Byla 2YT-8333-904/2018
Dėl 2002 m. sausio 29 d. Klaipėdos rajono apylinkės teismo sprendimo peržiūrėjimo, Veronikos R. D. atleidimo iš globėjos ir turto administratorės pareigų, globėjo ir turto administratoriaus paskyrimo, suinteresuoti asmenys A. S., Veronika R. D., Viliaus Gaigalaičio globos namai

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėjas Mantas Ūsas, sekretoriaujant Neringai Dužinienei, dalyvaujant pareiškėjo Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos, veikiančio per Socialinės paramos skyrių, atstovei Jolantai Papievienei, suinteresuotam asmeniui Veronikai R. D., suinteresuoto asmens A. S. atstovui advokatui Rolandui Stirbinskui, suinteresuoto asmens Viliaus Gaigalaičio globos namų atstovei Linai Druktenienei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos, veikiančio per Socialinės paramos skyrių, patikslintą pareiškimą dėl 2002 m. sausio 29 d. Klaipėdos rajono apylinkės teismo sprendimo peržiūrėjimo, Veronikos R. D. atleidimo iš globėjos ir turto administratorės pareigų, globėjo ir turto administratoriaus paskyrimo, suinteresuoti asmenys A. S., Veronika R. D., Viliaus Gaigalaičio globos namai.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas kreipėsi į teismą su patikslintu pareiškimu prašydamas peržiūrėti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2002 m. sausio 29 d. sprendimą, kuriuo A. S. yra pripažinta neveiksnia ir pripažinti A. S. neveiksnia pareiškime nurodytose turtinių ir asmeninių neturtinių santykių srityse, atleisti Veroniką R. D. iš globėjos ir turto administratorės pareigų ir A. S. globėju ir turto administratoriumi skirti Viliaus Gaigalaičio globos namus. Nurodė, kad 2002 m. sausio 29 d. Klaipėdos rajono apylinkės teismo sprendimu A. S. pripažinta neveiksnia, jos globėja ir turto administratore paskirta jos sesuo Veronika R. D., tačiau ji dėl sveikatos būklės ir amžiaus nebegali eiti šių pareigų. Nurodė, kad A. S. neįgali nuo vaikystės, yra senyvo amžiaus, asmuo nekalba, jam reikalinga nuolatinė pagalba prausiantis, apsirengiant, jam sutrikusi laiko ir vietos orientacija. Nurodė, kad A. S. teikiamos ilgalaikės socialinės globos paslaugos Viliaus Gaigalaičio globos namuose, jai nustatytas nuolatinės slaugos poreikis, didelių specialiųjų poreikių lygis. Nurodė, kad asmuo negali tinkamai apsaugoti ir ginti savo interesų.

5Suinteresuotas asmuo Veronika R. D. pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad dėl sveikatos būklės ir senyvo amžiaus negali toliau eiti A. S. globėjos ir turto administratorės pareigų, pareiškimui neprieštarauja.

6Suinteresuoto asmens A. S. atstovas advokatas Rolandas Stirbinskas pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad pareiškimui neprieštarauja.

7Teismo posėdyje pareiškėjo atstovė Jolanta Papievienė prašė tenkinti pareiškimą.

8Suinteresuotas asmuo Veronika R. D. posėdžio metu paaiškino, kad A. S. yra jos įseserė, paskutinį kartą ją lankė prieš mėnesį, jos sveikatos būklei įtakos turi ir amžius, mano, kad ji jokiose srityse veikti viena negali.

9Suinteresuoto asmens A. S. atstovas advokatas Rolandas Stirbinskas teismo posėdžio metu prašė pareiškimą tenkinti.

10Suinteresuoto asmens Viliaus Gaigalaičio globos namų atstovė Lina Druktenienė prašė pareiškimą tenkinti.

11Pareiškimas tenkintinas.

12Iš civilinės bylos Nr. 2-47-01/2002, nustatyta, kad Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2002 m. sausio 29 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-47-01/2002, A. S. pripažinta neveiksnia. Nagrinėjant civilinę bylą dėl A. S. pripažinimo neveiksnia, buvo paskirta teismo psichiatrinė ekspertizė A. S. psichinei būklei nustatyti, kurios metu nustatyta, kad A. S. psichinė būklė atitinka sunkų protinį atsilikimą, dėl kurio asmuo negali suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti.

13Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2002 m. sausio 29 d. sprendimu neveiksniai A. S. nustatyta globa ir globėja paskirta Veronika R. D..

14Iš į bylą pateiktos asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdieninius sprendimus išvados matyti, kad A. S. negeba pasirūpinti savimi ir priimti kasdieninių sprendimų turtinių santykių srityse ir asmeninių neturinių santykių srityse.

15Dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2002 m. sausio 29 d. sprendimo peržiūrėjimo.

16Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau – CK) asmens veiksnumas apibrėžiamas kaip fizinio asmens galimybė savarankiškai ir visa apimtimi įgyti, įgyvendinti savo teises ir prisiimti pareigas bei savarankiškai atsakyti už jų nevykdymą (CK 2.5 straipsnis). CK 2.10 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad fizinis asmuo, kuris dėl psichikos sutrikimo negali suprasti savo veiksmų tam tikroje srityje reikšmės ar jų valdyti, gali būti teismo tvarka pripažintas neveiksniu toje srityje.

17CK pakeitimo įstatymo Nr. XII-1566 72 straipsnis reglamentuoja, kad iki šio įstatymo įsigaliojimo (šis įstatymas, išskyrus jo 72 straipsnio 5 dalį, įsigaliojo 2016 m. sausio 1 d.) priimti teismo sprendimai, kuriais asmenys pripažinti neveiksniais, turi būti peržiūrėti per dvejus metus nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) nustatyta tvarka. Dėl iki šio įstatymo įsigaliojimo pripažinto neveiksniu asmens pripažinimo veiksniu ar ribotai veiksniu per vienerius metus nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos į neveiksniu pripažinto asmens gyvenamosios vietos apylinkės teismą turi kreiptis neveiksniu pripažinto asmens globėjas, taip pat gali kreiptis kiti šio įstatymo 5 straipsnyje išdėstyto CK 2.10 straipsnio 4 dalyje nurodyti asmenys. Jei per vienerius metus nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos šioje dalyje nurodyti asmenys nesikreipia dėl iki šio įstatymo įsigaliojimo pripažinto neveiksniu asmens pripažinimo veiksniu ar ribotai veiksniu, dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu, peržiūrėjimo į neveiksniu pripažinto asmens gyvenamosios vietos apylinkės teismą turi kreiptis neveiksnaus asmens gyvenamosios vietos savivaldybės administracija ar jos įgaliota įstaiga.

18Atsižvelgiant į pasikeitusį teisinį reglamentavimą, pareiškėjas kreipėsi į teismą dėl teismo sprendimo, kuriuo A. S. buvo pripažinta neveiksnia, peržiūrėjimo. Teismo psichiatrinės ekspertizės metu buvo nustatyta, kad A. S. nustatytas sunkus protinis atsilikimas, ji negali suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti. Nagrinėjamoje byloje nėra duomenų, jog A. S. psichinė būklė iš esmės pasikeitė, todėl teismas neskyrė papildomos ar pakartotinės ekspertizės ir remiasi minėta ekspertizės išvada (CPK 469 straipsnio 1 dalis).

19Įvertinus visą byloje surinktą informaciją, Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2002 m. sausio 29 d. sprendimas keistinas ir asmuo pripažintinas neveiksniu išvadoje įvardintose srityse (Neįgaliųjų teisių konvencijos 1 straipsnio 1 dalis, CK 2.10 straipsnio 1 dalis, CPK 469 straipsnio 4 dalies 3 punktas).

20Dėl atleidimo iš globėjos pareigų ir naujo globėjo ir turto administratoriaus paskyrimo.

212002 m. sausio 29 d. Klaipėdos rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-47-01/2002, A. S. globėja paskirta Veronika R. D..

222018 m. liepos 26 d. atsiliepimu suinteresuotas asmuo Veronika R. D. pranešė, jog dėl sveikatos ir senyvo amžiaus nebegali toliau eiti A. S. globėjos ir turto administratorės pareigų.

23Pripažintam neveiksniu asmeniui yra nustatoma globa (CK 2.10 straipsnio 1 dalis). Globa yra nustatoma, siekiant įgyvendinti, apsaugoti ir apginti neveiksnaus fizinio asmens teises ir interesus (CK 3.238 straipsnio 1 dalis).

24Globos steigimo tikslas — užtikrinti neveiksnaus fizinio asmens teisių ir interesų įgyvendinimą, apsaugą ir gynybą. Globa padeda neveiksniam fiziniam asmeniui įgyvendinti jo, kaip teisės subjekto, teises, sukurti tinkamą aplinką jo ekonominiams, socialiniams ir turtiniams interesams tenkinti (CK 3.238 straipsnis, 2.10 straipsnio 1 dalis). Įstatyme reglamentuota, kad pagal globėjo ar rūpintojo, globos ir rūpybos institucijos pareiškimą globėjas ar rūpintojas gali būti jį paskyrusio teismo nutartimi atleistas nuo pareigų, jeigu jų negali atlikti dėl savo ar artimųjų giminaičių ligos, savo turtinės padėties pablogėjimo ar dėl kitų svarbių priežasčių (CPK 494 straipsnio 1 dalis). Globa yra viena iš priemonių, padedanti neveiksniam fiziniam asmeniui užtikrinti jo, kaip teisės subjekto, teisių įgyvendinimą, sukurti tinkamą aplinką jo ekonominiams, socialiniams ir doroviniams interesams tenkinti. CK 3.244 straipsnyje numatyta, jog neveiksnaus asmens turtą ir jo duodamas pajamas globėjas turi naudoti išimtinai neveiksnaus asmens interesais.

25Byloje pateikti rašytiniai įrodymai ir posėdžio metu šalių teikti paaiškinimai patvirtina, jog Veronika R. D. dėl savo sveikatos būklės ir senyvo amžiaus negali tinkamai pasirūpinti globotine A. S., kuri nuo 2016 m. balandžio 1 d. gyvena Viliaus Gaigalaičio globos namuose, kur jai teikiamos ilgalaikės socialinės globos paslaugos. Esant nurodytoms aplinkybėms darytina išvada, kad yra pagrindas Veroniką R. D. atleisti nuo globėjos pareigų, o neveiksnios A. S. globėja ir turto administratore paskirti Biudžetinę įstaigą Viliaus Gaigalaičio globos namus, kurie sutinka būti paskirti A. S. globėjais, kadangi namų gyventoja negali pasirūpinti savo poreikiais.

26Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, pareiškėjo prašymas tenkintinas, A. S. globėja Veronika R. D. atleistina nuo globėjo pareigų (CK 3.246 straipsnio 2 dalis, CPK 494 straipsnio 1 dalis).

27Teismas pagal globos ir rūpybos institucijos prašymą ar savo iniciatyva paskiria turto administratorių, turto administratoriumi gali būti skiriamas globėjas arba kitas asmuo (CK 3.245 straipsnis, CPK 493 straipsnio 1 dalis). CK 3.238 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmens globa apima ir jo turto globą, tačiau prireikus turtui valdyti ir tvarkyti gali būti paskirtas turto administratorius. CK 4.242 straipsnio 2 dalyje, 4.243 straipsnyje nurodyta, kad turto administratorius savo prievoles privalo vykdyti apdairiai, sąžiningai ir tik naudos gavėjo interesais, negali jam suteiktų teisių panaudoti savo asmeniniams poreikiams tenkinti, neturi teisės sujungti ar sumaišyti administruojamo turto su savo turtu, naudoti administruojamo turto savo interesams.

28Pripažintos neveiksnios A. S. globėja ir turto administratore skirtina Biudžetinė įstaiga Viliaus Gaigalaičio globos namai (CK 3.242 – 3.245 straipsniai, 3.277 straipsnio 1 dalis, 3.278 straipsnis).

29Globėjui ir turto administratoriui išaiškintos jo teisės ir pareigos (CK 3.240, 3.244, 3.245 straipsniai).

30Teismo nutartis dėl globos nustatymo ir globėjo paskyrimo vykdomos skubiai (CPK 496 straipsnis).

31Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268, 270, 468 straipsniais, teismas

Nutarė

32pareiškimą tenkinti.

33Pakeisti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2002 m. sausio 29 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-47-01/2002 ir pripažinti A. S., asmens kodas ( - ) gyvenančią ( - ), neveiksnia visose turtinių santykių ir asmeninių neturtinių santykių srityse: asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, susijęs su smulkiais buitiniais sandoriais (maisto produktų įsigijimas, sumokėjimas už komunalines paslaugas ir pan.); asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas susijęs su lizingo, daiktų pirkimo – pardavimo išsimokėtinai sutarčių sudarymu, paskolų, vartojimo kreditų sutarčių sudarymu ir pan.; kilnojamojo turto naudojimas, valdymas ir disponavimas juo (kilnojamojo turto pirkimo – pardavimo, nuomos, dovanojimo, įkeitimo sandoriai ir kt.); nekilnojamojo turto naudojimas, valdymas ir disponavimas juo (nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo, nuomos, dovanojimo, įkeitimo sandoriai ar kt.); paveldėjimo teisiniai santykiai (palikimo priėmimas, testamento sudarymas ir kt.); dalyvavimas ūkinėje komercinėje veikloje (juridinių asmenų steigimas, buvimas juridinio asmens dalyviu, vertimasis individualia veikla ir kt.); savitvarkos įgūdžių (tinkama gyvenamojo būsto priežiūra ir pan.); sveikatos priežiūros (kreipimasis dėl sveikatos priežiūros paslaugų, gebėjimas naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų poreikio įvertinimas ir pan.); šeimos santykių (santuokos sudarymas, asmens gebėjimas įgyvendinti tėvų valdžią – auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, įvaikinti ir kt.); asmens gebėjimu būti globėju (rūpintoju), pagalbininku pagal sutartį dėl pagalbos priimant sprendimus; darbo teisinių santykių (asmens gebėjimas sudaryti darbo sutartį, atitinkančią jo galimybes, poreikius ir pan.); pilietinių teisinių santykių srityje (balsavimo rinkimuose).

34Atleisti Veroniką R. D., asmens kodas ( - ) nuo pripažintos neveiksnia A. S., asmens kodas ( - ) globėjos pareigų.

35Paskirti Biudžetinę įstaigą Viliaus Gaigalaičio globos namus, juridinio asmens kodas 190793986, Klaipėdos g. 53, Gargždai, Klaipėdos r., pripažintos neveiksnia A. S., asmens kodas ( - ) globėja ir turto administratore.

36Nutartį dalyje dėl globos nustatymo ir globėjo paskyrimo vykdyti skubiai.

37Teismo sprendimo kopiją ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jo įsiteisėjimo išsiųsti Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro tvarkymo įstaigai.

38Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmus.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėjas Mantas... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo... 3. Teismas... 4. pareiškėjas kreipėsi į teismą su patikslintu pareiškimu prašydamas... 5. Suinteresuotas asmuo Veronika R. D. pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad... 6. Suinteresuoto asmens A. S. atstovas advokatas Rolandas Stirbinskas pateikė... 7. Teismo posėdyje pareiškėjo atstovė Jolanta Papievienė prašė tenkinti... 8. Suinteresuotas asmuo Veronika R. D. posėdžio metu paaiškino, kad A. S. yra... 9. Suinteresuoto asmens A. S. atstovas advokatas Rolandas Stirbinskas teismo... 10. Suinteresuoto asmens Viliaus Gaigalaičio globos namų atstovė Lina... 11. Pareiškimas tenkintinas.... 12. Iš civilinės bylos Nr. 2-47-01/2002, nustatyta, kad Klaipėdos rajono... 13. Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2002 m. sausio 29 d. sprendimu neveiksniai... 14. Iš į bylą pateiktos asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti... 15. Dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2002 m. sausio 29 d. sprendimo... 16. Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau – CK) asmens veiksnumas... 17. CK pakeitimo įstatymo Nr. XII-1566 72 straipsnis reglamentuoja, kad iki šio... 18. Atsižvelgiant į pasikeitusį teisinį reglamentavimą, pareiškėjas... 19. Įvertinus visą byloje surinktą informaciją, Klaipėdos rajono apylinkės... 20. Dėl atleidimo iš globėjos pareigų ir naujo globėjo ir turto... 21. 2002 m. sausio 29 d. Klaipėdos rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje... 22. 2018 m. liepos 26 d. atsiliepimu suinteresuotas asmuo Veronika R. D. pranešė,... 23. Pripažintam neveiksniu asmeniui yra nustatoma globa (CK 2.10 straipsnio 1... 24. Globos steigimo tikslas — užtikrinti neveiksnaus fizinio asmens teisių ir... 25. Byloje pateikti rašytiniai įrodymai ir posėdžio metu šalių teikti... 26. Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, pareiškėjo prašymas tenkintinas, A.... 27. Teismas pagal globos ir rūpybos institucijos prašymą ar savo iniciatyva... 28. Pripažintos neveiksnios A. S. globėja ir turto administratore skirtina... 29. Globėjui ir turto administratoriui išaiškintos jo teisės ir pareigos (CK... 30. Teismo nutartis dėl globos nustatymo ir globėjo paskyrimo vykdomos skubiai... 31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268, 270,... 32. pareiškimą tenkinti.... 33. Pakeisti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2002 m. sausio 29 d. sprendimą... 34. Atleisti Veroniką R. D., asmens kodas ( - ) nuo pripažintos neveiksnia A. S.,... 35. Paskirti Biudžetinę įstaigą Viliaus Gaigalaičio globos namus, juridinio... 36. Nutartį dalyje dėl globos nustatymo ir globėjo paskyrimo vykdyti skubiai.... 37. Teismo sprendimo kopiją ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jo... 38. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...