Byla 2-386-445/2012
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo, tretieji asmenys Varėnos rajono savivaldybės administracija, Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio rezervato direkcija, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, D. T. firma „Andarnera“

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Dalis Žilionis, sekretoriaujant Reginai Tertelytei, dalyvaujant ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus atstovui G. Š., atsakovės UAB „Medienos apdirbimas ir gaminiai“ atstovui A. T., teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus ieškinį atsakovui UAB “Medienos apdirbimas ir gaminiai” dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo, tretieji asmenys Varėnos rajono savivaldybės administracija, Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio rezervato direkcija, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, D. T. firma „Andarnera“, ir

Nustatė

2Ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos paduotu ieškiniu atsakovei prašo įpareigoti atsakovą UAB „Medienos apdirbimas ir gaminiai“ per tris mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius – nugriauti savavališkai pastatytus statinius – sublokuotą pastatą (sudarytą iš trijų pastatų), administracinį ir pagalbinį pastatus, esančius žemės sklype (žemės sklypo unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )), Merkinės vs., Merkinės sen., Varėnos r. bei sutvarkyti statybvietę. Atsakovei UAB „Medienos apdirbimas ir gaminiai“ neįvykdžius teismo sprendimo per nustatytą terminą, suteikti teisę atlikti šiuos veiksmus Inspekcijai, į. k. ( - ), išieškant iš atsakovės UAB „Medienos apdirbimas ir gaminiai“ į. k. ( - ), patirtas išlaidas.

3Ieškovas nurodė, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriuje (toliau – Alytaus skyrius) 2011 m. gegužės 12 d. buvo gautas Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Varėnos rajono agentūros 2011 m. gegužės 10 d. raštas Nr. ARVR-4-204, kuriuo paprašyta patikrinti UAB „Medienos apdirbimas ir gaminiai“ (toliau – Atsakovė) statybų, Merkinės vs., Merkinės sen., Varėnos r., teisėtumą.

4Inspekcijos Alytaus skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas (toliau – Vyriausiasis specialistas) kartu su Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos atstovu 2011 m. gegužės 17 d. atlikęs patikrinimą, surašė faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą FAK-1377-(14.31), kuriame nurodė nustatytus faktinius duomenis apie pastatytus statinius, esančius valstybiniame D. T. firmos „Andarnera“ nuomojamame žemės sklype (žemės sklypo unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )), Merkinės vs., Merkinės sen., Varėnos r.

5Vyriausiasis specialistas, nustatęs savavališkos statybos faktą, 2011 m. gegužės 25 d. surašė savavališkos statybos aktą Nr. SSA-10-110525-00023-(14.12), kuriame konstatavo, kad statytoja UAB „Medienos apdirbimas ir gaminiai“ savavališkai, neturėdama statybą leidžiančio dokumento, žemės sklype (žemės sklypo unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )) Merkinės vs., Merkinės sen., Varėnos r., Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje, pastatė sublokuotą pastatą (sudarytą iš trijų pastatų, užstatymo plotas 284 m², aukštis – 4,65-6,75 m), administracinį pastatą (užstatymo plotas 63,8 m², aukštis – 4,8 m) ir pagalbinį pastatą (užstatymo plotas 63 m², aukštis – 3,7-2,7 m). Statinių statybos rūšis – nauja statyba. Statinių kategorija – neypatingas statinys, II grupės nesudėtingi statiniai. Statybos vieta – saugomoje teritorijoje – Dzūkijos nacionaliniame parke. Savavališkos statybos akte nurodytas reikalavimas nevykdyti statybos darbų, išskyrus darbus, kuriuos būtina atlikti šalinant savavališkos statybos padarinius, apsaugoti statybvietę ir aplinką. Statiniai – sublokuotas pastatas (sudarytas iš trijų pastatų), (pagal Atsakovės nurodytus statybos metus tuo metu galiojantį statybos techninį reglamentą STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ 6.17 papunktį, pagal šiuo metu galiojantį Statybos įstatymo 2 straipsnio 94 dalį), priskirtinas neypatingų statinių (pagal statinio plotą nepriskiriamas ypatingiems ir nesudėtingiems statiniams) kategorijai, o statiniai – administracinis ir pagalbinis pastatai priskirtini II grupės nesudėtingiems statiniams (pagal Atsakovės nurodytus statybos metus ir tuo metu galiojantį, ir šiuo metu galiojančio Statybos įstatymo 2 straipsnio 6 dalį, pagal šiuo metu galiojantį Statybos įstatymą 2 straipsnio). Remiantis statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622 (Žin., 2002, Nr. 119-5372; 2010, Nr. 116-5942) 8 punktu Atsakovės atlikti statybos darbai kvalifikuotini kaip naujų statinių statyba. Tokiems statybos darbams atlikti Atsakovė privalėjo parengti statinio projektą (neypatingam statiniui – sublokuotam pastatui) ir supaprastintą statinių projektą (II grupės nesudėtingiems statiniams – administraciniam ir pagalbiniam pastatams) (pagal Atsakovės nurodytus metus, statybos metu galiojantį Statybos įstatymo 3 straipsnį, statybos techninį reglamentą STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“, pagal šiuo metu galiojančio Statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 1 dalies 6 punktas) ir atitinkamai gauti statybą leidžiančius dokumentus – leidimą statyti neypatingą statinį (sublokuotą pastatą, sudarytą iš trijų pastatų) ir rašytinį valstybės tarnautojo pritarimą supaprastintam statybos projektui (pagal Atsakovės nurodytus metus, statybos metu galiojantį Statybos įstatymo 3 straipsnį, statybos techninį reglamentą STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“, pagal šiuo metu galiojantį Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 1, 4 punktą).Inspekcijos Alytaus skyrius, vadovaudamasis Statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-827.

6Inspekcija, vadovaudamasi Statybos įstatymo 28 straipsnio 2 dalies nuostatomis ir statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 35 punktu, 2011 m. gegužės 26 d. surašė reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius (toliau – Reikalavimas), kuriuo iš statytojos UAB „Medienos apdirbimas ir gaminiai“ pareikalavo iki 2011 m. lapkričio 26 d. savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos, dėl kurios 2011 m. gegužės 25 d. surašytas savavališkos statybos aktas, padarinius: nugriauti savavališkai pastatytus statinius – sublokuotą pastatą (sudarytą iš trijų pastatų), administracinį ir pagalbinį pastatus, esančius žemės sklype (žemės sklypo unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )), Merkinės vs., Merkinės sen., Varėnos r. Šiame Reikalavime taip pat nurodyta, jog statytoja turi teisę Statybos įstatymo 28 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais atvejais kreiptis į šio įstatymo 23 straipsnyje nurodytus statybą leidžiančius dokumentus išduodančius subjektus dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Reikalavimas 2011 m. gegužės 26 d. raštu Nr. 2D-65577-(14.38) atsakovei buvo išsiųstas registruotu laišku ir įteiktas.

7Vyriausiasis specialistas 2011 m. gegužės 27 d. surašė sustabdytos statybos patikrinimo aktą

8Nr. SSP-10-110527-00024-(14.32), kuriame nurodyta, kad savavališkos statybos akte nurodyti reikalavimai sustabdyti statinio statybą, nevykdyti jokių statybos darbų įvykdyti, statybos sustabdymo priežastys nepašalintos.

9Atsakovė 2011 m. lapkričio 28 d. Inspekcijos Alytaus skyriui pateikė prašymą pratęsti Reikalavimo įvykdymo terminą.

10Inspekcijos Alytaus skyriaus 2011 m. lapkričio 30 d. raštu Nr. 2D-15928-(14.29) Atsakovė informuota apie Reikalavimo įvykdymo termino pratęsimą iki 2012 m. vasario 26 d.

11Vyriausiasis specialistas, 2012 m. vasario 28 d., patikrinęs Reikalavimo įvykdymą, nustatė, kad atsakovė UAB „Medienos apdirbimas ir gaminiai“ Reikalavimo neįvykdė.

12Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalyje nurodyta, jog savavališka statyba – statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius.

13Statybos įstatymo 2 straipsnio 17 dalyje reglamentuota, kad naujo statinio statyba – statybos rūšis, kurios tikslas – statinių neužimtame žemės paviršiaus plote pastatyti statinį, atstatyti visiškai sugriuvusį, sunaikintą, nugriautą statinį.

14Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodyta, jog statytojo teisė įgyvendinama, kai: statytojas žemės sklypą, kuriame statomas statinys, valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais <...> statytojas turi statybą leidžiantį dokumentą (kai jis privalomas) <...>.

15Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punkte reglamentuota, kad be kita ko statytojas privalo turėti nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą (kai tai privaloma) statinio projektą; organizuoti statinio projekto ekspertizę, kai ji privaloma arba savo iniciatyva; šio įstatymo nustatyta tvarka gauti statybą leidžiantį dokumentą.

16Statybos įstatymo 23 straipsnio 28 dalyje nustatyta, kad statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento, kai jis privalomas, draudžiama.

17UAB „Medienos apdirbimas ir gaminiai“ statinių, esančių žemės sklype (žemės sklypo unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )), Merkinės vs., Merkinės sen., Varėnos r. gyvenamąjį namą (unikalus Nr. ( - )), statybą leidžiančių dokumentų – leidimo statyti sublokuotą pastatą (sudarytą iš trijų pastatų), rašytinį pritarimą statinių – administracinio ir pagalbinio pastatų, supaparastintam statybos projektui, Inspekcijai nepateikė.

18Konstatuotina, kad atsakovė UAB „Medienos apdirbimas ir gaminiai“, savavališkai statydama statinius – sublokuotą pastatą (sudarytą iš trijų pastatų), administracinį ir pagalbinį pastatus, esančius žemės sklype (žemės sklypo unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )), Merkinės vs., Merkinės sen., Varėnos r., pažeidė Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktą, 23 straipsnio 28 dalį.

19Kadangi Atsakovė gera valia per nustatytą terminą pagal statybos valstybinę priežiūrą atliekančių pareigūnų Reikalavimą nepašalino savavališkos statybos padarinių, todėl vienintelė tokio teisėto reikalavimo neįvykdymo pasekmė – teisė kreiptis į teismą dėl įpareigojimo vykdyti Reikalavimą.

20Atsakovė UAB “Medienos apdirbimas ir gaminai” nepateikė atsiliepimo į ieškinį.

21Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio rezervato direkcija pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo nurodė, kad atsakovė gali gauti statybą leidžiantį dokumentą, parengti projektinę dokumentaciją ir taip įteisinti savavališką statybą. Prašė bylą nagrinėti vadovaujantis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais, jų atstovui nedalyvaujant.

22Tretysis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo nurodė, kad atsakovė tik 2012-03-16 susitarimu įgijo galimybę naudotis žemės sklypu ir šiame sklype vykdyti statybos darbus.

23Ieškovo atstovas ieškinį palaikė ir prašė tenkinti ieškinyje nurodytais pagrindais ir motyvais. Jis nurodė, kad atsakovė turi teisinę galimybę įsiteisinti savavališkai pastatytus statinius.

24Atsakovės atstovas ieškinio nepripažino ir prašė netenkinti. Jis nurodė, kad reikia laiko projektinei dokumentacijai paruošti ir sutvarkyti, gauti statybą leidžiantį dokumentą. Tą jis ir sprendžia.

25Ieškinys tenkintinas iš dalies.

26Ieškovas savo reikalavimus grindžia rašytiniais įrodymais.

272011 m. gegužės 12 d. gautu LR Aplinkos ministerijos Alytaus region aplinkos apsaugos departamento Varėnos rajono agentūros 2011 m. gegužės 10 d. raštu Nr. ARVR-4-204, kuriama paprašyta patikrinti UAB „Medienos apdirbimas ir gaminiai“) statybų, Merkinės vs., Merkinės sen., Varėnos r., teisėtumą ( b.l. 14).

28Inspekcijos Alytaus skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas kartu su Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos atstovu 2011 m. gegužės 17 d. atliko patikrinimą ir surašė faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą , kuriame nurodė nustatytus faktinius duomenis apie pastatytus statinius, esančius valstybiniame D. T. firmos „Andarnera“ nuomojamame žemės sklype (žemės sklypo unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )), Merkinės vs., Merkinės sen., Varėnos r. ( b.l. 15-33).

29Vyriausiasis specialistas, nustatęs savavališkos statybos faktą, 2011 m. gegužės 25 d. surašė savavališkos statybos aktą Nr. SSA-10-110525-00023-(14.12), kuriame konstatavo, kad statytoja UAB „Medienos apdirbimas ir gaminiai“ savavališkai, neturėdama statybą leidžiančio dokumento, žemės sklype (žemės sklypo unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )) Merkinės vs., Merkinės sen., Varėnos r., Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje, pastatė sublokuotą pastatą (sudarytą iš trijų pastatų, užstatymo plotas 284 m², aukštis – 4,65-6,75 m), administracinį pastatą (užstatymo plotas 63,8 m², aukštis – 4,8 m) ir pagalbinį pastatą (užstatymo plotas 63 m², aukštis – 3,7-2,7 m) – b.l. 34-42.

302011 m. gegužės 26 d. inspekcija surašė reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius

31Nr. REI-10-110526-00019-(14.29) (toliau – Reikalavimas), kuriuo iš statytojos UAB „Medienos apdirbimas ir gaminiai“ pareikalavo iki 2011 m. lapkričio 26 d. savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos, dėl kurios 2011 m. gegužės 25 d. surašytas savavališkos statybos aktas, padarinius: nugriauti savavališkai pastatytus statinius – sublokuotą pastatą (sudarytą iš trijų pastatų), administracinį ir pagalbinį pastatus, esančius žemės sklype (žemės sklypo unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )), Merkinės vs., Merkinės sen., Varėnos r. Šiame Reikalavime taip pat nurodyta, jog statytoja turi teisę Statybos įstatymo 28 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais atvejais kreiptis į šio įstatymo 23 straipsnyje nurodytus statybą leidžiančius dokumentus išduodančius subjektus dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka (b.l. 46-47).

32Vyriausiasis specialistas 2011 m. gegužės 27 d. surašė sustabdytos statybos patikrinimo aktą

33Nr. SSP-10-110527-00024-(14.32), kuriame nurodyta, kad savavališkos statybos akte nurodyti reikalavimai sustabdyti statinio statybą, nevykdyti jokių statybos darbų įvykdyti, statybos sustabdymo priežastys nepašalintos ( b.l. 48-49).

34Atsakovė 2011 m. lapkričio 28 d. Inspekcijos Alytaus skyriui pateikė prašymą pratęsti Reikalavimo įvykdymo terminą ( b.l. 50).

35Inspekcijos Alytaus skyriaus 2011 m. lapkričio 30 d. raštu Nr. 2D-15928-(14.29) Atsakovė informuota apie Reikalavimo įvykdymo termino pratęsimą iki 2012 m. vasario 26 d. ( b.l. 51-52).

36Vyriausiasis specialistas, 2012 m. vasario 28 d., patikrinęs Reikalavimo įvykdymą, nustatė, kad atsakovė UAB „Medienos apdirbimas ir gaminiai“ Reikalavimo neįvykdė ( b.l. 56).

37Teismas sutinka su ieškovo pozicija, kad tiriamos aplinkybės: statinių statybos rūšis – nauja statyba; statinių kategorija – neypatingas statinys, II grupės nesudėtingi statiniai. Statybos vieta – saugomoje teritorijoje – Dzūkijos nacionaliniame parke. Savavališkos statybos akte nurodytas reikalavimas nevykdyti statybos darbų, išskyrus darbus, kuriuos būtina atlikti šalinant savavališkos statybos padarinius, apsaugoti statybvietę ir aplinką.

38Statiniai – sublokuotas pastatas (sudarytas iš trijų pastatų), (pagal Atsakovės nurodytus statybos metus tuo metu galiojantį statybos techninį reglamentą STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ 6.17 papunktį, pagal šiuo metu galiojantį Statybos įstatymo 2 straipsnio 94 dalį), priskirtinas neypatingų statinių (pagal statinio plotą nepriskiriamas ypatingiems ir nesudėtingiems statiniams) kategorijai, o statiniai – administracinis ir pagalbinis pastatai priskirtini II grupės nesudėtingiems statiniams (pagal Atsakovės nurodytus statybos metus ir tuo metu galiojantį, ir šiuo metu galiojančio Statybos įstatymo 2 straipsnio 6 dalį, pagal šiuo metu galiojantį Statybos įstatymą 2 straipsnio). Pagal statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622 8 punktą Atsakovės atlikti statybos darbai kvalifikuotini kaip naujų statinių statyba. Tokiems statybos darbams atlikti atsakovė privalėjo parengti statinio projektą (neypatingam statiniui – sublokuotam pastatui) ir supaprastintą statinių projektą (II grupės nesudėtingiems statiniams – administraciniam ir pagalbiniam pastatams) (pagal Atsakovės nurodytus metus, statybos metu galiojantį Statybos įstatymo 3 straipsnį, statybos techninį reglamentą STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“, pagal šiuo metu galiojančio Statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 1 dalies 6 punktas) ir atitinkamai gauti statybą leidžiančius dokumentus – leidimą statyti neypatingą statinį (sublokuotą pastatą, sudarytą iš trijų pastatų) ir rašytinį valstybės tarnautojo pritarimą supaprastintam statybos projektui (pagal Atsakovės nurodytus metus, statybos metu galiojantį Statybos įstatymo 3 straipsnį, statybos techninį reglamentą STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“, pagal šiuo metu galiojantį Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 1, 4 punktą).

39Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalyje nurodyta, jog savavališka statyba – statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius.

40Statybos įstatymo 2 straipsnio 17 dalyje reglamentuota, kad naujo statinio statyba – statybos rūšis, kurios tikslas – statinių neužimtame žemės paviršiaus plote pastatyti statinį, atstatyti visiškai sugriuvusį, sunaikintą, nugriautą statinį.

41Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodyta, jog statytojo teisė įgyvendinama, kai: statytojas žemės sklypą, kuriame statomas statinys, valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais <...> statytojas turi statybą leidžiantį dokumentą (kai jis privalomas) <...>.

42Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punkte reglamentuota, kad be kita ko statytojas privalo turėti nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą (kai tai privaloma) statinio projektą; šio įstatymo nustatyta tvarka gauti statybą leidžiantį dokumentą.

43Statybos įstatymo 23 straipsnio 28 dalyje nustatyta, kad statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento, kai jis privalomas, draudžiama. UAB „Medienos apdirbimas ir gaminiai“ statinių, esančių žemės sklype (žemės sklypo unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )), Merkinės vs., Merkinės sen., Varėnos r. ,statybą leidžiančių dokumentų – leidimo statyti sublokuotą pastatą (sudarytą iš trijų pastatų), rašytinį pritarimą statinių – administracinio ir pagalbinio pastatų, supaparastintam statybos projektui, neturi ir nepateikė.

44Daroma išvada, kad atsakovė UAB „Medienos apdirbimas ir gaminiai“, savavališkai statydama statinius – sublokuotą pastatą (sudarytą iš trijų pastatų), administracinį ir pagalbinį pastatus, esančius žemės sklype (žemės sklypo unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )), Merkinės vs., Merkinės sen., Varėnos r., esantį ( - ), pažeidė Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktą, 23 straipsnio 28 dalį.

45LR Statybos įstatymo 28 straipsnio nuostatos numato, kad kai asmuo turi teisę parengti projektinę dokumentaciją teisės aktų nustatyta tvarka ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, žemės sklype (teritorijoje), kuriame nustatyta savavališka statyba, teismas savo sprendimu gali įpareigoti statytoją (užsakovą) savo lėšomis per nustatytą terminą atlikti tokius veiksmus ir savavališką statybą įteisinti (LR Statybos įstatymo 28 str.7 d.).

46Teismas, spręsdamas klausimą, ar įpareigoti statytoją nurodytą asmenį nugriauti statinį ar jo nenugriauti, atsižvelgia į savavališka statyba sukeltų padarinių aplinkai ir visuomenės interesams mastą, savavališkos statybos padarinių šalinimo pasekmes ir galimybes atkurti iki savavališkos statybos buvusią padėtį, taip pat įvertina administracinių aktų pagrindu turtines teises įgijusių asmenų sąžiningumą.

47Atsakovės atstovas pateikė rašytinius įrodymus, kad sudarė sutartį su D. M. IĮ dėl statinių projekto paruošimo, pateikė darbų atlikimo sutartį.

48Pagal LR Statybos įstatymo 28 str. 9 d. teismas sprendime nurodo, kad jeigu per nustatytą terminą teismo reikalavimas nevykdomas, savavališkai pastatytas statinys nugriaunamas, išardomas ar atstatomas į buvusią padėtį statytojo (užsakovo) lėšomis. Nustatytinas realus terminas savavališkai statybai įteisinti, atitinkamai per protingą laiką, sprendžiant civilinius teisinius santykius, šalinant savavališkos statybos padarinius, vadovaujantis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais.

49Bylinėjimosi išlaidos iš dalies tenkinant ieškinį, proporcingai tenkintų reikalavimų daliai, priteistinos iš atsakovės į valstybės biudžetą (CPK 96 str.1 d.).

50Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos LR CPK 259 – 260, 263 - 270 str., 273 str. 1 d., teismas

Nutarė

51Ieškinį patenkinti iš dalies.

52Įpareigoti atsakovę (statytoją) UAB „Medienos apdirbimas ir gaminiai“ (į. k. ( - ), buveinė Merkinės vns. Merkinės sen.Varėnos r.sav.) per dvidešimt keturis (24) mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos parengti projektinę dokumentaciją ir teisės aktų nustatyta tvarka gauti statybą leidžiantį dokumentą, savavališkai pastatytus statinius – sublokuotą pastatą (sudarytą iš trijų pastatų), administracinį ir pagalbinį pastatus, esančius žemės sklype (žemės sklypo unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )), Merkinės vs., Merkinės sen., Varėnos r., įteisinti.

53Nustatyti, kad jeigu per teismo sprendime nustatytą terminą reikalavimas neįvykdomas, įpareigoti statytoją UAB „Medienos apdirbimas ir gaminiai“ (į. k. ( - )), nugriauti savavališkos statybos padarinius – savavališkai pastatytus statinius – sublokuotą pastatą (sudarytą iš trijų pastatų), administracinį ir pagalbinį pastatus, esančius žemės sklype (žemės sklypo unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )), Merkinės vs., Merkinės sen., Varėnos r. bei sutvarkyti statybvietę, per tris mėnesius nuo teismo nustatyto termino savavališkos statybos padariniams pašalinti termino pasibaigimo ( paskutinės nustatytos dienos įteisinti savavališką statybą).

54Nustatyti, kad atsakovei UAB „Medienos apdirbimas ir gaminiai“ neįvykdžius teismo sprendimo per nustatytą terminą – nugriauti savavališkos statybos padarinius (savavališkai pastatytus statinius), suteikti teisę atlikti visus šiuos veiksmus Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (A. J. g. 9, LT-09311 Vilnius, į. k. ( - ), AB ,,Swedbank“, b. k. 73000, a. s. ( - )), išieškant iš atsakovės UAB „Medienos apdirbimas ir gaminiai“ į. k. ( - ), patirtas išlaidas.

55Priteisti iš UAB „Medienos apdirbimas ir gaminiai“ (į. k. ( - ), buveinė Merkinės vns. Merkinės sen.Varėnos r.sav.) į valstybės biudžetą septyniasdešimt vieną (71) litą žyminio mokesčio.

56Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Varėnos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Dalis Žilionis, sekretoriaujant... 2. Ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 3. Ieškovas nurodė, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos... 4. Inspekcijos Alytaus skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio... 5. Vyriausiasis specialistas, nustatęs savavališkos statybos faktą, 2011 m.... 6. Inspekcija, vadovaudamasi Statybos įstatymo 28 straipsnio 2 dalies nuostatomis... 7. Vyriausiasis specialistas 2011 m. gegužės 27 d. surašė sustabdytos statybos... 8. Nr. SSP-10-110527-00024-(14.32), kuriame nurodyta, kad savavališkos statybos... 9. Atsakovė 2011 m. lapkričio 28 d. Inspekcijos Alytaus skyriui pateikė... 10. Inspekcijos Alytaus skyriaus 2011 m. lapkričio 30 d. raštu Nr.... 11. Vyriausiasis specialistas, 2012 m. vasario 28 d., patikrinęs Reikalavimo... 12. Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalyje nurodyta, jog savavališka statyba... 13. Statybos įstatymo 2 straipsnio 17 dalyje reglamentuota, kad naujo statinio... 14. Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodyta, jog... 15. Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punkte reglamentuota, kad be... 16. Statybos įstatymo 23 straipsnio 28 dalyje nustatyta, kad statyba be... 17. UAB „Medienos apdirbimas ir gaminiai“ statinių, esančių žemės sklype... 18. Konstatuotina, kad atsakovė UAB „Medienos apdirbimas ir gaminiai“,... 19. Kadangi Atsakovė gera valia per nustatytą terminą pagal statybos valstybinę... 20. Atsakovė UAB “Medienos apdirbimas ir gaminai” nepateikė atsiliepimo į... 21. Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio rezervato direkcija... 22. Tretysis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 23. Ieškovo atstovas ieškinį palaikė ir prašė tenkinti ieškinyje nurodytais... 24. Atsakovės atstovas ieškinio nepripažino ir prašė netenkinti. Jis nurodė,... 25. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 26. Ieškovas savo reikalavimus grindžia rašytiniais įrodymais.... 27. 2011 m. gegužės 12 d. gautu LR Aplinkos ministerijos Alytaus region aplinkos... 28. Inspekcijos Alytaus skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio... 29. Vyriausiasis specialistas, nustatęs savavališkos statybos faktą, 2011 m.... 30. 2011 m. gegužės 26 d. inspekcija surašė reikalavimą pašalinti... 31. Nr. REI-10-110526-00019-(14.29) (toliau – Reikalavimas), kuriuo iš... 32. Vyriausiasis specialistas 2011 m. gegužės 27 d. surašė sustabdytos statybos... 33. Nr. SSP-10-110527-00024-(14.32), kuriame nurodyta, kad savavališkos statybos... 34. Atsakovė 2011 m. lapkričio 28 d. Inspekcijos Alytaus skyriui pateikė... 35. Inspekcijos Alytaus skyriaus 2011 m. lapkričio 30 d. raštu Nr.... 36. Vyriausiasis specialistas, 2012 m. vasario 28 d., patikrinęs Reikalavimo... 37. Teismas sutinka su ieškovo pozicija, kad tiriamos aplinkybės: statinių... 38. Statiniai – sublokuotas pastatas (sudarytas iš trijų pastatų), (pagal... 39. Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalyje nurodyta, jog savavališka statyba... 40. Statybos įstatymo 2 straipsnio 17 dalyje reglamentuota, kad naujo statinio... 41. Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodyta, jog... 42. Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punkte reglamentuota, kad be... 43. Statybos įstatymo 23 straipsnio 28 dalyje nustatyta, kad statyba be... 44. Daroma išvada, kad atsakovė UAB „Medienos apdirbimas ir gaminiai“,... 45. LR Statybos įstatymo 28 straipsnio nuostatos numato, kad kai asmuo turi teisę... 46. Teismas, spręsdamas klausimą, ar įpareigoti statytoją nurodytą asmenį... 47. Atsakovės atstovas pateikė rašytinius įrodymus, kad sudarė sutartį su D.... 48. Pagal LR Statybos įstatymo 28 str. 9 d. teismas sprendime nurodo, kad jeigu... 49. Bylinėjimosi išlaidos iš dalies tenkinant ieškinį, proporcingai tenkintų... 50. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos LR CPK 259 – 260, 263 - 270 str., 273... 51. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 52. Įpareigoti atsakovę (statytoją) UAB „Medienos apdirbimas ir gaminiai“... 53. Nustatyti, kad jeigu per teismo sprendime nustatytą terminą reikalavimas... 54. Nustatyti, kad atsakovei UAB „Medienos apdirbimas ir gaminiai“... 55. Priteisti iš UAB „Medienos apdirbimas ir gaminiai“ (į. k. ( - ), buveinė... 56. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...