Byla e2KT-117-943/2016
Dėl nurodytų bylų sujungimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Egidija Tamošiūnienė, susipažinusi su Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. spalio 28 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2-689-253/2016, ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 28 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2-44074-779/2016,

Nustatė

2Lietuvos apeliaciniame teisme gauta Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-689-253/2016, ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-44074-779/2016, dėl nurodytų bylų sujungimo.

3Klaipėdos apygardos teismas nutartyje nurodė, kad Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės UAB „Baltisches Haus“ ieškinį atsakovėms VĮ Turto bankui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl Privatizavimo komisijos 2013 m. vasario 8 sprendimo (protokolo Nr. 2V-3(652)) panaikinimo, žalos atlyginimo, įpareigojimo atlyginti nuomininko padarytas išlaidas patalpų pagerinimui. Vadovaujantis Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 7 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. e2-5711-881/2015, pateiktas išaiškinimais, ieškinys pareikštas pagal nekilnojamojo daikto, iš kurio nuomos sutarties ir negyvenamųjų patalpų pagerinimo išlaidų, kildinama ieškovės patirta žala, buvimo vietą (CPK 31 straipsnio 1 dalis).

4Tuo tarpu, Vilniaus miesto apylinkės teismas nutartyje nurodė, kad teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-44074-779/2016 pagal ieškovės UAB „Baltisches Haus“ patikslintą ieškinį atsakovėms VĮ Turto bankui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl VĮ Valstybės turto fondas Komisijos nuomininkų prašymams dėl privatizavimo objektui (statiniui) pagerinti padarytų išlaidų atlyginimo objekto privatizavimo metu nagrinėti 2014 m. kovo 24 d. sprendimo panaikinimo, VĮ Turto bankas įpareigojimo tęsti privatizavimo procedūras ir Privatizavimo komisijos 2014 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. 2V-14 (689) dalinio panaikinimo. Patikslintas ieškinys paduotas pagal bendrąsias teismingumo taisykles, t. y. pagal atsakovių buveinės vietą.

5Abiejų teismų nutartyse nurodyta, kad civilinėse bylose nagrinėjami reikalavimai yra tarpusavyje susiję, jose nagrinėjamos faktinės aplinkybės ir įrodymai sutampa, todėl bylų sujungimas atitiktų civilinio proceso tikslus.

6Iš ieškovės teismams pateiktų prašymų sujungti civilines bylas matyti, jog Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjamas reikalavimas dėl išlaidų negyvenamosioms patalpoms pagerinti atlyginimo grindžiamas Turto fondo sudarytos Komisijos 2012 m. rugsėjo 27 d. ir 2012 m. spalio 25 d. sprendimais dėl pagerinimui padarytų išlaidų sumos ir vertės padidėjimo procentais nustatymo. Tačiau nurodyti Turto fondo sudarytos Komisijos sprendimai panaikinti tos pačios Komisijos 2014 m. kovo 24 d. sprendimu, kurio teisėtumas kvestionuojamas Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje.

7Ieškovė prašo sujungtas civilines bylas perduoti nagrinėti Vilniaus apygardos teismui, vadovaujantis bendrosiomis teismingumo taisyklėmis, t. y. pagal atsakovių buveinės vietą.

8Civilinės bylos sujungtinos.

9Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 136 straipsnio 4 dalis nustato, kad teismas, nustatęs, jog teismo (teismų) žinioje yra kelios vienarūšės bylos, kuriose dalyvauja tos pačios šalys, gali sujungti tas bylas į vieną bylą, kad jos būtų kartu išnagrinėtos, jeigu taip sujungus bus greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčai, taip pat tais atvejais, kai nagrinėjami reikalavimai tarpusavyje susiję ir dėl to bylų negalima nagrinėti skyrium. Ši norma nustato ir subjektus, kurie sprendžia bylų sujungimo klausimus: jei bylos nagrinėjamos tame pačiame teisme, dėl jų sujungimo sprendžia to teismo pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ar Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, o jei skirtinguose teismuose – aukštesnės pakopos teismo pirmininkas ar Civilinių bylų skyriaus pirmininkas (dėl civilinių bylų, nagrinėjamų skirtinguose apylinkių teismuose, esančiuose to paties apygardos teismo veiklos teritorijoje, sprendžia atitinkamo apygardos teismo pirmininkas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, dėl skirtinguose apygardų teismuose ar skirtingų apygardų teismų veiklos teritorijose veikiančiuose apylinkių teismuose nagrinėjamų civilinių bylų sujungimo – Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas).

10Vienas civilinio proceso tikslų yra kuo greitesnis teisinės taikos tarp ginčo šalių atkūrimas (CPK 2 straipsnis). Šis tikslas atspindi tiek privatų (proceso šalių), tiek viešąjį (visos visuomenės) interesą, kad civilinė byla būtų išnagrinėta per kiek įmanoma trumpesnį laiką. Norint pasiekti aptariamą civilinio proceso tikslą, įstatymas teismui ir proceso šalims nustato bendrąją pareigą siekti, kad byla būtų išnagrinėta operatyviai. Bendroji pareiga yra detalizuojama įvairiose įstatymo nuostatose, tarp jų ir CPK 7 straipsnyje, įpareigojančiame teismą užkirsti kelią proceso vilkinimui, siekti, kad byla būtų išnagrinėta vieno teismo posėdžio metu ir kuo ekonomiškiau, o šalis – sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu. Kuo greitesnis teisinės taikos tarp ginčo šalių atkūrimas turi būti derinamas su pagrindiniu civilinio proceso tikslu – teisingu ginčo išsprendimu.

11Susipažinus su Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO pateikiama informacija apie Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. e2-689-253/2016 ir Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. e2-44074-779/2016, yra pagrindas spręsti, kad šios civilinės bylos yra tarpusavyje susijusios ir jas sujungus ginčas bus išnagrinėtas operatyviau ir ekonomiškiau. Kaip matyti iš bylų medžiagos, Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl Valstybės turto fondo sudarytos Komisijos 2014 m. kovo 24 d. sprendimo panaikinimo, kuriuo nuspręsta panaikinti Komisijos 2012 m. rugsėjo 27 d. ir 2012 m. spalio 25 d. sprendimus dėl pagerinimui padarytų išlaidų sumos ir vertės padidėjimo procentais nustatymo, kuriais Klaipėdos apygardos teisme grindžiamas ieškovės reikalavimas priteisti patalpų pagerinimo išlaidas.

12Civilinių bylų skyriaus pirmininkės vertinimu, abejose civilinėse bylose dalis nagrinėjimų reikalavimų yra glaudžiai susiję, jose turėtų būti nustatinėjamos panašios faktinės aplinkybės, vertinami iš esmės tie patys šalių argumentai ir įrodymai, todėl darytina išvada, jog bylų sujungimas nagrinėjamu atveju atitiktų proceso operatyvumo ir ekonomiškumo principus, leistų koncentruotai ir ekonomiškai išnagrinėti tarp šalių kilusį ginčą.

13Sprendžiant dėl to, kuriam teismui (Klaipėdos apygardos ar Vilniaus miesto apylinkės) turi būti perduota nagrinėti sujungta byla, pažymėtina, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamoje byloje pareikšti neturtiniai reikalavimai, tuo tarpu, Klaipėdos apygardos teisme priimto ir nagrinėjamo ieškinio suma yra 1 524 888,30 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad Klaipėdos apygardos teismo nagrinėjamoje byloje ieškinio suma didesnė kaip 43 500 Eur, Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinė byla Nr. e2-44074-779/2016 turi būti prijungta prie Klaipėdos apygardos teismo civilinės bylos Nr. e2-689-253/2016 ir abi bylos perduotinos nagrinėti Klaipėdos apygardos teismui (CPK 27 straipsnio 1 punktas, 33 straipsnio 4 dalis).

14Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė, vadovaudamasi 136 straipsnio 4 dalimi, sprendžia bylų sujungimo klausimą, tačiau ne teismo priimtos savo žinion bylos perdavimo kitam teismui klausimą. Atsižvelgiant į tai, negali būti tenkinamas ieškovės prašymas sujungtas Klaipėdos apygardos teismo ir Vilniaus miesto apylinkės teismo bylas perduoti nagrinėti Vilniaus apygardos teismui, tačiau pažymėtina, kad bylos nagrinėjimo metu paaiškėjus CPK 34 straipsnio 2 dalyje numatytoms aplinkybėms, teismas nutartimi gali išspręsti bylos perdavimo nagrinėti kitam teismui klausimą.

15Esant nurodytoms aplinkybėms, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 136 straipsnio 4 dalimi,

Nutarė

16sujungti Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. e2-689-253/2016 ir Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. e2-44074-779/2016, prijungiant civilinę bylą Nr. e2-44074-779/2016 prie civilinės bylos Nr. e2-689-253/2016.

17Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinę bylą Nr. e2-44074-779/2016 perduoti nagrinėti Klaipėdos apygardos teismui.

Proceso dalyviai