Byla e2-5390-640/2018
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pareiškimo atsakovei Midroc Automation AB arbitražo teisme, trečiasis asmuo akcinė bendrovė „Swedbank“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Veniulytė-Jankūnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi uždarosios akcinės bendrovės „ENERSTENA“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pareiškimo atsakovei Midroc Automation AB arbitražo teisme, trečiasis asmuo akcinė bendrovė „Swedbank“,

Nustatė

21.

3Pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones iki kreipimosi į arbitražo teismą – uždrausti trečiajam asmeniui AB „Swedbank“ išmokėti lėšas (ar dalį jų) atsakovui Midroc Automation AB arba sustabdyti šių lėšų išmokėjimą pagal išduotas 2016 m. balandžio 4 d. Nr.16-030339-GM, 2016 m. gegužės 2 d. Nr. 16-042450-GM ir 2017 m. birželio 27 d. Nr. 17-043371-GM garantijas. Taip pat, pareiškėja prašo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdyti skubiai.

42.

5Prašyme nurodoma, jog UAB „ENERSTENA“ ir Midroc Automation AB 2016 m. kovo18 d. sudarė sutartį, pagal kurią pareiškėja įsipareigojo pateikti Midroc Automation AB du baigtus kondensato ekonomaizerius, taip pat atlikti reikalingus bandymus ir mokymus. Galutinis viso projekto užsakovas yra Danijos Karalystėje veikianti bendrovė Silkeborg Vare A/S. Sutartyje nurodytoms prievolėms užtikrinti UAB „ENERSTENA“ pateikė vykdymo garantiją ir dvi avansines garantijas. Įrangos pateikimas iš pareiškėjos pusės iš esmės baigėsi 2017 m. sausio 30 d. (sutartyje numatytais terminais), vėliau jokie sutarties pratęsimai, pakeitimai ar papildymai nebuvo atlikti. Po įrenginio pristatymo ir atliktų paleidimo darbų Midroc Automation AB nereiškė pareiškėjai jokių pretenzijų ir sumokėjo sutartyje numatytą kainą – 2 411 489,00 Eur. Vėliau tarp sutarties šalių kilo ginčas dėl tam tikrų defektų, kurie, kaip teigia Midroc Automation AB, atsirado dėl pareiškėjos kaltės ir trukdo įrenginiui dirbti įprastu rėžimu. Midroc Automation AB reikalauja pareiškėjos sumokėti jokiais įrodymais nepagrįstą sumą, pratęsti garantijų terminus, suteikti naujas garantijas, piktnaudžiauja savo teisėmis ir tokiu būdu daro spaudimą, nesiekdama ginčo išspręsti konstruktyviu būdu. Tuo tarpu pareiškėja su tokia Midroc Automation AB pozicija nesutinka ir ketina kreiptis į arbitražo teismą reikalaudama pripažinti avansines garantijas pasibaigusiomis, tiksliai ir aiškiai nustatyti UAB „ENERSTENA“ ir Midroc Automation AB kaltę ir atsakomybės dydį, bei priteisti UAB „ENERSTENA“ naudai iš Midroc Automation AB padidėjusių išlaidų atlyginimą. Šių reikalavimų užtikrinimui pareiškėja prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes Midroc Automation AB disponuoja galimybe pasinaudoti lėšomis pagal vykdymo ir avansines garantijas dėl ko gali būti sukelta itin didelė žala. Pareiškėjos nuomone, ji tikėtinai pagrindė savo reikalavimus. Be to, prašomos pritaikyti laikinosios apsaugos priemonės atitinka proporcingumo reikalavimą, kadangi teismas priimdamas nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, sustabdytų lėšų mokėjimą pagal banko išduotas garantijas tik iki tol, kol arbitražo teismas priimtų galutinį sprendimą ir nuspręstų, koks yra kiekvienos iš šalių atsakomybės mastas.

63.

7Prašymas nagrinėtinas nepranešus atsakovui (CPK 147 str. 1 dalis).

8Prašymas netenkintinas.

94.

10Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymo 27 straipsnis numato, kad asmens, kuris kreipėsi į arbitražą, prašymu teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu nesiėmus šių priemonių būsimo arbitražo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomą būsimo arbitražo sprendimo įvykdymą ateityje.

115.

12Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 144 straipsnio 1 dalį, laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti būtinos dvi sąlygos: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas; antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nenustačius bent vienos iš šių sąlygų, nėra pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tiek nepareiškus ieškinio, tiek ir bet kurioje civilinio proceso stadijoje CPK nustatyta tvarka (CPK 144 straipsnio 2 dalis). Pagal CPK 147 straipsnio 3 dalį paduodamas tokį prašymą, pareiškėjas turi nurodyti priežastis, dėl kurių ieškinys nebuvo pareikštas kartu su šiuo prašymu, pateikti įrodymus, patvirtinančius grėsmę pareiškėjo interesams. Taigi šios priemonės gali būti taikomos nustačius, kad ieškinys dėl pateisinamų priežasčių negali būti paduotas iš karto, įrodymais yra patvirtinta grėsmė pareiškėjo interesams ir egzistuoja bendrasis laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas – tikimybė, kad ateityje galbūt kils grėsmė, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių būsimo, tikėtina palankaus ieškovui, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

13Dėl ieškinio pagrįstumo

146.

15Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad teismo atliekamas preliminarus (lot. prima facie) ieškinio įvertinimas leidžia teismui atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones tik tais atvejais, kai ieškovo reiškiamas reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas, kai, pavyzdžiui, ieškovas pasirinko neleistiną ar aiškiai neįmanomą savo civilinių teisių gynybos būdą arba prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, užtikrinant reikalavimą, kuris iš viso nėra pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, ir pan., t. y. tais atvejais, kai jau ieškinio priėmimo stadijoje galima daryti prielaidą, kad reiškiamas reikalavimas teismo negalės būti tenkinamas dėl pakankamai akivaizdaus šio reikalavimo nepagrįstumo (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 21 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-107-516/2016).

167.

17Teismas nagrinėjamu atveju nesutinka su pareiškėjos UAB „ENERSTENA“ argumentu, jog ji tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimą, todėl teismas turėtų tenkinti jos prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Pažymėtina, kad teikdama prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pareiškėja įvardijo faktinę situaciją kilusią tarp jos ir Midroc Automation AB, tačiau teismas neturi galimybės įvertinti ieškinio pagrįstumo, nes teismui preliminarus ieškinio variantas pateiktas nėra. Taip pat, teismui nėra nurodytas teisinis pagrindas, kuriuo remiantis pareiškėja įrodinės, jog ji neturi atsakomybės dėl parduotos įrangos veikimo sutrikimų ar garantijos pasibaigimo. Taigi, teismas konkrečiu atveju negali daryti vienareikšmiškos išvados, jog arbitražo teismui ruošiamas ieškinys yra preliminariai pagrįstas.

18Dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui

198.

20Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti ieškinio reikalavimų, kurie galimai bus patenkinti galutiniu teismo sprendimu, įvykdymą. Teismas turėtų taikyti tik tokias laikinąsias apsaugos priemones, kurios yra būtinos bei realiai gali užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, ir netaikyti priemonių, kurios teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti nėra būtinos. Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę šalys turi įstatyme nustatytą pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 178 str.). Taigi, būtent pareiškėjai tenka pareiga įrodyti, kad nepritaikius prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, egzistuoja grėsmė, jog arbitražo teismo sprendimo įvykdymas pasunkės ar pasidarys neįmanomas.

219.

22Šiuo atveju pareiškėja prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iš esmės grindžia tuo, jog Midroc Automation AB gali pasinaudoti jai išduota garantija, taip sukeldama pareiškėjai žalą (nuostolius), tačiau nurodo, kad vis dar sprendžia dėl to, kokie bus konkretūs jos ieškinio, teikiamo arbitražo teismui, reikalavimai, nes vykstant tolesnėms deryboms su Midroc Automation AB, ieškinio reikalavimai galimai bus tikslinami ar keičiami. Viena vertus, tai reiškia, kad pareiškėja dar nėra nusprendusi, kokiu pagrindu ruošiasi ginti savo teises arbitražo teisme, todėl nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones nekonkretiems ieškinio reikalavimams, nėra galimybės įvertinti, ar prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės atitinka būsimo ieškinio reikalavimus, ar nepažeidžia Midroc Automation AB teisių. Kitą vertus, civilinėje teisėje galioja sąžiningumo prezumpcija, kuri reiškia, jog kiekvienas asmuo laikomas sąžiningu, kol neįrodyta kitaip. Todėl pirmosios instancijos teismas kiekvienu atveju privalo vertinti įrodinėjamas aplinkybes, susijusias su asmenų, kurių atžvilgiu norima taikyti laikinąsias apsaugos priemones nesąžiningumu ir dėl šių aplinkybių pasisakyti. Įvertinus prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo turinį, matyti, jog pareiškėja visiškai neįrodinėjo Midroc Automation AB nesąžiningumo, nenurodė jokių aplinkybių, kurios pagrįstų Midroc Automation AB tyčinius veiksmus siekiant sukelti pareiškėjai žalą ar ateityje kliudyti įvykdyti teismo sprendimą. Taigi, nėra pagrindo spręsti, kad nagrinėjamu atveju egzistuoja grėsmė, jog arbitražo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

23Dėl šalių interesų pusiausvyros

2410.

25Proporcingumo, ekonomiškumo, šalių interesų pusiausvyros principai reikalauja įvertinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymu potencialiai sukeliamas teisines pasekmes su tomis pasekmėmis, kurios kiltų netaikius laikinųjų apsaugos priemonių. Konkrečiu atveju, pritaikius pareiškėjos prašomas laikinąsias apsaugos priemones, iki bylos išnagrinėjimo arbitražo teisme būtų apribota atsakovės teisė pagal teisėtai išduotas (šiuo metu nėra įrodyta priešingai) teismo garantijas gauti išmokas. Toks laikinųjų apsaugos priemonių taikymas lemtų akivaizdžiai neproporcingą Midroc Automation AB teisių suvaržymą, kuris nėra tikslingas neturint byloje duomenų apie arbitražo teismui reiškiamo ieškinio pagrįstumą ir realią ar bent tikėtiną grėsmę sprendimo įvykdymui.

2611.

27Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, Vilniaus apygardos teismas sprendžia, kad prašymo argumentai nesudaro pagrindo laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Pareiškėja neįrodė laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinų sąlygų – ieškinio pagrįstumo ir grėsmės teismo sprendimo įvykdymui, todėl prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetamas.

28Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 2 dalimi, 147 straipsnio 3 dalimi, 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

29prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinti.

30Nutartis per 7 dienas nuo kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai