Byla 2-972-239/2011

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė, sekretoriaujant Ingai Bakšaitei, dalyvaujant ieškovei Ž. P., atsakovui A. P.

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Ž. P. ieškinį atsakovui A. P. dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės ir

Nustatė

3ieškovė prašė nutraukti šalių santuoką, sudarytą 2006 m. gegužės 6 d. Elektrėnų civilinės metrikacijos biure (įrašo Nr. 44), dėl abiejų sutuoktinių kaltės, priteisti iš atsakovo išlaikymą šalių nepilnamečiui vaikui E. P., gim. 2006-10-09, po 300 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki vaiko pilnametystės ir nustatyti vaiko gyvenamąją vietą su ieškove bei nustatyti atsakovui bendravimo tvarką su šalių vaiku, o po santuokos nutraukimo ieškovei palikti santuokinę pavardę. Taip pat prašė šalių kreditinius įsipareigojimus kreditorei „Swedbank“, AB pagal 2006-09-08 vartojimo kredito sutartį Nr. 06-06763-VA ir visus kitus palikti atsakovui asmenine prievole.

4Ieškovė nurodė, kad sudarius santuoką šalys gyveno įprastinį santuokinį gyvenimą neilgai, kadangi paaiškėjo neatsakingas atsakovo požiūris į šeimą ir jos poreikius. Taip pat teigė, kad abi šalys nebuvo tolerantiškos viena kitai, šiuo metu jos gyvena atskirai ir šeima yra faktiškai iširusi. Abi šalys nevykdė sutuoktinių pareigų, numatytų įstatyme, todėl laikytina, kad šalių santuoka iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės.

5Ieškovė taip pat nurodė, kad šalys bendro dalintino nekilnojamojo ir kilnojamojo turto neįgijo neturi, tačiau turi kreditorę „Swedbank“, AB.

6Atsakovas su ieškiniu sutiko, prašė jį tenkinti.

7Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė išvadą, kurioje su ieškiniu taip pat sutiko, pasiūlė šalių nepilnamečio vaiko gyvenamąją vietą nustatyti su jų motina (ieškove), o iš atsakovo priteisti išlaikymą minėtam vaikui iki vaiko pilnametystės po 300 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis. Prašė bylą nagrinėti jos atstovui nedalyvaujant.

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Šalių santuoka sudaryta 2006 m. gegužės 6 d. Elektrėnų civilinės metrikacijos biure (įrašo Nr. 44) (b.l. 8, 18). Šalys turi nepilnametį vaiką E. P., gim. 2006-10-09 (b.l. 7).

10Dėl šalių kaltės.

11Sutuoktinis pripažįstamas kaltu dėl santuokos iširimo, jeigu jis iš esmės pažeidė savo kaip sutuoktinio pareigas, numatytas CK III knygoje, ir dėl to bendras sutuoktinių gyvenimas tapo negalimas (CK 3.60 str. 2 d.).

12Iš šalių paaiškinimų matyti, kad jos nebuvo netolerantiškos viena kitai, nesiekė tarpusavio supratimo ir nedemonstravo moralinės pagarbos savo sutuoktinei ir sutuoktiniui, taip pat atsisakė kurti šalių bendrą santuokinį (šeimyninį) gyvenimą, todėl darytina išvada, kad jos pažeidė abipuses sutuoktinių pareigas gerbti ir mylėti bei remti vienas kitą, būti lojaliu ir pasitikėti vienas kitu, todėl konstatuotina, jog šalių santuoka iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės.

13Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo.

14CK 3.156 straipsnio 1 dalis nustato, kad tėvo ir motinos teisės ir pareigos savo vaikams yra lygios. Tėvai turi lygias teises ir lygias pareigas savo vaikams, nesvarbu, ar vaikas gimė susituokusiems, ar nesusituokusiems tėvams, jiems santuoką nutraukus, teismui pripažinus ją negaliojančia ar tėvams gyvenant skyrium.

15Įvertinus motinos turi prigimtinę teisę auginti savo vaikus bei esant ieškovės atžvilgiu palankiai Vaiko teisių apsaugos tarnybos išvadai (b.l. 29) ir nesant šalių ginčo dėl to, nepilnamečio vaiko E. P. gyvenamoji vieta nustatoma su jos motina Ž. P., t. y. su ieškove, jos gyvenamojoje vietoje.

16Dėl bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo.

17Kaip žinia, įstatymas aiškiai apibrėžia tėvų valdžios turinį, t. y. vaikai iki pilnametystės ar emancipacijos yra tėvų prižiūrimi (CK 3.155 str. 1 d.). Tėvai turi teisę ir pareigą dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, rūpintis jų sveikata, išlaikyti juos, atsižvelgdami į jų fizinę ir protinę būklę sudaryti palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje (CK 3.155 str. 2 d.).

18Be to, CK 3.156 straipsnio 1 dalis taip pat nustato, kad tėvo ir motinos teisės ir pareigos savo vaikams yra lygios. Tėvai turi lygias teises ir lygias pareigas savo vaikams, nesvarbu, ar vaikas gimė susituokusiems, ar nesusituokusiems tėvams, jiems santuoką nutraukus, teismui pripažinus ją negaliojančia ar tėvams gyvenant skyrium (CK 3.156 str. 2 d.).

19Kilus ginčui dėl vaiko, teismas nustato skyrium gyvenančio tėvo ar motinos bendravimo su vaiku tvarką, atsižvelgdamas į vaiko interesus ir sudarydamas galimybę skyrium gyvenančiam tėvui ar motinai maksimaliai dalyvauti auklėjant vaiką (CK 3.175 str. 2 d.).

20Iš ieškovės prašomos nustatyti bendravimo su šalių vaiku tvarkos matyti, kad tokia bendravimo su vaiku tvarka nepažeidžia atsakovo teisių ir teisėtų interesų bei sudaro skyrium gyvenančiam tėvui optimaliai ir tinkamai dalyvauti auklėjant vaiką. Kadangi atsakovas neginčijo prašomos nustatyti bendravimo su vaiku tvarkos, todėl siekiant vaiko teisių ir teisėtų interesų bei šalių interesų pusiausvyros užtikrinimo ieškovės reikalavimas dėl minėtos tvarkos nustatymo tenkintinas.

21Dėl išlaikymo vaikui priteisimo.

22Įvertinus teismo posėdžio metu pateiktus ieškovės paaiškinimus ir byloje esančius duomenis, taip pat atsižvelgiant į prioritetinį vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugos bei gynimo principą (CK 3.3 str. 1 d.), darytina išvada, kad vaikui reikalingo išlaikymo dydis – po 600 Lt per mėnesį – atitinka jo poreikius ir užtikrina būtinas vaikui vystytis sąlygas, taip pat yra realus ir neviršijantis vaiko poreikių (CK 3.192 str. 2 d.).

23Byloje nėra duomenų apie šalių darbingumo lygį (netektą darbingumą), todėl konstatuotina, kad šalys gali laisvai pasirinkti darbą ar verslą (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 str. 1 d.) ir vykdyti savo pareigą išlaikyti savo nepilnametį vaiką. Kadangi byloje duomenų, jog šalys dėl objektyvių priežasčių (nedarbingumas, lėtinė liga ir pan.) negali teikti dalies šalių vaikui reikalingo išlaikymo, nėra, todėl darytina išvada, kad jos yra pajėgios teikti savo vaikui reikalingą išlaikymą lygiomis dalimis.

24Išlaikymas yra priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos (CK 3.200 str.). Jeigu išlaikymas buvo priteistas periodinėmis išmokomis, išlaikymo suma indeksuojama kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją (CK 3.208 str.). Ieškovė prašė priteisti išlaikymą nuo 2011-02-01 dienos (b.l. 2). Šalių ginčo dėl to nėra, todėl iš atsakovo priteistinas išlaikymas šalių nepilnamečiui vaikui po 300 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2011-02-01 dienos iki vaiko pilnametystės išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

25Nustačius vaiko gyvenamąją vietą, taikytinos CK 3.185 straipsnio 1 dalies ir CK 3.190 straipsnio 1 dalies nuostatos, kurios nustato, kad turtą, kuris yra nepilnamečių vaikų nuosavybė, tvarko jų tėvai uzufrukto teisėmis ir kad ištuokos ar gyvenimo skyrium atveju turto tvarkymo teisė priklauso tam iš tėvų, su kuriuo lieka gyventi vaikas. Kadangi šalių nepilnamečio vaiko E. P. gyvenamoji vieta nustatytina su jo motina, t. y. ieškove, ir siekiant, kad ateityje neiškiltų nenumatytų sunkumų tvarkant šalių vaiko turtą, vaiko motinai pavestina vaikui teiktiną išlaikymą tvarkyti uzufrukto teise.

26Be to, teismas papildomai pažymi, jog esant tam tikroms sąlygoms pagal vaiko, jo tėvo (motinos) arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ar prokuroro ieškinį teismas gali padidinti ar sumažinti priteisto išlaikymo dydį (CK 3.201 str. 1 d.). Taigi, nepilnamečiams vaikams priteistas išlaikymo dydis nėra nuolatinis ir nekintamas, o byloje teismo nustatytas išlaikymo dydžio vertinimas yra fakto klausimas. Tai reiškia, kad teismo sprendimas dalyje dėl išlaikymo vaikui priteisimo šalims res judicata galios neįgyja, nes pasikeitus aplinkybėms įstatymas numato teisę šalims kreiptis į teismą dėl išlaikymo dydžio pakeitimo.

27Dėl bendro turto padalijimo.

28Šalys bendro nekilnojamojo ir kilnojamojo turto neįgijo.

29Dėl kreditorių.

30Iš Trakų rajono apylinkės teismo 2009-10-26 sprendimo matyti, kad šalių bendrų prievolių įvykdymo klausimas pagal jų ir kreditorės „Swedbank“, AB sudarytas 2006-09-08 vartojimo kredito sutartį Nr. 06-067630-VA, pagal kurią kreditorė suteikė šalims 29200 Lt dydžio vartojimo kreditą, ir 2005-08-12 EGO kortelės su kredito limitu sutartį Nr. 05-050387-EG, pagal kurią kreditorė suteikė atsakovui 800 Lt dydžio vartojimo kreditą, jau yra išspręstas (civilinė byla Nr. 2-1756-239-2009 m.; teisminio proceso Nr. 2-48-3-00972-2009-6) (b.l. 24-26). Minėtas teismo sprendimas 2009-11-26 įsiteisėjo ir yra vykdomas, todėl ieškovės reikalavimas dėl prievolių kreditorei „Swedbank“, AB pagal nurodytas sutartis pripažinimo asmeninėmis atsakovo prievolėmis yra nepagrįstas ir atmestinas.

31Dėl pavardžių.

32Po santuokos nutraukimo šalims paliktinos santuokinės pavardės.

33Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškinys tenkintinas iš dalies.

34Iš atsakovo ieškovei priteistina 133 Lt bylinėjimosi išlaidų (žyminio mokesčio).

35Iš atsakovo valstybei priteisiama 119,64 Lt bylinėjimosi išlaidų, t. y. 108 Lt žyminio mokesčio ir 11,64 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

36Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93, 96, 270, 375-386 str. str., teismas

Nutarė

37ieškinį patenkinti iš dalies.

38N. Ž. Pavlovienės (Jankauskaitės), a.k. ( - ) ir A. P., a.k. ( - ) santuoką, sudarytą 2006 m. gegužės 6 d. Elektrėnų civilinės metrikacijos biure (įrašo Nr. 44), dėl abiejų sutuoktinių kaltės.

39Po santuokos nutraukimo Ž. P. palikti santuokinę Pavlovienės pavardę, A. P. – Pavlovas.

40Nustatyti nepilnamečio vaiko E. P., gim. 2006-10-09, gyvenamąją vietą su motina Ž. P. jos gyvenamojoje vietoje.

41Priteisti iš A. P., a.k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiui vaikui E. P., gim. 2006-10-09, a.k. ( - ) po 300 Lt (tris šimtus litų) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2011-02-01 dienos iki vaiko pilnametystės išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

42Pavesti Ž. P. tvarkyti nepilnamečiui vaikui E. P. priklausantį išlaikymą uzufrukto teise.

43Nustatyti A. P. šią bendravimo su nepilnamečiu vaiku E. P. tvarką: A. P. kiekvieno mėnesio kas antrą savaitgalį (I ir III arba II ir IV) lanko nepilnametį vaiką E. P. vaikui patogiu laiku, šeštadieniais, laikotarpiu nuo 9 iki 20 val., o sekmadienį – nuo 9 iki 19 val.

44Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

45Priteisti iš A. P. 133 Lt bylinėjimosi išlaidų Ž. P..

46Priteisti iš A. P. 119,64 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

47Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

48Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Ž. P.... 3. ieškovė prašė nutraukti šalių santuoką, sudarytą 2006 m. gegužės 6 d.... 4. Ieškovė nurodė, kad sudarius santuoką šalys gyveno įprastinį santuokinį... 5. Ieškovė taip pat nurodė, kad šalys bendro dalintino nekilnojamojo ir... 6. Atsakovas su ieškiniu sutiko, prašė jį tenkinti.... 7. Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Šalių santuoka sudaryta 2006 m. gegužės 6 d. Elektrėnų civilinės... 10. Dėl šalių kaltės.... 11. Sutuoktinis pripažįstamas kaltu dėl santuokos iširimo, jeigu jis iš esmės... 12. Iš šalių paaiškinimų matyti, kad jos nebuvo netolerantiškos viena kitai,... 13. Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo.... 14. CK 3.156 straipsnio 1 dalis nustato, kad tėvo ir motinos teisės ir pareigos... 15. Įvertinus motinos turi prigimtinę teisę auginti savo vaikus bei esant... 16. Dėl bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo. ... 17. Kaip žinia, įstatymas aiškiai apibrėžia tėvų valdžios turinį, t. y.... 18. Be to, CK 3.156 straipsnio 1 dalis taip pat nustato, kad tėvo ir motinos... 19. Kilus ginčui dėl vaiko, teismas nustato skyrium gyvenančio tėvo ar motinos... 20. Iš ieškovės prašomos nustatyti bendravimo su šalių vaiku tvarkos matyti,... 21. Dėl išlaikymo vaikui priteisimo. ... 22. Įvertinus teismo posėdžio metu pateiktus ieškovės paaiškinimus ir byloje... 23. Byloje nėra duomenų apie šalių darbingumo lygį (netektą darbingumą),... 24. Išlaikymas yra priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos (CK... 25. Nustačius vaiko gyvenamąją vietą, taikytinos CK 3.185 straipsnio 1 dalies... 26. Be to, teismas papildomai pažymi, jog esant tam tikroms sąlygoms pagal vaiko,... 27. Dėl bendro turto padalijimo.... 28. Šalys bendro nekilnojamojo ir kilnojamojo turto neįgijo.... 29. Dėl kreditorių. ... 30. Iš Trakų rajono apylinkės teismo 2009-10-26 sprendimo matyti, kad šalių... 31. Dėl pavardžių.... 32. Po santuokos nutraukimo šalims paliktinos santuokinės pavardės.... 33. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškinys tenkintinas iš dalies.... 34. Iš atsakovo ieškovei priteistina 133 Lt bylinėjimosi išlaidų (žyminio... 35. Iš atsakovo valstybei priteisiama 119,64 Lt bylinėjimosi išlaidų, t. y. 108... 36. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93, 96, 270, 375-386 str. str., teismas... 37. ieškinį patenkinti iš dalies.... 38. N. Ž. Pavlovienės (Jankauskaitės), a.k. ( - ) ir A. P., a.k. ( - )... 39. Po santuokos nutraukimo Ž. P. palikti santuokinę Pavlovienės pavardę, A. P.... 40. Nustatyti nepilnamečio vaiko E. P., gim. 2006-10-09, gyvenamąją vietą su... 41. Priteisti iš A. P., a.k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiui vaikui E. P., gim.... 42. Pavesti Ž. P. tvarkyti nepilnamečiui vaikui E. P. priklausantį išlaikymą... 43. Nustatyti A. P. šią bendravimo su nepilnamečiu vaiku E. P. tvarką: A. P.... 44. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 45. Priteisti iš A. P. 133 Lt bylinėjimosi išlaidų Ž. P..... 46. Priteisti iš A. P. 119,64 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.... 47. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.... 48. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...