Byla eAS-210-602/2019
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas), Veslavos Ruskan (pranešėja) ir Arūno Sutkevičiaus,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo M. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. sausio 23 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo M. R. skundą atsakovui valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialui (tretieji suinteresuoti asmenys valstybės įmonė Registrų centras ir Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“) dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas M. R. (toliau – ir pareiškėjas) Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė skundą, kuriuo prašė panaikinti valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo (toliau – ir Registrų centras) 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimą atlikti duomenų pakeitimo įregistravimą (toliau – ir Sprendimas) ir įpareigoti atsakovą pašalinti iš Juridinių asmenų registro duomenų bazės 2018 m. rugpjūčio 30 d. Registro centro atliktus įrašus 5.3.1, 14.4 ir 14.5 punktuose.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. sausio 4 d. priėmė nutartį, kuria pareiškėjui nustatė terminą (iki 2019 m. sausio 18 d.) skundo trūkumams pašalinti, t. y. jis turėjo patikslinti reikalavimą, tinkamai nurodyti bylos šalis, informuoti apie laiką, kada pareiškėjas sužinojo apie savo teisių pažeidimą ir nurodyti aplinkybes dėl pareiškėjo atstovės advokatės pateiktos informacijos apie gautą išrašą iš Registrų centro (2018 m. lapkričio 22 d.).

7Pareiškėjas 2019 m. sausio 18 d. teismui pateikė informaciją dėl skundo trūkumų šalinimo ir trečiuoju suinteresuotu asmeniu prašė įtraukti R. V. Pareiškėjas patikslino reikalavimą, prašydamas panaikinti Sprendimą ir įpareigoti Registrų centrą pašalinti iš Juridinių asmenų registro duomenų bazės 2018 m. rugpjūčio 30 d. Registrų cento 5.3.1 punkte atliktą įrašą ir, vadovaujantis Juridinių asmenų registro duomenų bazės įrašo punkte Nr. 14.12 įregistruotu dokumentu, atstatyti / atkurti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre 2018 m. liepos 4 d. įregistruoto Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ (toliau – ir asociacija Linava) M. R. Linava Prezidiumo narystę nuo 2018 m. vasario 8 d. duomenį. Taip pat pateikė paaiškinimus apie tai, kada pareiškėjas sužinojo apie savo teisių pažeidimą.

8II.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. sausio 23 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo skundą.

10Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad pareiškėjas pašalino teismo nustatytus skundo trūkumus, tačiau įvertinęs, ar pareiškėjas nepraleido termino skundui paduoti, teismas sprendė, jog pareiškėjas pasirinko netinkamą gynybos būdą. Teismas konstatavo, kad pareiškėjas praleido terminą skundui paduoti ir nenurodė jokių objektyvių aplinkybių, pateisinančių skundo padavimo termino praleidimą. Vėlesni pareiškėjo veiksmai nepatvirtino jo apdairaus ir rūpestingo elgesio, siekiant apskųsti Registrų centro įrašą. Tokių aplinkybių teismas nenustatė, o pareiškėjo nurodytos aplinkybės skunde ir jo paaiškinime buvo vertintos sprendžiant termino atnaujinimo klausimą. Įvertinęs šias aplinkybes, pirmosios instancijos teismas neatnaujino termino skundui paduoti. Teismas atsisakė priimti pareiškėjo reikalavimą panaikinti Registrų centro Sprendimą ir išvestinį reikalavimą įpareigoti Registrų centrą pašalinti iš Juridinių asmenų registro duomenų bazės 2018 m. rugpjūčio 30 d. Vilniaus filialo 5.3.1 punkte atliktą įrašą. Teismas sprendė, jog pareiškėjo suformuluotas papildomas reikalavimas, vadovaujantis Juridinių asmenų registro duomenų bazės įrašo punkte Nr. 14.12 įregistruotu dokumentu, atstatyti / atkurti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre 2018 m. liepos 4 d. įregistruoto asociacijos Linava M. R. Linava Prezidiumo narystę nuo 2018 m. vasario 8 d. duomenį, negalėjo būti reiškiamas teismui, kadangi priskirtinas ne teismo, o viešojo administravimo subjekto kompetencijai.

11III.

12Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. sausio 23 d. nutartį ir perduoti skundo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas, kuriame yra pakartojami skunde išdėstyti reikalavimai, grindžiamas šiais papildomais argumentais:

131.

14Pirmosios instancijos teismas klaidingai vertino ir interpretavo pareiškėjo pateiktus įrodymus. Nuo 2018 m. vasario 8 d. buvo panaikinta pareiškėjo narystė asociacijos Linava prezidiume, o apie panaikintus įgaliojimus pareiškėjas sužinojo iš savo atstovės advokatės Midos Vengeliauskaitės (toliau – ir atstovė), kuri 2018 m. rugpjūčio 22 d. supažindino pareiškėją su Juridinių asmenų registro išplėstiniu išrašu, kuriame buvo duomenys apie registro objektą Linava ir tik tuomet pareiškėjas sužinojo, kad buvo padaryti Juridinių asmenų registre pakeitimai ir pažeistos jo teisės. Terminas skundui paduoti turėjo būti skaičiuojamas nuo sužinojimo apie pažeidimus momento. Pareiškėjas skundą teismui teikė nepraleidęs skundo padavimo termino.

152.

16Pareiškėjo reikalavimas, vadovaujantis Juridinių asmenų registro duomenų bazės įrašo punkte Nr. 14.12 įregistruotu dokumentu, atstatyti / atkurti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre 2018 m. liepos 4 d. įregistruoto asociacijos Linava M. R. Linava Prezidiumo narystę nuo 2018 m. vasario 8 d. duomenį, gali būti nagrinėjamas teisme ir nepažeidžia Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnio 2 dalies 1 punkto.

17Trečiasis suinteresuotas asmuo asociacija Linava pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriame prašo palikti galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. sausio 23 d. nutartį, o pareiškėjo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

18Teisėjų kolegija

konstatuoja:

19IV.

20Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. sausio 23 d. nutarties, kuria pareiškėjo skundą atsisakyta priimti ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 1 ir 9 punktuose nustatytais pagrindais, teisėtumas ir pagrįstumas.

21Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnyje, ABTĮ 5 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta kiekvieno suinteresuoto subjekto teisė įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) praktikoje ne kartą akcentuota, jog minėtose nuostatose įtvirtinta asmens teisė kreiptis į teismą nėra absoliuti, ji priklauso nuo procesinio pobūdžio aplinkybių – nuo teisės kreiptis į teismą buvimo prielaidų (žr., pvz., LVAT 2015 m. balandžio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-185-822/2015 ir kt.).

22Skundo dėl viešojo administravimo subjektų priimtų administracinių aktų padavimo terminus reglamentuoja ABTĮ 29 straipsnio 1 dalis, kurioje nustatyta, kad, jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas, pareiškimas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo teisės akto paskelbimo arba individualaus teisės akto ar pranešimo apie veiksmą (atsisakymą atlikti veiksmus) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos. ABTĮ 30 straipsnyje nustatyta, kad pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo (prašymo, pareiškimo) padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties ir nėra aplinkybių, nurodytų šio įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 1–8 punktuose. Pagal ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 9 punktą, administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (prašymą, pareiškimą), jeigu skundas (prašymas, pareiškimas) paduotas praleidus nustatytą skundo (prašymo, pareiškimo) padavimo terminą ir šis terminas neatnaujinamas.

23Pirmosios instancijos teismas vertino, kad pareiškėjo nurodytos termino skundui dėl administracinių aktų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus paduoti praleidimo priežastys nėra objektyvios, sutrukdžiusios nustatytu terminu paduoti skundą, todėl prašymo netenkino ir atsisakė priimti skundą.

24Teisėjų kolegija akcentuoja, kad kartu su prašymu nebuvo pateikti įrodymai, kurie patvirtintų pareiškėjo nurodytas aplinkybes, jog pareiškėjas apie priimtą skundžiamą sprendimą sužinojo tik iš savo atstovės advokatės (2018 m. lapkričio 22 d.). Priešingai, pareiškėjas su skundu pateikė įrodymus, kurie akivaizdžiai patvirtina, kad pareiškėjas dėl pažeistos teisės kreipėsi į bendrosios kompetencijos teismą. Atsakovas nurodytas aplinkybes patvirtino pateikdamas dokumentus, iš kurių matyti, jog 2018 m. rugpjūčio 31 d. pareiškėjo atstovė Vilniaus apylinkės teismui pateikė ieškinį dėl juridinio asmens vienasmenio valdymo organo sprendimų panaikinimo, kurio 2 punkte nurodoma, jog ieškinys yra susijęs su sprendimo dėl prezidiumo nario įgaliojimų netekimo (ieškinį pasirašo pareiškėjo atstovė advokatė Mida Vengeliauskaitė) (I t., b. l. 123). 2018 m. rugsėjo 20 d. pareiškėjo atstovė Vilniaus apygardos teismui pateikė atskirąjį skundą, kuriame nurodė analogiškus reikalavimus kaip ir ieškinyje (I t., b. l. 152–156). Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad pareiškėjas vėliausiai 2018 m. rugpjūčio mėnesį žinojo apie asociacijos Linava 2018 m. rugpjūčio 22 d. posėdžio protokolą ir nutarimą dėl veiklos nutraukimo su pareiškėju. Šias aplinkybes patvirtina ir tai, kad pareiškėjas dalyvavo 2018 m. rugpjūčio 22 d. vykusiame asociacijos Linava susirinkime, o apie priimtus sprendimus 2018 m. rugpjūčio 20 d. pareiškėjui buvo siųstas pranešimas, kuriuo jis buvo informuojamas apie prezidiumo nario statuso pasibaigimą. Pažymėtina, kad visos minėtos aplinkybės nėra tiesiogiai susijusios su pareiškėjo ginčijamu administraciniu Sprendimu, bet su pagrindu, kuriuo remiantis, priimtas sprendimas (padarytas įrašas registre), tačiau pirmosios instancijos teismas teisingai akcentavo, kad pareiškėjui buvo žinomi minėti faktai ir atitinkamai pats pareiškėjas turėjo realią galimybę anksčiau domėtis registro įrašų turiniu, taigi ir nustatytu terminu apskųsti juos teismui.

25Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas skundo priėmimo klausimą, pagrįstai konstatavo, kad yra ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 9 punkte nustatytas atsisakymo priimti skundą pagrindas – skundas paduotas praleidus nustatytą skundo padavimo terminą ir šis terminas neatnaujinamas nepateikus konkrečių įrodymų, dėl kurių šis terminas turėtų būti atnaujintas.

26Teisėjų kolegija pažymi, jog svarbi priežastis, dėl kurios praleistas skundo padavimo terminas gali būti atnaujinamas, turi būti išskirtinė, nuo asmens valios nepriklausanti aplinkybė. LVAT savo jurisprudencijoje nuosekliai laikosi nuostatos, kad priežastimis, kurių pagrindu gali būti atnaujintas praleistas terminas skundui paduoti, laikytinos tik tos aplinkybės, kurios objektyviai trukdė asmeniui įstatymo nustatytu laikotarpiu kreiptis į teismą, t. y. nepriklausė nuo jo valios. LVAT praktikoje pažymima, jog, sprendžiant dėl termino atnaujinimo, teismo diskrecijai, atsižvelgiant į faktines konkrečios bylos aplinkybes, yra palikta spręsti, kokias priežastis pripažinti svarbiomis, kokias – nesvarbiomis (žr., pvz., LVAT 2012 m. balandžio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA858-36/2012; 2013 m. rugsėjo 4 d. nutartį administracinėje byloje AS552-642/2013).

27Taip pat teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad, sprendžiant praleisto skundo padavimo termino atnaujinimo klausimą, svarbu atsižvelgti, ar siekdamas apginti savo pažeistas teises asmuo paisė sąžiningumo, rūpestingumo ir atidumo reikalavimų, kartu įvertinant, ar asmens skundas buvo paduotas per protingą laiko tarpą nuo aplinkybių, kurios sukliudė jam laiku ir tinkamai jį paduoti, išnykimo (žr., pvz., LVAT 2013 m. birželio 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS502-499/2013).

Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nepriėmė nagrinėti pareiškėjo skunde suformuluoto papildomo reikalavimo atstatyti / atkurti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre 2018 m. liepos 4 d. įregistruoto asociacijos Linava M. R. Linava Prezidiumo narystę nuo 2018 m. vasario 8 d. duomenį. Teismas vadovavosi ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 1 punktu, pagal kurį skundą atsisakoma priimti, jeigu skundas nenagrinėtinas teismų šio įstatymo nustatyta tvarka. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai akcentavo, kad pareiškėjo reikalavimas yra adresuojamas labiau viešojo administravimo subjektui, o ne administraciniam teismui, ir yra priskirtas viešojo administravimo subjekto kompetencijai.

28Pastebėtina ir tai, kad pareiškėjo skundo reikalavimų pagrindu nurodomos aplinkybės bei teisės normos, patvirtinančios, kad pareiškėjas iš esmės nesutinka su dokumentais, kurių pagrindu atliekami įrašai juridinių asmenų registre bei akcentuoja nesutarimus tarp asociacijos Linava valdymo organų, kas negali būti administracinės bylos dalyku pagal ABTĮ 3 straipsnį, nes tai yra ginčas kilęs dėl privatinės teisės santykių. Pareiškėjas dėl pažeistos teisės kreipėsi į bendrosios kompetencijos teismą.

29Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

30Pareiškėjo M. R. atskirąjį skundą atmesti.

31Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. sausio 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

32Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo M. R.... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas M. R. (toliau – ir pareiškėjas) Vilniaus apygardos... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. sausio 4 d. priėmė... 7. Pareiškėjas 2019 m. sausio 18 d. teismui pateikė informaciją dėl skundo... 8. II.... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. sausio 23 d. nutartimi... 10. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad pareiškėjas pašalino teismo... 11. III.... 12. Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus... 13. 1.... 14. Pirmosios instancijos teismas klaidingai vertino ir interpretavo pareiškėjo... 15. 2.... 16. Pareiškėjo reikalavimas, vadovaujantis Juridinių asmenų registro duomenų... 17. Trečiasis suinteresuotas asmuo asociacija Linava pateikė atsiliepimą į... 18. Teisėjų kolegija... 19. IV.... 20. Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019... 21. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnyje, ABTĮ 5 straipsnio 1 dalyje... 22. Skundo dėl viešojo administravimo subjektų priimtų administracinių aktų... 23. Pirmosios instancijos teismas vertino, kad pareiškėjo nurodytos termino... 24. Teisėjų kolegija akcentuoja, kad kartu su prašymu nebuvo pateikti įrodymai,... 25. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas skundo priėmimo klausimą,... 26. Teisėjų kolegija pažymi, jog svarbi priežastis, dėl kurios praleistas... 27. Taip pat teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad, sprendžiant... 28. Pastebėtina ir tai, kad pareiškėjo skundo reikalavimų pagrindu nurodomos... 29. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 30. Pareiškėjo M. R. atskirąjį skundą atmesti.... 31. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. sausio 23 d. nutartį palikti... 32. Nutartis neskundžiama....