Byla 2YT-684-671/2016
Dėl antstolės E. M. veiksmų. Teismas n u s t a t ė:

1Telšių rajono apylinkės teismo teisėja Audronė Alčauskienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų D. V. ir K. V. skundą antstolei E. M., suinteresuotam asmeniui BKB „Nacionalinė kredito unija“, atstovaujamam bankroto administratoriaus UAB „Verslo konsultantai“, dėl antstolės E. M. veiksmų. Teismas n u s t a t ė:

2pareiškėjai pateikė antstolei E. M. skundą, kuriuo nesutinka su 2016-01-19 patvarkyme Nr. S3f-1908, kuriuo yra areštuoti pareiškėjams bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantys žemės sklypai, unikalūs Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), esantys ( - ), nurodytomis minėtų žemės sklypų vertėmis, kadangi mano, kad šių objektų rinkos vertė yra ženkliai didesnė ir prašo per protingą laikotarpį leisti atlikti nurodytų sklypų nepriklausomą vertinimą ir iki naujo vertinimo sustabdyti išieškojimo procesą iš šio nekilnojamojo turto.

3Antstolė E. M. 2016-02-15 priėmė patvarkymą Nr. S3f-6317, D. V. ir K. V. skundą dėl antstolės veiksmų atmetė. Nurodė, kad jos žinioje yra vykdomosios bylos Nr. 0009/15/00838 ir 0009/15/00839, pradėtos pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-11-26 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 2-15326957-845/2014 dėl piniginių sumų išieškojimo solidariai iš skolininkų D. V. ir K. V. išieškotojo BKB „Nacionalinė kredito unija“ naudai. Nurodė, kad 2015-07-16 buvo parengtas patvarkymas Nr. S3e-34205 dėl ekspertizės skyrimo vidutinei turto rinkos kainai nustatyti, kuriame buvo nurodyta, kad VĮ „Registrų centras“ paskirta kaip įstaiga vidutinei turto rinkos vertei nustatyti ir šalims išaiškinta teisė per LR CPK 682 str. nurodytą terminą pareikšti nušalinimą ekspertui. Taip pat patvarkyme buvo išaiškinta skundų dėl antstolės veiksmų padavimo tvarka ir terminas. Skolininkams patvarkymas buvo įteiktas 2015-09-24, tačiau šie antstolės veiksmų neskundė, nušalinimų ekspertui taip pat nepareiškė. 2015-12-28 iš VĮ „Registrų centras“ buvo gautas žemės sklypų ekspertizės aktas, kuriame nustatyta, kad žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), vertė yra 3000 Eur, o žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), vertė yra 6500 Eur. Šio ekspertizės akto pagrindu 2016-01-19 buvo parengtas patikslinantis turto arešto aktas Nr. Bf-2476, kuriame 2015-02-24 turto arešto aktu Nr. Be-7156 areštuotas turtas buvo įkainotas, nurodant areštuotų daiktų vertę bei išaiškinta proceso šalims jų teisė pareikšti prieštaravimus dėl turto įkainojimo, kuri numatyta LR CPK 681 str. 3 d. 2016-01-19 parengtas skundžiamas patvarkymas Nr. S3f-1908, kuriame buvo nurodyta areštuotų sklypų vertė ir jų pardavimo tvarka, t. y. buvo nurodyta areštuotą turtą, priklausantį skolininkui D. V., įgytą santuokoje su skolininke K. V., parduoti visą, nenustatant jiems priklausančių dalių. 2016-01-19 patikslinantis turto arešto aktas Nr. Bf-2476 kartu su skundžiamu patvarkymu Nr. S3f-1908 skolininkams buvo įteikti 2016-01-22. Pagal LR CPK 681 str. 3 d., skolininkai galėjo pareikšti prieštaravimus dėl turto įkainojimo ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo patikslintą turto arešto aktą ir skundžiamą patvarkymą, t. y. nuo 2016-01-22 iki 2016-01-27, tačiau jokių prieštaravimų dėl turto įkainojimo ir nuomonių išsakymo per įstatyme įtvirtintą terminą pareikšta nebuvo. Skolininkų teiginys, kad turto vertė yra ženkliai didesnė negu nustatyta skundžiamame patvarkyme yra deklaratyvaus pobūdžio, siekiant vilkinti priverstinio turto pardavimą, skolininkai nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių tokį jų teiginį. VĮ „Registro centras“ turto vertintojo, kaip eksperto, nustatyta turto vertė negali būti laikoma neteisėta ar neteisinga, nes turto vertę nustatė turto vertintojas, atitinkantis Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytus reikalavimus, pateiktas žemės sklypų ekspertizės aktas nėra nuginčytas teisme ir atitinkamos institucijos nėra nustačiusios jo neatitikties įstatyme nustatytiems reikalavimams, jis atitinka LR CPK 216 str. keliamus reikalavimus, todėl nėra jokio teisinio pagrindo abejoti jo nustatytos vertės teisingumu. Skunde skolininkai nenurodo absoliučiai jokių motyvų, dėl kurių būtų galima laikyti, kad eksperto nustatyta vertė nėra tinkama, antstolei jokių abejonių dėl eksperto nustatytos turto vertės nekyla, todėl nėra jokio pagrindo spręsti klausimo dėl papildomos ar pakartotinos ekspertizės skyrimo. Esant tokioms aplinkybėms atmestinas ir skolininkų prašymas sustabdyti išieškojimo procesą iš areštuoto skolininkų turto iki jie atliks nepriklausomą turto vertinimą.

4Suinteresuotas asmuo BKB „Nacionalinė kredito unija“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Verslo konsultantai“ pateikė atsiliepimą į skundą, kuriame prašo skundo netenkinti. Nurodo, kad antstolė areštuoto turto vertę nustatė vadovaudamasi ir vykdydama visas LR CPK įtvirtintas turto vertės nustatymo sąlygas bei reikalavimus, todėl eksperto nustatyta areštuoto turto vertė atitinka objektyvumo reikalavimus ir negali būti laikoma nepagrįsta. Skolininkai visiškai nepagrįstai reikalauja sustabdyti išieškojimo iš areštuoto turto procesą. LR CPK nustato, kad areštuotas nekilnojamasis turtas vykdant išieškojimą turi būti realizuojamas skelbiant viešąsias varžytines. Šiuo atveju būtent tokia išieškojimo procedūra ir bus taikoma - siekiant išieškoti iš skolininkų areštuoto turto antstolė skelbs viešąsias varžytines ir turtas bus parduotas už aukščiausią kainą. Nepaisant to, kokia yra nustatyta pradinė turto paradavimo viešosiose varžytinėse kaina, rinkos dalyviai, varžydamiesi tarpusavyje, siūlys kainas, už kurias sutiktų įsigyti išvaržomą turtą. Tokia procedūra užtikrina, kad turtas būtų parduodamas būtent už maksimalią kainą, kurią sutiktų mokėti rinkos dalyviai už įsigyjamą turtą. Skolininkų abejonės dėl nustatytos turto vertės ir prieštaravimai niekaip nėra susiję su turto realizavimu už realią rinkos vertę, todėl nėra jokio pagrindo tenkinti skolininkų reikalavimus ir sustabdyti išieškojimo procedūras.

5Skundas atmestinas.

6Iš vykdomosiose bylose Nr. 0009/15/00838, Nr. 0009/15/00839 esančios medžiagos matyti, kad antstolė E. M. 2015-02-19 priėmė vykdyti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-11-26 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-26957-845/2014 dėl solidarios skolos išieškojimo iš skolininkų D. V. ir K. V. išieškotojo BKB „Nacionalinė kredito unija“ naudai. Vykdant šį išieškojimą 2015-02-24 turto arešto aktu Nr. Be-7156 areštuoti skolininkams priklausantys žemės sklypai, unikalūs Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), esantys ( - ) (13, 32, 33-35 b. l. v. b. Nr. 0009/15/00838; 4 b. l. v. b. Nr. 0009/15/00839). 2015-07-16 patvarkymu Nr. S3e-34205 paskirta skolininkams D. V. ir K. V. priklausančių žemės sklypų ekspertizė vidutinei turto rinkos vertei nustatyti, ekspertizės įstaiga nustatyta VĮ „Registrų centras“ (99-100 b. l. v. b. Nr. 0009/15/00838; 43-44 b. l. v. b. Nr. 0009/15/00839). 2015-12-28 iš VĮ „Registrų centras“ gautas žemės sklypų ekspertizės aktas, kuriuo nustatytos žemės sklypų, unikalūs Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), esančių ( - ), vertės (199 b. l. v. b. Nr. 0009/15/00838). 2016-01-19 priimtas patikslintas turto arešto aktas Nr. Bf-2476, kuriuo areštuoti ir įvertinti skolininkams D. V. ir K. V. priklausantys žemės sklypai (180, 181-182, b. l. v. b. Nr. 0009/15/00838).

7Viena iš būtinųjų vykdymo proceso sąlygų yra turto, į kurį nukreiptas išieškojimas, tinkamas įkainojimas. Tinkamas turto kainos nustatymas yra susijęs tiek su skolininko (užtikrina, kad turtas nebūtų parduodamas nepagrįstai jį nuvertinant), tiek su kreditoriaus teisių apsauga (garantuojama, kad teismo sprendimas bus įvykdytas operatyviai ir efektyviai). Areštuoto skolininko turto įkainojimo taisyklės įtvirtintos LR CPK 681 str., kuriame nustatyta, kad areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Iš byloje esančios medžiagos, vykdomųjų bylų matyti, jog antstolė areštavusi skolininkams D. V. ir K. V. priklausančius žemės sklypus ir siekdama objektyviai ir nešališkai nustatyti areštuotą turto vertę, 2015-07-16 patvarkymu Nr. S3e-34205 paskyrė ekspertizę turto rinkos vertei nustatyti ir ekspertizės įtaigą nustatė VĮ „Registrų centras“. Pagal vykdomojoje byloje Nr. 0009/15/00838 esantį 2015-12-04 VĮ „Registrų centras“ ekspertizės aktą žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ) vertė yra 3000 Eur, o žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), vertė yra 6500 Eur. Nustatant žemės sklypų rinkos vertę, ekspertas nurodė, kad taikomas lyginamasis metodas, nes šis metodas geriausiai atspindi turto rinkos vertę turto pardavimo tikslu. Pagal šį metodą pirmiausia nustatoma neseniai rinkoje įvykdytų sandorių analogišku ar panašiu turto sandorių kaina. Ekspertizės akte pažymėta, kad faktiška tiriamo turto kaina gali skirtis nuo apskaičiuotos vertės priklausomai nuo rinkos sąlygų, susiklosčiusių objekto pardavimo momentu, nuo pirkėjo ir pardavėjo sutartų mokėjimo sąlygų arba pasikeitus rinkos konjunktūrai. Pagal LR CPK 681 str. 4 d., jeigu turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė. Antstolis eksperto nustatyta turto verte privalo vadovautis, kadangi turto vertinimo ekspertizes atlieka turto vertinimo kvalifikaciją turintys turto vertintojai. Be to, pažymėtina, kad pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą parengta turto vertinimo ataskaita turi juridinę galią ir laikoma teisinga, kol ji nenuginčyta įstatymų nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-02-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2010, 2006-10-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2007). Nagrinėjamu atveju abejoti eksperto nustatyta turto verte antstolė neturėjo pagrindo, todėl priėmė skundžiamą patvarkymą. Kita vertus, kaip patvarkyme nurodo antstolė, 2015-07-16 patvarkymas Nr. S3e-34205 dėl ekspertizės skyrimo turto vertei nustatyti ir ekspertizės įstaigos paskyrimo bei 2016-01-19 patvarkymas Nr. S3f-1908, kuriuo areštuoti skolininkams priklausantys žemės sklypai, nustačius jų vertes pagal 2015-12-04 ekspertizės aktą, skolininkams buvo tinkamai įteikti (133, 134, 185, 187 b. l., v. b. Nr. 0009/15/00838), jiems išaiškinta skundų dėl antstolės veiksmų ir teisės pareikšti nušalinimą ekspertui padavimo tvarka ir terminai, tačiau D. V. ir K. V. minėtų patvarkymų per įstatymų nustatytus terminus neskundė ir nušalinimų ekspertui nereiškė. Taigi, darytina išvada, jog skolininkai sutiko su eksperto, kuriam buvo pavesta atlikti ekspertizę areštuoto turto vertei nustatyti, kandidatūra ir ekspertizės akte nustatyta turto verte.

8Jeigu išieškotojas ar skolininkas pareiškia motyvuotus prieštaravimus dėl ekspertizės išvados, jų prašymu antstolis patvarkymu gali skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę (LR CPK 682 str. 2 d.). Vadovaujantis minėtos teisės normos nuostatomis, darytina išvada, jog įstatymas suteikia antstoliui diskrecijos teisę, bet nenumato jo pareigos skirti pakartotinę ar papildomą ekspertizę. Pareiškėjai savo nesutikimą su VĮ „Registrų centras“ nustatyta turto verte grindžia savo nuomone apie galimą turto vertę, nurodo, kad žemės sklypų rinkos vertė yra ženkliai didesnė ir prašo leisti atlikti jiems priklausančių žemės sklypų nepriklausomą vertinimą. Pareiškėjai nesutikdami su areštuoto turto įkainojimu, nepateikia jokių pagrįstų įrodymų, kurių pagrindu būtų galima abejoti VĮ „Registrų centras“ pateikta išvada dėl turto vertės nustatymo. Pareiškėjai nepaneigė, kad vykdomojoje byloje esančiame ekspertizės akte nurodyta įvertinto turto vertė neatitinka rinkos vertės. Jokių įrodymų, jog atlikta ekspertizė būtų ydinga, prieštarautų konkretiems teisės aktų reikalavimams, nepagrįsta nustatytais metodais ar ja būtų nustatyti ne turto rinkos, bet kokia nors kita vertė, pareiškėjai nepateikė, taip pat nepateikė jokių paskaičiavimų, vertinimų, kriterijų, patvirtinančių neteisingą turto rinkos vertės nustatymą, savo nesutikimą su nustatyta rinkos verte iš esmės remdamiesi tik savo nuomone apie turto vertę, abejonėmis ir nepasitenkinimu turto įvertinimu, bet ne konkrečiais rinkos tyrimais ar analogiško pobūdžio ekspertiniu aktu nustatyta turto verte. Pareiškėjų nesutikimas su eksperto nustatyta turto verte, teismo nuomone, yra nemotyvuotas, todėl abejoti turto vertintojo nustatyta turto verte ir skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę nėra pagrindo. Pažymėtina ir tai, kad diskrecija skirti areštuoto turto vertės ekspertizę ir ją atliksiantį ekspertą yra suteikta antstoliui (LR CPK 681, 682 str.), todėl antstolės atsisakymas tenkinti pareiškėjų prašymą leisti patiems atlikti nepriklausomą turto vertinimą, yra teisėtas ir pagrįstas. Esant tokioms aplinkybėms, byloje nenustatytas teisinis pagrindo sustabdyti išieškojimo procesą iš areštuoto pareiškėjų turto (LR CPK 626 str. 2 d.).

9Atsižvelgiant į šias aplinkybes konstatuotina, kad antstolė E. M. skundžiamą 2016-01-19 patvarkymą dėl pareiškėjams priklausančių žemės sklypų arešto, nustačius turto vertę pagal 2015-12-04 ekspertizės aktą, priėmė pagrįstai ir teisėtai, jo naikinti nėra pagrindo, todėl pareiškėjų skundas atmestinas.

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 513 straipsniu,

Nutarė

11skundą atmesti.

12Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per Telšių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai