Byla Ik-608-562/2011
Dėl administracinių aktų panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rositos Patackienės (kolegijos pirmininkė, pranešėja), Inos Kirkutienės ir Rūtos Miliuvienės, sekretoriaujant Astai Statkevičienei, dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokato padėjėjui T. S., atsakovės atstovei M. M., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės ,,( - )” skundą atsakovei Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui MG AB ,,( - )” dėl administracinių aktų panaikinimo,

Nustatė

2Pareiškėja – uždaroji akcinė bendrovė ,,( - )” (toliau – UAB „( - )“, Bendrovė) skundu (I t., b.l. 1-6) ir patikslintais skundais (I t., b.l. 36-37, 163-168) prašė panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) 2009-07-29 statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą Nr. (101)-11.4-1495 (toliau – Aktas) ir 2010-05-03 sprendimą Nr. (23.2)-2D-4812.

3Pareiškėja paaiškino, kad trečiojo suinteresuoto asmens MG AB ,,( - )”, bendrai su pareiškėja nuomojamame žemės sklype, esančiame Žirmūnų g. 139, Vilniuje, kurio unikalus

4Nr. 0101-0018-0035, autoserviso rekonstrukcija vykdyta pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, o Inspekcijos trečiajam suinteresuotam asmeniui išduotas 2009-07-29 statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. (101)-11.4-1495 priimtas pažeidžiant įstatymų reglamentuojamas procedūras. Priimant skundžiamą Aktą buvo pažeisti Viešojo administravimo įstatymo 8 str. įtvirtinti individualiam administraciniam teisės aktui keliami reikalavimai, o būtent tai, kad administracinis teisės aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis ir teisės aktų normomis, taip užtikrinant teisėtumo principo laikymąsi. Atkreipė dėmesį į tai, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas ginčui taikytino Statybos įstatymo 24 straipsnio ir 2002-05-14 Aplinkos ministro įsakymu Nr. 242 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarkos (toliau – Tvarka) 15 punkto nuostatas, yra pažymėjęs, kad dėl to, jog komisijai nebuvo pateikti visi Tvarkos 3 priede nustatyti dokumentai, statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas negali būti pripažintas teisėtu ir pagrįstu. Pareiškėjos teigimu, autoservise atliktiems darbams reikėjo statybos leidimo, nes buvo atlikta autoserviso rekonstrukcija ar kapitalinis remontas (Statybos įstatymo 24 str. 3 d.), o atlikti darbai nepatenka į Statybos įstatymo 24 str. 1 d. numatytas išimtis. Tačiau Aktas buvo išduotas tokio statybos leidimo nepateikus. Aplinkybę, kad Inspekcijai nebuvo pateiktas autoservise atliekamų statybos darbų leidimas, patvirtina Inspekcijos 2010-05-03 raštas, kuriame nurodoma, jog MG AB ,,( - )“ pateikė tik 2009-07-29 statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą Nr. (101)-11.4-1495, tačiau neminima, kad buvo pateiktas ir statybos leidimas dėl vykdomų darbų. Pareiškėja paaiškino, kad informacijos apie autoservise atliktų darbų atžvilgiu išduotą statybos leidimą nepavyko rasti ir Vilniaus miesto savivaldybės statybos leidimų registre. Be to, paaiškino, kad ant Akto nėra teritorinio visuomenės sveikatos centro arba jo filialo atstovo derinimo žymos, kaip to reikalauja Tvarkos 26.5 p. Atsižvelgiant į tai, Aktas negali būti laikomas teisėtu ir yra naikintinas ABTĮ 89 str. 1 d. 3 p. pagrindu.

5Pareiškėja nurodo, kad skundžiamu Aktu buvo pažeistos jos kaip suinteresuoto subjekto teisės ir teisėti interesai, kadangi buvo sumažinta jos kaip sklypo, kuriame esančio autoserviso rekonstrukcijos darbai įteisinti ginčijamu Aktu, bendranuomininkės turimo nekilnojamo turto vertė. Pažymėjo, kad jokie autoserviso statybos darbų projektai ir leidimai jiems atlikti su Bendrove kaip žemės sklypo bendranuomininke derinami nebuvo. Pareiškėjos nuomone, Statybos įstatymo 20 str. 2 d. 2 p. ir 23 str. 6 d. 2 p. nuostatos, numatančios, kad statinio projektavimo sąlygų sąvadui ir statybos leidimui gauti reikalingas žemės sklypo bendraturčių sutikimas, taikytinos ir žemės sklypo bendranuomininkams, vadinasi, ir ginčo atveju. Paaiškino, kad žemės sklypas išnuomotas Bendrovei ir MG AB ,,( - )“ iki 2101-07-31, taip artindamas šių asmenų santykius prie bendratučių. Analogiškas bendranuosavybės ir bendranuomos santykių traktavimas yra įtvirtintas ir LR Vyriausybės 1999-03-09 nutarimu Nr. 260 patvirtintų Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių 2.4, 28.1 punktuose, nustatančiuose, jog, esant situacijai, kuomet tame pačiame valstybinės žemės sklype yra pastatyti keliems asmenims priklausantys statiniai, tokie asmenys turi teisę tiek įgyti Žemės sklypą nuosavybėn, tiek jį išsinuomoti. Todėl ir konkretaus žemės sklypo bendrasavininkis, ir žemės nuomos teisės pagrindu žemės sklypą naudojantis asmuo privalo gauti kito žemės sklypo naudotojo sutikimą projektavimo sąlygų sąvado ar statybos leidimo gavimui.

6Nagrinėjant bylą teismo posėdžiuose pareiškėjos atstovas palaikė skundą ir jo patikslinimus bei prašė teismo tenkinti pareiškėjos skundą.

7Atsakovė – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos prašė atmesti pareiškėjos skundą kaip nepagrįstą.

8Atsiliepimuose į skundą (I t., b.l. 43-45) ir patikslintą skundą (I t., b.l. 121-122) atsakovė nurodė, kad UAB ,,( - )“ argumentai, kuriais grindžiamas teismui pateiktas skundas, yra nepagrįsti, kadangi prašomu panaikinti Aktu tinkamu naudoti buvo pripažintas autoservisas, kurio pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis buvo pakeista, neatliekant rekonstravimo ir kapitalinio remonto darbų. Tvarkos 27.2. ir 27.3. punktuose nustatyta, kad statinio pripažinimo tinkamu naudotis aktas surašomas ir tais atvejais, kai pripažįstamas tinkamu naudoti Nekilnojamojo turto registre įregistruotas statinys, kai keičiama jo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis, jei jos pakeitimui nereikėjo atlikti jokių statybos darbų, arba atliktas tik paprastasis remontas. Tokiu atveju statytojas pateikia Komisijai Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsniu nustatytą statinio bendraturčių (jei jų yra) sprendimą (sutikimą) pakeisti paskirtį ir naujos paskirties statinio (patalpos) kadastrinių matavimų duomenų bylą. Kadangi nagrinėjamoje byloje statinio savininkas pateikė komisijai būtinus dokumentus, t. y. naujos paskirties statinio (patalpos) kadastrinių matavimų duomenų bylą, todėl pareiškėjos argumentai, kad statinio savininkas komisijai turėjo pateikti statybos techninę dokumentaciją ir statybos leidimą, laikytini nepagrįstais. Atsakovė taip pat pažymėjo, kad pagal Statybos įstatymo 20 str. 2 d. 2 p. statytojas privalo gauti žemės sklypo bendraturčių sutikimą, todėl pareiškėjos argumentai, jog autoserviso savininkas statybos darbus privalėjo derinti su žemės sklypo bendranuomininku, taip pat yra nepagrįsti.

9Atsakovė taip pat paaiškino, kad prašomas panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2010-05-03 raštas Nr. (23.2)-2D-4812, kuriuo buvo atsakyta į UAB ,,( - )“ skundus, yra tik informacinio pobūdžio ir jokių teisinių pasekmių pareiškėjai nesukelia, todėl reikalavimas panaikinti nurodytą raštą yra nepagrįstas.

10Teismo posėdyje atsakovės atstovė palaikė Inspekcijos atsiliepimuose išdėstytus argumentus ir prašė atmesti pareiškėjos skundą kaip nepagrįstą.

11Tretysis suinteresuotas asmuo – mokslinė gamybinė akcinė bendrovė ,,( - )“ (toliau – MG AB ,,( - )“) su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

12Atsiliepimuose į skundą (I t., b.l. 78-81) ir patikslintą skundą (I t., b.l. 124-125) tretysis suinteresuotas asmuo nurodė, kad pareiškėjos skundas yra nepagrįstas, visų pirma, dėl to, kad pareiškėja nepagrindė jokiais įrodomąją galią turinčiais duomenimis savo argumentų, jog autoservise atlikti darbai, įteisinti Aktu, sumažino jai nuosavybės teise priklausančio turto vertę, taip pat nepateikė jokių įrodymų apie tai, jog kokie nors statybos darbai apskritai buvo atliekami. Be to, pareiškėja remia spėliojimais savo teiginį, kad autoserviso atžvilgiu buvo išduotas Aktas, vadinasi, buvo atlikta rekonstrukcija arba kapitalinis remontas. MG AB ,,( - )“ pažymėjo, kad pagal Tvarkos VI skyriaus nuostatas pripažinimo tinkamu naudoti aktas surašomas ir tais atvejais, kai pripažįstamas tinkamu naudoti Nekilnojamojo turto registre įregistruotas statinys pakeitus jo pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį ir neatliekant jokių statybos darbų arba atliekant tik paprastąjį remontą. Paaiškino, kad MG AB ,,( - )“ neatliko jokių rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto darbų, o teisės aktų nustatyta tvarka keitė nuosavybės teise priklausančio autoserviso pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį ir atliko paprastąjį autoserviso remontą. Atliekant statinio paprastąjį remontą nei statybos leidimas, nei projektavimo sąlygų sąvadas nėra privalomi (Statybos įstatymo 23 str. 1 d. 2 p.). Vieninteliai dokumentai, kuriuos statytojas turi pateikti Statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai, kai pripažįstamas tinkamu naudoti Nekilnojamojo turto registre įregistruotas statinys pakeitus jo pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį, jei jos pakeitimui atliktas tik paprastasis remontas, yra: 1) CK 4.85 straipsnyje numatytas statinio bendraturčių (jei jų yra) sprendimas (sutikimas) pakeisti paskirtį; 2) naujos paskirties statinio kadastrinių matavimų duomenų byla (STR 27.2 p.).

13Tretysis suinteresuotas asmuo kaip nepagrįstus nurodė ir pareiškėjos argumentus, kad autoserviso statybos darbų projektai ir leidimai jiems atlikti turėjo būti derinami su pareiškėja, kaip žemės sklypo bendranuomininke. Mano, kad pareiškėja, remdamasi visiškai su byla nesusijusius teisinius santykius reglamentuojančio poįstatyminio teisės akto nuostatomis (1999-03-09 Vyriausybės nutarimo Nr. 260 2.4 ir 28.1 p.), nepagrįstai plečiamai ir todėl klaidingai aiškina Statybos įstatymo nuostatas. Pažymėjo, kad Statybos įstatymo 20 str. 2 d. 2 p. ir 23 str. 6 d. 2 p. yra įtvirtintas baigtinis sąrašas asmenų, kurių sutikimas reikalingas norint gauti projektavimo sąlygų sąvadą ar statybos leidimą. Nei sklypo bendranaudotojai, nei bendranuomininkiai, nei kiti asmenys, neturintys nuosavybės teisių į žemės sklypą, į šį sąrašą nepatenka. Todėl net ir tuo atveju, jeigu MG AB ,,( - )“ autoservise atliktiems darbams būtų reikėję gauti projektavimo sąlygų sąvadą ir statybos leidimą, pareiškėjos sutikimas nebūtų būtinas.

14Paaiškino, kad dabartinio autoserviso vietoje nuo pat 1970 metų veikė autoūkio remonto garažai, kurie 2009-06-01 analogiškai veiklai išnuomoti UAB „( - )“. Nuomininkas įsipareigojo atlikti visas procedūras, reikalingas pastato pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties pakeitimui. Keičiant autoserviso pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį jame buvo atlikti paprastojo remonto darbai ir patikslinti kadastriniai duomenys. Pagal Statybos įstatymo 23 str. 1 d. 2 p., 24 str. ir STR 27.2 p. nuostatas tokiu atveju statybos leidimas nėra būtinas. Todėl pateiktus komisijai STR nurodytus dokumentus, teisės aktuose nustatyta tvarka bei terminais atlikus visas autoserviso pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties pakeitimui reikalingas procedūras, teisėtai buvo gautas Aktas, kuris 2009-08-20 įregistruotas Nekilnojamojo turto registre.

15Tretysis suinteresuotas asmuo taip pat pažymėjo, kad pareiškėja praleido ABTĮ 33 str. 1 d. nustatytą terminą reikalavimui dėl Inspekcijos 2010-05-03 rašto Nr. (23.2)-2D-4812 panaikinimo pareikšti. Be to, skunde nepateikiama jokių argumentų ir (ar) įrodymų, pagrindžiančių reikalavimo panaikinti minėtą raštą pagrįstumą. Nors jame yra sprendžiami ir su šia byla visiškai nesusiję klausimai – „Dėl metalinių stulpelių“ ir „Dėl saulės baterijų gamyklos“, tačiau pareiškėja prašo panaikinti visą raštą, o ne jo dalį. MG AB ,, ( - )“ nuomone, atsakovės rašte nurodyta informacija yra teisinga, paremta faktinėmis aplinkybėmis ir teisės aktų nuostatomis, todėl pagrindo jį naikinti nėra.

16Skundas atmestinas.

17Pareiškėja – uždaroji akcinė bendrovė ,,( - )” (toliau – UAB „( - )“, Bendrovė) skundu (I t., b.l. 1-6) ir patikslintais skundais (I t., b.l. 36-37, 163-168) prašė panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) 2009-07-29 statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą Nr. (101)-11.4-1495 (toliau – Aktas) ir 2010-05-03 sprendimą Nr. (23.2)-2D-4812.

18Pareiškėja nurodo, kad trečiojo suinteresuoto asmens MG AB ,,( - )”, bendrai su pareiškėja nuomojamame žemės sklype, esančiame Žirmūnų g. 139, Vilniuje, autoserviso rekonstrukcija vykdyta pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, o Inspekcijos trečiajam suinteresuotam asmeniui išduotas 2009-07-29 statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. (101)-11.4-1495 priimtas pažeidžiant įstatymų reglamentuojamas procedūras.

19Bylos duomenimis nustatyta, kad 4.3325 ha ploto žemės sklypas, esantis ( - ) (unikalus Nr. ( - )), nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai. Valstybinės žemės sklypo nuomos 2002-08-01 sutarties Nr.338N01/2002-25753 pagrindu dalis žemės sklypo (3.1477 ha) nuo 2002-08-01 išnuomota UAB „( - )“ bei 1.1785 ha ploto šio žemės sklypo nuo 2004-10-25 UAB „( - )“ (b.l.15-19). Ginčijamu Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ( 2009-07-29 statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktu Nr. (101)-11.4-1495 komisija nusprendė, kad statinys 4 ū2/p garažas ( - ), unikalus Nr. ( - ), tinkamas naudoti pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai autoservisas – 4 L2/p paslaugų (1 t.b.l.55).

20Pareiškėja, prašydama panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2009-07-29 statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą Nr. (101)-11.4-1495, nurodo, kad šiuo aktu buvo pažeistos jos kaip suinteresuoto subjekto teisės ir teisėti interesai, nes buvo sumažinta jos kaip sklypo, kuriame esančio autoserviso rekonstrukcijos darbai įteisinti ginčijamu aktu, bendranuomininkės turimo nekilnojamo turto vertė.

21Vertinant pareiškėjos nurodytą suinteresuotumą ginčyti statinio pripažinimo tinkamu naudoti 2009-07-29 aktą, teisėjų kolegija pažymi, kad teismų praktikoje asmens suinteresuotumas yra suprantamas kaip subjekto materialinis teisinis suinteresuotumas, t. y. asmuo turi turėti aiškiai identifikuotą suinteresuotumą apginti materialinės teisės normų saugomą teisę ar interesą.

22Pagal ABTĮ 22 straipsnio 1 dalį skundą (prašymą) dėl viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Teisę kreiptis į administracinį teismą nustato ABTĮ 5 straipsnis, pagal kurio 1 dalį kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas.

23Kaip ne kartą yra išaiškinęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ( administracinės bylos Nr. A11-443/2005, A502-304/2009, A502-857/2009), nurodytos ABTĮ nuostatos garantuoja asmeniui teisę kreiptis į administracinį teismą ir nustato, jog tokiam kreipimuisi pakanka, kad asmuo manytų, jog jo teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti, t. y. pakankamas asmens subjektyvus suvokimas apie jo teisių ar interesų pažeidimą. Tačiau nurodytos nuostatos taip pat patvirtina, kad teismas, nagrinėdamas administracines bylas, privalo nustatyti, kuo pasireiškia pareiškėjo nurodytas pažeidimas, t. y. kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti, ar asmuo, kuris kreipėsi dėl pažeistos teisės (intereso) gynimo, turi jo nurodytas teises (įstatymų saugomus interesus), ar šios teisės (interesai) objektyviai yra pažeistos asmens nurodytu būdu. Tik nustatęs nurodytas aplinkybes, teismas gali apginti pareiškėjo teises vienu iš ABTĮ 88 straipsnio 2-4 punktuose numatytų būdų. Nenustatęs šių aplinkybių, teismas turi atmesti skundą (prašymą) ABTĮ 88 straipsnio 1 punkto pagrindu. Pažymėtina, jog ABTĮ 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendro pobūdžio taisyklė, nustatanti dvi prielaidas atsirasti asmens subjektinei teisei – teisei kreiptis į administracinį teismą teisminės gynybos, o būtent, besikreipiančio asmens suinteresuotumas bei jo teisės ar įstatymo saugomo intereso pažeidimas (byla Nr. A438-1661/2008).

24Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos duomenis bei bylos faktinę situaciją, sprendžia, jog nagrinėjamu atveju pareiškėja UAB „( - )“ neturėjo materialinio teisinio suinteresuotumo kreiptis su skundu į teismą dėl statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto panaikinimo, nes byloje nenustatyta, jog priimant šį aktą buvo pažeistos kokios nors pareiškėjos teisės ar teisėti interesai. Nagrinėjamu atveju pareiškėja savo materialinį teisinį suinteresuotumą iš esmės grindžia tuo, jog šiuo aktu buvo įteisinti autoserviso rekonstrukcijos darbai, dėl ko sumažėjo pareiškėjai nuosavybės teise priklausančio kito nekilnojamojo turto vertė, todėl pareiškėja šiuo metu ruošia ieškinį trečiajam suinteresuotam asmeniui MG AB „( - )“ dėl žalos sumažėjus turto vertei atlyginimo.

25Tačiau nurodytos aplinkybės nepatvirtina, kad pareiškėjos teisės buvo pažeistos ir jos gali būti apgintos vienu iš ABTĮ 88 straipsnyje numatytų būdų. Pareiškėjos argumentas, kad dėl autoserviso įrengimo sumažėjo pareiškėjai priklausančio nekilnojamojo turto vertė, yra išimtinai pareiškėjos subjektyvaus vertinimo aplinkybė, nepagrindžianti individualizuotų neigiamų pasekmių pareiškėjos atžvilgiu. Todėl akivaizdu, kad ginčijamo administracinio akto egzistavimas pats savaime nesukuria jokių jai teisinių pasekmių, o papildomų materialinio teisinio pobūdžio reikalavimų pareiškėja nustatyta tvarka byloje nepareiškė. Pastebėtina, jog šiuo atveju nagrinėjamas klausimas būtent dėl akto panaikinimo, o ne dėl šio akto pagrindu atsiradusios žalos atlyginimo. Todėl pareiškėjai nepateikus svarių argumentų, kuo ginčijamas aktas pažeidžia jos materialines teises ar įstatymo saugomus interesus, kaip pareiškėjos teisės ir interesai bus apginti reikalavimus patenkinus, skundo tenkinti nurodytais motyvais nėra pagrindo.

26Pareiškėja nurodo, kad autoserviso statybos darbų projektai ir leidimai jiems atlikti turėjo būti derinami su pareiškėja, kaip žemės sklypo bendranuomininkiu. Pareiškėjos nuomone ta aplinkybė, kad žemės sklypas išnuomotas UAB „( - )“ ir MG AB ,,( - )“ iki 2101-07-31, artina šių asmenų santykius prie bendratučių, nes analogiškas bendranuosavybės ir bendranuomos santykių traktavimas yra įtvirtintas ir LR Vyriausybės 1999-03-09 nutarimu Nr. 260 patvirtintų Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių 2.4, 28.1 punktuose.

27Bylos duomenys patvirtina, kad ginčijamu aktu buvo tik pakeista statinio (unikalus Nr.1099-5018-2042) pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis, neatliekant rekonstravimo ir kapitalinio remonto darbų. Todėl pareiškėjas nepagrįstai nurodo, kad statinio savininkas komisijai turėjo pateikti statybos techninę dokumentaciją bei statybos leidimą.

28Šias išvadas patvirtina ginčo santykius reglamentuojančios teisės normos. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 242 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.10.01:2002 Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarkos 1 p. nuostatas šia Tvarka taip pat pripažįstami tinkamais naudoti Nekilnojamojo turto registre įregistruoti statiniai (jų dalys, patalpos - nekilnojamojo turto kadastro objektai), kai pakeičiama jų pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis, ir Nekilnojamojo turto registre įregistruoti statiniai (patalpos), kurie padalinimo, atidalinimo, sujungimo arba amalgamacijos būdu formuojami į naujus kadastro objektus. Tos pačios Tvarkos 27.2 papunktyje nustatyta, kad kai pripažįstamas tinkamu naudoti Nekilnojamojo turto registre Įregistruotas statinys (patalpa) pakeitus jo pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį, jei jos pakeitimui nereikėjo atlikti jokių statybos darbų arba atliktas tik paprastasis remontas, - Statytojas pateikia Komisijai Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsniu nustatytą statinio bendraturčių (jei jų yra) sprendimą (sutikimą) pakeisti paskirtį ir naujos paskirties statinio (patalpos) kadastrinių matavimų duomenų bylą, o 27.3 papunktyje numatyta, kad kai Nekilnojamojo turto registre įregistruotas statinys (patalpa) padalinimo, atidalinimo, sujungimo ar amalgamacijos būdu suformuojamas į naujus kadastro objektus, neatliekant rekonstravimo arba kapitalinio remonto darbų, - projektuotojo parengtus naujų kadastro objektų formavimo projektinius pasiūlymus (jų derinimas neprivalomas), statinio bendraturčių sprendimą (susitarimą) dėl bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomų žemės sklypo, infrastruktūros objektų, statinio inžinerinių sistemų, konstrukcijų bei patalpų naudojimo suformavus naujus kadastro objektus, įformintą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsniu nustatyta tvarka, ir kiekvieno naujai suformuoto kadastro objekto kadastrinių matavimų duomenų bylas.

29Bylos duomenys patvirtina, kad statinio 4 L2/p (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), nuosavybės teisės priklauso tik vienam savininkui - MG AB „( - )“ ( 2t.b.l.56-62), todėl vadovaujantis STR 1.10.01:2002 Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarkos 27 p. nuostatomis kitų asmenų sutikimo keičiant šio statinio nustatytą paskirtį nereikia. Atsakovo duomenimis statinio savininkas pateikė komisijai būtinus dokumentus, nagrinėjamu atveju naujos paskirties statinio kadastrinių matavimų bylą, kurios duomenys buvo įvertinti priimant aktą dėl pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties pakeitimo.

30Pareiškėja nurodo, kad neaišku, kodėl LR Statybos įstatymo 20 str. 2 d. 2 p. nuostatos, kurių tikslas yra užtikrinti mažiausia neigiamą įtaką kitiems asmenims priklausančiam ir žemės sklype esančiam turtui, neturėtų būti taikomas bendranuomininkams (t.y. valdantiems ir naudojantiems žemės sklypą, bet nedisponuojantiems juo).

31LR Statybos įstatymo 20 straipsnio, reglamentuojančio statinio projekto bei statinio projektavimo sąlygų išdavimą, 2 d. nustato, kad statinio projektavimo sąlygų sąvadui gauti statytojas (užsakovas) pateikia savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) prašymą ir: 1) duomenis apie statinį (pagal nustatytą formą); 2) žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančius dokumentus, taip pat žemės sklypo bendraturčių sutikimą, jei žemės sklypas priklauso jiems bendrosios nuosavybės teise. Šių dokumentų nereikia, kai statybą numatoma vykdyti savivaldybės valdomoje patikėjimo teise teritorijoje (kai statytojas yra savivaldybė arba kitas juridinis ar fizinis asmuo, kuris statybą šioje teritorijoje vykdys pagal statinio projektavimo sąlygų sąvadą). Pagal Statybos įstatymo 23 straipsnio, reglamentuojančio statybos leidimo išdavimui reikalingus dokumentus, nuostatas siekiant gauti statybos (išskyrus griovimą) leidimą, statytojas (užsakovas) turi pateikti nustatytos formos prašymą bei dokumentus, nurodytus šio Įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktuose. Tokiu būdu, nustatytas teisinis reglamentavimas patvirtina, kad tiek projektavimo sąlygų sąvadui gauti, tiek ir statybos leidimui, reikia pateikti tik žemės sklypo bendraturčio sutikimą, kai žemės sklypas priklauso jiems bendrosios nuosavybės teise.

32Pareiškėjas nurodo, kad žemės sklypo suteikimas nuomos pagrindais ilgam laikotarpiui artina šių asmenų santykius prie bendratučių. Tačiau bylos duomenys patvirtina, kad Vilniaus apskrities viršininko 2002-08-01 įsakymas Nr.3056-01, kuriuo buvo nustatytos 43 325 kv.m. išnuomojamo valstybės žemės sklypo, esančio Žirmūnų g.139, Vilnius, dalys, Vilniaus apygardos teismo 2005-08-04 sprendimu panaikintas, o valstybinės žemės sklypo nuomos 2002-08-01 sutartys Nr.338N01/2002-25754 ir Nr.338N01/2002-25753 pripažintos negaliojančiomis nuo jų sudarymo momento (2t.b.l.4,5,10). Byloje taip pat nėra duomenų, kad žemės sklypo nuomos santykiai būtų tęsiami ir toliau. Nagrinėjamu atveju pareiškėja taip pat nepagrįstai remiasi LR Vyriausybės 1999-03-09 nutarimu Nr. 260 patvirtintų Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių 2.4, 28.1 p. nuostatomis, nes jos nereglamentuoja ginčo teisinius.

33Pareiškėjos kiti nurodyti argumentai dėl procedūrinių pažeidimų nėra vertintini, kadangi teisinio pagrindo, kuriuo vadovaujantis pareiškėja galėtų ginti viešąjį interesą teisme, nenustatyta.

34Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad skundžiamas sprendimas neįtakoja pareiškėjos teisių ir interesų, nesukelia jai teisinių pasekmių, kas reiškia, jog ji neturi materialinio teisinio suinteresuotumo. Materialinių teisinių prielaidų ginti asmens pažeistą teisę ar įstatymo saugomą interesą nebuvimas sudaro pagrindą skundą šioje dalyje atmesti kaip nepagrįstą (ABTĮ 88 straipsnio 1 punktas).

35Pareiškėja taip pat prašo panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2010-05-03 sprendimą Nr. (23.2)-2D-4812.

36Nagrinėjamu atveju teisėjų koelgija pažymi, kad Pareiškėja formuluodama skundo dalyką neteisingai nurodo, jog skundžiamas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2010-05-03 raštas Nr. (23.2)-2D-4812 yra administracinis sprendimas, ir prašo jį panaikinti.

37Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad administraciniai teismai sprendžia ginčus dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje. Pagal ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 22 straipsnio 1 d. nuostatas administraciniams teismams priskirta nagrinėti administracines bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų (administracinių aktų), taip pat veiksmų (neveikimo), kurie įtakoja konkrečių asmenų teises ar įstatymų saugomus interesus, teisėtumo. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuodamas vieningą administracinių teismų praktiką, bylose ne kartą yra konstatavęs, kad teismine tvarka gali būti ginčijama ne bet kokia valstybinio administravimo subjekto veikla, o tik tokia, kuri atitinka minėtus įstatymo reikalavimus (2007 m. rugsėjo 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS8-431/2007; 2008 m. liepos 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-998/2008). Teisės aktas – valstybės institucijų, įstaigų, tarnybų, pareigūnų tam tikra tvarka priimtas oficialus rašytinis dokumentas, kuriame suformuluojama privaloma elgesio taisyklė, nustatanti visuomeninio santykio dalyviams teises ir pareigas. ABTĮ 2 straipsnio 13, 14, 15 dalyse ir Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 8, 9, 10 dalyse nurodyta, kad norminis administracinis aktas – teisės aktas, nustatantis elgesio taisykles, skirtas individualiai neapibrėžtai asmenų grupei; individualus administracinis aktas – vienkartis teisės taikymo aktas, skirtas konkrečiam asmeniui ar nurodytai asmenų grupei, administracinis aktas – vykdant administravimo funkcijas, administravimo subjekto priimtas teisės aktas.

38Ginčijamame rašte, kiek tai yra susiję su nagrinėjamos bylos dalyku, atsakovas nurodė, kad MG AB „( - )“ pateikė Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2009-07-29 statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą Nr. (101)-11.4-1495, kurio pagrindu pastatas (unikalus Nr. ( - )) įregistruotas kaip autoservisas ( 2t.b.l.13,14). Kaip jau buvo minėta, teismas nagrinėja tik tokį reikalavimą dėl sprendimo panaikinimo, kuriame aiškiai bei imperatyviai suformuluotos visuomeninio santykio dalyviams privalomos elgesio taisyklės, jų teisės bei pareigos. Todėl nagrinėjamu atveju akivaizdu, kad pareiškėjos ginčijamas atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2010-05-03 raštas Nr. (23.2)-2D-4812 pagal savo turinį nėra individualus administracinis aktas, nes šis raštas jokių teisinių pasekmių pareiškėjai nesukėlė, o yra tik pateikiama reikšminga pareiškėjai informacija, kuri nesudaro savarankiško bylos administraciniame teisme nagrinėjimo dalyko (ABTĮ 101 str. 1 p.).

39Teismo išdėstytų motyvų pagrindu byla dėl pareiškėjos reikalavimo panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2010-05-03 sprendimą Nr. (23.2)-2D-4812, nutrauktina (ABTĮ 101 str. 1 p.).

40Tretysis suinteresuotas asmuo mokslinė gamybinė akcinė bendrovė ,,( - )“ pateikė prašymą dėl atstovavimo išlaidų priteisimo.

41ABTĮ 44 straipsnio 1 dalis numato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Pagal ABTĮ 44 straipsnio 5 dalį, kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar apginamos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės, šie asmenys turi šio straipsnio 2 dalyje nurodytas teises į išlaidų atlyginimą. Šio straipsnio 6 dalis nustato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas, kurių atlyginimo klausimas sprendžiamas CPK ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Įvertinus nagrinėjamos bylos duomenimis, pripažintina, kad tretieji suinteresuoti asmenys nagrinėjamoje byloje turi teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, nes skundą atsisakius tenkinti, byla išspręsta trečiojo suinteresuoto asmens naudai.

42Pagal Rekomendacijų 7 punkto nuostatas rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindą sudaro Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-12-17 nutarimu Nr. 1368 patvirtintas minimaliosios mėnesinės algos (toliau – MMA) dydis - 800 litų. Rekomendacijų 8.2 ir 10 punktai nustato, kad už advokato parengtą skundą ar atsiliepimą rekomenduojamas priteisti maksimalus užmokesčio dydis yra 3 koeficientai, t.y. 2400 Lt (800 Lt MMA x 3 = 2 400 Lt).Tretysis suinteresuotas asmuo mokslinė gamybinė akcinė bendrovė ,,( - )" pateikė duomenis, kad už suteiktas teisines paslaugas rengiant atsiliepimo į pareikštą skundą ir atsiliepimo į patikslintą skundą bei susipažįstant su byla teisme turėjo 3600 Lt dydžio išlaidas. Nagrinėjamu atveju įvertinus teiktų teisinių paslaugų byloje pobūdį bei atsižvelgiant į Rekomendacijų nustatytus maksimalius dydžius, pripažintina, kad priteistina išlaidų, susijusių su nagrinėjama byla, suma yra 2400 Lt (ABTĮ 44str.).

43Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1 p., 101 str.1p., 127 str., 129 str., teisėjų kolegija

Nutarė

44Nutraukti bylą dėl pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės ,,( - )” reikalavimo panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2010-05-03 sprendimą Nr. (23.2)-2D-4812.

45Kitoje dalyje pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės ,,( - )” skundą atmesti.

46Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės ,,( - )” 2400 (du tūkstančius keturis šimtus) Lt atstovavimo išlaidų trečiojo suinteresuoto asmens mokslinės gamybinės akcinės bendrovės ,,( - )" naudai.

47Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant šiam teismui tiesiogiai arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėja – uždaroji akcinė bendrovė ,,( - )” (toliau – UAB „( -... 3. Pareiškėja paaiškino, kad trečiojo suinteresuoto asmens MG AB ,,( - )”,... 4. Nr. 0101-0018-0035, autoserviso rekonstrukcija vykdyta pažeidžiant teisės... 5. Pareiškėja nurodo, kad skundžiamu Aktu buvo pažeistos jos kaip... 6. Nagrinėjant bylą teismo posėdžiuose pareiškėjos atstovas palaikė skundą... 7. Atsakovė – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 8. Atsiliepimuose į skundą (I t., b.l. 43-45) ir patikslintą skundą (I t.,... 9. Atsakovė taip pat paaiškino, kad prašomas panaikinti Valstybinės... 10. Teismo posėdyje atsakovės atstovė palaikė Inspekcijos atsiliepimuose... 11. Tretysis suinteresuotas asmuo – mokslinė gamybinė akcinė bendrovė ,,( -... 12. Atsiliepimuose į skundą (I t., b.l. 78-81) ir patikslintą skundą (I t.,... 13. Tretysis suinteresuotas asmuo kaip nepagrįstus nurodė ir pareiškėjos... 14. Paaiškino, kad dabartinio autoserviso vietoje nuo pat 1970 metų veikė... 15. Tretysis suinteresuotas asmuo taip pat pažymėjo, kad pareiškėja praleido... 16. Skundas atmestinas.... 17. Pareiškėja – uždaroji akcinė bendrovė ,,( - )” (toliau – UAB „( -... 18. Pareiškėja nurodo, kad trečiojo suinteresuoto asmens MG AB ,,( - )”,... 19. Bylos duomenimis nustatyta, kad 4.3325 ha ploto žemės sklypas, esantis ( - )... 20. Pareiškėja, prašydama panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir... 21. Vertinant pareiškėjos nurodytą suinteresuotumą ginčyti statinio... 22. Pagal ABTĮ 22 straipsnio 1 dalį skundą (prašymą) dėl viešojo ar vidaus... 23. Kaip ne kartą yra išaiškinęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas... 24. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos duomenis bei bylos faktinę situaciją,... 25. Tačiau nurodytos aplinkybės nepatvirtina, kad pareiškėjos teisės buvo... 26. Pareiškėja nurodo, kad autoserviso statybos darbų projektai ir leidimai... 27. Bylos duomenys patvirtina, kad ginčijamu aktu buvo tik pakeista statinio... 28. Šias išvadas patvirtina ginčo santykius reglamentuojančios teisės normos.... 29. Bylos duomenys patvirtina, kad statinio 4 L2/p (unikalus Nr. ( - )), esančio (... 30. Pareiškėja nurodo, kad neaišku, kodėl LR Statybos įstatymo 20 str. 2 d. 2... 31. LR Statybos įstatymo 20 straipsnio, reglamentuojančio statinio projekto bei... 32. Pareiškėjas nurodo, kad žemės sklypo suteikimas nuomos pagrindais ilgam... 33. Pareiškėjos kiti nurodyti argumentai dėl procedūrinių pažeidimų nėra... 34. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad skundžiamas... 35. Pareiškėja taip pat prašo panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir... 36. Nagrinėjamu atveju teisėjų koelgija pažymi, kad Pareiškėja formuluodama... 37. Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 3 straipsnio 1... 38. Ginčijamame rašte, kiek tai yra susiję su nagrinėjamos bylos dalyku,... 39. Teismo išdėstytų motyvų pagrindu byla dėl pareiškėjos reikalavimo... 40. Tretysis suinteresuotas asmuo mokslinė gamybinė akcinė bendrovė ,,( - )“... 41. ABTĮ 44 straipsnio 1 dalis numato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas... 42. Pagal Rekomendacijų 7 punkto nuostatas rekomenduojami priteistini užmokesčio... 43. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 44. Nutraukti bylą dėl pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės ,,( - )”... 45. Kitoje dalyje pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės ,,( - )” skundą... 46. Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės ,,( - )” 2400 (du tūkstančius... 47. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti...