Byla I-1147-764/2014
Dėl įsakymo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Egidijos Puzinskaitės, teisėjų Henriko Sadausko ir Nijolės Žalnieriūnienės, dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokatui Zigmui Pečiuliui ir atsakovės atstovei advokatei Ingai Klimašauskienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB Tauragės regiono atliekų tvarko centro skundą atsakovei Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai, trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Hidrostatyba“ dėl įsakymo panaikinimo

Nustatė

2Pareiškėja UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – Bendrovė) padavė teismui skundą (I t., b. l. 1–11), kurį patikslino (II t., b. l. 3–13), prašydama panaikinti Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – Agentūra) direktoriaus 2013-10-10 įsakymą Nr. T1-157 „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų vykdant projektą Nr. 2011/LT/16/P/PE/004 „Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ grąžinimo“.

3Pagrįsdama savo reikalavimą nurodė, kad ginčijamas įsakymas yra neteisėtas, todėl naikintinas. Pareiškėjos nuomone, atsakovė, susipažinusi su teismui 2013-09-03 pateiktu skundu dėl ankstesnio Agentūros sprendimo, siekdama pašalinti formalius procedūrinius pažeidimus, panaikino 2013-08-05 įsakymą, atnaujino pažeidimo tyrimą ir pasiūlė Bendrovei pateikti savo paaiškinimus. Iš ginčijamo įsakymo matyti, kad joks papildomas tyrimas dėl galimo lėšų panaudojimo ne pagal paskirtį nebuvo atliktas, į Bendrovės paaiškinimus neatsižvelgta visiškai. Pagal finansų ministro 2005-10-17 įsakymu Nr. 1K-307 patvirtintų Europos Sąjungos finansinės paramos naudojimo pažeidimų nustatymo ir šalinimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 9 p., pažeidimo tyrimas turi būti atliktas per 20 darbo dienų nuo informacijos apie jį gavimo dienos. Taisyklės šio termino atnaujinimo ar pratęsimo galimybės nenumato. Informaciją apie galimą pažeidimą Agentūra gavo 2013-07-17, todėl tyrimas turėjo būti baigtas iki 2013-08-15. Tyrimą atnaujinus buvo pažeistas Taisyklių 9 p., nes sprendimas dėl nustatyto pažeidimo priimtas tik 2013-10-10. Be to, pagal Taisyklių nuostatas nėra galimas jau baigto tyrimo atnaujinimas. Tam Agentūra neturėjo ne tik teisinio, bet ir faktinio pagrindo, nes nepaaiškėjo jokių aplinkybių, sudarančių pagrindą atnaujinti tyrimą. Iš ginčijamo įsakymo ir Agentūros 2013-10-10 išvados matyti, kad pareiškėja įpareigota grąžinti lėšas, nes pateikė netinkamus mokėjimo dokumentus ir nepatikrino lėšų tinkamumo, todėl buvo išmokėta per didelė paramos lėšų suma. Pareiškėjos teigimu, ji negali būti atsakinga už per didelę subrangovui, t. y. UAB „VST“ sumokėtą lėšų sumą, nes už elektros prijungimą prie Leikiškių sąvartyno subrangovui sumokėjo UAB „Hidrostatyba“. Skirtumas tarp UAB „VST“ ir UAB „Hidrostatyba“ sumokėtų sumų yra 14 284,40 Lt, iš kurių Agentūra sumokėjo 13 041,67 Lt, o pareiškėja – 1 242,73 Lt. Atsakovė prašo grąžinti 13 041,67 Lt sumą, kurią pati ir išmokėjo, tačiau visiškai nepagrįstai visą atsakomybę dėl patvirtintų mokėjimų perkelia Bendrovei. Tai, kad Agentūra turi pareigą atlikti finansuotinų išlaidų kontrolę, administruoti mokėjimus, atlikti projekto įgyvendinimo priežiūrą, užtikrinti, kad galutinių paramos gavėjų pateiktuose mokėjimo pašymuose būtų tik faktiškai patirtos išlaidos, nustatyta Finansinio memorandumo I priedo 3 str., Rangos sutarties 1.15 p., Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklėse. Pagal finansų ministro 2004-08-16 įsakymu Nr. 1K-288 patvirtintų Europos Sąjungos sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų išmokėjimo rangovams ir atsiskaitymo už išmokėtas ar planuojamas išmokėti lėšas taisyklių (toliau – Mokėjimo taisyklės) 5 punktą, Agentūra yra atsakinga už mokėjimo prašymų, visų išlaidas patvirtinančių ir išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų tikrinimą bei tinkamų finansuoti išlaidų nustatymą. Vadinasi, už lėšų tinkamumo tikrinimą buvo atsakinga pati Agentūra, o ne Bendrovė, todėl ji turėjo neišmokėti lėšų, kuriuos viršija finansuojamos paramos sumą. Atsakovė nepagrįstai konstatavo, kad Bendrovė pažeidė

42008-08-08 sutarties Nr. 2008/GPG/A20/ 2.5.4. p. nuostatas, nes sąskaitą Nr. 7 buvo išrašyta

52007-11-21, Agentūra ją apmokėjo 2007-12-17, t. y. iki 2008-08-08 sutarties sudarymo. Pagal 2004-11-22 sutarties Nr. 2004/GPG/1L 3 str. 2 d. nuostatas, Agentūra atsakinga už tinkamų finansuoti išlaidų vertinimą, o Bendrovei nustatyta tik pareiga tikrinti ir pasirašyti rangovo pateiktus dokumentus, pateikti Agentūrai mokėjimo prašymus (sutarties 4 str. 3 d.). Detali tinkamų finansuoti išlaidų tikrinimo procedūra yra nustatyta Mokėjimo taisyklių 13–17 punktuose. Agentūra, patikrinusi pareiškėjos pateiktą prašymą, 2007-12-12 patvirtino 2007-10-31 sąskaitą Nr. 7, nes nenustatė jokių trūkumų, ir atliko mokėjimą. Be to, pagal Rangos sutarties 5.5. p., būtent Agentūra buvo atsakinga už papildomų darbų apmokėjimą. Visiškai nepagrįstas yra atsakovės reikalavimas grąžinti į valstybės biudžetą 2 571,19 Lt Pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) sumą, nes rangovas šią sumą sumokėjo į valstybės biudžetą ir įtraukė į PVM atskaitą.

6Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas palaikė skunde išdėstytus argumentus ir prašė jį tenkinti.

7Atsakovė Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra atsiliepime į pareiškėjos patikslintą skundą (II t., b. l. 40–45) prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

8Atsiliepime nurodė, kad pagrindo naikinti ginčijamą įsakymą nėra. Pareiškėja nepagrįstai ignoruoja tą aplinkybę, kad Agentūros direktoriaus 2013-08-05 įsakymas Nr. T1-128 buvo priimtas nepraleidus Taisyklėse nustatyto termino pažeidimo tyrimui atlikti, o ginčijamas įsakymas buvo priimtas atnaujinus pažeidimo tyrimą. Taisyklės tyrimo atnaujinimo nedraudžia. Be to, pareiškėjos nurodyti argumentai dėl formalių įsakymo trūkumų negali būti pagrindu jam panaikinti, nes taip prioritetas būtų suteiktas individualaus administracinio akto formai, o ne turiniui. Priimtas įsakymas atitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 str. nuostatas, taip pat Vyriausybės 2005-05-30 nutarimu Nr. 30 patvirtintų Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių (toliau – Grąžinimo taisyklės) 9 p. nuostatas, yra motyvuotas ir pagrįstas, jame nurodyti visi pagal Grąžinimo taisykles privalomi elementai. Be to, kartu su ginčijamu įsakymu pareiškėjai buvo pateikta ir Agentūros išvada, priimta atlikus tyrimą, todėl pareiškėjai turėjo būti žinomas priimto sprendimo teisinis ir faktinis pagrindas. Pareiškėja nepagrįstai teigia, kad Agentūra, kaip įgyvendinančioji institucija, yra atsakinga už tai, kad Sanglaudos fondo lėšos būtų naudojamos pagal paskirtį, t. y. kad ji turi pareigą neišmokėti lėšų, kurios negali būti finansuojamos. Agentūra turi užtikrinti tinkamą lėšų mokėjimą bei nepagrįstai išmokėtų lėšų susigrąžinimą, tačiau atsakomybė dėl nepagrįstų lėšų išmokėjimo Agentūrai negali kilti. Pagal tarp pareiškėjos ir Agentūros sudarytos Atsakomybės paskirstymo sutarties 2.5.4 p., pareiškėja turi pareigą užtikrinti, kad pakeitimo orderiuose numatyti darbai ir teikimai atitiktų Europos Komisijos sprendimo dėl paramos skyrimo Projektui nuostatas, Lietuvos Respublikos teisės aktus, sutartinių įsipareigojimų reikalavimus, o numatytos išlaidos būtų tinkamos finansuoti. Be to, pagal Taisyklių nuostatas visais atvejais, t. y. nepriklausomai nuo to, kas padarė pažeidimą, ar Agentūra, ar paramos gavėjas, lėšos turi būti susigrąžinamos iš galutinio paramos gavėjo. Pagal Atsakomybės paskirstymo sutarties 3.1 p., Agentūra įsipareigojo apmokėti tik tinkamas finansuoti išlaidas, o 3.3 p. nustatyta, kad jei atlikus auditą ar kitus patikrinimus bus nustatyta, kad buvo apmokėtos išlaidos, kurios nėra tinkamos, nepriklausomai nuo kaltės formos, išlaidos bus išieškotos iš galutinio paramos gavėjo.

9Teismo posėdyje atsakovės atstovė su pareiškėjos skundu nesutiko, palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

10Skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

11Byloje ginčas keliamas dėl Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2013-10-10 įsakymo Nr. T1-157, kuriuo Bendrovė įpareigota grąžinti 13 041,67 Lt Europos Sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų vykdant projektą Nr. 2011/LT/16/P/PE/004 sumą bei PVM, teisėtumo ir pagrįstumo.

12Nustatyta, kad 2001-12-13 tarp Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos buvo pasirašytas Finansinis memorandumas dėl Tauragės Regioninės Atliekų Tvarkymo Sistemos, esančios Tauragėje, Lietuvos Respublikoje, išankstinio finansavimo (I t., b. l. 15–35). Agentūros ir Bendrovės direktoriai 2004-11-16 sudarė ISPA / Sanglaudos programos įgyvendinimo sutartį Dėl užduočių ir atsakomybės paskirstymo tarp Agentūros ir Bendrovės (toliau – Atsakomybės paskirstymo sutartis) (II t., b. l. 24–36).

13Tarp Agentūros, Bendrovės ir UAB „Hidrostatyba“ 2006-12-18 buvo pasirašyta Tauragės regiono buitinių atliekų sąvartyno su kompostavimo aikštele statybos rangos sutartis

14Nr. 1/2006/T/21 (I t., b. l. 41–43). Pareiškėja su AB ,,VST“ 2007-07-03 sudarė Naujojo vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslaugų sutartį (I t., b. l. 138–139).

15Bendrovė ir UAB „Hidrostatyba“ 2007-08-09 pasirašė pakeitimo orderį Nr. 002 ir jame nurodė, kad elektros energijos tiekimo tinklo įrengimo į Leikiškių sąvartyną įrengimo darbų kaina – 40 546,80 eurų (I t., b. l. 136–137).

16Tarp pareiškėjos ir Agentūros 2008-08-08 buvo sudaryta Sutartis Dėl užduočių ir atsakomybės paskirstymo įgyvendinant projektą „Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ Nr. 2008/GPG/A20 (toliau – 2008 m. Atsakomybės paskirstymo sutartis) (II t., b.l .47–59).

17Valstybės kontrolė, atlikusi valstybinį auditą dėl Sanglaudos fondo (ISPA) projekto

18Nr. 2011/LT16/P/PE/004 „Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ nustatė, kad

194 881,72 eurų išlaidos, kurios UAB „Hidrostatyba“ sumokėtos už pakeitimo orderiu Nr. 002 patvirtintus ir atliktus darbus, viršija faktinę darbų kainą, t. y. 42 963,51 eurus, ir yra netinkamos finansuoti, nes patirtos nesilaikant Finansinio memorandumo III.2 priedo V skyriaus 2 dalies bei III.2 priedo II skyriaus 5 dalyje nustatytų reikalavimų (II t., b. l. 60–77).

20Remdamasi Valstybės kontrolės valstybinio audito ataskaitoje nurodytais duomenis, Agentūra atliko pažeidimo tyrimą ir nustatė, kad 4 881,72 eurų išlaidos yra netinkamos finansuoti, nes pažeidžia Finansinio memorandumo III.2 priedo V skyriaus 2 dalies bei III.2 priedo II skyriaus 5 dalyje nustatytus reikalavimus, todėl Agentūros direktoriaus 2013-08-05 įsakymu Nr. T1-128 Bendrovė įpareigota per 60 kalendorinių dienų nuo įsakymo gavimo dienos į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros sąskaitą grąžinti netinkamomis finansuoti pripažintas lėšas 13 041,67 Lt bei biudžeto lėšomis apmokėtą PVM – 2 571,19 Lt (I t., b. l. 173). Agentūros direktorius 2013-09-25 įsakymu Nr. T1-150 panaikino savo 2013-08-05 įsakymą Nr. T1-128 ir atnaujino pažeidimo tyrimą (II t., b. l. 16).

21Atnaujinus pažeidimo tyrimą, Agentūros 2013-09-25 raštu Nr. APVA-2855 Bendrovei buvo pasiūlyta pateikti visą informaciją, kodėl Agentūrai buvo pateikta didesnė sąskaita, nei apmokėta AB „VST“, ir tai pagrindžiančius duomenis (II t., b. l. 14–15).

22Atnaujinto pažeidimo tyrimo rezultatai nustatyti Agentūros direktoriaus 2013-10-10 įsakyme Nr. T1-157, kuriuo Bendrovė už Finansinio memorandumo III.2 priedo V skyriaus 2 dalies bei III.2 priedo II skyriaus 5 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimus įpareigota grąžinti netinkamomis finansuoti pripažintas lėšas 13 041,67 Lt bei biudžeto lėšomis apmokėtą PVM –

232 571,19 Lt (II t., b. l. 23).

24Pareiškėja nesutinka su Agentūros direktoriaus 2013-10-10 įsakymu, todėl prašo jį panaikinti.

25Iš teismui pateikto skundo matyti, kad Bendrovė neneigia Agentūros nustatytų faktinių aplinkybių, t. y., kad 4 881,72 eurų išlaidos, kurios sumokėtos už pakeitimo orderiu Nr. 002 patvirtintus ir atliktus darbus, viršija faktinę darbų kainą, t. y. 42 963,51 eurų sumą, kuri buvo sumokėta AB „VST“, o savo reikalavimą iš esmės grindžia tuo, kad: 1) buvo pažeistos pažeidimo tyrimo procedūros, nes ginčijamas įsakymas priimtas praėjus daugiau kaip 20 darbo dienų nuo informacijos apie pažeidimą gavimo dienos, atnaujinto tyrimo metu jokios naujos aplinkybės vertinamos nebuvo; 2) atsakomybė už pažeidimą tenka ne pareiškėjai, o pačiai Agentūrai, kuri kaip įgyvendinančioji institucija, patvirtino sąskaitą ir apmokėjo finansuoti netinkamas išlaidas.

26Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 89 str. 1 d. 3 p. nustatyta, kad aktas ar jo dalis turi būti panaikinti, jei jis yra neteisėtas dėl to, kad jį priimant buvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvių visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą. Administracinis aktas remiantis šiuo pagrindu turi būti panaikintas tuomet, kai padaryti procedūriniai pažeidimai nulėmė, kad neobjektyviai buvo įvertintos jam priimti reikšmingos aplinkybės ir padarytos nepagrįstos išvados. Priešingai, nežymūs, neesminiai atitinkamo individualaus administracinio akto priėmimo procedūros pažeidimai, kurie neturi jokios įtakos sprendimo pagrįstumui, teismų praktikoje paprastai nelaikomi pagrindu pripažinti sprendimą neteisėtu ir jį panaikinti ABTĮ 89 str. 1 d. 3 p. nustatytu pagrindu.

27Tvarką, kuria vadovaudamosi Europos Sąjungos finansinę paramą administruojančios institucijos nustato ir šalina pažeidimus, susijusius su Europos Sąjungos finansinės paramos naudojimu, nustato finansų ministro 2005-10-17 įsakymu Nr. 1K-307 patvirtintų Europos Sąjungos finansinės paramos naudojimo pažeidimų nustatymo ir šalinimo taisyklės, kurių 9 p. nustatyta, kad paramą administruojanti institucija, įtarusi pažeidimą ir (ar) gavusi apie jį informacijos, per 20 darbo dienų nuo įtarimo ir (ar) tokios informacijos gavimo dienos, atlieka pažeidimo tyrimą. Pažymėtina, kad Taisyklėse nėra nustatytas joks kitas terminas per kurį turi būti priimtas sprendimas susigražinti iš pažeidimą padariusio subjekto išmokėtas lėšas, kurios yra netinkamos finansuoti.

28Nustatyta ir ginčo dėl to nėra, kad apie galimą Bendrovės padarytą pažeidimą Agentūrai tapo žinoma nuo 2013-07-17. Sprendimas susigrąžinti išmokėtas lėšas, t. y. Agentūros direktoriaus 2013-08-05 įsakymas, buvo priimtas šiam terminui nepasibaigus, tačiau Agentūros 2013-09-25 įsakymu Nr. T1-150 (II t., b. l. 16) Agentūros direktoriaus 2013-08-05 įsakymas buvo panaikintas, o tyrimas atnaujintas. Atnaujinus pažeidimo tyrimą, Agentūros 2013-09-25 raštu Nr. APVA-2855 Bendrovei buvo pasiūlyta pateikti visą informaciją, kodėl Agentūrai buvo pateikta didesnė sąskaita, nei apmokėta AB „VST“, ir tai pagrindžiančius duomenis (II t., b. l. 14–15). Nurodytos aplinkybės tvirtina, kad pažeidimo tyrimo atnaujinimas buvo sąlygotas iš esmės būtinybės surinkti papildomus duomenis, t. y. sudaryti galimybę paramos gavėjui pateikti savo paaiškinimus dėl susidariusios situacijos ir nustatytas aplinkybes paneigiančius įrodymus. Vadinasi, sprendimas atnaujinti pažeidimo tyrimą, ko Taisyklės nedraudžia, buvo priimtas siekiant užtikrinti, kad sprendimas dėl lėšų grąžinimo būtų priimtas objektyviai ir visapusiškai išnagrinėjus pažeidimui kvalifikuoti reikšmingas aplinkybes. Atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, ir į tai, kad teisės aktai nenustato naikinamojo termino, iki kurio turi būti priimtas sprendimas dėl neteisėtai išmokėtų lėšų susigrąžinimo, bei įvertinęs nagrinėjamu atveju susiklosčiusią situaciją, teismas konstatuoja, kad vien ta aplinkybė, kad tyrimas nebuvo baigtas per 20 darbo dienų negali būti pagrindu pripažinti ginčijamą įsakymą neteisėtu ir jį panaikinti. Nustatytą procedūrinį pažeidimą teismas vertina kaip neesminį ir neturėjusį jokios įtakos priimto sprendimo objektyvumui ir pagrįstumui. Pareiškėja pažymėjo, jog Agentūra visiškai neatsižvelgė į jos pateiktus paaiškinimus, tačiau kaip matyti iš teismui pateikto skundo, padaryto pažeidimo fakto pareiškėja neginčija ir tik mano, kad už pažeidimą yra atsakinga pati Agentūra. Agentūros 2013-10-10 išvadoje, kurios pagrindu priimtas ginčijamas įsakymas ir kuri yra neatsiejama šio įsakymo dalis, pakankamai išsamiai pasisakyta dėl subjekto, turinčio grąžinti neteisėtai išmokėtas lėšas (II t., b. l. 18–19).

29Nagrinėjamu atveju, Agentūros sprendimas dėl išmokėtų lėšų grąžinimo buvo priimtas, nes pareiškėja pažeidė Finansinio memorandumo III.2 priedo V skyriaus 2 dalies bei III.2 priedo II skyriaus 5 dalyje nustatytus reikalavimus. Finansinio memorandumo III.2 priedo V skyriaus 2 dalyje nustatyta, kad finansuotinos išlaidos – tai vėliau nei X skyriaus 1 dalyje nurodyta, faktiškai patirtos išlaidos, tiesiogiai susijusios su projektu. Pagal III.2 priedo II skyriaus 5 dalį, bet kokios Komisijai deklaruojamos išlaidos turi būti pagrįstos teisiškai įpareigojančiais susitarimais ir (arba) dokumentais. Atitinkami dokumentais patvirtinti įrodymai yra absoliučiai būtini (I t., b. l. 15–35). Pagal tarp Bendrovės ir Agentūros sudarytą Atsakomybės paskirstymo sutartį, pažeidimu laikomas bet koks Finansinio memorandumo nuostatų ar svarbaus šalies įstatymo pažeidimas, kylantis iš ekonomisto veiksmo ar neveikimo, kuris turi ar gali turėti poveikį bendro Bendrijų biudžeto nustatymui per neleistinas išlaidas. Iš esmės tapatus pažeidimo apibrėžimas pateikiamas ir Taisyklėse, t. y. Lietuvos Respublikos ir/arba Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų pažeidimas veikimu arba neveikimu, dėl kurio atsirado arba galėjo atsirasti valstybės ir/arba Europos Bendrijų biudžeto nuostolių. Atvejai, kuomet gali būti nustatomas pažeidimas įtvirtinti Taisyklių 6 p., o, pagal jų 7 p. nuostatas, pažeidimas gali būti nustatomas ir tuomet, kai paramą administruojanti institucija neatlieka arba netinkamai atlieka jai pavestas paramos administravimo funkcijas. Tuo atveju, jei nustatytas pažeidimas yra susijęs su projekto vykdytojui išmokėtomis paramos lėšomis ir administruojanti institucija priima sprendimą jas susigrąžinti, šios lėšos yra susigrąžinamos Lėšų grąžinimo taisyklių nustatyta tvarka (Taisyklių 12 p.).

30Susigrąžinant ES finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšas, išmokėtas ir (arba) panaudotas pažeidžiant teisės aktus, yra vadovaujamasi Vyriausybės 2005-05-30 nutarimu Nr. 590 patvirtintomis Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklėmis. Grąžinimo taisyklių 5.2.2 p nustatyta, kad sprendimas priimamas ir lėšos turi būti susigrąžinamos, jeigu projekto vykdytojas nesilaikė ES ir (arba) Lietuvos Respublikos teisės aktų ir (arba) tarptautinių sutarčių, ir (arba) paramos sutarties ir dėl to projekto vykdytojui išmokėta arba už jį sumokėta didesnė nei priklauso lėšų suma.

31Sisteminis nurodytų nuostatų aiškinimas suponuoja išvadą, kad nustačius, jog buvo padarytas pažeidimas, susijęs su projekto vykdytojui išmokėtomis paramos lėšomis, administruojanti institucija privalo priimti sprendimą jas susigrąžinti. Pažymėtina, kad Bendrovė neneigia, kad dalis jai pervestų lėšų, kurias siekiama susigrąžinti, negali būti tinkamomis finansuoti, t. y. iš esmės neginčija, kad AB „VST“ už išorinio elektros energijos tiekimo į Leikiškių sąvartyną tinklo įrengimo darbus faktiškai buvo sumokėta 42 963,51 eurų suma, o Bendrovei iš Sanglaudos fondo ir valstybės biudžeto pervesta 4 881,72 eurų suma. Pažymėtina, kad pagal Finansinio memorandumo nuostatas, kurias Bendrovė pripažinta pažeidusi, tinkamomis finansuoti gali būti pripažintos tik faktiškai patirtos išlaidos, be to, visos išlaidos turi būti pagrįstos atitinkamais dokumentais. Neginčytinai nustatyta, kad faktinė išorinio elektros energijos tiekimo į Leikiškių sąvartyną tinklo įrengimo darbų suma buvo mažesnė nei Bendrovei buvo pervesta iš Sanglaudos ir valstybės biudžeto lėšų. Viršytai sumai pagrįsti Bendrovė jokių dokumentų neturi, todėl konstatuotina, kad ji pagrįstai pripažinta padariusi Finansinio memorandumo III.2 priedo V skyriaus 2 dalies bei III.2 priedo II skyriaus 5 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimą. Teismo nuomone, anksčiau aptartos nuostatos taip pat tvirtina, kad, nustačius, jog buvo padarytas pažeidimas, neteisėtai išmokėtos lėšos turi būti grąžinamos nepriklausomai nuo to dėl kieno kaltės tas pažeidimas buvo padarytas, t. y. ar dėl galutinio paramos gavėjo, ar dėl administruojančios institucijos veiksmų (neveikimo). Šias išvadas teismas grindžia sisteminiu pažeidimo sąvokos bei Taisyklių 7 ir 12 p. nuostatų vertinimu, suponuojančiu, kad dėl kiekvieno pažeidimo, susijusio su projekto vykdytojui išmokėtomis paramos lėšomis, turi būti priimtas sprendimas dėl lėšų susigrąžinimo.

32Kaip nurodyta anksčiau, Bendrovė pažeidė Finansinio memorandumo nuostatas, t. y. padarė pažeidimą, kurio pagrindu buvo išmokėta nepagrįsta lėšų suma, todėl įtakos nagrinėjamai bylai neturi tai, ar pažeidimas buvo padarytas dėl pareiškėjos, ar dėl Agentūros veiksmų (neveikimo), todėl pareiškėjos argumentų, kad atsakomybė dėl nefinansuojamų lėšų išmokėjimo tenka Agentūrai, nes ji yra atsakinga už prašymuose nurodytų išlaidų tinkamumo finansuoti įvertinimą, teismas papildomai nevertina.

33Trečiųjų suinteresuotų asmenų veiksmai, t. y. 2 571,19 Lt PVM sumos įtraukimas į PVM atskaitą, nepaneigia tos aplinkybės, kad Agentūra nuo viršytos išlaidų sumos į valstybės biudžetą sumokėjo PVM, todėl turi teisę iš pareiškėjos jį susigrąžinti.

34Apibendrinęs tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad remiantis pareiškėjos skunde išdėstytais argumentais pagrindo jį tenkinti nėra, todėl skundas atmestinas kaip nepagrįstas, o Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2013-10-10 įsakymas

35Nr. T1-157 „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų vykdant projektą Nr. 2011/LT/16/P/PE/004 „Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ grąžinimo“ paliktinas galioti nepakeistas.

36Pagal ABTĮ 44 str. 1 d. nuostatas, proceso šalis, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, turi teisę iš pralaimėjusios šalies gauti išlaidų atlyginimą. Dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui turi pateikti prašymą su išlaidų paskaičiavimu ir pagrindimu (ABTĮ 45 str. 1 d.). Atsakovė prašė priteisti jai patirtas bylinėjimosi išlaidas, tačiau iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikė teismui patirtas išlaidas pagrindžiančių duomenų, todėl jos prašymas, priimant sprendimą, negali būti išnagrinėtas.

37Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1 p., 127 str. ir 129 str. teisėjų kolegija

Nutarė

38Pareiškėjos UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro skundą atmesti kaip nepagrįstą.

39Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėja UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras (toliau –... 3. Pagrįsdama savo reikalavimą nurodė, kad ginčijamas įsakymas yra... 4. 2008-08-08 sutarties Nr. 2008/GPG/A20/ 2.5.4. p. nuostatas, nes sąskaitą Nr.... 5. 2007-11-21, Agentūra ją apmokėjo 2007-12-17, t. y. iki 2008-08-08 sutarties... 6. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas palaikė skunde išdėstytus argumentus... 7. Atsakovė Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra... 8. Atsiliepime nurodė, kad pagrindo naikinti ginčijamą įsakymą nėra.... 9. Teismo posėdyje atsakovės atstovė su pareiškėjos skundu nesutiko, palaikė... 10. Skundas atmestinas kaip nepagrįstas.... 11. Byloje ginčas keliamas dėl Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo... 12. Nustatyta, kad 2001-12-13 tarp Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos buvo... 13. Tarp Agentūros, Bendrovės ir UAB „Hidrostatyba“ 2006-12-18 buvo... 14. Nr. 1/2006/T/21 (I t., b. l. 41–43). Pareiškėja su AB ,,VST“ 2007-07-03... 15. Bendrovė ir UAB „Hidrostatyba“ 2007-08-09 pasirašė pakeitimo orderį Nr.... 16. Tarp pareiškėjos ir Agentūros 2008-08-08 buvo sudaryta Sutartis Dėl... 17. Valstybės kontrolė, atlikusi valstybinį auditą dėl Sanglaudos fondo (ISPA)... 18. Nr. 2011/LT16/P/PE/004 „Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos... 19. 4 881,72 eurų išlaidos, kurios UAB „Hidrostatyba“ sumokėtos už... 20. Remdamasi Valstybės kontrolės valstybinio audito ataskaitoje nurodytais... 21. Atnaujinus pažeidimo tyrimą, Agentūros 2013-09-25 raštu Nr. APVA-2855... 22. Atnaujinto pažeidimo tyrimo rezultatai nustatyti Agentūros direktoriaus... 23. 2 571,19 Lt (II t., b. l. 23).... 24. Pareiškėja nesutinka su Agentūros direktoriaus 2013-10-10 įsakymu, todėl... 25. Iš teismui pateikto skundo matyti, kad Bendrovė neneigia Agentūros... 26. Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 89 str. 1 d. 3 p.... 27. Tvarką, kuria vadovaudamosi Europos Sąjungos finansinę paramą... 28. Nustatyta ir ginčo dėl to nėra, kad apie galimą Bendrovės padarytą... 29. Nagrinėjamu atveju, Agentūros sprendimas dėl išmokėtų lėšų grąžinimo... 30. Susigrąžinant ES finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšas,... 31. Sisteminis nurodytų nuostatų aiškinimas suponuoja išvadą, kad nustačius,... 32. Kaip nurodyta anksčiau, Bendrovė pažeidė Finansinio memorandumo nuostatas,... 33. Trečiųjų suinteresuotų asmenų veiksmai, t. y. 2 571,19 Lt PVM sumos... 34. Apibendrinęs tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad remiantis... 35. Nr. T1-157 „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos bei bendrojo... 36. Pagal ABTĮ 44 str. 1 d. nuostatas, proceso šalis, kurios naudai priimtas... 37. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1... 38. Pareiškėjos UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro skundą atmesti... 39. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti...