokėti priedą už stažą ir atsisakė sumokėti kompensaciją už papildomas atostogas.

6Pareiškėja pareiškė prašymą (b.l.89) atnaujinti senaties terminą kreiptis į teismą ir nurodė, jog apie jai skaičiuojamą tarnybos stažą sužinojo 2005 m. vasario 28 d., kai buvo supažindinta su Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A2-12 „Dėl Kalvarijos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų darbo stažo patvirtinimo", kuriame buvo nurodyta, kad jos tarnybos valstybei stažas yra 28 dienos. Keletą kartų kreipėsi žodžiu į vyriausiąją personalo specialistę, prašydama perskaičiuoti tarnybos stažą, tačiau minėta specialistę ją suklaidino, teigdama, jog darbas Marijampolės rajono valdybos Finansų skyriaus vyr. kontrolierės-revizorės pareigose ir VSDFV Marijampolės skyriaus vyr. ekonomistės pareigose pagal galiojančius teisės aktus neįskaitomas į valstybės tarnybą. Nebūdama profesionali teisininkė, neturėjo pagrindo abejoti personalo specialistės žiniomis, todėl tuo metu jokių reikalavimų nereiškė.

72007 m. lapkričio 6 d. pradėjus dirbti Marijampolės savivaldybės administracijoje, personalo tarnybos specialistė nustatė, kad jos tarnybos stažas Lietuvos valstybei 2007 m. lapkričio 6 d. buvo 12 metų 6 mėnesiai, 22 dienos, tada galutinai įsitikino, kad ankstesnėje darbovietėje stažas jai buvo skaičiuojamas neteisingai. 2007 m. lapkričio 22 d. raštu kreipėsi į Kalvarijos savivaldybės administraciją su prašymu paskaičiuoti ir išmokėti jai visą priklausiusį darbo užmokestį ir kompensaciją už nesuteiktas papildomas atostogų dienas. Atsakymą, kuriuo buvo atsisakyta išmokėti jai priklausančias išmokas už stažą ir papildomas atostogas, gavo tik 2008 m. vasario mėnesį. Ieškinio senaties terminas baigėsi 2008 m. vasario 28 d., tačiau kreiptis į teismą iki to laiko neturėjo objektyvių galimybių, nes tuo metu nebuvo gavusi visų tam reikalingų dokumentų.

8Atsakovė Kalvarijos savivaldybės administracija su skundu nesutiko, prašė taikyti skundo senaties terminą ir jį atmesti.

9Atsiliepime į skundą (b. l. 27-28) nurodė, jog pagal Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo tvarkos 8 punktą, valstybės tarnautojo tarnybos Lietuvos valstybei stažą skaičiuoja valstybės arba savivaldybės institucijos ar įstaigos, kurioje valstybės tarnautojas eina pareigas, padalinys arba asmuo, atsakingas už personalo tvarkymą. 2005 m. sausio 1 d. pareiškėja kartu su prašymu dėl dalyvavimo konkurse Kalvarijos savivaldybės administracijai pateikė pretendento anketą, gyvenimo aprašymą, taip pat paso, diplomo, socialinio draudimo pažymėjimo kopijas. Darbo knygelės nepateikė. Dokumentų, įrodančių tarnybos stažą Lietuvos valstybei, pareiškėja iki 2007 m. lapkričio 22 d. nepateikė, todėl pareiškėjos tarnybos stažas Lietuvos valstybei nebuvo skaičiuojamas. Teigė, kad pareiškėja, dirbdama Kalvarijos savivaldybės administracijos centralizuotos vidaus audito tarnybos vedėjos pareigose, žinojo apie jai skaičiuojamą tarnybos stažą ir jokių pretenzijų nereiškė. Tai patvirtina Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai, kuriais metų pradžioje yra tvirtinamas savivaldybės administracijos darbuotojų ir valstybės tarnautojų darbo stažas. Teigė, kad pareiškėja turėjo teisę apginti savo teisėtus interesus kreipdamasi į administracinį teismą įstatymo nustatytu terminu, tačiau šį terminą praleido.

10Teismo posėdyje atsakovas prašė taikyti ieškinio senaties terminą.

11II.

12Kauno apygardos administracinis teismas 2008 m. lapkričio 10 d. sprendimu pareiškėjos skundą atmetė.

13Teismas nustatė, jog pareiškėja nuo 2005 m. vasario 2 d. iki 2007 m. lapkričio 5 d. dirbo Kalvarijos savivaldybės administracijos Vidaus audito tarnybos vedėja (b. l. 11, 71). 2007 m. lapkričio 22 d. pareiškėja kreipėsi į Kalvarijos savivaldybės administraciją su prašymu išmokėti jai priklausančias išmokas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą (b. l. 20). 2008 m. vasario 7 d. Kalvarijos savivaldybės administracija atsisakė tenkinti pareiškėjos prašymą (b. l. 21).

14Teismas nustatė, jog įrašai E. M. darbo knygelėje ir valstybinio socialinio draudimo pažymėjime patvirtina, kad nuo 1992 m. kovo 10 d. iki 1993 m. balandžio 7 d. pareiškėja dirbo Marijampolės rajono valdybos Finansų skyriaus vyr. kontroliere - revizore, o nuo 1993 m. spalio 11 d. iki 2003 m. kovo 14 d. - VSDFV Marijampolės skyriaus vyresniąja ekonomiste ir vyriausiąja ekonomiste (b. l. 6, 8-10). Atsižvelgdamas į tai, teismas vertino, jog pareiškėjai pradėjus dirbti Kalvarijos savivaldybės administracijoje, vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsniu, 25 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 25 straipsnio 2 dalimi ir 42 straipsniu (2004 m. lapkričio 26 d. įstatymo redakcija, įsigaliojusi nuo 2005 m. sausio 1 d.), Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo tvarka, patvirtinta 2002 m. birželio 17 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 910, jai turėjo būti skaičiuojamas ir mokamas priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, įskaitant tą laikotarpį, kai pareiškėja dirbo valstybės tarnautojo darbą Marijampolės rajono valdyboje (nuo 1992 m. kovo 10 d. iki 1993 m. balandžio 7 d.) ir VSDFV Marijampolės skyriuje (nuo 1993 m. spalio 11 d. iki 2003 m. kovo 14 d.), tuo metu sudariusį 9 metus 9 mėnesius 18 dienų bei suteikiamos papildomos atostogos (Valstybės tarnybos įstatymo 36 straipsnio 2 dalis).

15Teismas pažymėjo, kad pagal Valstybės tarnybos įstatymo 5 straipsnį valstybės darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja šis Įstatymas. Lietuvos Respublikos darbo kodekso 27 straipsnio 2 dalyje nustatytas bendrasis trejų metų ieškinio senaties terminas taikytinas ir pareikštiems valstybės tarnautojų reikalavimams dėl išmokų, susijusių su darbo santykiais. Tokio termino taikymą šio pobūdžio valstybės tarnautojų reikalavimams patvirtina Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys administracinėse bylose Nr. AS11-56/2005 E. K. v. Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba; Nr. A5-826/2005 A. R. v. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija; Nr. A11-798/2005 V. Z. v. Ignalinos rinktinė, Vidaus reikalų ministerija).

16Teismas konstatavo, jog ieškinio senačiai taikomos Civilinio kodekso ir Civilinio proceso kodekso nuostatos (DK 27 str. 5d.). Ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (CK 1.127 str. 1 d.). Teismas nustatė, jog apie tai, kad valstybės tarnybos stažas skaičiuojamas neteisingai, pareiškėja sužinojo 2005 m. vasario 28 d., kai buvo supažindinta su Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.A2-12 „Dėl Kalvarijos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų darbo stažo patvirtinimo", kuriame buvo nurodyta, kad jos tarnybos valstybei stažas yra 28 dienos. Tai patvirtina pareiškėjos parašas įsakyme (b. l. 45), šios aplinkybės pareiškėja neginčijo ir teismo posėdžio metu (b. l.61), tačiau į teismą kreipėsi tik 2008 m. balandžio 7 d., t.y. praleidus trejų metų ieškinio senaties terminą, numatytą Darbo kodekso 27 straipsnio 2 dalyje.

17Spręsdamas pareiškėjos prašymą atnaujinti senaties terminą teismas pažymėjo, jog pareiškėja tuo metu, kai suprato apie savo teisių pažeidimą, turėjo aukštąjį ekonominį buhalterinį išsilavinimą bei šio darbo patirtį, tobulinosi vidaus audito sampratos ir teisinio reglamentavimo srityje (b. l. 31- 35), todėl jos nurodytos aplinkybės, kad ji buvo suklaidinta atsakovo darbuotojų nepripažino svarbia, konstatuodamas, jog pareiškėja turėjo pakankamai žinių ir patirties, kad galėtų kreiptis į teismą, be to, turėjo galimybę pasinaudoti ir kvalifikuoto teisininko pagalba.

18Teismas pasisakė, jog 2005 m. vasario 28 d. Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr.A2-12, kuriame buvo nurodyta, kad pareiškėjos tarnybos valstybei stažas yra 28 dienos ir buvo tas įrodymas, kuris suteikė teisę ginti pažeistą teisę teisme, todėl teismas nesutiko su pareiškėjos argumentu, jog įrodymų neturėjimas jai užkirto galimybę kreiptis į teismą. Be to, pažymėjo, kad įrodymų ieškojimas tiek administracinių teismų, tiek bendros kompetencijos teismų praktikoje nepripažįstamas svarbia priežastimi, dėl kurios būtų atnaujintas terminas kreiptis į teismą.

19Netenkinęs pareiškėjos prašymo atnaujinti ieškinio senaties terminą, teismas pareiškėjos skundą atmetė vadovaudamasis CK 1.126 straipsnio 2 dalimi ir CK 1.131 straipsnio 1 dalimi. Teismas nustatė, jog nėra duomenų, kad ieškinio senaties termino eiga būtų buvusi nutraukta ar sustabdyta (CK 1.129, 1.130 straipsniai). Pagal CK 1.131 straipsnį ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo, kai ginčo šalis ieškinio senatį reikalauja taikyti, yra savarankiškas pagrindas ieškinį atmesti. Atsakovas prašo taikyti ieškinio senatį, todėl ieškinio senaties termino pabaiga iki skundo padavimo sudaro pagrindą skundą atmesti.

20III.

21Pareiškėja E. M. (toliau – ir apeliantė) pateikė apeliacinį skundą (b. l. 106-108), kuriuo prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą, pripažinti ieškinio senaties termino praleidimo priežastis svarbiomis, atnaujinti ieškinio senaties terminą ir jos skundo reikalavimus patenkinti.

22Apeliacinį skundą grindžia iš esmės analogiškais motyvais, kuriuos buvo nurodžiusi bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme. Akcentuoja, kad apie savo teisių pažeidimą ji sužinojo 2007 m. lapkričio 6 d., kai pradėjo dirbti Marijampolės savivaldybės administracijoje. Atkreipia dėmesį į tai, kad į savo buvusį darbdavį ikiteismine tvarka kreipėsi nepraleidusi ieškinio senaties termino, tikėdamasi, kad jis gera valia sumokės jai priklausančius pinigus, tačiau šiam nesutikus to padaryti, kreipėsi į teismą.

23Atsakovė Kalvarijos savivaldybės administracija atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 114-115) prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

24Mano, kad apeliantės 2007 m. lapkričio 22 d. prašymo Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorei nagrinėjimas negali būti laikomas išankstiniu ginčo nagrinėju ne teismo tvarka, o tokio pobūdžio prašymo pateikimas negali sukelti tokių teisinių padarinių kaip ieškinio senaties termino nutraukimas.

25Teisėjų kolegija

konstatuoja:

26IV.

27Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.

28Nagrinėjamas ginčas kilęs dėl pareiškėjai neišmokėto priedo už tarnybos stažą Lietuvos valstybei už laikotarpį nuo 2005 m. vasario 8 d. iki 2007 m. lapkričio 5 d. bei kompensacijos už šiuo laikotarpiu nesuteiktas papildomas kasmetines atostogas priteisimo.

29Valstybės tarnybos įstatymas nenustato per kokį terminą valstybės tarnautojas gali kreiptis į teismą su reikalavimais dėl neišmokėto darbo užmokesčio ir kitų su tarnybos santykiais susijusių išmokų priteisimo, tačiau vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 5 straipsnyje nustatytu teisiniu reguliavimu, tokio pobūdžio reikalavimams pareikšti taikytinas Lietuvos Respublikos darbo kodekso 27 straipsnio 2 dalyje numatytas bendrasis trejų metų ieškininės senaties terminas.

30Pagal CK 1.126 straipsnio 1 dalies nuostatas, reikalavimą apginti pažeistą teisę teismas priima nagrinėti nepaisant to, kad ieškinio senaties terminas pasibaigęs. CK 1.126 straipsnio 2 dalis numato, kad ieškinio senatį teismas taiko tik tuo atveju, kai ginčo šalis reikalauja. Pareiškėja su skundu dėl neišmokėto priedo už tarnybos stažą Lietuvos valstybei už laikotarpį nuo 2005 m. vasario 8 d. iki 2007 m. lapkričio 5 d. bei kompensacijos už šiuo laikotarpiu nesuteiktas papildomas kasmetinių atostogų dienas priteisimo kreipėsi 2008 m. balandžio 7 d. Atsakovas prašė taikyti ieškinio senatį. Pagal Civilinio kodekso 1.127 straipsnio nuostatas ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. Teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą; jeigu prievolei įvykdyti yra nustatytas terminas, tai iš tokios prievolės atsirandančio reikalavimo ieškinio senaties terminas prasideda pasibaigus prievolės įvykdymo terminui. Pagal Civilinio kodekso 1.130 straipsnį ieškinio senaties terminą nutraukia ieškinio pareiškimas įstatymų nustatyta tvarka.

31Kadangi pareiškėja ginčą kelia dėl priedo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą už laikotarpį nuo 2005 m. vasario 8 d. iki 2007 m. lapkričio 5 d. bei kompensacijos už šiuo laikotarpiu nesuteiktas papildomas kasmetines atostogas priteisimo, nagrinėjamam ginčui yra aktualus šiuo laikotarpiu galiojęs teisinis reguliavimas.

32Pareiškėjos darbo Kalvarijos savivaldybės administracijoje galiojusio Valstybės tarnybos įstatymo (2004 m. liepos 13 d. įstatymo Nr.IX-2351 ir 2006 m. birželio 8 d. įstatymo Nr.X-464 redakcijos) 25 straipsnis numatė valstybės tarnautojams mokamus priedus, tarp jų – priedą už tarnybos Lietuvos valstybei stažą (VTĮ 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Šios įstatymo normos 2 dalis reglamentavo, kad valstybės tarnautojams priedą už tarnybos stažą sudaro 3 procentai pareiginės algos už kiekvienus trejus tarnybos Lietuvos valstybei metus. Šio priedo suma negali viršyti 30 procentų pareiginės algos.

33Aptariamo įstatymo 42 straipsnio 1 dalis nustatė, kad pagal šį Įstatymą tarnybos stažą sudaro Lietuvos valstybei ištarnautų nuo 1990 m. kovo 11 d. einant valstybės tarnautojo pareigas, įskaitant šio Įstatymo 4 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 5 dalies 1–4 punktuose nurodytas pareigas (išskyrus savivaldybės tarybos narius, kurie nebuvo meru ir mero pavaduotoju), metų skaičius. Tarnybos stažas skaičiuojamas nuo valstybės tarnautojo tarnybos (darbo) valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose pradžios arba nuo paskyrimo (išrinkimo) į pareigas valstybės tarnyboje šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka dienos. Tarnybos (darbo) ne vienu laikotarpiu einant valstybės tarnautojo pareigas valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose stažas sudedamas. Šioje įstatymo normoje įtvirtinta kokie laikotarpiai įskaitomi į tarnybos Lietuvos valstybei stažą. Taip pat nustatyta, kad atsižvelgiant į tarnybos stažą, nustatomas šio Įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto priedo dydis ir šio Įstatymo 36 straipsnio 2 dalyje nurodytų kasmetinių papildomų atostogų trukmė. Valstybės tarnybos įstatymo 42 straipsnio 2 dalimi tarnybos stažo skaičiavimo tvarką buvo pavesta nustatyti Vyriausybei. Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo tvarka, patvirtinta 2002 m. birželio 17 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 910. Šio nutarimo 8 punktas nustatė, kad valstybės tarnybos tarnautojo stažą skaičiuoja valstybės arba savivaldybės institucijos ar įstaigos, kurioje valstybės tarnautojas eina pareigas, padalinys arba asmuo, atsakingas už personalo tvarkymą.

34Pagal minėtą teisinį reguliavimą atsakovui kilo pareiga tęsti pareiškėjos turimo stažo Lietuvos valstybei skaičiavimą per visą pareiškėjos darbo Kalvarijos savivaldybės administracijoje laikotarpį, ir, atsižvelgiant į šį stažą, nustatyti šio Įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto priedo dydį ir šio Įstatymo 36 straipsnio 2 dalyje nurodytų kasmetinių papildomų atostogų trukmę.

35Kadangi pagal Valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio 2 dalies nuostatas valstybės tarnautojams priedą už tarnybos stažą sudaro 3 procentai pareiginės algos už kiekvienus trejus tarnybos Lietuvos valstybei metus, todėl šio priedo skaičiavimui yra reikšminga kada sueina pirmi treji (po to kiekvieni paskesni treji) tarnybos stažo Lietuvos valstybei metai pagal valstybės tarnybos įstatymo 42 straipsnyje nustatytas šio stažo skaičiavimo taisykles. Priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą valstybės tarnautojams turėtų būti mokamas nustatyta tvarka nuo kitos dienos, kai sueina pirmi treji tarnybos Lietuvos valstybei metai.

36Darbo užmokestis yra skaičiuojamas mėnesiui ir mokamas už praėjusį (atidirbtą) laiką. Priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą turi būti įskaitomas į kiekvieną mėnesį valstybės tarnautojui priskaičiuojamą ir išmokamą darbo užmokestį. Pagal bylos medžiagą pareiškėjai 2005 m. vasario 8 d. pradėjus dirbti Kalvarijos savivaldybės administracijoje jos stažas Lietuvos valstybei sudarė 9 metus 9 mėnesius ir 18 dienų. Vadinasi pareiškėjai nuo jos darbo Kalvarijos savivaldybės administracijoje pradžios turėjo būti mokamas 9? priedas iki sueis pagrindas jį perskaičiuoti atitinkamai padidėjus šiam stažui (VTĮ 25 straipsnio 2 dalis, 42 straipsnio 1 dalis). Kaip matyti iš Kalvarijos savivaldybės administracijos pažymų apie pareiškėjai priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį, priedas už tarnybos stažą Lietuvos valstybei pareiškėjai nebuvo mokėtas per visą jos darbo atsakovo institucijoje laikotarpį (b.l.13-15 l.). Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad pareiškėja apie tai, kad jai neskaičiuojamas ir nemokamas priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą sužinojo 2005 m. vasario 28 d. Atsižvelgiant į aplinkybę, jog šis priedas yra darbo užmokesčio sudedamoji dalis, laikytina, jog kiekvieną mėnesį (nuo 2005 m. kovo mėn. 1 d.) prasidėjo atskira ieškinio termino eiga pareiškėjai išsireikalauti iš atsakovo priedą už tarnybos stažą Lietuvos valstybei (neišmokėtą darbo užmokesčio dalį). Kiekvieną mėnesį negautas priedas prie tarnybos Lietuvos valstybei stažą sudarė pagrindą savarankiškam reikalavimui pareikšti ir dėl to kreiptis į teismą su skundu dėl pažeistos teisės. Taigi pareiškėja, 2008 m. balandžio 7 d. padavusi teismui skundą dėl priedo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą priteisimo už laikotarpį nuo 2005 m. vasario 8 d. iki 2007 m. lapkričio 5 d., praleido trejų metų ieškinio senaties terminą išsireikalauti priedą už tarnybos stažą tik už 2005 m. vasario - kovo mėnesius. Pirmosios instancijos teismas teisingai pažymėjo, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pripažįstama, jog valstybės tarnautojų reikalavimams dėl išmokų, susijusių su darbo santykiais Darbo kodekso 27 straipsnio 2 dalyje nustatytas bendrasis trejų metų ieškinio senaties terminas, tačiau nagrinėjamu atveju netinkamai sprendė dėl ieškinio senaties termino skaičiavimo. Atsakovui prašant taikyti ieškinio senatį pareiškėjos skundas dalyje dėl priedo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą priteisimo už 2005 m. vasario - kovo mėnesius negalėjo būti tenkinamas, tačiau taikyti ieškinio senaties terminą už 2005 m. balandžio - 2007 m. lapkričio 5 d. laikotarpį nėra pagrindo.

37Kadangi atsakovas nepagrįstai neskaičiavo ir nemokėjo pareiškėjai priedo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, pareiškėjos apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies. Pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikinamas pareiškėjos skundą patenkinant iš dalies ir priteisiant pareiškėjai iš atsakovo neišmokėtą priedą už tarnybos Lietuvos valstybei stažą už 2005 m. balandžio – 2008 m. lapkričio mėn. (iki 5 d.) laikotarpį – iš viso 6727,27 Lt (b.l.13-15,71).

38Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, kad nagrinėjamam ginčui neturi įtakos aplinkybė, jog pareiškėja neginčijo administracinių aktų, kuriais Kalvarijos savivaldybės administracija 2005-2007 metais jai skaičiavo tarnybos Lietuvos valstybei stažą. Teismų praktikoje pripažįstama, kad tais atvejais, kai valstybės tarnautojas kreipiasi į teismą su reikalavimu dėl atlyginimo už tarnybą bei kitų su tarnybos santykiais susijusių išmokų priteisimo, pakanka tokių aktų teisėtumo ir pagrįstumo vertinimo kaip pagrindo pareikštam piniginiam reikalavimui. Iš Kalvarijos savivaldybės administracijos 2005 m. vasario 28 d. įsakymo Nr.A2-12 ir 2006 m. kovo 2 d. įsakymo Nr.A2-13 matyti, kad atsakovas pareiškėjai, dirbusiai Centralizuotos audito tarnybos vedėja, tarnybos Lietuvos valstybei stažą skaičiavo ne didėjančia tvarka, kaip to reikalauja Valstybės tarnybos įstatymo 42 straipsnis, o tik jos tarnybos šioje institucijoje stažą. Pažeidus tarnybos Lietuvos valstybei skaičiavimo tvarką buvo pažeista pareiškėjos teisė gauti Valstybės tarnybos įstatymu numatytą priedą už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir papildomas kalendorines dienas atostogų.

39Valstybės tarnybos įstatymo 36 straipsnis nustatė, kad valstybės tarnautojui suteikiamos 28 kalendorinių dienų kasmetinės - minimalios atostogos (VTĮ 36 straipsnio 1 dalis). Valstybės tarnautojui, turinčiam didesnį kaip penkerių metų tarnybos stažą, už kiekvienų paskesnių trejų metų tarnybos stažą suteikiamos papildomos 3 kalendorinės dienos kasmetinių atostogų, tačiau bendra kasmetinių atostogų trukmė negali būti ilgesnė kaip 42 kalendorinės dienos (VTĮ 36 straipsnio 2 dalis). Byloje nustatyta, kad atsakovas ginčo laikotarpiu pareiškėjos atžvilgiu nevykdė Valstybės tarnybos įstatymo 36 straipsnio 2 reikalavimų dėl papildomų kalendorinių dienų atostogų suteikimo už tarnybos stažą. Pareiškėjai pradėjus dirbti Kalvarijos savivaldybės administracijoje jos tarnybos Lietuvos valstybei stažas viršijo 8 metus, todėl pagal Valstybės tarnybos įstatymo 36 straipsnio 2 dalies nuostatas pareiškėja jau pirmaisiais darbo atsakovo institucijoje metais pareiškėja turėjo teisę į papildomas kalendorines atostogų dienas.

40Iš bylos medžiagos matyti, kad 2005-2007 metais atsakovas pareiškėjai papildomų kalendorinių atostogų dienų nesuteikė. Pareiškėjos reikalavimui dėl kompensacijos už nepanaudotas atostogas priteisimo išspręsti turi būti surinkta daug naujų įrodymų (ABTĮ 141 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Pareiškėja atsakovo institucijoje 2005 ir 2007 metais dirbo nepilnus metus. Todėl papildomos atostogų dienos turėjo būti suteiktos proporcingai dirbtam laikui. Tuo tarpu pareiškėja prašo priteisti kompensaciją už papildomas atostogų dienas kaip dirbusi ištisus 2005, 2007 metus (b.l.71). Byloje nėra duomenų kada konkrečiai suėjo papildomų atostogų skaičiavimui (VTĮ 36 straipsnis) reikšminas 11 metų (5+3+3) tarnybos stažas, kuriam suėjus pareiškėja įgijo teisę į papildomas atostogų dienas. Pirmosios instancijos teismas nesurinko visų būtinų įrodymų pareiškėjos reikalavimui dėl kompensacijos už nepanaudotas atostogas išspręsti. Todėl šioje dalyje teismo sprendimas naikinamas perduodant bylą šioje dalyje pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

41Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

42pareiškėjos E. M. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

43Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 10 d. sprendimą panaikinti. Pareiškėjos skundą patenkinti iš dalies. Priteisti pareiškėjai iš atsakovo Kalvarijos savivaldybės administracijos 6727,27 Lt (šešis tūkstančius septynis šimtus dvidešimt septynis litus ir dvidešimt septynis centus) už tarnybos Lietuvos valstybei stažą.

44Bylą dalyje dėl kompensacijos už nepanaudotas atostogas priteisimo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

45Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja E. M. Kauno apygardos administraciniam teismui pateikė skundą... 5. Pareiškėja skunde nurodė, jog nuo 2005 m, vasario 2 d. iki 2007 m.... 6. Pareiškėja pareiškė prašymą (b.l.89) atnaujinti senaties terminą... 7. 2007 m. lapkričio 6 d. pradėjus dirbti Marijampolės savivaldybės... 8. Atsakovė Kalvarijos savivaldybės administracija su skundu nesutiko, prašė... 9. Atsiliepime į skundą (b. l. 27-28) nurodė, jog pagal Tarnybos Lietuvos... 10. Teismo posėdyje atsakovas prašė taikyti ieškinio senaties terminą.... 11. II.... 12. Kauno apygardos administracinis teismas 2008 m. lapkričio 10 d. sprendimu... 13. Teismas nustatė, jog pareiškėja nuo 2005 m. vasario 2 d. iki 2007 m.... 14. Teismas nustatė, jog įrašai E. M. darbo knygelėje ir valstybinio socialinio... 15. Teismas pažymėjo, kad pagal Valstybės tarnybos įstatymo 5 straipsnį... 16. Teismas konstatavo, jog ieškinio senačiai taikomos Civilinio kodekso ir... 17. Spręsdamas pareiškėjos prašymą atnaujinti senaties terminą teismas... 18. Teismas pasisakė, jog 2005 m. vasario 28 d. Kalvarijos savivaldybės... 19. Netenkinęs pareiškėjos prašymo atnaujinti ieškinio senaties terminą,... 20. III.... 21. Pareiškėja E. M. (toliau – ir apeliantė) pateikė apeliacinį... 22. Apeliacinį skundą grindžia iš esmės analogiškais motyvais, kuriuos buvo... 23. Atsakovė Kalvarijos savivaldybės administracija atsiliepimu į apeliacinį... 24. Mano, kad apeliantės 2007 m. lapkričio 22 d. prašymo Kalvarijos... 25. Teisėjų kolegija... 26. IV.... 27. Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.... 28. Nagrinėjamas ginčas kilęs dėl pareiškėjai neišmokėto priedo už... 29. Valstybės tarnybos įstatymas nenustato per kokį terminą valstybės... 30. Pagal CK 1.126 straipsnio 1 dalies nuostatas, reikalavimą apginti pažeistą... 31. Kadangi pareiškėja ginčą kelia dėl priedo už tarnybos Lietuvos valstybei... 32. Pareiškėjos darbo Kalvarijos savivaldybės administracijoje galiojusio... 33. Aptariamo įstatymo 42 straipsnio 1 dalis nustatė, kad pagal šį Įstatymą... 34. Pagal minėtą teisinį reguliavimą atsakovui kilo pareiga tęsti... 35. Kadangi pagal Valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio 2 dalies nuostatas... 36. Darbo užmokestis yra skaičiuojamas mėnesiui ir mokamas už praėjusį... 37. Kadangi atsakovas nepagrįstai neskaičiavo ir nemokėjo pareiškėjai priedo... 38. Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, kad nagrinėjamam ginčui neturi... 39. Valstybės tarnybos įstatymo 36 straipsnis nustatė, kad valstybės... 40. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2005-2007 metais atsakovas pareiškėjai... 41. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140... 42. pareiškėjos E. M. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.... 43. Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 10 d. sprendimą... 44. Bylą dalyje dėl kompensacijos už nepanaudotas atostogas priteisimo perduoti... 45. Nutartis neskundžiama....