Byla N2-8413-841/2014
Dėl įvaikinimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Gražina Mataitienė, sekretoriaujant J. M., dalyvaujant pareiškėjams T. D. ir G. D., suinteresuotų asmenų Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovei Aldonai Laukienei, išvadą teikiančios institucijos atstovui Tomui Matučiui, uždarame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų T. D. ir G. D. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, Klaipėdos miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriui, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Klaipėdos apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namams, išvadą teikiančiai institucijai Skuodo rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl įvaikinimo ir

Nustatė

2Pareiškėjai pareiškimu prašė leisti T. D., a.k. ( - ) gim. 1973-12-06 Šiauliuose, ir G. D., a.k( - ) gim. 1973-02-13 Šiauliuose, gyvenantiems Šiaulių raj., įvaikinti A. K., a.k( - ) gim. 2013-04-07 Skuodo raj. sav., akto įrašo Nr. 44, sudarytas 2013-04-23 Skuodo rajono savivaldybės administracijos CMS; po įvaikinimo A. K. palikti Aurelijos vardą ir suteikti pavardę; teismo sprendimui įsiteisėjus, laikyti pareiškėjus T. D. ir G. D. tėvu ir motina pagal įstatymą; po įvaikinimo nustatyti tarp pareiškėjų ir A. K. tarpusavio asmenines ir turtines teises bei pareigas kaip giminaičiams pagal kilmę.

3Pareiškimas tenkintinas iš dalies.

4Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimų nustatyta, kad pareiškėjai T. D., a.k( - ) ir G. D., a.k( - ) yra sutuoktiniai, sveiki, neįrašyti į asmenų, turinčių priklausomybių ar psichikos ligų sąrašus (5-6, 18-26, 87-88 b.l.). Pareiškėjai nėra niekuo kaltinami ar įtariami, neturi galiojančių administracinių nuobaudų (26-29, 82-85 b.l.). T. D. ir G. D. yra deklaravę gyvenamąją vietą adresu Šiaulių r. sav., kur gyvena jiems nuosavybės teise priklausančiame name, dirba ir gauna nuolatines pajamas, turi ilgalaikių įsipareigojimų bankui (30-35, 48-51,86 b.l.).

5A. K., a.k( - ) gim. 2013-04-07, šiuo metu auga Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, ji nuo 2014-06-30 yra įrašyta į galimų įvaikinti vaikų apskaitą, turi kai kurių sveikatos sutrikimų, kurie yra nurodyti medicininiuose dokumentuose (7-11 b.l.). A. K. tėvams I. B. ir A. K. 2014-05-14 Skuodo rajono apylinkės teismo sprendimu yra neterminuotai apribota tėvų valdžia į jų nepilnametę dukrą A. K., kuriai nustatyta nuolatinė globa, vaiko globėju ir piniginių lėšų administratoriumi paskirti Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai (12-18 b.l.). Pareiškėjai yra susipažinę su informacija apie A. K. sveikatos būklę ir vystymąsi (46-47 b.l.)

6Tomo ir G. D. šeima 2013-12-23 yra įtraukta į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje sąrašą (36 b.l.). Pareiškėjai dalyvavo globėjų ir įtėvių rengimo programos GIMK įvadiniuose mokymuose, juos išklausė, ir yra pasirengę įvaikinti (37- 45 b.l.).

7Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos savo išvadose teigiamai įvertino pareiškėjų pasirengimą įvaikinti, nurodė, kad nėra Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų kliūčių įvaikinti šį vaiką, nes įvaikinimas geriausiai atitinka vaiko interesus augti šeimoje (66-70 b.l.). Suinteresuotas asmuo Klaipėdos apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai atsiliepime nurodė, kad suteikė galimiems įtėviams visą informaciją apie vaiko sveikatą, vystymąsi bei charakterį, palaiko pareiškėjų pareiškimą (72-73 b.l.). Skuodo rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė informaciją, kad A. K. turi du brolius, kuriuos augina jų tėvas, buvęs I. B. sutuoktinis, tačiau mergaitė toje šeimoje niekada neaugo, brolių ir sesers ryšys nėra susiformavęs, toje šeimoje mergaitė augti negalėtų, o biologiniai tėvai vaiku nesidomėjo ir nesiekė jo susigrąžinti, todėl šio vaiko įvaikinimui pritaria (80-81 b.l.).

8Priimdamas sprendimą, teismas atsižvelgia į Jungtinių tautų vaiko teisių konvencijos, kurią Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo1995 m., nuostatas, jog, imantis bet kokių vaiką liečiančių veiksmų, svarbiausia yra vaiko interesai (Konvencijos 3 str.). A. K. turės galimybę augti pilnavertėje šeimoje, pareiškę norą ją auginti pareiškėjai jaučiasi atsakingi už vaiką ir pasirengę vykdyti tėvų pareigas. Atsižvelgiant į jų charakteristikas, šeimoje sukurtas buities sąlygas ir vaiko teises saugančių tarnybų išvadas, pareiškimas tenkintinas, pareiškėjai pripažintini vaiko tėvais. LR CPK 487 str. nustatyta, kad patenkinus pareiškimą, teismo sprendimu įvaikintojai pripažįstami vaiko tėvais, o įvaikintieji-įvaikintojų vaikais, tai ir nustatytina teismo sprendimu.

9Tenkintinas pareiškėjų prašymas po įvaikinimo pakeisti vaiko pavardę, A. K. suteiktina Drapanauskaitės pavardė, paliktinas vardas- Aurelija. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.228 str. 1 d. numato, kad teismo sprendimu įvaikintam vaikui suteikiama įtėvių pavardė ir gali būti pakeičiamas vaiko vardas. Atsižvelgiant į pareiškėjų prašymą bei vaiko interesus, manytina, kad pavardės pakeitimas atitinka vaiko interesus, suteiks vaikui ir tėvams daugiau bendrumo ir psichologinio komforto, todėl vaikui suteiktina įtėvių pavardė, nepareiškus pageidavimo pakeisti vardą, paliktinas esamas vardas- Aurelija, įrašas vaiko gimimo liudijime keistinas, įrašant A. D. tėvais T. D. ir G. D..

10Netenkintini pareiškėjų reikalavimai sprendimui įsiteisėjus, laikyti pareiškėjus T. D. ir G. D. tėvu ir motina pagal įstatymą bei po įvaikinimo nustatyti tarp pareiškėjų ir A. K. tarpusavio asmenines ir turtines teises bei pareigas kaip giminaičiams pagal kilmę.

11Įvaikinimo teisines pasekmes Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse reglamentuoja 3.227 -3.228 straipsniai. 3.227 straipsnio 1 dalis nustato, kad įvaikinimu panaikinamos tėvų ir vaikų bei jų giminaičių pagal kilmę tarpusavio asmeninės ir turtinės teisės bei pareigos ir sukuriamos įtėviams bei jų giminaičiams ir įvaikiams bei jų palikuonims tarpusavio asmeninės ir turtinės teisės bei pareigos kaip giminaičiams pagal kilmę. 3.227 straipsnio 2 dalis nustato, kad įvaikintojai laikomi vaiko tėvais pagal įstatymą nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo, išskyrus šio kodekso 3.222 straipsnio 4 dalyje numatytą išimtį (išimtis numato, kad įvaikintojai laikomi vaiko tėvais pagal įstatymą nuo teismo nutarties perkelti vaiką į šeimą įsiteisėjimo, kai vaikas buvo teismo nutartimi perkeltas į šeimą iki įvaikinimo).

12Pareiškėjams išaiškintina, kad šios įstatyme (LR CK 3.227 str., 3.228 str.) nustatytos teisinės pasekmės atsiranda įsiteisėjus teismo sprendimui dėl įvaikinimo ir jų atskirai teismo sprendimu nustatyti nereikia.

13Pareiškėjai teismo posėdyje pareiškė prašymą vaiko interesais leisti teismo sprendimą vykdyti skubiai, nurodė, kad siekia kuo greičiau suteikti vaikui geresnes gyvenimo sąlygas, tarp pareiškėjų ir vaiko yra susiformavęs artimas ryšys, vaiką Klaipėdoje gali lankyti tik savaitgaliais, galėtų nedelsiant pradėti juo rūpintis kaip tėvai, nelaukti teismo sprendimo įsiteisėjimo, yra tam pasirengę. Byloje dalyvaujantys suinteresuotų asmenų atstovai šį prašymą palaikė.

14Prašymas tenkintinas. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 283 straipsnis suteikia teismui teisę leisti skubiai vykdyti sprendimą ar jo dalį, kai dėl ypatingų aplinkybių delsimas įvykdyti sprendimą gali padaryti išieškotojui didelę žalą arba iš viso gali pasidaryti negalima ar labai sunku sprendimą įvykdyti. Šioje byloje nėra įstatyme numatytų būtinų skubaus sprendimo vykdymo aplinkybių. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.3. straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šeimos santykių reglamentavimas Lietuvos Respublikoje yra grindžiamas prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo, vaikų auklėjimo šeimoje principais. Ši teisės norma reiškia, kad teismas, priimdamas sprendimą, visų pirma turi tai įvertinti vaiko teisių ir interesų atžvilgiu, t.y. prioritetiškai į juos atsižvelgti. Bylos nagrinėjimo teisme metu nustatyta, kad pareiškėjai yra apsisprendę ir pasirengę įvaikinti konkretų vaiką- A. K., tarp būsimų įtėvių ir vaiko jau yra susiformavęs emocinis ryšys, bylos nagrinėjimo metu nebuvo gauta duomenų apie kitus asmenis, norinčius įvaikinti šį vaiką, suinteresuotų asmenų atstovai pritarė pareiškėjų prašymui leisti sprendimą vykdyti skubiai. Vadovaujantis tuo, kad tai atitinka vaiko A. K. interesą augti šeimoje, visą teismo sprendimą leistina vykdyti skubiai.

15Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei iš pareiškėjų nepriteistinos, nes neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos.

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 3.209-3.211 straipsniais, 3.214 straipsniu, 3.216-3.217 straipsniais, 3.220-3.221 straipsniais, 3.227-3.228 straipsniais, Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263- 265 straipsniais, 270 straipsniu, 484 straipsniu, 487 straipsniu,

Nutarė

17Pareiškimą patenkinti iš dalies.

18Leisti T. D., a.k( - ) gim. 1973-12-06 Šiauliuose, ir G. D., a.k( - ) gim. 1973-02-13 Šiauliuose, gyvenantiems Šiaulių raj., įvaikinti A. K., a.k( - ) gim. 2013-04-07 Skuodo raj. sav., akto įrašo Nr. 44, sudarytas 2013-04-23 Skuodo rajono savivaldybės administracijos CMS.

19Pripažinti T. D., a.k( - ) gim. 1973-12-06 Šiauliuose, ir G. D., a.k( - ) gim. 1973-02-13 Šiauliuose, gyvenančius Šiaulių raj., vaiko A. K., a.k( - ) gim. 2013-04-07 Skuodo raj. sav., akto įrašo Nr. 44, sudarytas 2013-04-23 Skuodo rajono savivaldybės administracijos CMS tėvais. Pripažinti A. K. T. D. ir G. D. vaiku.

20Pakeisti A. K. pavardę. A. K. suteikti pavardę, palikti vardą Aurelija.

21Kitoje dalyje pareiškimą atmesti.

22Visą teismo sprendimą leisti vykdyti skubiai

23Teismo sprendimą nedelsiant išsiųsti Skuodo rajono savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriui naujam gimimo liudijimui išduoti.

24Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Gražina Mataitienė, sekretoriaujant J.... 2. Pareiškėjai pareiškimu prašė leisti T. D., a.k. ( - ) gim. 1973-12-06... 3. Pareiškimas tenkintinas iš dalies.... 4. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, byloje dalyvaujančių asmenų... 5. A. K., a.k( - ) gim. 2013-04-07, šiuo metu auga Klaipėdos sutrikusio... 6. Tomo ir G. D. šeima 2013-12-23 yra įtraukta į Norinčių įvaikinti Lietuvos... 7. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius,... 8. Priimdamas sprendimą, teismas atsižvelgia į Jungtinių tautų vaiko teisių... 9. Tenkintinas pareiškėjų prašymas po įvaikinimo pakeisti vaiko pavardę, A.... 10. Netenkintini pareiškėjų reikalavimai sprendimui įsiteisėjus, laikyti... 11. Įvaikinimo teisines pasekmes Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse... 12. Pareiškėjams išaiškintina, kad šios įstatyme (LR CK 3.227 str., 3.228... 13. Pareiškėjai teismo posėdyje pareiškė prašymą vaiko interesais leisti... 14. Prašymas tenkintinas. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 283... 15. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei iš pareiškėjų... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 3.209-3.211... 17. Pareiškimą patenkinti iš dalies.... 18. Leisti T. D., a.k( - ) gim. 1973-12-06 Šiauliuose, ir G. D., a.k( - ) gim.... 19. Pripažinti T. D., a.k( - ) gim. 1973-12-06 Šiauliuose, ir G. D., a.k( - )... 20. Pakeisti A. K. pavardę. A. K. suteikti pavardę, palikti vardą Aurelija.... 21. Kitoje dalyje pareiškimą atmesti.... 22. Visą teismo sprendimą leisti vykdyti skubiai... 23. Teismo sprendimą nedelsiant išsiųsti Skuodo rajono savivaldybės... 24. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių...