Byla A-143-2214-06

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), Birutės Janavičiūtės (kolegijos pirmininkė) ir Edvardo Sinkevičiaus, sekretoriaujant Dinai Jerusalimskienei, dalyvaujant trečiojo suinteresuoto asmens J. K. atstovei advokatei Evai Jankovskai, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Karolinos turas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. gegužės 9 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Karolinos turas“ skundą atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, Palangos miesto savivaldybės administracijai, J. K. dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė ,,Karolinos turas“ (toliau – pareiškėjas, UAB ,,Karolinos turas“, apeliantas) skundu (b. l. 3 – 4) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas įpareigoti atsakovą Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – atsakovas, Nacionalinė žemės tarnyba) išnagrinėti jo skundą dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. (4.1)-A1-839 ir priimti sprendimą dėl jame pareikštų reikalavimų.

5Pareiškėjas nurodė, kad naudodamasis išankstine ginčo nagrinėjimo ne teismo tvarka kreipėsi į atsakovą, prašydamas patikrinti, ar Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr. (4.1)-A1-839 bei prie jo pridėtas planas atitinka teisės aktų reikalavimus, ir pripažinti įsakymą bei planą neteisėtais. Teigė, kad Nacionalinės žemės tarnybos 2006 m. sausio 17 d. raštas Nr. 3B-(7.5)-V-6-43 „Dėl prašymo išnagrinėjimo“ vertintinas kaip informacinio pobūdžio dokumentas, bet ne ikiteisminės ginčo institucijos sprendimas. Šiame rašte atsakovas nurodė, jog neprivalo tikrinti savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir negali vertinti bei panaikinti paminėto įsakymo. Pareiškėjo nuomone, atsakovo atsisakymas nagrinėti skundą ikiteismine ginčo tvarka yra neteisėtas, prieštaraujantis Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 daliai, Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 25 straipsniui bei Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2005 m. spalio 24 d. nutarčiai. Be to, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2003 m. birželio 23 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A8-406/2003 nurodė, kad ginčams, atsiradusiems iki sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimo, yra nustatyta išankstinė (ikiteisminė) nagrinėjimo tvarka. Pagal Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalį, išankstine (ikiteismine) tvarka skundus nagrinėja apskričių viršininkai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija – Nacionalinė žemės tarnyba.

6Atsakovas atsiliepimu į skundą (b. l. 43 – 46) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

7Atsakovas nurodė, kad pagal teisės aktuose numatytas teises ir pareigas jo kompetencijai nepriskirta nagrinėti bei vertinti nepavaldžios institucijos – Palangos miesto savivaldybės – veiksmų viešojo administravimo srityje, t. y. vertinti bei panaikinti Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. rugsėjo 20 d. įsakymą Nr. (4.1)-A1-839 ir priimti sprendimus, kurie galėtų turėti įtakos apskričių viršininkų, savivaldybių merų ar savivaldybių administracijų direktorių sprendimams.

8Trečiasis suinteresuotas asmuo J. K. atsiliepimu į skundą (b. l. 35 – 37) prašė skundą atmesti.

9J. K. nurodė, kad skundas pateiktas nesilaikant nustatytos apskundimo tvarkos ir terminų, skunde nurodytas netinkamas pagrindas bei dalykas, jis pareikštas netinkamam atsakovui.

10II.

11Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. gegužės 9 d. sprendimu

12(b. l. 127 – 129) pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

13Teismas, įvertinęs bylos faktines aplinkybes, vadovaudamasis ABTĮ 22 straipsnio 3,

144 dalimis, Žemės reformos įstatymo (2002 m. lapkričio 5 d. įstatymo Nr. IX-1170 redakcija, įsigaliojusi nuo 2003 m. vasario 24 d.) 18 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1057 ,,Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų“ 6 punktu (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1347 redakcija), konstatavo, kad atsakovas, nagrinėdamas pareiškėjo skundą, vadovavosi tuo metu galiojusiais teisės aktais, nustačiusiais šios institucijos kompetenciją atkuriant nuosavybės teises. Teismas nurodė, kad Nacionalinei žemės tarnybai 2003 m. sausio 3 d. pateiktame skunde pareiškėjas prašė patikrinti, ar Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr. (4.1)-A1-839 bei prie jo pridėtas planas atitinka teisės aktų reikalavimus, ar nepažeidžia UAB „Karolinos turas“ teisių, ir pripažinti neteisėtais šį įsakymą bei prie jo pridėtą planą. Teismas atkreipė dėmesį, kad paminėtame skunde keliami reikalavimai tiesiogiai

15susiję su Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. vasario 4 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. A8-321/2005. Nacionalinė žemės tarnyba 2006 m. sausio 17 d. rašte

16Nr. 3B-(7.5)-V-6-43 „Dėl prašymo išnagrinėjimo“ pažymėjo, kad, vadovaujantis minėto teismo sprendimu, Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2005 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. (4.1)-A1-839 „Dėl informacijos apie laisvą (neužstatytą) žemę“ priskyrė žemę laisvai (neužstatytai), t. y. įvykdė teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje suformuluotą įpareigojimą. Nacionalinė žemės tarnyba nėra įgaliota revizuoti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimo, kuris yra įsiteisėjęs ir kasacine tvarka neskundžiamas (ABTĮ 145 str.). Teismo nuomone, išsamiai išnagrinėtas ir antrasis UAB „Karolinos turas“ prašymas. Kadangi pagal Konstituciją (120 str. 2 d.), Europos vietos savivaldos chartiją (3,

174 str.) ir Vietos savivaldos įstatymo (38 str. 2 d.) nuostatas savivaldybės nėra pavaldžios valstybės institucijoms, Nacionalinė žemės tarnyba pagrįstai nurodė, kad jos kompetencijai nepriskirta teisė priimti sprendimus, kurie galėtų daryti įtaką apskričių viršininkų, savivaldybių merų ar savivaldybių administracijų direktorių sprendimams, taip pat sukurti, pakeisti ar panaikinti asmenų, pretenduojančių atkurti nuosavybės teises į žemę, teises ir pareigas. Teismas padarė išvadą, kad atsakovas, atsakydamas į pareiškėjo skundą, visapusiškai, išsamiai ir objektyviai jį išnagrinėjo, t. y. atsakė į visus UAB „Karolinos turas“ skunde prašomus ištirti klausimus – išnagrinėjo skundą ikiteismine ginčo tvarka. Teismas nurodė, kadangi ginčas kilo dėl Nacionalinės žemės tarnybos 2006 m. sausio 17 d. atsakymo turinio išsamumo, taikytinas ne 20 dienų (ABTĮ 32 str. 1 d.), o bendras kreipimosi į administracinius teismus terminas, t. y. 1 mėnuo (ABTĮ 33 str. 1 d.). Teismas pabrėžė, kad Nacionalinės žemės tarnybos priimami sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio, t. y. nėra privalomi.

18III.

19Pareiškėjas apeliaciniu skundu (b. l. 134 – 135) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. gegužės 9 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – patenkinti skundą. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

201. Aukščiau paminėtu Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimu Palangos miesto savivaldybė buvo įpareigota pažymėti J. ir S. K. iki nacionalizacijos ( - ) turėtos žemės dalį, patenkančią į žemės sklypo ( - ) ribas, pažymint ją kaip laisvą (neužstatytą), išskyrus žemės dalį, būtiną eksploatuoti motelio pastatus ir šiems pastatams aptarnauti reikalingus inžinerinės infrastruktūros tinklus. Tačiau Palangos miesto savivaldybė pažymėjo plane didžiąją dalį 3,9998 ha sklypo, kuris išnuomotas UAB „Karolinos turas“ pagal 1995 m. vasario 6 d. nuomos sutartį, su sklype esančiomis bendrovės komunikacijomis, statomų motelių pamatais, transformatorinėmis ir kitais statiniais bei inžineriniais įrenginiais ir tinklais (vandentiekio, fekalinės kanalizacijos, dujofikavimo, elektros). Atsakovui pateikė įrodymus dėl sklypo užstatymo. Bet šis jų nevertino ir dėl jų nepasisakė, neapklausė šalių, nenuvyko ir neapžiūrėjo sklypo vietoje. Todėl atsakovas praktiškai skundo neišnagrinėjo.

212. Ikiteisminis administracinis procesas ir teisminis administracinis procesas yra dvi autonominės gynybos sistemos, kurias asmuo kartais gali pasirinkti (ABTĮ 22 str. 4 d.), o kartais – ikiteisminė tvarka yra privaloma (ABTĮ 22 str. 3 d., 25 str.). Šioje byloje ikiteisminė

22ginčo tvarka yra privaloma (Žemės reformos įstatymo 18 str. 2 d., Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2005 m. spalio 24 d. nutartis, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2003 m. birželio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A8-406/2003).

233. Teismas neišsiaiškino, ar yra nustatytos tam tikros taisyklės, numatančios ginčų nagrinėjimą Nacionalinėje žemės tarnyboje, ar šių taisyklių buvo laikytasi.

244. Tinkamas ir išsamus atsakovo ginčo išsprendimas galbūt nesukeltų tolesnio šalių bylinėjimosi arba bent jau palengvintų teismo darbą nagrinėjant ginčą teisme.

25Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 145 – 149) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. gegužės 9 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

26Atsakovas nurodo, kad teismo sprendimas yra motyvuotas ir atitinka galiojančius teisės aktus. Teismas tinkamai pritaikė ir išaiškino nuosavybės teisių atkūrimą reglamentuojančias teisės normas.

27Trečiasis suinteresuotas asmuo J. K. atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 140 – 143) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. gegužės 9 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentai:

281. Pareiškėjo argumentai, kad teismo sprendimas prieštarauja administracinės teisės doktrinai, ABTĮ bei aprobuotai Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikai, yra teisiškai nepagrįsti.

292. 2006 m. sausio 17 d. sprendime atsakovas, išnagrinėjęs pareiškėjo skundą, aiškiai išdėstė savo poziciją skunde keliamais klausimais, todėl nėra atsakovo neveikimo.

303. Teismas tinkamai atskleidė atsakovo kaip ikiteisminės ginčo nagrinėjimo institucijos ypatumą. Pareiškėjas nenurodė konkrečios teisės normos, įgalinančios atsakovą priimti privalomą sprendimą ir panaikinti savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą.

314. Pareiškėjo abejonės dėl atsakovo turimos informacijos pakankamumo neįrodytos.

325. Pareiškėjas yra praleidęs kreipimosi į teismą terminą ir elgiasi nesąžiningai.

336. Pareiškėjas neįrodinėjo, kad atsakovas, nagrinėdamas skundą, nesilaikė specialių taisyklių.

347. Pareiškėjas nesąžiningai klaidina teismą dėl tariamo savo teisių pažeidimo ir kvestionuoja įsiteisėjusiu teismo sprendimu jau išspręstą ginčą.

35Teisėjų kolegija

konstatuoja:

36IV.

37Administracinė byla nutrauktina.

38Byloje nėra ginčijama, kad pareiškėjo nurodyta atsakovu Nacionalinė žemės tarnyba šioje teisinėje situacijoje atlieka išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos funkciją. Šiuo klausimu pirmosios instancijos teismas teisingai išaiškino ir pritaikė Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalį bei ABTĮ 22 straipsnio 3 dalį. Todėl konstatuotina, kad nagrinėjamoje administracinėje byloje pareiškėjas skundžia išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos veiksmą, pareiškėjo įvardintą administraciniu sprendimu.

39Kolegija pažymi, kad, pagal aukščiau nurodytu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057 patvirtintos Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 122 ir 123 punktus bei Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalį, Nacionalinė žemės tarnyba yra speciali tokio pobūdžio ginčams nagrinėti skirta išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija. Šiai bylai aktualiu aspektu jokių viešojo administravimo funkcijų ši tarnyba neatlieka ir dėl to ABTĮ taikymo prasme negali būti laikoma viešojo administravimo subjektu (ABTĮ 2 str. 1, 4 d.). Pagal ABTĮ 2 straipsnio 17 dalyje pateiktą administracinių ginčų sąvokos išaiškinimą, administracinio ginčo apibūdinimo esminis kriterijus yra tai, kad yra asmens konfliktas su viešojo administravimo subjektu (arba konfliktas tarp nepavaldžių vienas kitam viešojo administravimo subjektų). Todėl konstatuotina, kad ABTĮ taikymo požiūriu Nacionalinė žemės tarnyba negali būti laikoma administracinės bylos šalimi (atsakovu).

40Kolegija taip pat pažymi, kad pareiškėjo paduotame (pirmosios instancijos teismui) skunde reikalavimas suformuluotas pakankamai aiškiai ir yra adresuotas tik Nacionalinei žemės tarnybai. Iš šio skundo negalima nustatyti tikrojo ginčo (tarp pareiškėjo ir Palangos miesto savivaldybės administracijos) dalyko bei pagrindo, todėl negalima daryti išvados, kad pirmosios instancijos teismas turėjo pakankamą pagrindą taikyti šioje byloje netinkamos šalies (atsakovo) pakeitimo taisykles, nustatytas ABTĮ 37 straipsnio 4 dalyje ir 54 straipsnyje.

41Taigi konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai bylą. Todėl teismo priimtas sprendimas yra naikintinas, o byla nutrauktina (ABTĮ 101 str. 1 p., 140 str. 1 d. 5 p.).

42Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 5 punktu ir 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

44Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. gegužės 9 d. sprendimą panaikinti, o bylą nutraukti.

45Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė ,,Karolinos turas“ (toliau –... 5. Pareiškėjas nurodė, kad naudodamasis išankstine ginčo nagrinėjimo ne... 6. Atsakovas atsiliepimu į skundą (b. l. 43 – 46) prašė skundą atmesti kaip... 7. Atsakovas nurodė, kad pagal teisės aktuose numatytas teises ir pareigas jo... 8. Trečiasis suinteresuotas asmuo J. K. atsiliepimu į skundą (b. l. 35 – 37)... 9. J. K. nurodė, kad skundas pateiktas nesilaikant nustatytos apskundimo tvarkos... 10. II.... 11. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. gegužės 9 d. sprendimu... 12. (b. l. 127 – 129) pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.... 13. Teismas, įvertinęs bylos faktines aplinkybes, vadovaudamasis ABTĮ 22... 14. 4 dalimis, Žemės reformos įstatymo (2002 m. lapkričio 5 d. įstatymo Nr.... 15. susiję su Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. vasario 4 d.... 16. Nr. 3B-(7.5)-V-6-43 „Dėl prašymo išnagrinėjimo“ pažymėjo, kad,... 17. 4 str.) ir Vietos savivaldos įstatymo (38 str. 2 d.) nuostatas savivaldybės... 18. III.... 19. Pareiškėjas apeliaciniu skundu (b. l. 134 – 135) prašo panaikinti Vilniaus... 20. 1. Aukščiau paminėtu Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimu... 21. 2. Ikiteisminis administracinis procesas ir teisminis administracinis procesas... 22. ginčo tvarka yra privaloma (Žemės reformos įstatymo 18 str. 2 d.,... 23. 3. Teismas neišsiaiškino, ar yra nustatytos tam tikros taisyklės,... 24. 4. Tinkamas ir išsamus atsakovo ginčo išsprendimas galbūt nesukeltų... 25. Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 145 – 149) prašo... 26. Atsakovas nurodo, kad teismo sprendimas yra motyvuotas ir atitinka... 27. Trečiasis suinteresuotas asmuo J. K. atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l.... 28. 1. Pareiškėjo argumentai, kad teismo sprendimas prieštarauja... 29. 2. 2006 m. sausio 17 d. sprendime atsakovas, išnagrinėjęs pareiškėjo... 30. 3. Teismas tinkamai atskleidė atsakovo kaip ikiteisminės ginčo nagrinėjimo... 31. 4. Pareiškėjo abejonės dėl atsakovo turimos informacijos pakankamumo... 32. 5. Pareiškėjas yra praleidęs kreipimosi į teismą terminą ir elgiasi... 33. 6. Pareiškėjas neįrodinėjo, kad atsakovas, nagrinėdamas skundą,... 34. 7. Pareiškėjas nesąžiningai klaidina teismą dėl tariamo savo teisių... 35. Teisėjų kolegija... 36. IV.... 37. Administracinė byla nutrauktina.... 38. Byloje nėra ginčijama, kad pareiškėjo nurodyta atsakovu Nacionalinė... 39. Kolegija pažymi, kad, pagal aukščiau nurodytu Lietuvos Respublikos... 40. Kolegija taip pat pažymi, kad pareiškėjo paduotame (pirmosios instancijos... 41. Taigi konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo... 42. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 44. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. gegužės 9 d. sprendimą... 45. Nutartis neskundžiama....