Byla II-570-554/2010

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjas Algis Markevičius,

2sekretoriaujant Rugilei Sirgedienei,

3dalyvaujant asmeniui, kurio atžvilgiu priimtas nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje, – pareiškėjui V. G.,

4pareiškėjo įgaliotam atstovui – advokatui Romualdui Matoniui,

5Institucijos, paskyrusios administracinę nuobaudą – Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Marijampolės regiono Aplinkos apsaugos departamento įgaliotam atstovui Irenijui Kaluškevičiui,

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal pareiškėjo V. G. skundą dėl 2010-04-30 nutarimo skirti administracinę nuobaudą panaikinimo, administracinio teisės pažeidimo bylos nutraukimo ir

Nustatė

82010-04-30 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Marijampolės regiono Aplinkos apsaugos departamento Kalvarijos agentūros vyresniojo valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus D. V. nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 31 V. G. buvo paskirta subendrinta administracinė nuobauda – teisės medžioti atėmimas 2 metams su medžioklinio šautuvo Lazerk-12x-76 Nr. S210 konfiskavimu už administracinių teisės pažeidimų, numatytų ATPK 85 str. 2 d., 85 str. 4 d., padarymą dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 17.2.19 p., 18.2 p., 60.3 p., 60.14 p. reikalavimų pažeidimo.

9Pareiškėjui administracinio teisės pažeidimo protokolas buvo surašytas ir administracinės nuobaudos paskirtos už tai, kad jis 2010-03-27 apie 14 val. 30 min. Kalvarijos savivaldybėje, Patašinės kaime, neturėdamas medžioklės lapo, svetimuose medžioklės plotuose, uždraustu laiku medžiojo pilkąsias varnas.

10Pareiškėjas teismo prašė nutarimą skirti administracinę nuobaudą panaikinti ir administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukti.

11Pareiškėjas skunde (b.l. 3-4) nurodė, taip pat jis bei jo įgaliotas atstovas paaiškino teismo posėdžio metu, kad jis yra medžiotojas ir priklauso medžiotojų klubui ,,Vištytis“. Šio medžiotojų klubo medžioklės plotai išsidėstę kitoje vietoje, negu jo sodyba, esanti Patašinės kaime. Medžiokliniam šautuvui Lazer laikyti ir nešiotis pareiškėjas leidimą turėjo. Pareiškėjo sodyba randasi netoli miško, kuriame yra medžiojama, o ar jo sodybos teritorija patenka į kieno nors medžioklės plotus – nežino. 2010-03-27 apie 9 val. jis automobiliu atvyko į sodybą. Kartu atsivežė ir medžioklinį šautuvą, kurį padėjo į seifą, nes sekančią dieną norėjo vykti į medžioklę. Jo sutuoktinė paprašė išauti į orą ir pabaidyti varnas, kadangi jos kapsto daržo lysves. Pareiškėjas paėmė šautuvą ir sodybos teritorijoje iššovė į orą. Varnos tuo metu tupėjo ant žemės ir pareiškėjas į paukščius nesitaikė, taip pat nenorėjo jų nušauti. Ginklą ir šovinius padėjo į automobilį. Vėliau į jo sodybą dėl signalizacijos gedimų atvyko policijos darbuotojai ir automobilyje rado ginklą, kuris buvo ne dėkle bei kelis šovinius. Pareiškėjas taip pat paaiškino, kad apie 200 gramų brendžio jis išgėrė po to, kai iššovė į orą gąsdindamas paukščius. Pareiškėjas taip pat paaiškino, kad daugiau šaudyti jis neketino, taip pat neatliko veiksmų, kuriuos numato Medžioklės įstatymo 2 str. 9 d., - t.y. jis visiškai nesiekė pasinaudoti laisvėje gyvenančiais paukščiais. Dėl to jo atlikto šūvio negalima vertinti kaip neteisėtą medžioklę. Pareiškėjas ir jo įgaliotas atstovas taip pat mano, kad pagal ATPK 85 str. 2 d., 4 d. administracinės nuobaudos paskirtos nepagrįstai, kadangi pareiškėjas nemedžiojo ir neturėjo jokio tikslo medžioti. Pareiškėjas pripažįsta aplinkybę, kad pažeidė ginklo gabenimo ir laikymo taisykles, tačiau už tai jam pagal ATPK 196 str. 3 d. buvo paskirta administracinė nuobauda. Pareiškėjas taip pat paaiškino, kad policijos pareigūno parašytą paaiškinimą pasirašė jo neskaitęs, jame nurodytos neteisingos aplinkybės, be to, pareiškėjas tuo metu buvo neblaivus.

12Institucijos, surašiusios administracinio teisės pažeidimo protokolą ir paskyrusios administracinę nuobaudą, įgaliotas atstovas teismo prašė pareiškėjo skundo nepatenkinti ir nutarimą skirti administracinę nuobaudą palikti nepakeistą.

13Įgaliotas atstovas paaiškino, kad pareiškėjui administracinės nuobaudos paskirtos nepagrįstai. Jis medžiokliniu šautuvu šovė į varną bei vėliau dar ketino šaudyti į paukščius. Šią aplinkybę pareiškėjas pripažino policijos įstaigoje rašytame paaiškinime. Tuo metu varnas bei juodvarnius (kovus) medžioti buvo draudžiama. Pareiškėjo sodyba patenka į medžiotojų klubo ,,Liubavas“ medžioklės plotus, todėl pareiškėjas, neturėdamas medžioklės lapo, medžiojo svetimuose medžioklės plotuose. Įgaliotas atstovas mano, kad paukščių baidymas – tai taip pat medžioklė, nes, baidydamas paukščius, pareiškėjas jaučia moralinį pasitenkinimą ir todėl siekia pasinaudoti medžiojamais paukščiais. Be to, jo veiksmai buvo tiesiogiai nukreipti į medžiojamuosius gyvūnus (paukščius), siekiant juo baidyti.

14Pareiškėjo skundas tenkintinas iš dalies.

15Nutarimas skirti administracinę nuobaudą panaikintinas ir paskirtina nauja administracinė nuobauda (ABTĮ 124 str. 1 d. 3 p.).

16Administracinio teisės pažeidimo bylos Nr. 31 dokumentų (b.l. 9-17) duomenys patvirtina aplinkybes, kad 2010-03-27 apie 14 val. 30 min. Kalvarijos PK pareigūnai pareiškėjo sodyboje stovinčiame automobilyje rado medžioklinį šautuvą, kuris buvo ne dėkle, taip pat keletą šovinių. Pareiškėjui buvo nustatytas vidutinis girtumo laipsnis. 2010-03-27 Kalvarijos PK pareigūno užrašytame paaiškinime pareiškėjas nurodė, kad apie 10 val. savo sodyboje šovė į varną, bet nepataikė, taip pat vėliau norėjo nušauti ir juodvarnį. 2010-04-20 Marijampolės regiono Aplinkos apsaugos departamento Kalvarijos agentūros pareigūnams rašytame paaiškinime pareiškėjas nurodė, kad tik vieną kartą šovė į orą, norėdamas iš daržo išbaidyti varnas. 2010-04-20 pareiškėjui buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas pagal ATPK 85 str. 2 d., 85 str. 4 d. už tai, kad jis 2010-03-27 apie 14 val. 30 min. Kalvarijos savivaldybėje, Patašinės kaime, neturėdamas medžioklės lapo, svetimuose medžioklės plotuose, uždraustu laiku medžiojo pilkąsias varnas. 2010-04-30 nutarimu pareiškėjui buvo paskirta subendrinta administracinė nuobauda – teisės medžioti atėmimas 2 metams su medžioklinio šautuvo Lazerk-12x-76 Nr. S210 konfiskavimu už administracinių teisės pažeidimų, numatytų ATPK 85 str. 2 d., 4 d., padarymą dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 17.2.19 p., 18.2 p., 60.3 p., 60.14 p. reikalavimų pažeidimo. Teismo posėdžio metu apklausta liudytoja (pareiškėjo sutuoktinė) patvirtino, kad ji prašė pareiškėjo pabaidyti iš daržo varnas. Pareiškėjas tik vieną kartą iššovė į orą. Varnos tuo metu tupėjo darže ant žemės.

17Administraciniu teisės pažeidimu (nusižengimu) laikomas priešingas teisei, kaltas (tyčinis arba neatsargus) veikimas arba neveikimas, kuriuo kėsinamasi į valstybinę arba viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, į nustatytą valdymo tvarką, už kurį įstatymai numato administracinę atsakomybę (ATPK 9 str.). Įvertinęs pateiktų įrodymų visumą teismas konstatuoja, kad vertinant žmogaus poelgį kaip priešingą teisei, baudžiamojoje ir administracinėje teisėje naudojamas nusikaltimo arba pažeidimo sudėties modelis, remiantis kuriuo nustatoma neteisėtos veikos sudėtis kaltininko veikoje - t. y. Turi būti įrodoma, jog asmens poelgiui yra būdingi visi atsakomybę nustatančiame įstatyme įtvirtinti draudžiamosios veikos požymiai. Teisės teorija numato, kad pažeidimo sudėties elementai yra: objektas, objektyvioji pusė, subjektas, subjektyvioji pusė ir, nenustačius bent vieno pažeidimo sudėties elemento, administracinio teisės pažeidimo bylos teisena negali būti pradėta, o pradėtoji turi būti nutraukta (ATPK 250 str.). Teismas taip pat pabrėžia, kad pareigūnas, nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo bylą, privalo išsiaiškinti, ar buvo padarytas administracinis teisės pažeidimas, objektyviai nustatyti, ar pareiškėjas kaltas šio pažeidimo padarymu ir ar jis trauktinas administracinėn atsakomybėn, taip pat visapusiškai, pilnai ir objektyviai, vadovaudamasis įstatymu, išnagrinėti bei nustatyti visas kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti. Ši įstatymo nuostata imperatyviai adresuota (skirta) Institucijos pareigūnui ir, tuo pačiu, draudžia perkelti įrodinėjimo naštą pareiškėjui (ATPK 284 str. 1 d.). Teismas, įvertinęs pateiktų įrodymų visumą, konstatuoja, kad Institucijos pareigūnai nesurinko pakankamo pagrindo neginčijamų duomenų, leidžiančių pareiškėjo veiksmus kvalifikuoti pagal ATPK 85 str. 2 d., 4 d. Atkreiptinas dėmesys, kad įrodinėjimo teorijos principinės nuostatos reikalauja, jog teisės pažeidimą padariusio asmens kaltė (tuo pačiu ir pažeidimo sudėtis) būtų įrodyta neginčijamais įrodymais, kurie neduotų pagrindo atsirasti nei menkiausiai abejonei, nes neįrodytas kaltumas yra prilyginamas įrodytam nekaltumui.

18ATPK 85 str. 2 d. numatyta, kad medžiojimas be galiojančio medžioklės lapo užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo arba teisės medžioti atėmimą nuo vienerių iki trejų metų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu. ATPK 85 str. 4 d. numato atsakomybę už medžiojimą medžioklės plotuose be galiojančio leidimo naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius ar be galiojančios licencijos arba licencijos neužpildymą sumedžiojus gyvūną, kurį sumedžioti teisę suteikia licencija, taip pat už medžiojimą uždraustu laiku ar uždraustose vietose, medžiojimą draudžiamais įrankiais, priemonėmis ar būdais ir tai užtraukia medžiotojui teisės medžioti atėmimą nuo vienerių iki trejų metų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu, o piliečiui – baudą nuo dviejų iki keturių tūkstančių litų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu. Medžioklės įstatymo (toliau – MĮ) 2 str. 8 d. apibrėžia, kad medžioklė – tai medžiojamųjų gyvūnų apsauga ir racionalus naudojimas vadovaujantis šiuo Įstatymu, kitais medžioklę reglamentuojančiais teisės aktais bei atsižvelgiant į ekologines medžioklės plotų sąlygas, etikos normas bei šalies medžioklės kultūros tradicijas. MĮ 2 str. 9 d. numato, kad medžiojimas – tai laukinės gyvūnijos išteklių naudojimo rūšis, kai siekiama panaudoti laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų išteklius šiuos gyvūnus sekant, tykojant, persekiojant, šaudant arba gaudant. Laukinės gyvūnijos įstatymo 2 str. 2 d., 4 d.- 6 d., 6 str. 1 d. 1 p. nuostatų analizė duoda pagrindą išvadai, kad, šiuo atveju varnos, juodvarniai (kovai) priskiriami laukinei gyvūnijai, o jos naudojimo vienas iš būdų – tai medžioklė. MĮ, taip pat dalis Laukinės gyvūnijos įstatymo nuostatų yra detalizuotos poįstatyminiame teisės akte (teismas vadovaujasi teisės akto nuostatomis, galiojusiomis inkriminuotų pažeidimų padarymo metu) – 2000-06-27 LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. 258 patvirtintose Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse (toliau – Taisyklės). Teismui pateikti duomenys patvirtina, kad pareiškėjui inkriminuoti Taisyklių 17.2.19 p., 18.2 p., 60.3 p., 60.14 p. pažeidimai. Išanalizavęs paminėtų ATPK, MĮ, Laukinės gyvūnijos įstatymo, Taisyklių nuostatas, teismas daro išvadą, kad, siekiant asmenį patraukti administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 85 str. 2 d., 4 d. (už neteisėtą medžioklę), būtina įrodyti, jog pareiškėjas turėjo tikslą panaudoti laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų išteklius (šiuo atveju nušauti paukštį arba paukščius). Tuo pagrindu teismas taip pat konstatuoja, kad administracinę nuobaudą skyręs Institucijos pareigūnas padarė nepagrįstą išvadą, kad pareiškėjas neteisėtai medžiojo ir pažeidė Taisyklių bei ATPK 85 str. 2 d., 4 d. reikalavimus. Tiek pareiškėjo, esančio vidutiniame girtumo laipsnyje, Kalvarijos PK pasirašyto paaiškinimo (b.l. 16), tiek policijos pareigūno tarnybinio pranešimo (b.l. 17) duomenys neduoda pakankamo ir neginčijamo pagrindo išvadai, kad pareiškėjo Patašinės kaime atlikti veiksmai būtų juridiškai vertinami kaip neteisėta medžioklė pagal ATPK 85 str. 2 d., 4 d. Kalvarijos agentūroje pareiškėjas nuosekliai nurodė, kad jis neturėjo jokio tikslo medžioti (pasinaudoti laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų ištekliais), o tik vieną kartą iššovė į orą, siekdamas iš daržo išbaidyti varnas. Jo nurodytas aplinkybes patvirtino ir teismo posėdyje apklausta liudytoja. Kiti teismui pateikti duomenys taip pat neduoda pakankamo pagrindo neginčijamai išvadai, kad pareiškėjas medžiojo savo sodybos kieme (turėjo tikslą nušauti paukštį). Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad neblaivaus pareiškėjo pasirašytas paaiškinimas (b.l. 16) kelia abejonių dėl jame esančių duomenų įrodomosios galios – pradžioje dokumento surašyti pareiškėjo anketiniai duomenys, tačiau į pareigūno užduotus klausimus atsako jau visiškai kitas asmuo. Be to, policijos pareigūno tarnybiniame pranešime (b.l. 17) minimas visiškai kitas pažeidimo padarymo laikas, byloje nėra jokių duomenų apie pareiškėjo sodybos patekimą į medžioklės plotus. Iš to seka, kad nei administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo Institucijoje metu, nei nagrinėjant pareiškėjo skundą Kauno apygardos administraciniame teisme, nebuvo surinktas pakankamas pagrindas neginčijamų įrodymų, patvirtinančių išvadą, jog pareiškėjas turėjo tikslą medžioti ir tai išreiškė konkrečiais savo veiksmais. Iš esmės liko nepaneigta pareiškėjo gynybos versija ir, tuo pačiu, jo skundo argumentai. Iš to seka, kad nėra surinktas pakankamas pagrindas įrodymų padaryti išvadai, jog pareiškėjas padarė minėtus administracinius teisės pažeidimus, todėl teismas konstatuoja, kad administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 85 str. 2 d., 85 str. 4 d. jis patrauktas ir administracinės nuobaudos jam paskirtos nepagrįstai – t.y. nesurinkus pakankamo pagrindo neginčijamų įrodymų pareiškėjo atliktus veiksmus – šūvį į orą savo sodybos teritorijoje juridiškai kvalifikuoti kaip neteisėtą medžioklę (ABTĮ 57 str.). Kadangi iškilo pagrįsta abejonė dėl surinktų įrodymų patikimumo bei pakankamumo, todėl nutarimas skirti administracinę nuobaudą pagal ATPK 85 str. 2 d., 85 str. 4 d. panaikintinas, kaip nesant pareiškėjo veiksmuose administracinio teisės pažeidimo įvykio ir sudėties (ATPK 250 str. 1 p., ABTĮ 124 str. 1 d. 2 p.).

19Teismui pateikti duomenys patvirtina faktines aplinkybes (jas taip pat pripažįsta pareiškėjas, patvirtina liudytojo parodymai), kad pareiškėjas viešoje vietoje - savo sodybos teritorijoje, dalyvaujant kitiems asmenims, dienos metu, akivaizdžiai šaudymui nepritaikytoje vietoje šovė į orą iš medžioklinio šautuvo Lazer. Šie jo veiksmai iš esmės atitinka administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 176 str. 1 d., sudėtį.

20Teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo formuojamą teismų praktiką, konstatuoja, kad administracinių teisės pažeidimų bylose turi būti laikomasi tų pačių pagrindinių principų, kurių laikomasi baudžiamajame procese. Tiek baudžiamajame, tiek administraciniame procese sprendžiama dėl įstatyme numatytų sankcijų taikymo, prieš tai nustačius, jog buvo padaryta įstatymo draudžiama (priešinga teisei) veika. Procesas turi vykti garantuojant atsakomybėn traukiamam asmeniui įstatymuose bei tarptautiniuose aktuose numatytas teises. Procese negali būti jokių staigmenų - sprendime negali būti daromos sprendimą lemiančios išvados, apie kurių galimumą proceso dalyviui (šiuo atveju pareiškėjui) nebuvo žinoma ir proceso metu dėl jų nebuvo ginčijamasi, nebuvo įrodinėjamas jų pagrįstumas ar nepagrįstumas. Sprendimų priėmimas tokiu būdu taip pat nesuderinamas su reikalavimu, kad procesas vyktų teisingai (sąžiningai) bei reikalavimu užtikrinti teisę į gynybą. Galimybė pareiškėjo veiksmus kvalifikuoti pagal ATPK 176 str. 1 d. buvo aptariama 2010-08-04 viešame teismo posėdyje ir pareiškėjas apie tokią galimybę buvo informuotas (ABTĮ 13 str., 20 str., LVAT 2004-03-24 nutartis administracinėje byloje Nr. N12-344/2004 ir kt.).

21ABTĮ 124 str. 1 d. 3 p. suteikia teisę teismui teisę panaikinti nutarimą ir paskirti nuobaudą remiantis teisės aktu, nustatančiu atsakomybę už padarytą teisės pažeidimą. Šiuo atveju traukiamo administracinėn atsakomybėn asmens teisinė padėtis, priimant ABTĮ 124 str. 1 d. 3 p. numatytą sprendimą, nebus pabloginama, kadangi jo veiksmai turi būti kvalifikuojami pagal lengvesnį teisės pažeidimą - ATPK 176 str. 1 d.. Teismo proceso metu pareiškėjui buvo sudarytos sąlygos pareikšti dėl to savo nuomonę ir jis detaliai bei nuosekliai paaiškino apie paminėto teisės pažeidimo padarymą, taip pat suprato apie galimą veikos perkvalifikavimą. Taigi, teismas daro išvadą, kad pareiškėjas turi būti traukiamas administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 176 str. 1 d. Šis pareiškėjo padarytas teisės pažeidimas nekelia abejonių, pažeidimo sudėtis įrodyta, pareiškėjas tiek skunde, tiek duodamas paaiškinimą teismo posėdžio metu savo kaltę ir faktines aplinkybes (objektyviąją ir subjektyviąją pažeidimo sudėties puses) iš esmės pripažįsta visiškai, faktines aplinkybes taip pat patvirtina teismui pateiktų dokumentų duomenys, joks papildomas aplinkybių tyrimas nereikalingas. Iš to seka, kad pareiškėjui turi būti paskirta nauja administracinė nuobauda remiantis teisės aktu, nustatančiu atsakomybę už padarytą teisės pažeidimą (ABTĮ 57 str., 13 str., 20 str., Teismų įstatymo 33 str., LVAT 2007-11-09 nutartis byloje Nr. N1-1818/2007).

22Skirdamas administracinę nuobaudą teismas atsižvelgia į tai, kad pareiškėjo atsakomybę sunkinančių ir atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta, pareiškėjas savo kaltę pripažįsta, praeityje pareiškėjas už panašius teisės pažeidimus nebaustas, iš esmės teigiamai charakterizuojamas, kritiškai vertina savo veiksmus. Dėl šių priežasčių pareiškėjui tikslinga paskirti mažesnę negu sankcijos vidurkis baudą be ginklo konfiskavimo.

23Teismas, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str. 1 d. 2 p., 3 p.,

Nutarė

25Panaikinti 2010-04-30 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Marijampolės regiono Aplinkos apsaugos departamento Kalvarijos agentūros vyresniojo valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus D. V. nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 31, kuriuo V. G. buvo paskirta subendrinta administracinė nuobauda – teisės medžioti atėmimas 2 metams su medžioklinio šautuvo Lazer 12x-76 Nr. S210 konfiskavimu už administracinių teisės pažeidimų, numatytų ATPK 85 str. 2 d., 85 str. 4 d., padarymą dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 17.2.19 p., 18.2 p., 60.3 p., 60.14 p. reikalavimų pažeidimo.

26V. G. už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 176 str. str. 1 d., padarymą paskirti administracinę nuobaudą – 200 (dviejų šimtų) Lt baudą be ginklo (medžioklinio šautuvo Lazer-12x-76 Nr. S210) konfiskavimo.

27Nutarimas per 10 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjas Algis Markevičius,... 2. sekretoriaujant Rugilei Sirgedienei,... 3. dalyvaujant asmeniui, kurio atžvilgiu priimtas nutarimas administracinio... 4. pareiškėjo įgaliotam atstovui – advokatui Romualdui Matoniui,... 5. Institucijos, paskyrusios administracinę nuobaudą – Lietuvos Respublikos... 6. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo... 8. 2010-04-30 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Marijampolės regiono... 9. Pareiškėjui administracinio teisės pažeidimo protokolas buvo surašytas ir... 10. Pareiškėjas teismo prašė nutarimą skirti administracinę nuobaudą... 11. Pareiškėjas skunde (b.l. 3-4) nurodė, taip pat jis bei jo įgaliotas... 12. Institucijos, surašiusios administracinio teisės pažeidimo protokolą ir... 13. Įgaliotas atstovas paaiškino, kad pareiškėjui administracinės nuobaudos... 14. Pareiškėjo skundas tenkintinas iš dalies.... 15. Nutarimas skirti administracinę nuobaudą panaikintinas ir paskirtina nauja... 16. Administracinio teisės pažeidimo bylos Nr. 31 dokumentų (b.l. 9-17) duomenys... 17. Administraciniu teisės pažeidimu (nusižengimu) laikomas priešingas teisei,... 18. ATPK 85 str. 2 d. numatyta, kad medžiojimas be galiojančio medžioklės lapo... 19. Teismui pateikti duomenys patvirtina faktines aplinkybes (jas taip pat... 20. Teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo... 21. ABTĮ 124 str. 1 d. 3 p. suteikia teisę teismui teisę panaikinti nutarimą ir... 22. Skirdamas administracinę nuobaudą teismas atsižvelgia į tai, kad... 23. Teismas, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str. 1 d.... 25. Panaikinti 2010-04-30 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Marijampolės... 26. V. G. už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 176 str. str. 1 d.,... 27. Nutarimas per 10 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...