Byla I-475-413/2009

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, sekretoriaujant Dianai Stimbirytei, dalyvaujant pareiškėjos atstovei Živilei Kalesinskienei, trečiajam suinteresuotam asmeniui D. L. , viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos Kalvarijos savivaldybės administracijos prašymą atsakovei Kalvarijos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų profesinei sąjungai, trečiajam suinteresuotam asmeniui D. L. dėl atsisakymo duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą,

Nustatė

3pareiškėja Kalvarijos savivaldybės administracija kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti atsakovės Kalvarijos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos (toliau - ir Profesinės sąjungos) sprendimą dėl atsisakymo duoti išankstinį sutikimą skirti pareiškėjos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjai D. L. tarnybinę nuobaudą - papeikimą.

4Pareiškėjos atstovė nurodė, kad atlikus tarnybinio nusižengimo tyrimą dėl Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos D. L. tarnybinio nusižengimo (nebuvimo 2008 m. gruodžio 9 d. tarnyboje be pateisinamos priežasties), pasiūlyta jai skirti tarnybinę nuobaudą - papeikimą. Kadangi pareiškėja yra profesinės sąjungos narė, Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorė 2009 m. sausio 7 d. raštu Nr. IS-33-(4.10-01) kreipėsi į Profesinę sąjungą, prašydama duoti išankstinį sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą. Atsakovė 2009 m. vasario 2 d. raštu Nr. 51 informavo, kad tokį sutikimą atsisako duoti. Teigia, kad Profesinės sąjungos renkamo organo atsisakymas yra nepagrįstas, kadangi tarnybinės nuobaudos skyrimas D. L. sietinas su tarnybinės drausmės pažeidimu ir nėra susijęs su jos veikla profesinėje sąjungoje.

5Tretysis suinteresuotas asmuo prašė skundą atmesti ir nurodė, kad 2008 m. gruodžio 9 d. darbe nebuvo dėl sveikatos būklės, apie ką informavo ir savo pavaduotoją E. S. .

6

7Prašymas tenkinamas.

8Byloje esančia medžiaga nustatyta, jog Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorė 2008 m. gruodžio 11 d. gavo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotojos E. S. 2008 m. gruodžio 11 d. raštą Nr. VI-427, kuriame pastaroji nurodė, kad 2008 m. gruodžio 9 d. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja D. L. nebuvo darbe. Administracijos direktorė 2008 m. spalio 11 d. rezoliucija pavedė Juridinio personalo skyriaus vyr. specialistei ištirti tarnybinį nusižengimą. Atlikus tarnybinio nusižengimo tyrimą nustatyta, kad Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja D. L. 2008 m. gruodžio 9 d. nebuvo tarnyboje be pateisinamos priežasties ir tokiu būdu pažeidė Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 5 punkto bei Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklių 3.3 punkto reikalavimus ta apimtimi, kuria tarnybos laiką naudojo ne tarnybos tikslams. Tarnybinio nusižengimo tyrimo komisija pasiūlė skirti Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjai D. L. tarnybinę nuobaudą - papeikimą (b.l. 11-12).

9Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorė, vykdydama kolektyvinės sutarties nuostatas, 2009 m. sausio 7 d. raštu Nr. IS-33-(4.10-01) „Dėl pasiūlymo teikimo" kreipėsi į Kalvarijos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų profesinę sąjungą, prašydama duoti išankstinį sutikimą skirti D. L. tarnybinę nuobaudą - papeikimą. Kalvarijų savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų profesinė sąjunga 2009 m. sausio 12 d. raštu Nr. 49 „Dėl pasiūlymo teikimo“ paprašė papildomų dokumentų, susijusių su tarnybinio nusižengimo tyrimu. Pareiškėja 2009 m. sausio 23 d. raštu Nr. IS-112-(4.10-01) „Dėl informacijos pateikimo“ reikalaujamus dokumentus atsakovei pateikė, tačiau Profesinė sąjunga 2009 m. vasario 2 d. raštu Nr. 51 „Dėl pasiūlymo teikimo" informavo Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorę apie Kalvarijos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos komiteto atsisakymą duoti išankstinį sutikimą skirti D. L. tarnybinę nuobaudą (b.l. 8-10, 13- 14).

10Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2004 m. balandžio 13 d. administracinėje byloje Nr. A3- l70/04 konstatavo, kad „profesinės sąjungos renkamasis organas, spręsdamas, ar duoti išankstinį sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą pareigūnui - profesinės sąjungos nariui, privalo įvertinti tokios nuobaudos skyrimo pagrįstumą tik tais aspektais, ar tarnybinė nuobauda nėra skiriama pareigūnui dėl jo narystės profesinėje sąjungoje arba dėl veiklos profesinėje sąjungoje, nevertindami pareigūnui inkriminuojamos veikos pagrįstumo ir kitų teisėtumo klausimų, pvz., ar įrodytas pažeidimo faktas, kaip kvalifikuota pa­žeidėjo veika, kokia konkreti tarnybinė nuobauda skirtina pareigūnui". Administracinių bylų dėl tarnybinių ginčų nagrinėjimo teismuose praktikos apibendrinime (Administracinių teismų praktika Nr. 9, 2006 metų sausis-birželis, b.l. 334-335) nurodyta, kad byloje nesant įrodymų, jog tarnybinę nuobaudą ketinama skirti dėl asmens veiklos profesinėje sąjungoje, profesinės sąjungos atsisakymas duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą nepagrįstai suvaržytų viešojo administravimo subjektų teisę vykdyti įstatymais priskirtas funkcijas, galimybę reaguoti į pavaldžių tarnautojų darbinės veiklos trūkumus, padarytus pažeidimus.

11Įvertinus byloje pateiktus dokumentus, tarnybinio nusižengimo tyrimo išvadą apie D. L. įtariamo tarnybinio nusižengimo tyrimo rezultatus, darytina išvada, jog tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūra nebuvo susieta su jos veikla profesinėje sąjungoje. Tokią išvadą patvirtina ir D. L. pateiktas paaiškinimas dėl tarnybinio nusižengimo, kuriame nėra jokių užuominų apie tai, jog, jos manymu, tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūra susijusi su naryste profesinėje sąjungoje (b.l. 16).

12Nors Kalvarijos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos komiteto 2009 m. vasario 2 d. nutarime, kuriuo komitetas atsisakė duoti išankstinį sutikimą skirti D. L. tarnybinę nuobaudą – papeikimą, akcentuota, jog, komiteto manymu, tarnybinė nuobauda skiriama už aktyvią veiklą profesinėje sąjungoje (b.l. 8), tačiau iš Kalvarijos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos komiteto 2009 m. vasario 2 d. posėdžio protokolo Nr. 2 turinio matyti, jog nagrinėdama pareiškėjos prašymą profesinė sąjunga vertino tarnybinio nusižengimo padarymo faktą bei aplinkybes ir nebuvo svarstomas klausimas dėl trečiojo suinteresuoto asmens konkrečios veiklos profesinėje sąjungoje, už kurią galėtų būti skiriama tarnybinė nuobauda.

13Išdėstytų aplinkybių ir byloje surinktų įrodymų pagrindu konstatuotina, kad pareiškėjos prašymas panaikinti Kalvarijos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos komiteto 2009 m. vasario 2 d. nutarimą, kuriuo komitetas atsisakė duoti išankstinį sutikimą skirti Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjai D. L. tarnybinę nuobaudą – papeikimą, laikytinas pagrįstu ir tenkintinas.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85 - 88 straipsniais, teisėjas

Nutarė

16Prašymą patenkinti.

17Panaikinti Kalvarijos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos komiteto 2009 m. vasario 2 d. nutarimą, kuriuo atsisakyta duoti išankstinį sutikimą skirti Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjai D. L. tarnybinę nuobaudą – papeikimą.

18Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai