Byla I-173-283/2012
Dėl išvados panaikinimo, eiliškumo pakeitimo, įpareigojimo atlikti veiksmus atsakovui Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Radviliškio skyriui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims: R. M. P., J. B., Nacionalinei žemės tarnybai prie žemės ūkio ministerijos

1Panevėžio apygardos administracinio teismo kolegija, susidedanti iš teisėjų: Dalytės Zlatkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Nijolės Čekanauskienės ir Irenos Varžinskienės, sekretoriaujant Danei Gvildienei, dalyvaujant pareiškėjai J. K., atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Radviliškio skyriaus atstovui Algirdui Gedminui, trečiųjų suinteresuotų asmenų: R. M. P. atstovėms E. V. ir advokatei Anželikai Meškaitei, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovui Remigijui Rudžianskui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos J. K. skundą dėl išvados panaikinimo, eiliškumo pakeitimo, įpareigojimo atlikti veiksmus atsakovui Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Radviliškio skyriui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims: R. M. P., J. B., Nacionalinei žemės tarnybai prie žemės ūkio ministerijos ir

Nustatė

2pareiškėja J. K. skundu, patikslintu skundu kreipėsi į administracinį teismą, prašydama: 1) panaikinti Šiaulių apskrities viršininko administracijos (toliau – Šiaulių AVA) Žemės tvarkymo departamento Radviliškio skyriaus 2010 m. birželio 19 d. sprendimą Nr. SD-1329(1.9.) ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) 2010 m. spalio 4 d. sprendimą Nr. 3B(7.5)-K-930-1268; 2) pakeisti A. P., kurio turto paveldėtojai yra R. M. P. ir J. B., eiliškumo grupę iš 5-os į 9-ą pagal Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo (toliau – Žemės reformos įstatymas) 10 straipsnį kaip nepagrįstai nustatytą, o pareiškėjai, V. B. įpėdinei, gyvenančiai (duomenys neskelbtini), nustatyti 8-o eiliškumo grupę; 3) įpareigoti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Radviliškio žemėtvarkos skyriaus (toliau – Radviliškio skyrius) vedėją rengiamame žemėtvarkos projekte iš laisvos valstybinės žemės Nr. LF-129 sklypo patvirtinti 0,0663 ha sklypą, esantį prie daugiabučio namo (duomenys neskelbtini), patvirtinti V. B. vardu ir įpareigoti priimti sprendimą atkurti nuosavybės teises į šį žemės sklypą, perduodant įstatyminei įpėdinei; 4) atlyginti 3000 Lt neturtinę žalą, patirtą dėl neteisėtų pareigūnų veiksmų (b. l. 2–3, 72–73). J. K. 2012-05-09 pateikė patikslintą skundą ir jo patikslinimą, prašydama: 1) pripažinti neteisėta ir panaikinti A. P. išduotą Šiaulių AVA 2003-05-22 išvadą Nr. (duomenys neskelbtini) (toliau – Išvada Nr. (duomenys neskelbtini); 2) įpareigoti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Radviliškio skyrių (toliau – Radviliškio skyrius) atlikti pakeitimus Šiaulių AVA 2010-05-04 įsakyme Nr. V-2420 „Dėl asmenų, pageidaujančių žemę gauti nuosavybėn, kompensuoti žemės sklypu, pirkti, nuomoti ar naudotis perduota neatlygintinai nuosavybėn valstybine žeme Radviliškio rajono Kutiškių kadastro vietovėje, sąrašo patvirtinimo“ (toliau – 2010-05-04 Įsakymas Nr. V-2420), priede išbraukiant 1-os eilutės įrašus; 3) įpareigoti atsakovą Radviliškio rajono Kutiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte V. B. vardu iš žemės sklypo LF-129 patvirtinti 0,0663 ha ploto žemės sklypą, besiribojantį su žemės sklypais, pareiškėjos pasirinktais iš žemės sklypų LF-152 ir LF-185, priimant sprendimą dėl nuosavybės teisės į šiuos sklypus atkūrimo (t. 2, b. l. 44-45, 74). Pareiškėja 2012 m. rugsėjo 10 d. teismo posėdyje pareiškė, kad aukščiau išvardinti reikalavimai yra galutiniai ir prašė juos tenkinti. J. K. nurodė, kad reikalavimo dėl neturtinės žalos atlyginimo ji nebereiškia ir pateikė pareiškimą dėl atsisakymo nuo šio reikalavimo ( t. 2, b. l. 126).

3Pareiškėja J. K., grįsdama savo reikalavimus, skunde ir patikslintuose skunduose nurodė, kad jos motina V. B. pretendavo atkurti nuosavybės teises į savo tėvo P. Č. nuosavybės teise valdytą 18,19 ha žemės sklypą, esantį (duomenys neskelbtini). Kadangi buvusio savininko P. Č. 0,18 ha žemės natūra negalėjo būti grąžinta, nes patenka į asmeniniam ūkiui skirtą teritoriją ir yra išperkama valstybės, Šiaulių AVA parengė 2010-02-18 išvadą Nr. (duomenys neskelbtini), nustatančią, kad V. B. turi teisę atkurti nuosavybės teises į buvusio savininko 0,18 ha žemės, esančios (duomenys neskelbtini). Pareiškėja pateikė Radviliškio skyriui 2009-12-02 prašymą, nurodydama, kad ji gyvena (duomenys neskelbtini), todėl pagal aukščiau paminėtą išvadą Nr. (duomenys neskelbtini) pageidautų savo gyvenamojoje vietoje gauti neatlygintinai žemės sklypą. Šiaulių AVA 2010-05-04 įsakymu Nr. V-2420 patvirtintame pretendentų, siekiančių gauti žemės sklypą neatlygintinai, sąraše pareiškėjos motina V. B. buvo įrašyta į 9-o eiliškumo grupę. Tame pačiame sąraše A. P., kurio paveldėtojai yra tretieji suinteresuoti asmenys J. B. ir R. M. P., buvo įrašytas 5-o eiliškumo grupėje. J. K. pažymėjo, kad prieš tai Šiaulių AVA 2007-09-28 įsakymu Nr. V-4342 ir 2008-01-17 įsakymu Nr. V-211 A. P. buvo įrašytas 9-o eiliškumo grupėje. Todėl pareiškėja mano, kad A, P. eiliškumo grupė buvo pakeista nepagrįstai, taip sudarant galimybę R. M. P. pasirinkti žemės sklypą, į kurį pretendavo ji pati. Pareiškėja teigė, kad gauti 0,0663 ha ploto žemės sklypą pirmumo teise turi ji, nes gyvena (duomenys neskelbtini) kadastro vietovėje, o ne R. M. P., gyvenantis (duomenys neskelbtini). Be to, J. K. tvirtino, kad buvusios savininkės F. P. žemė yra ne (duomenys neskelbtini), o (duomenys neskelbtini) kadastro vietovėje, todėl A. P. negalėjo būti įrašytas į 5-o eiliškumo grupę.

4Atsakovas Radviliškio skyrius atsiliepimais į skundą ir patikslintus skundus prašė pareiškėjos reikalavimus atmesti kaip nepagrįstus (t.1, b. l. 52-56; t. 2, b. l. 58-60). Radviliškio skyrius nurodė, jog visi turimi duomenys patvirtina, kad J. K. motina V. B. pagal Šiaulių AVA 2010 m. vasario 18 d. išvadą Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn" turi teisę atkurti nuosavybės teises į buvusio savininko P. Č. valdytą 0,18 ha žemės sklypą, esantį (duomenys neskelbtini) kaime (buvęs (duomenys neskelbtini) kaimas), (duomenys neskelbtini) kadastro vietovėje, (duomenys neskelbtini), kurios 0,16 ha yra priskirta valstybės išperkamai žemei ir 0,02 ha – grąžintinam miškui. Šiaulių AVA 2010 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-1765 „Dėl Radviliškio rajono Kutiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimo" buvo patvirtinta 266,42 ha ploto Kutiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto teritorija, nustatyta projekto rengimo pradžia, parengimo data. Be to, šiuo įsakymu buvo nustatyta, kad asmenys, pageidaujantys projektuoti žemės sklypus Kutiškių kadastro vietovėje, prašymus gali teikti iki 2010 m. balandžio 15 d. Tuometinis Radviliškio žemėtvarkos skyrius nustatytu terminu gavo šešiolikos asmenų prašymus projektuoti žemės sklypus Radviliškio rajono Kutiškių kadastro vietovėje, tarp kurių buvo ir J. K. 2010-02-12 prašymas suprojektuoti V. B. vardu Radviliškio rajono Kutiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte perduodamą neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turėtajam žemės sklypui 0,18 ha žemės sklypą. Šiaulių AVA 2010-05-04 Įsakymu Nr. V-2420 patvirtintame Asmenų, pageidaujančių žemę gauti nuosavybėn neatlygintinai, kompensuoti žemės sklypu, pirkti, nuomoti ir naudotis perduota neatlygintinai nuosavybėn valstybine žeme Radviliškio rajono Kutiškių kadastro vietovėje, sąraše (toliau – Sąrašas) V. B. buvo įrašyta į 9-o eiliškumo pretendentų grupę. Radviliškio skyrius nurodė, kad iki mirties V. B. gyvenamoji vieta buvo (duomenys neskelbtini); turėtos žemės, į kurią atkuriamos nuosavybės teisės, vieta yra (duomenys neskelbtini) vietovėje, o perduodami nuosavybėn neatlygintinai lygiaverčiai 0,18 ha turėtajam žemės sklypui žemės sklypai yra (duomenys neskelbtini) kadastro vietovėje. Dėl šios priežasties nėra jokio teisinio ir faktinio pagrindo V. B. perkelti į 8-o eiliškumo grupę. Radviliškio skyrius nurodytą poziciją grindė Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo (toliau – Žemės reformos įstatymas) 10 straipsnio 1 dalies 8 punktu, nustatančiu, kad laikantis šio eiliškumo perduodami nuosavybėn neatlygintinai lygiaverčiai turėtiesiems žemės sklypai, miškas ir vandens telkiniai piliečiams, gyvenantiems savivaldybės seniūnijos, kurioje yra perduodamas sklypas, teritorijoje, jeigu jų turėti žemė, miškas, vandens telkiniai priskirti valstybės išperkamiems pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą (toliau – Atkūrimo įstatymas) arba jeigu jų turėtas miškas ar vandens telkiniai neišliko. Taip pat Radviliškio skyrius nurodė, kad į aukščiau paminėtą sąrašą kaip 5-o eiliškumo grupės pretendentas buvo įrašytas A. P., kuris pagal Šiaulių AVA 2003-05-22 išvadą Nr. (duomenys neskelbtini) turi teisę atkurti nuosavybės teises į buvusios savininkės F. P. (duomenys neskelbtini) valdyto sklypo 3,29 ha žemės ploto dalį, priskirtą valstybės išperkamai žemei. Atsakovas patikslino Išvados 1.2 punkte nurodytus duomenis, nurodydamas, kad iš turimų dokumentų matyti, jog buvusio savininko turėtos žemės 3,29 dalis yra užimta valstiečio ūkio, o ne asmeninio ūkio žeme. Pažymėjo, kad ši aplinkybė niekaip nekeičia A. P. nustatyto 5-o eiliškumo pagal Žemės reformos įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 5 punktą. Radviliškio skyrius buvo gavęs mirusio pretendento įpėdinio M. R. P. 2003-09-29 prašymą, kuriuo jis pageidavo, kad A. P. priklausančios atkurti teisės į buvusios savininkės žemės sklypo 3,29 ha dalį, priskirtą valstybės išperkamai žemei, esančią (duomenys neskelbtini), būtų atkuriamos toje pačioje Kutiškių kadastro vietovėje, perduodant nuosavybėn neatlygintinai lygiavertį turėtajam žemės sklypui žemės sklypą. Radviliškio skyrius tvirtino, kad nepagrįstas J. K. reikalavimas įpareigoti rengiamame Radviliškio rajono Kutiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte 0,0663 ha ploto ginčo sklypą, esantį prie daugiabučio namo (duomenys neskelbtini), patvirtinti V. B. vardu. Pareiškėja J. K., kaip 9-o eiliškumo pretendentės įpėdinė, 2010-05-20 vykusio Kutiškių kadastro vietovėje pageidaujančių projektuoti žemės sklypus asmenų prašymų svarstymo metu nustatyta tvarka iš laisvos valstybinės žemės fondo pasirinko žemės sklypus, pažymėtus Nr. LF-152 (dalis), Nr. LF-185, Nr. LF-186, esančius (duomenys neskelbtini). Tą pačią dieną vykusiame 5-o eiliškumo grupės susirinkime dalyvavo ir A. P. įpėdinis M. R. P., kuris laisvos valstybinės žemės fondo žemės sklypuose Nr. LF-129 ir LF-160 pasirinko žemės sklypus, tarp jų – ir 0,0663 ha ginčo sklypą, esantį (duomenys neskelbtini). Nurodė, kad pagal Žemės reformos įstatymo 10 straipsnio 1 dalį, A. P., kuriam nustatytas 5-as eiliškumas, A. P. įpėdinis M. R. P. turėjo pirmumo teisę prieš V. B. įpėdinę J. K. pasirinkti iš laisvos valstybinės žemės projektuojamų žemės sklypų vietas. Radviliškio skyrius taip pat nurodė, kad įvairių rašytinių dokumentų duomenys neabejotinai patvirtina, kad buvusiame (duomenys neskelbtini) kaime F. P. valdyto žemės sklypo Nr. 2 24,74 ha dalis patenka į Radviliškio miesto kadastro vietovę, o 13,16 ha dalis – į Radviliškio rajono Kutiškių kadastro vietovės Vaidulių kaimo teritoriją. Teismo posėdyje atsakovo Radviliškio skyriaus atstovas A. Gedminas prašė J. K. reikalavimus atmesti, šią poziciją iš esmės grindė atsiliepimuose išdėstytais motyvais. A.G. teismo posėdyje papildomai paaiškino, kad buvusios savininkės valdytą žemę tarybiniu laikotarpiu apėmė Radviliškio eksperimentinio ūkio teritorija, be to, vykdant šio ūkio melioraciją, per buvusį sklypą Nr.2 buvo iškasta naujų kanalų. Taip pat paaiškino, kad Radviliškio seniūnijai priklauso Karčemų, Kutiškių ir Vaidulių kaimai, Vaidulių ir Kutiškių kaimai patenka į Kutiškių kadastrinę vietovę, o Miežaičių kadastro vietovėje Vaidulių kaimo nėra.

5Trečiojo suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos atstovas R. Rudžianskas paaiškinimų neteikė, nurodęs, kad pritaria Radviliškio skyriaus vedėjo A. Gedmino išsakytai pozicijai J. K. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

6Tretieji suinteresuoti asmenys R. M. P. ir J. B. į bylos nagrinėjimą neatvyko, jiems apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta įstatymo nustatyta tvarka. R. M. P. pranešė apie savo ir J. B. nedalyvavimą teismo posėdyje ir prašė bylą nagrinėti jam nedalyvaujant (t. 2, b. l. 1230. Iš J. B. prašymo dėl bylos nagrinėjimo negauta. Trečiojo suinteresuoto asmens R. M. P. atstovės advokatė A. Meškaitė ir E. V. prašė atmesti J. K. reikalavimus. Advokatė A. Meškaitė paaiškino, kad iš pateiktų brėžinių akivaizdu, kad nuosavybės teisių atkūrimo A. P. procedūros buvo išlaikytos. Nurodė, kad buvusios žemės savininkės F.P. turėta žemė yra (duomenys neskelbtini) kadastrinėje vietovėje. Nurodė, kad tokią išvadą akivaizdžiai patvirtino įvairių planų duomenų sugretinimas.

7Trečiojo suinteresuoto asmens R. M. P. atstovė E. V. papildomų paaiškinimų neteikė.

8Skundas atmestinas.

9Remiantis nuosavybės teisių atkūrimo archyvinių dokumentų bylų, kitų rašytinių įrodymų duomenimis, nustatyta, kad J. K. motina V. B., iki mirties gyvenusi (duomenys neskelbtini), pretendavo atkurti nuosavybės teises į buvusio savininko P. Č. žemę, esančią (duomenys neskelbtini) (buvęs (duomenys neskelbtini) kaimas). V. B. mirė (duomenys neskelbtini), jos įpėdinė yra J. K. (t. 1 , b. l. 20-21). Šiaulių AVA 2010-02-18 parengė išvadą Nr. (duomenys neskelbtini), kuria nustatyta, jog V. B. turi teisę atkurti nuosavybės teises į buvusio savininko P. Č. valdytos žemės 0,18 ha dalį, kurios 0,16 ha priskirta valstybės išperkamai žemei, o 0,02 ha - grąžintinam miškui. Ši išvada Radviliškio rajono Radviliškio seniūnijoje buvo gauta 2010-02-18 (b. l. 22). J. K. 2010-02-12 pateikė prašymą (duomenys neskelbtini) suprojektuoti perduodamą nuosavybėn neatlygintinai 0,18 ha žemės sklypą (t. 1, b. l. 19). Taip pat byloje nustatyta, kad A. P., iki mirties gyvenęs (duomenys neskelbtini), pretendavo atkurti nuosavybės teises į buvusios savininkės F. P. žemę, pagal tuometinį administracinį paskirstymą buvusią (duomenys neskelbtini) (t. 1, b. l. 107). A. Pabilionis mirė (duomenys neskelbtini), jo įpėdinis yra R. M. P. (t. 1, b. l. 17). Šiaulių AVA 2003-05-22 parengė išvadą Nr. (duomenys neskelbtini), kuria nustatyta, jog A. P. turi teisę atkurti nuosavybės teises į buvusios savininkės F. P. valdytos 3,29 ha dalį, priskirtą valstybės išperkamai žemei ir užimtą asmeninio ūkio žeme. Ši išvada Radviliškio rajono Radviliškio seniūnijoje buvo gauta 2003-05-29 (t. 1, b. l. 18). R. M. P. pageidavo nuosavybės teises į 3,29 ha žemės sklypą atkurti, gaunant žemę (duomenys neskelbtini) kadastro vietovėje, ir tuo reikalu 2003-09-30 pateikė prašymus tuometiniam Šiaulių AVA Radviliškio rajono žemėtvarkos skyriui (t. 1, b. l. 16). Šiaulių AVA 2010-04-01 įsakymu Nr. V-1765 „Dėl Radviliškio rajono Kutiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimo“ buvo patvirtintas Kutiškių kadastro vietovės, į kurią pateko ir Radviliškio rajono Radviliškio seniūnijos Vaidulių kaimas, plotas (1.2 punktas); nustatyta, kad projektas rengiamas nuo 2010-05-04 iki 2010-07-15 (2.1-2.2 punktai), o asmenys, pageidaujantys teritorijoje, kurioje rengiamas projektas, gauti žemės, prašymus privalo pateikti iki 2010-04-15 (t. 1, b. l. 23-27). Sąrašas asmenų, pageidaujančių žemę gauti nuosavybėn neatlygintinai, kompensuoti žemės sklypu, pirkti, nuomoti ir naudotis perduota neatlygintinai nuosavybėn valstybine žeme Radviliškio rajono Kutiškių kadastro vietovėje, buvo patvirtintas Šiaulių AVA 2010-05-04 įsakymu Nr. V-2420 (t. 1, b. l. 28). Šiame sąraše A. P. buvo įrašytas į 5-o eiliškumo grupę (1-a eilutė), V. B. – į 9-o eiliškumo grupę (t. 1, b. l. 29). J. K. ir R. M. P. dalyvavo 2010-05-20 vykusiame Kutiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto svarstyme bei savo eiliškumo grupių susirinkimuose (t. 1, b. l. 30-36). Šių susirinkimų protokolų Nr. 38 ir 41 duomenimis, 5-o eiliškumo grupės susirinkime R. M. P. laisvos valstybinės žemės sklype LF-129 pasirinko 0,0663 ha ploto sklypą, plane pažymėtą Nr. (duomenys neskelbtini) ir esantį (duomenys neskelbtini), bei 2,40 ha ploto sklypą, plane pažymėtą Nr. (duomenys neskelbtini), esantį laisvos valstybinės žemės sklype LF-160 (t. 1, 31-32). J. K. 9-o eiliškumo grupės susirinkime (duomenys neskelbtini) laisvos valstybinės žemės sklypuose Nr. LF-152 ir Nr. LF-186 pasirinko 0,04 ha ir 0,08 ha ploto sklypus, kurių Nr. (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) (t. 1, b. l. 33-36).

10J. K., nesutikdama su A. P. eiliškumu, nustatytu pagal Žemės reformos įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 5 punktą, 2010-06-08 pretenzija kreipėsi į tuometinį Radviliškio rajono žemėtvarkos skyrių (t. 1, b. l. 13). Pastarasis 2010-06-19 raštu Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl informacijos pateikimo“ J. K. atsakė, kad pagal Šiaulių AVA 2003-05-22 išvadą Nr. (duomenys neskelbtini), A. P. (po mirties) turi teisę atkurti nuosavybės teises į (duomenys neskelbtini) esančios 3,29 ha valstybės išperkamos žemės plotą, užimtą asmeninio ūkio žeme, todėl jis į 5-o eiliškumo grupę buvo įrašytas pagrįstai ir turėjo teisę pirmiau nei pareiškėja J. K. pasirinkti žemės sklypus, tarp jų – ir laisvos valstybinės žemės sklype Nr. LF-129 pasirinkti 0,0663 ha ploto žemės sklypą (t. 1, b. l. 14-15). Pareiškėja šį Radviliškio skyriaus sprendimą apskundė Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, kuri 2010-10-04 raštu Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl prašymo išnagrinėjimo“ atsakė, jog A. P., turintis teisę atkurti nuosavybės teises pagal Šiaulių AVA parengtą 2003-05-22 išvadą Nr. (duomenys neskelbtini), atitinka Žemės reformos įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 5 punkto reikalavimus, todėl V. B. laisvos valstybinės žemės fondo 0,0663 ha žemės sklypas negali būti suprojektuotas ( t. 1, b. l. 39-40, 41-42).

11Nagrinėjamoje byloje J. K. kėlė ginčą dėl A. P., kaip 5-o eiliškumo grupės pretendento, teisės atkurti nuosavybės teises į F. P. valdytos žemės sklypo 3,29 ha dalį, pretenduojant gauti 0,0663 ha ploto lygiavertį sklypą, esantį (duomenys neskelbtini) vietovėje. Tarp bylos proceso dalyvių nėra ginčo, kad J. K. motina V. B., mirusi (duomenys neskelbtini), pretendavusi atkurti nuosavybės teises į buvusio savininko P. Č. žemę, buvusią (duomenys neskelbtini) (buvęs (duomenys neskelbtini) kaimas), remiantis Šiaulių AVA 2010-02-18 parengtos išvados Nr. (duomenys neskelbtini) duomenimis, Šiaulių AVA 2010-05-04 įsakymu Nr. V-2420 yra įrašyta į 9-o eiliškumo grupę.

12Pagal Atkūrimo įstatymo 4 ir 16 straipsnius, Žemės reformos įstatymo 5 straipsnio 1 punktą, vykdant žemės reformą vienas iš žemės įsigijimo nuosavybėn būdų yra nuosavybės teisių į žemę atkūrimas grąžinant ją natūra arba perduodant ar suteikiant žemės sklypą nuosavybėn neatlygintinai. Pagal Atkūrimo įstatymo 4 straipsnio 4 dalies bei Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057, 28 ir 30 punktų nuostatas, perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turėtajam žemės sklypą, žemės sklypas projektuojamas laisvos valstybinės žemės fondo žemėje, vadovaujantis Žemės reformos įstatymo 10 straipsnyje numatyta asmenų, įgyjančių žemę, mišką ar vandens telkinį, eile ir perduodami pagal patvirtintus žemės reformos žemėtvarkos projektus. Pagal Žemės reformos įstatymo 10 straipsnio 1 dalį, vykdant žemės reformą, kaimo vietovėje žemės sklypai formuojami 1-18 punktuose nustatytu eiliškumu. Piliečio buvimą 5-o eiliškumo grupėje nulemia tai, kad perduodami nuosavybėn neatlygintinai lygiaverčiai žemės sklypai yra toje pat kadastrinėje vietovėje kaip ir norima susigrąžinti žemė, be to, norima susigrąžinti žemė turi patekti į asmeniniam ar valstiečių ūkiui skirtą teritoriją.

13Iš byloje esančio Šiaulių apskrities Radviliškio valsčiaus Karčiamų kaimo žemės vienkiemiais išskirstymo plano, parengto 1928 metais ir patvirtinto 1929-02-13, ir šio plano eksplikacijos duomenų matyti, kad P. F., P. A. ir A., P. S., O. ir M. vardu buvo nurodytas vienas, 37,90 ha ploto, žemės sklypas Nr. 2. Šio sklypo ribos buvo aiškiai apibrėžtos: šiaurinė (507,10 m ilgio) riba eina geležinkelio linija Kaunas-Šiauliai; rytinė ( 662,50 m ilgio) riba ribojasi su sklypu Nr. 3, pagal eksplikaciją, priklausančiu J. B.; vakarinė (874,50 m ilgio) riba – su sklypu Nr. 1, pagal eksplikaciją, priklausančiu T. Š.; pietinė (495,20m ilgio) riba – su Ilguočių kaimo žeme, tuo pačiu ir su vandens kanalu (t. 2, b. l. 119). Teismas, įvertinęs Lietuvos centrinio valstybės archyvo pateiktus žemės sklypų mainų, 1928 metais vykusių tarp Karčiamų ir Ilguočių kaimų, Karčiamų kaimo ir valstybės bei Antaniškių vienkiemio savininko A. M., planus, sprendžia, kad juose esantys duomenys nepatvirtina, jog šie mainai būtų buvę susiję su (duomenys neskelbtini) kaime buvusiu žemės sklypu Nr. 2 ir kad dėl šių mainų minėto sklypo ribos ir plotas būtų kitę. Remiantis 1928-07-21 viensėdžio paėmimo akto, 1931-06-27 sklypo Nr. 2 žemės ištyrimo žiniaraščio Nr. 36/16846, F. P. 1932-04-28 skundo Vyriausiajai žemės rūšiavimo komisijai ir 1939-03-19 prašymo Šiaulių apskrities ipotekos įstaigai, šios įstaigos 1939-07-21 žinių patikrinimo bei kitų archyvinių dokumentų duomenimis (t. b. l. 98-118), nėra pagrindo teigti, kad iki įvykdytos žemės nacionalizacijos P. F. viena ar kartu su P. A. ir A., P. S., O. ir M. būtų valdžiusi ne tik buvusiame (duomenys neskelbtini) kaime buvusį žemės sklypą Nr. 2, bet ir kitus sklypus, ir kad žemės sklypo Nr. 2 plotas būtų sumažėjęs. Byloje esančiame 1928-07-21 viensėdžio paėmimo akte yra aiškiai nurodyta, jog tuometinio (duomenys neskelbtini) kaimo sueiga sutiko P. F., P. A. ir A., P. S., O. ir M. vietoje anksčiau priklausiusių bendro 34,70 ha ploto rėžių perduoti vientisą sklypą Nr. 2. Be to, šiame akte yra aiškiai nurodytos sklypo Nr. 2 ribos, kurių aprašymas visiškai sutampa su Radviliškio valsčiaus Karčiamų kaimo žemės vienkiemiais išskirstymo plane nurodytais duomenimis. Taip pat aukščiau nurodytą išvadą patvirtina ir Lietuvos centrinio valstybinio archyvo 2012-06-29 pažymoje Nr. (duomenys neskelbtini) pateikti 1940 m. spalio mėn. - 1940 m. lapkričio mėn. Radviliškio valsčiaus žemės ūkio komisijos žinių duomenys apie 7,90 ha žemės paėmimą į valstybinį žemės fondą iš F. P., nurodytos kaip 37,90 ha sklypo savininkės, bei Radviliškio rajono DŽDT vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyriaus 1947 metų Radviliškio valsčiaus žemės apskaitos žiniaraščių duomenys apie F. P., O. B. ir A. P., bendrai naudojusius (duomenys neskelbtini) kaime esantį sklypą Nr. 2 (t. 2, b. l. 92, 94).

14Tokiu būdu byloje surinkti duomenys leidžia daryti išvadą, kad iki 1940 metais įvykdytos žemės nacionalizacijos žemės sklypas Nr. 2 buvo 37,90 ha ploto ir vientisas. Teismo nuomone, byloje nustatyti duomenys nepatvirtina J. K. spėjamojo pobūdžio teiginių, jog dėl 1928-1929 metais vykusių įvairių žemės mainų F. P. vardu nurodyto žemės sklypo Nr. 2 plotas galėjo sumažėti, už tai kompensuojant žeme kitoje (duomenys neskelbtini) kaimo vietoje.

15Šalinant Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gruodžio 5 d. nutartyje nurodytas abejones dėl F. P. vardu nurodyto sklypo Nr. 2 pietinės ribos ir šio sklypo teritorijos patekimo į Kutiškių kadastro vietovę (t. 1, b. l. 181), teisminio bylos nagrinėjimo metu buvo išanalizuota įvairi kartografinė medžiaga: sklypo Nr. 2 vietos įbraižymo dabartinėje situacijoje planas (t. 2, b. l. 63); Žemės kadastro skyriaus technikės L. Bernotienės 1991-10-15 parengto Kaimų savininkų turėtos žemės nuosavybės teisei atstatyti ribų nustatymo plano ir Radviliškio rajono valdytojo 1992-06-18 protokolu Nr. 244-v patvirtinto Kutiškių kadastrinės vietovės (kodas 7132) žemės reformos žemėtvarkos preliminarinio projekto ištraukos (t. 2, b. l. 64, 65) bei patys planai; Kutiškių ir Miežaičių kadastrinių vietovių žemės reformos žemėtvarkos projektai; Radviliškio rajono savivaldybės administracijos pateikti Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinio ištrauka, Radviliškio miesto teritorijos bendrojo plano Apribojimų ir reglamentų brėžinio ištrauka, Radviliškio rajono savivaldybės kaimų administracinių ribų nustatymo specialiojo plano ištrauka (t. 2, b. l. 8-9), valstybės įmonės Registrų centro pateiktos kadastro žemėlapių ištraukos. Be to, teismas ištyrė ir tuometinio Vandens ūkio projektavimo instituto Šiaulių skyriaus 1970 metais parengto Radviliškio rajono bandymų stoties eksperimentinio ūkio melioracijos projekto medžiagą bei šio projekto bei aiškinamąjį raštą. Teismas kaip liudytoją apklausė D. Brazienę, Kutiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto autorę (t. 2, b. l.37-38). D. Brazienė patvirtino, jog F. P. vardu nurodytas žemės sklypas Nr. 2 šiuo metu patenka į Radviliškio miesto ir Kutiškių kadastro vietovių teritorijas. Taip pat liudytoja nurodė, kad minėto sklypo buvimo vieta buvo aiškiai nustatoma: jo šiaurinė riba sutapo su geležinkelio linija, pietinę ribą žymėjo išlikęs senasis kanalas, o per sklypo Nr. 2 teritoriją einantis apie 16 m pločio kanalas buvo iškastas jau tarybiniu laikotarpiu.

16Įvertinus paminėtus įrodymus kartu su tuometinio Radviliškio valsčiaus Karčiamų kaimo vienkiemiais išskirstymo planu, F. P. žemės sklypo Nr. 2 dabartinėje situacijoje planu, Kutiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto bei Radviliškio rajono savivaldybės kaimų administracinių ribų nustatymo specialiojo plano ištraukos duomenimis, daroma išvada, kad Šiaulių apskrities Radviliškio valsčiaus Karčiamų kaimo žemės vienkiemiais išskirstymo plane sklypo Nr. 2 pietinę ribą žymėjęs kanalas yra išlikęs ir šiuo metu, be to, per nurodytą žemės sklypą pagal Radviliškio rajono bandymų stoties eksperimentinio ūkio melioracijos projektą buvo iškastas ir naujas kanalas, melioracijos projekte įvardintas ekskavatoriniu grioviu, ir šiuo metu sutampantis su Radviliškio miesto riba. Nurodytas aplinkybes patvirtino ir Radviliškio skyriaus vedėjas A. Gedminas, nurodęs, jog dabartinis Radviliškio rajono Karčemų kaimas apima tik dalį buvusio Karčiamų kaimo teritorijos, kita šio kaimo dalis patenka į Radviliškio miesto bei Vaidulių kaimo teritoriją. A. Gedminas taip pat nurodė, kad kadastro vietovės buvo suformuotos pagal buvusių žemės ūkio įmonių teritorijas, konkrečiai, Kutiškių kadastro vietovė apima buvusio Radviliškio rajono bandymų stoties eksperimentinio ūkio teritoriją, į kurią ir patenka (duomenys neskelbtini) kaime esanti F. P. žemės sklypo Nr. 2 dalis.

17Teismas, remdamasis nurodytomis aplinkybėmis, kaip nepagrįstus atmeta J. K. argumentus, kad buvusios savininkės F. P. vardu valdytas žemės sklypas Nr. 2 yra ne (duomenys neskelbtini) kaime ir nepatenka į (duomenys neskelbtini) kadastro vietovės teritoriją. Teismo nuomone, tokių teiginių nepatvirtino ir pareiškėjos parengtos dalies buvusio (duomenys neskelbtini) kaimo plano iškarpos sugretinimas su byloje surinkta kartografine medžiaga.

18Įvertinus nustatytas aplinkybes ir juos pagrindžiančius įrodymus, daroma išvada, kad Šiaulių AVA pagrįstai nustatė, jog F. P. vardu nurodyto žemės sklypo Nr. 2 13,16 ha dalis yra (duomenys neskelbtini) kaime ir patenka į Radviliškio rajono Radviliškio seniūnijos Kutiškių kadastro vietovės teritoriją.

19Byloje nustatyta, kad A. P. buvo įtrauktas į S. M. 1991-09-07 rašytame prašyme išvardintų asmenų, siekiančių atkurti nuosavybės teises į buvusio savininko valdytą žemę, sąrašą (t. 1, b. 107). Remiantis Atkūrimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi, daroma išvada, kad Šiaulių AVA pagrįstai A. P. pripažino pretendentu atkurti nuosavybės teises į F. P. valdytą 37,90 ha ploto žemės sklypą, buvusį (duomenys neskelbtini). R. M. P., 2003-03-20 pateikus A. P. gimimo įrašą Nr. (duomenys neskelbtini), patvirtinusį pretendento giminystės ryšius su buvusia žemės savininke, bei duomenis apie A. P., mirusio (duomenys neskelbtini), įpėdinius, Šiaulių AVA turėjo pagrindą parengti Išvadą Nr. (duomenys neskelbtini) (t. 1, b. l. 18). Be to, byloje esantys dokumentai patvirtina nurodytos išvados duomenis, jog (duomenys neskelbtini) esanti F. P. žemės sklypo Nr. 2 dalis yra priskirta valstybės išperkamai žemei. Nustatyta, kad Išvada Nr. (duomenys neskelbtini) Radviliškio rajono Radviliškio seniūnijoje buvo gauta 2003-05-29, t. y. iki Šiaulių AVA 2010-04-01 Įsakymu Nr. V-1765 nustatytos datos

20(2010 m balandžio 15 d.). Mirusio pretendento įpėdinis R. M. P. 2003-09-30 Radviliškio rajono žemėtvarkos skyriui pateiktu prašymu pageidavo, kad už A. P. priklausančius 3,29 ha būtų suteiktas lygiavertis žemės sklypas, esantis (duomenys neskelbtini) (t. 1, b. l. 16). Kutiškio kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimo duomenimis, Šiaulių AVA 2010-04-01 Įsakymu Nr. V-1765 pradėtas rengti projektas apėmė ir Kutiškių kaime esančius laisvos valstybinės žemės fondo sklypus, įskaitant ir laisvos valstybinės žemės sklypą Nr. LF-129, kuriame R. M. P. ir pasirinko pageidaujamą gauti 0,0663 ha ploto žemės sklypą (t. 1, b. l. 26).

21Įvertinus išvardinus duomenis ir atsižvelgus į Žemės reformos įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatas, daroma išvada, kad A. P., miręs (duomenys neskelbtini), pretendavęs atkurti nuosavybės teises į 3,29 ha žemės, esančios (duomenys neskelbtini) ir patenkančios į Kutiškių kadastro vietovės teritoriją, į Šiaulių AVA 2010-05-04 įsakymu Nr. V-2420 patvirtintą asmenų sąrašą kaip 5-o eiliškumo grupę buvo įtrauktas, nepažeidžiant teisės normų reikalavimų. Dėl nurodytų priežasčių pripažinti neteisėta ir panaikinti Šiaulių AVA Išvadą Nr. (duomenys neskelbtini) pagrindo nėra.

22Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo metodikos (toliau – Metodika), patvirtintos Žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 207 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 108 redakcija, 2002 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. 376 redakcija ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-159 redakcija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. 3D-438 redakcija) 31 punktas nustato, kad apskrities viršininko patvirtintas pretendentų, sugrupuotų pagal Žemės reformos įstatymo 10 straipsnyje nustatytą eiliškumą, sąrašas yra teisinis pagrindas projekto autoriui organizuoti žemės sklypų projektavimo darbus. Įvertinus byloje esančius įrodymus apie R. M. P. ir J. K. dalyvavimą 2010-05-20 savo eiliškumo grupių susirinkimuose, daroma išvada, kad 5-o ir 9-o eiliškumo grupių susirinkimai vyko, pretendentai sklypus laisvos valstybinės žemės plotuose rinkosi, nepažeidžiant Metodikos 35 punkto; R. M. P. valia pasirinkti sklypus laisvos valstybinės žemės plotuose bei jo sutikimas su projektuojamais žemės sklypais įforminti Metodikos 36 ir 37 punktuose nustatyta tvarka.

23Įvertinęs paminėtas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad R. M. P., kaip į 5-o eiliškumo grupę įrašyto pretendento A. P. įpėdiniui, laisvos valstybinės žemės sklype LF-129 pasirinkus 0,0663 ha ploto sklypą, plane pažymėtą Nr. (duomenys neskelbtini) ir esantį (duomenys neskelbtini), J. K., kaip 9-o eiliškumo grupės pretendentės įpėdinės, teisė Kutiškių kadastro vietovėje rinktis pageidaujamus sklypus iš Šiaulių AVA 2010-04-01 įsakymu Nr. V-1765 nustatytų laisvos valstybinės žemės plotų nebuvo pažeista. Remdamasis tuo, kas buvo nurodyta, teismas sprendžia, kad J. K. reikalavimai atlikti pakeitimus Šiaulių AVA 2010-05-04 Įsakymo Nr. V-2420 priede, išbraukiant 1-os eilutės įrašus, administracinės bylos nagrinėjimo laikotarpiui bei Radviliškio rajono Kutiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte V. B. vardu iš laisvos valstybinės žemės sklypo Nr. LF-129 patvirtinti 0,0663 ha ploto žemės sklypą, besiribojantį su žemės sklypais, pareiškėjos pasirinktais iš laisvos valstybinės žemės sklypų Nr. LF-152 ir Nr. LF-185, priimant sprendimą dėl nuosavybės teisės į šiuos sklypus atkūrimo, yra nepagrįsti ir atmestini.

24J. K. 2012 m. rugsėjo 10 d. teismo posėdyje patvirtinus, kad ji nebereiškia reikalavimo dėl neturtinės žalos atlyginimo, bei jos pateiktą pareiškimą dėl atsisakymo nuo šio reikalavimo, daroma išvada, kad J. K. savo nuožiūra pasinaudojo įstatymo numatyta teise bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje atsisakyti skundo. Dėl šios priežasties J. K. atsisakymas nuo skundo reikalavimo priimtinas, o administracinės bylos dalis dėl neturtinės žalos atlyginimo nutrauktina (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 52 straipsnis, 101 straipsnio 3 punktas). Pareiškėjai išaiškintina, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 102 straipsnio 3 dalis).

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85, 87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 101 straipsnio 3 punktu, 127 straipsniu,

Nutarė

26priimti pareiškėjos J. K. atsisakymą nuo skundo reikalavimo dėl neturtinės žalos atlyginimo ir šią administracinės bylos Nr. I-173-283/2012 dalį nutraukti.

27Pareiškėjos J. K. skundą dėl išvados panaikinimo, pretendento eiliškumo pakeitimo, įpareigojimo atlikti veiksmus atsakovui Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Radviliškio skyriui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims R. M. P., J. B. ir Nacionalinei žemės tarnybai prie žemės ūkio ministerijos atmesti kaip nepagrįstą.

28Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos administracinio teismo kolegija, susidedanti iš... 2. pareiškėja J. K. skundu, patikslintu skundu kreipėsi į administracinį... 3. Pareiškėja J. K., grįsdama savo reikalavimus, skunde ir patikslintuose... 4. Atsakovas Radviliškio skyrius atsiliepimais į skundą ir patikslintus skundus... 5. Trečiojo suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos atstovas R.... 6. Tretieji suinteresuoti asmenys R. M. P. ir J. B. į bylos nagrinėjimą... 7. Trečiojo suinteresuoto asmens R. M. P. atstovė E. V. papildomų paaiškinimų... 8. Skundas atmestinas.... 9. Remiantis nuosavybės teisių atkūrimo archyvinių dokumentų bylų, kitų... 10. J. K., nesutikdama su A. P. eiliškumu, nustatytu pagal Žemės reformos... 11. Nagrinėjamoje byloje J. K. kėlė ginčą dėl A. P., kaip 5-o eiliškumo... 12. Pagal Atkūrimo įstatymo 4 ir 16 straipsnius, Žemės reformos įstatymo 5... 13. Iš byloje esančio Šiaulių apskrities Radviliškio valsčiaus Karčiamų... 14. Tokiu būdu byloje surinkti duomenys leidžia daryti išvadą, kad iki 1940... 15. Šalinant Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gruodžio 5 d.... 16. Įvertinus paminėtus įrodymus kartu su tuometinio Radviliškio valsčiaus... 17. Teismas, remdamasis nurodytomis aplinkybėmis, kaip nepagrįstus atmeta J. K.... 18. Įvertinus nustatytas aplinkybes ir juos pagrindžiančius įrodymus, daroma... 19. Byloje nustatyta, kad A. P. buvo įtrauktas į S. M. 1991-09-07 rašytame... 20. (2010 m balandžio 15 d.). Mirusio pretendento įpėdinis R. M. P. 2003-09-30... 21. Įvertinus išvardinus duomenis ir atsižvelgus į Žemės reformos įstatymo... 22. Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo metodikos... 23. Įvertinęs paminėtas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad R. M. P., kaip į... 24. J. K. 2012 m. rugsėjo 10 d. teismo posėdyje patvirtinus, kad ji nebereiškia... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 26. priimti pareiškėjos J. K. atsisakymą nuo skundo reikalavimo dėl neturtinės... 27. Pareiškėjos J. K. skundą dėl išvados panaikinimo, pretendento eiliškumo... 28. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali...