Byla e2-3310-1023/2018
Dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš nuomojamos patalpos

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Vaida Baumilė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Prienų rajono savivaldybės ieškinį atsakovui V. P., trečiajam asmeniui UAB „Prienų butų ūkis“ dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš nuomojamos patalpos.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas Prienų rajono savivaldybė (toliau – ir ieškovas) 2018 m. balandžio 6 d. kreipėsi į Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus su ieškiniu dokumentinio proceso tvarka (elektroninės bylos apyrašo b. l. 1 – 11), kurį 2018 m. balandžio 16 d. patikslino pareiškimu dėl ieškinio trūkumų pašalinimo ir patikslinimo (elektroninės bylos apyrašo b. l. 38 – 39) kuriais ieškovas prašo nutraukti socialinio būsto nuomos 2015 m. gruodžio 3 d. sutartį Nr. ( - ), sudarytą su atsakovu V. P. (toliau – atsakovu) ir iškeldinti jį iš nuomojamos patalpos, adresu ( - ), nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

5Ieškinys grindžiamas tuo, kad ieškovas 2015 m. gruodžio 3 d. su atsakovu V. P. pasirašė socialinio būsto nuomos sutartį Nr. ( - ) dėl socialinio būsto, esančio ( - ) nuomos, nuomos mokesčių ir komunalinių paslaugų apmokėjimo bei kitų įsipareigojimų (toliau – sutartis). Atsakovas šiame būste gyvenamąją vietą deklaravo 2015 m. gruodžio 4 d. Sutarties 4.6, 10, 11 punktai nustato, kad atsakovas įsipareigoja sumokėti nuomos mokestį už laikotarpį nuo socialinio būsto perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos ne vėliau kaip iki kito mėnesio 25 dienos, 13 punktas nustato komunalinių mokesčių mokėjimo tvarką. Šių pareigų atsakovas V. P. tinkamai nevykdo. Atsakovo V. P. įsiskolinimas už jam suteikto socialinio būsto nuomą ir komunalines paslaugas 2018 m. kovo 1 d. sudarė 154,23 Eur. Skola susidarė nuo 2015 m. gruodžio mėnesio, atsakovas V. P. nei karto per visą šį laikotarpį nėra mokėjęs minėtų mokesčių. Atsakovas V. P. nesinaudoja jam suteiktomis socialinio būsto patalpomis ir jose negyvena, jis nesiėmė jokių priemonių nei likviduoti įsiskolinimus už socialinio būsto nuomą ir komunalines paslaugas, nei išreiškė savo valią atsisakyti minėto būsto, nors jis jam akivaizdžiai nereikalingas. Atsakovas nei karto nebandė pasinaudoti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.591 straipsnyje nustatyta išimtimi, kai paliekama teisė naudotis savivaldybės gyvenamąja patalpa laikinai išvykusiems nuomininkams. Atsakovas V. P. buvo įspėtas apie nuomos sutarties nutraukimą pagal CK 6.609 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

6Teismas

konstatuoja:

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Ieškinio dalykas yra pagrįstas leistinais rašytiniais įrodymais, ieškovo reikalavimai kilę iš nekilnojamojo daikto nuomos sutarties nevykdymo, todėl ieškovo prašymu ieškinys nagrinėtinas dokumentinio proceso tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 424 straipsnio 1 dalis).

9CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Teisėtai sudaryta sutartis šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio l dalis). CK 6.200 straipsnio 1 dalis įpareigoja šalį sutartis vykdyti tinkamai ir sąžiningai, o sutarties neįvykdymu taikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir vykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Pagal CK 6.576 straipsnį, gyvenamosios patalpos nuomos sutartimi nuomotojas įsipareigoja suteikti už mokestį gyvenamąją patalpą nuomininkui laikinai valdyti ir naudoti ją gyvenimui, o nuomininkas įsipareigoja naudotis šia patalpa pagal paskirtį ir mokėti nuomos mokestį. Vadovaujantis CK 6.611 straipsniu, jei nuomininkas nuolat (ne mažiau kaip tris mėnesius, jeigu sutartis nenumato ilgesnio termino) nemoka buto nuompinigių ar mokesčio už komunalines paslaugas, jei nuomininkas, jo šeimos nariai ar kiti kartu su juo gyvenantys asmenys ardo ar gadina gyvenamąją patalpą arba ją naudoja ne pagal paskirtį, nuomos sutartis gali būti nutraukta ir asmenys iškeldinami iš nuomojamos patalpos nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos. CK 6.609 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad kai nuomininkas, jo šeimos nariai ir buvę šeimos nariai išvyksta gyventi kitur, gyvenamosios patalpos nuomos sutartis laikoma nutraukta nuo išvykimo dienos. Nagrinėjamojoje byloje iš pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2015 m. gruodžio 3 d. tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta socialinio būsto nuomos sutartis Nr. ( - ) dėl socialinio būsto, esančio ( - ) nuomos, nuomos mokesčių ir komunalinių paslaugų apmokėjimo bei kitų įsipareigojimų (elektroninės bylos apyrašo b. l. 28-32). 2015 m. gruodžio 3 d. buvo pasirašytas minėtos patalpos perdavimo - priėmimo aktas (elektroninės bylos apyrašo b. l. 33). Atsakovas visą laiką nuo 2015 m. gruodžio mėnesio iki 2018 m. vasario mėnesio nemokėjo nuomos mokesčio už jam išnuomotą socialinį būstą ir liko skolingas 154,23 Eur (elektroninės bylos apyrašo b. l. 41-42). Duomenų, kad atsakovas būtų savo prievolę tinkamai įvykdęs ir pilnai atsiskaitęs su ieškovu už socialinio būsto nuomą ir mokesčius, nėra. Iš antstolės Danutės Marčiukaitienės 2017 m. lapkričio 9 d. rašto dėl dokumentų įteikimo matyti, kad atsakovas jam pagal nuomos sutartį suteiktame socialiniame būste negyvena (elektroninės bylos apyrašo b. l. 21) ir į raštiškus reikalavimus atsiskaityti su ieškovu nereaguoja (elektroninės bylos apyrašo b. l. 20, 22-23). Esant šioms teisiškai reikšmingoms aplinkybėms darytina išvada, jog atsakovas skolos susidarymo laikotarpiu, turėjo pareigą ir galimybes sumokėti socialinio būsto nuomos bei komunalinius mokesčius, tačiau tikslingai (piktavališkai) vengė juos sumokėti, nesiekė likviduoti įsiskolinimo, o tai, kad atsakovas išvyko iš socialinio būsto ir jame nebegyvena, vertintina kaip atsakovo intereso į būstą nebuvimas. Todėl, atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą bei vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais (CK 1.5 straipsnis), teismas konstatuoja, kad sutarties nutraukimas ir iškeldinimas pripažintinos proporcingomis priemonėmis, atitinkančiomis atsakovo padaryto sutarties pažeidimo sunkumą, todėl ieškinys dėl savivaldybės socialinio būsto nuomos sutarties nutraukimo tenkintinas visiškai (CK 6.609, 6.610, 6.611 straipsniai).

10Konstatavus, kad 2015 m. gruodžio 3 d. tarp ieškovo ir atsakovo sudaryta socialinio būsto nuomos sutartis Nr. ( - ) dėl socialinio būsto, esančio ( - ) nuomos yra nutraukta, atsakovas iš socialinio būsto, esančio ( - ) iškeldintinas teismo sprendimu, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos (CK 6.610, 6.611 straipsniai).

11Tenkinant ieškovo ieškinį iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistinas 75,00 Eur dydžio žyminis mokestis, nuo kurio ieškovas yra atleistas pagal įstatymą (CPK 80 straipsnio 1 dalies 2 ir 8 punktai, 7 dalis, 83 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 straipsniu, 83 straipsniu, 427-428 straipsniais,

Nutarė

13Ieškinį tenkinti visiškai.

14Nutraukti tarp ieškovo Prienų rajono savivaldybės, įmonės kodas 111107225, ir atsakovo V. P., asmens kodas ( - ), 2015 m. gruodžio 3 d. sudarytą socialinio būsto nuomos sutartį Nr. ( - ).

15Iškeldinti atsakovą V. P., asmens kodas ( - ) iš socialinio būsto, esančio ( - ), nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

16Priteisti iš atsakovo V. P., asmens kodas ( - ) 75,00 Eur (septyniasdešimt penkių eurų 00 ct) žyminį mokestį valstybei, nurodytą sumą pervedant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos surenkamąją sąskaitą pasirinktame banke, įmokos kodas 5660.

17Reikalavimas atsakovui: per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus;

18Nurodymas atsakovui: jeigu per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui bus išduotas vykdomasis raštas.

19Informacija atsakovui: nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai.

20Informacija atsakovui: jeigu atsakovas per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi panaikina preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia.

21Preliminarus teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 430 straipsnio 1 dalyje nustatytą dvidešimt dienų terminą atsakovas nepareiškia motyvuotų prieštaravimų.

22Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Vaida Baumilė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Prienų... 3. Teismas... 4. Ieškovas Prienų rajono savivaldybė (toliau – ir ieškovas) 2018 m.... 5. Ieškinys grindžiamas tuo, kad ieškovas 2015 m. gruodžio 3 d. su atsakovu V.... 6. Teismas... 7. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 8. Ieškinio dalykas yra pagrįstas leistinais rašytiniais įrodymais, ieškovo... 9. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos... 10. Konstatavus, kad 2015 m. gruodžio 3 d. tarp ieškovo ir atsakovo sudaryta... 11. Tenkinant ieškovo ieškinį iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistinas... 12. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80... 13. Ieškinį tenkinti visiškai.... 14. Nutraukti tarp ieškovo Prienų rajono savivaldybės, įmonės kodas 111107225,... 15. Iškeldinti atsakovą V. P., asmens kodas ( - ) iš socialinio būsto, esančio... 16. Priteisti iš atsakovo V. P., asmens kodas ( - ) 75,00 Eur (septyniasdešimt... 17. Reikalavimas atsakovui: per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti... 18. Nurodymas atsakovui: jeigu per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo... 19. Informacija atsakovui: nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo... 20. Informacija atsakovui: jeigu atsakovas per dvidešimt dienų nuo preliminaraus... 21. Preliminarus teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per Lietuvos Respublikos... 22. Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas....