Byla I-83-422/2010

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Janinos Vitunskienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Kęstučio Gudyno ir Rimanto Giedraičio, sekretoriaujant Rugilei Sirgedienei, dalyvaujant pareiškėjos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovams Laimučiui Vaškevičiui, Edmundui Pileckiui, atsakovės Kalvarijos savivaldybės administracijos atstovui Linui Vinčiauskui, trečiajam suinteresuotam asmeniui R. M., nedalyvaujant trečiųjų suinteresuotų asmenų Kalvarijos savivaldybės Nuolatinės statybų komisijos ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atstovams, tretiesiems suinteresuotiems asmenims R. M., M. Š., Š. P., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareiškimą atsakovui Kalvarijos savivaldybės administracijai dėl protokolo ir statybos leidimo panaikinimo ir

Nustatė

2Pareiškėja Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos patikslintu pareiškimu prašo panaikinti Kalvarijos savivaldybės administracijos Nuolatinės statybos komisijos 2009 m. kovo 13 d. protokolu Nr. 8 priimtą sprendimą išduoti statybos leidimą ir 2009 m. kovo 16 d. Kalvarijos savivaldybės administracijos išduotą statybos leidimą Nr. 9NS.

3Pareiškėja pareiškime bei jos atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad 2008 m. liepos 15 d. R. M. pateikė paraišką projektavimų sąlygų sąvadui gauti, prašydamas išduoti statomam namui statybos leidimą. 2008 m. liepos 30 d. pasirašytame projektavimo sąlygų sąvade Nr. 2008/61 išdėstytos sąlygos, pagal kurias reikia statinį projektuoti: užstatymo procentas 40%, aukštų skaičius – vienas, aukštingumo ribos 8,5 m, fasadų sprendimo principai – laisvi. Tuo pagrindu buvo parengtas projektas, tačiau jis buvo suderintas su atsakovu pažeidžiant projektavimų sąvadų reikalavimus: pažeistas maksimalus sklypo užstatymo tankumas, jis galėjo būti 40 proc., o techniniame projekte nurodytas – 51,175 proc.; pažeisti minimalūs atstumai, t. y. šiaurinėje sklypo pusėje atstumas sumažėjęs iki 2 m, kai minimalus atstumas nuo kaimyninio žemės sklypo ribos turi būti 3 m, dėl mažesnio atstumo negautas kaimyninio žemės sklypo savininko sutikimas. Projektavimo sąlygų sąvade buvo numatytas apytikslis pastato plotas 200 m2, tačiau parengtame techniniame projekte bendras plotas 420,78 m2, naudingas plotas 275,42 m2, o antras aukštas įvardijamas kaip mansarda.

4Pareiškėja savo argumentus grindžia 2009m. kovo 27 d. minėto Statinio projektavimo sąlygų rengimo, jų sąvado išdavimo, statinio projektavimo rengimo ir statybos leidimo išdavimo procedūrų atitikties teisės aktų reikalavimams patikrinimo aktu AS6-12, kurio išvadoje nurodyta, jog statinio projektavimo sąlygų rengimo, jų sąvado išdavimo, statinio projekto rengimo bei tikrinimo ir statybos leidimo išdavimo procedūros bei terminai pažeidžia teisės aktais nustatytus reikalavimus. Pareiškėjos nuomone, statybos leidimas Nr. 9NS išduotas neteisėtai, pažeidžiant Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 23 straipsnio 9 dalį, STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ 59 punktą, 1 priedo 1 punkto reikalavimus, STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ 16.1., 16.2. ir 18 punktus, STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ 1 priedo 1 lentelės ir 1 priedo 4 punkto reikalavimus.

5Atsakovas su pareiškimu sutinka iš dalies, prašo sprendimą priimti teismo nuožiūra. Atsiliepime bei teismo posėdžio metu atsakovo atstovas paaiškino, kad savivaldybės administracijos direktorius išduoda statybos leidimą vadovaudamasis Nuolatinės statybos komisijos sprendimu, kuris yra jam privalomas. Teismo posėdžio metu pripažino, kad išduodant ginčijamą leidimą buvo padaryta pažeidimų, tačiau mano, jog jie yra neesminiai.

6Tretysis suinteresuotas asmuo R. M. prašo sprendimą priimti teismo nuožiūra.

7Pareiškimas tenkintinas.

8Nagrinėjamu atveju administracinis ginčas kilo dėl Kalvarijos savivaldybės administracijos Nuolatinės statybos komisijos 2009 m. kovo 13 d. protokolinio sprendimo ir jo pagrindu Kalvarijos savivaldybės administracijos 2009 m. kovo 16 d. R. M. ir R. M. išduoto statybos leidimo Nr. 9NS individualaus gyvenamojo namo su komercinėmis patalpomis, ( - ), Kalvarijoje, naujai statybai ( b.l. 10-11, 12-13) teisėtumo ir pagrįstumo. Vertinant kilusį ginčą, svarbu nustatyti, ar statybos leidimas buvo išduotas pagrįstai, kartu įvertinant, ar Nuolatinės statybos komisijos sprendimas išduoti statybos leidimą buvo priimtas teisėtai ir pagrįstai.

9Visų Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų statinių esminius reikalavimus, statybos techninio normavimo, statybinių tyrinėjimų, statinių projektavimo, naujų statinių statybos, rekonstravimo, remonto, jų pripažinimo tinkamais naudoti, statinių naudojimo ir priežiūros, nugriovimo bei visos šios veiklos priežiūros tvarką, statybos dalyvių, viešojo administravimo subjektų, inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų savininkų (ar naudotojų), kitų juridinių ir fizinių asmenų veiklos šioje srityje principus nustato Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. Pagal šio įstatymo 23 straipsnio 9 dalį, savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas), gavęs statytojo (užsakovo) šio straipsnio 6 ar 7 dalyje nurodytą prašymą ir kitus dokumentus, perduoda juos Nuolatinei statybos komisijai, kuri privalo patikrinti ir nustatyti, ar statinio projektas atitinka teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus statybos sklypo tvarkymo reikalavimus (reglamentą), projektavimo sąlygų sąvado reikalavimus ir Nuolatinės statybos komisijos nuostatuose nurodytus teisės aktus. Komisija protokolu įformina statinio projekto patikrinimo rezultatus ir sprendimu nurodo savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) išduoti statytojui (užsakovui) jo prašomą statybos leidimą ar jo neišduoti. Komisijos sprendimas išduoti statytojui (užsakovui) jo prašomą statybos leidimą ar statybos leidimo neišduoti yra privalomas savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui). Analogiška nuostata šiuo aspektu įtvirtinta ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 218 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ patvirtinimo“ 16 punkte.

10Byloje nustatyta, kad R. M. ir R. M. 2009 m. sausio 12 d. pateikė prašymą išduoti statybos leidimą (b. l. 24-25). Kalvarijos savivaldybės Nuolatinė statybos komisija 2009 m. kovo 13 d. protokoliniu sprendimu Nr. 8 nusprendė, kad Š. P. parengtas statinio projektas atitinka keliamus reikalavimus bei nusprendė išduoti statybos leidimą.

11Pareiškėjai atlikus statinio projektavimo sąlygų rengimo, jų sąvado išdavimo, statinio projekto rengimo ir statybos leidimo išdavimo procedūrų atitikties teisės aktų reikalavimas patikrinimą, buvo nustatyta, kad savivaldybės administracija paraišką išduoti statinio projektavimo sąlygas Kultūros paveldo departamento Marijampolės teritoriniam padaliniui pateikė pažeisdama 3 dienų terminą (pateikta 2008-10-31, o sąlygų sąvadas patvirtintas 2008-07-30); statytojo 2008 m. liepos 15 d. paraiškoje projektavimo sąlygų sąvadui gauti projektuojamu statiniu įvardijamas „Individualus gyvenamasis namas“, savivaldybės 2008 m. liepos 30 d. išduotame projektavimo sąlygų sąvade Nr. 2008/61 – „Individualus gyvenamas namas su komercinėmis patalpomis“; techninis projektas Nr. 087 individualiam, gyvenamam namui su komercinėmis patalpomis S. Dariaus ir S. Girėno g. 40a, Kalvarija parengtas pažeidžiant savivaldybės 2008-07-30 išduoto projektavimo sąlygų sąvado Nr. 2008/61 bei STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ 1 priedo 1 lentelės ir 1 priedo 4 punkto reikalavimus (projekto vadovas Š. P. pažeidė STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ 1 priedo 1 punkto reikalavimus); projektas pateiktas be statytojo pritarimo (STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ 59 punktas); pažeisti Nuolatinės statybos komisijos pavyzdinių nuostatų (Žin., 2007, Nr. 75-2994) 16.1. punkto, Kalvarijos savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos nuostatų 16.1. punkto bei STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ 16.1. punkto reikalavimai; savivaldybės administracija statybos leidimą išdavė pažeisdama 10 dienų terminą (Statytojo prašymas išduoti statybos leidimą pateiktas 2009-01-12, statybos leidimas Nr. 9NG išduotas 2009-03-16), tuo pažeidžiant STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ 18 punkto reikalavimus (b. l. 14-17).

12Byloje nustatyta ir šalys iš esmės to neginčija, kad Statytojo 2008 m. liepos 15 d. paraiškoje sąlygų sąvadui gauti projektuojamu statiniu įvardijamas „Individualus gyvenamasis namas“, o Kalvarijos savivaldybės 2008 m. liepos 30 d. išduotame leidime Nr. 2008/61 – „Individualus gyvenamasis namas su komercinėmis patalpomis“, taip pat parengtame techniniame projekte maksimalus užstatymo tankumas nurodytas – 51,175 proc., projektavimo sąlygų sąvade Nr. 2008/61 apytikslis pastato plotas numatytas apie 200 m2, aukštų skaičius vienas, tačiau 2009 m. kovo 16 d. R. M. ir R. M. išduotame statybos leidime Nr. 9NS nurodyta, kad bendras statinio plotas 420,78 m2, naudingas plotas 275,42 m2, antras aukštas įvardijamas kaip mansarda (b. l. 10-11).

13Be to, R. M. ir R. M. statomas gyvenamasis namas su komercinėmis patalpomis yra mažesniu nei 3 metrai atstumu nuo kaimyninio žemės sklypo ribos, t. y. šiaurinėje pusėje toks atstumas sudaro 2 m. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 705 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai" 192.1 punkte nustatyta, kad pastatų atstumas iki kaimyninio žemės sklypo ribos turi būti ne mažesnis kaip 3 m, jeigu pastatai yra 1-2 aukštų. To paties reglamento 1 priedo 4 punkte nustatyta, kad mažinant pastatų atstumą iki kaimyninio žemės sklypo ribos, turi būti išlaikomi gaisrinės saugos reikalavimai ir gautas kaimyninio žemės sklypo savininko sutikimas raštu, tačiau duomenų apie tokio rašto buvimą nagrinėjamu atveju byloje nėra.

14Šios faktinės aplinkybės leidžia vienareikšmiškai konstatuoti, kad išduodant ginčo statybos leidimą buvo grubiai pažeisti Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ 1 priedo 1 punkto reikalavimai, STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ 1 priedo 1 lentelės ir 1 priedo 4 punkto reikalavimai. Šie pažeidimai laikytini esminiais, o tai sudaro pagrindą naikinti ginčo statybos leidimą. Šiame kontekste pažymėtina, kad ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas laikosi tokios pozicijos, nustatydamas, kad vien tik atstumo nuo kaimyninio sklypo ribos sumažinimas be kaimyno raštiško sutikimo sudaro neabejotiną ir pakankamą pagrindą naikinti statybos leidimą (pavyzdžiui administracinė byla Nr. A525 – 1313/2009).

15Tai, kad Kalvarijos savivaldybės administracija paraišką išduoti statinio projektavimo sąlygas Kultūros paveldo departamento Marijampolės teritoriniam padaliniui pateikė pažeisdama 3 dienų terminą (pateikta 2008-10-31, o sąlygų sąvadas patvirtintas 2008-07-30) bei statybos leidimą išdavė pažeisdama 10 dienų terminą (Statytojo prašymas išduoti statybos leidimą pateiktas 2009-01-12, statybos leidimas Nr. 9NG išduotas 2009-03-16), nelaikytini esminiais pažeidimais, tačiau atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju be šių pažeidimų yra nustatyti esminiai pažeidimai, sudarantys pagrindą naikinti ginčijamą protokolinį sprendimą bei statybos leidimą, Kalvarijos savivaldybės administracijos Nuolatinės statybos komisijos 2009 m. kovo 13 d. protokolu Nr. 8 priimtas sprendimas išduoti statybos leidimą bei 2009 m. kovo 16 d. Kalvarijos savivaldybės administracijos išduotas statybos leidimas Nr. 9NS naikintini.

16Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

18Skundą patenkinti.

19Panaikinti Kalvarijos savivaldybės administracijos Nuolatinės statybos komisijos 2009 m. kovo 13 d. protokolu Nr. 8 priimtą sprendimą išduoti statybos leidimą.

20Panaikinti 2009 m. kovo 16 d. Kalvarijos savivaldybės administracijos išduotą statybos leidimą Nr. 9NS.

21Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai