Byla 2-154-272/2011
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stefanovič rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo V. S. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo ir

Nustatė

2pareiškėjas prašo nustatyti nuosavybės teisės įgijimo į pastatus - gyvenamąjį namą, 49,85 kv. m bendro ploto, unikalus Nr. 7996-2025-2013, ir prie jo esančius pastatus: malkinę, unikalus Nr. 4400-1455-3065, daržinę, unikalus Nr. 4400-1455-3132, sandėlį, unikalus Nr. 4400-1455-3187, tvartą, unikalus Nr. 4400-1455-3232, sandėlį, unikalus Nr. 4400-1455-3265, kiemo rūsį, unikalus Nr. 4400-1455-3354, - esančius Sanatorijos g. 4, Abromiškių k., Elektrėnų sav., - pagal įgyjamąją senatį faktą. Nurodė, kad jis yra V. J., mirusio 2009-12-13, teisių perėmėjas. Nurodė, kad V. E. gyveno vienas name, esančiame Sanatorijos g. 4, Abromiškių k., Elektrėnų sav., ir sąžiningai jį valdė nuo 1993 m. Įgytinas pagal įgyjamąją senatį namas su priklausiniais buvo V. E. tėvų – V. (V.) E. ir P. E., kurie susituokė 1949-10-07, nuosavybė. 1967-09-15 mirė V. E. motina P. E., 1969-04-03 mirė V. E. brolis V. E.. 1967-12-16 V. (V.) E. susituokė su M. E.. V. (V.) E. mirė 1976-10-14, M. E. mirė 1993-12-09. Namas, kuriame V. E. gyveno, Nekilnojamojo turto registre nuosavybės teise neįregistruotas, nuosavybės teisė į minėtą namą nėra įgyta jokiu CK 4.47 str. numatytu būdu. V. E. sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą valdė namą su pastatais nuo 1993 m., t.y. 16 metų. Visą šį laikotarpį mokėjo už teikiamas paslaugas, t.y. elektros energijos tiekimą. Nuosavybės teise minėti pastatai V. E. nepriklausė, o naudotoja M. E. mirė 1993 m. Jokie kiti asmenys nebandė reikšti teisių į minėtą namą su pastatais prie jo. Kad V. E. namą su pastatais, esančius Sanatorijos g. 4, Abromiškių k., Elektrėnų sav., valdė kaip savo įrodo ir tai, kad jis nebuvo sudaręs jokių nuomos sutarčių, neturėjo kam mokėti ir nemokėjo nuomos mokesčio. Atsižvelgiant į tai, kad nėra minėtų pastatų savininko, pareiškėjas, V. E. teisių perėmėjas, neturi galimybės įgyti minėtą namą su priklausiniais jokiu kitu būdu, išskyrus nustatant nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą.

3Suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepime nurodė, kad iš pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad minėtas namas su pastatais nuosavybės teise nepriklausė V. E., o naudotoja M. E. mirė 1993 m. Be to, jokie kiti asmenys nebandė reikšti teisių į minėtą namą ir pastatus prie jo. Todėl, nesant minėto namo savininko, V. E. teisių perėmėjas V. S. neturi galimybės įsigyti minėtą namą su pastatais kitokiu būdu, tik nustatant nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą. Nurodė, kad jeigu pareiškime išdėstytas aplinkybes patvirtins liudytojai, neprieštaraus, kad pareiškimas būtų patenkintas.

4Pareiškimas tenkintinas visiškai.

5Iš byloje esančios sutuoktuvių liudijimo kopijos matyti, kad V. (V.) E. ir P. E. susituokė 1949-10-27 (b.l. 9, 66). Iš gimimo liudijimo kopijos matyti, kad V. E. yra V. (V.) E. ir P. E. sūnus (b.l. 8, 65).

6Iš byloje esančių V. J. gyvenamojo namo, statomo kolūkyje „Anykštai“ Abromiškių gyv., gen. plano, gyvenamojo namo techninės apskaitos duomenų, pastatų ir statinių charakteristikos kopijų matyti, kad šį gyvenamąjį namą, 49,85 kv. m bendro ploto, ir jo priklausinius, esančius Sanatorijos g. 4, Abromiškių k., Elektrėnų sav., statė V. J. (b.l. 18-25, 73-80).

7Iš byloje esančių duomenų matyti, kad P. E. (Jezerskienė) mirė 1967-09-15 (b.l. 10, 17, 72).

8Iš byloje esančių duomenų matyti, kad V. (V.) E. ir Marijona (Marytė) Ezerskienė susituokė 1967-12-16 (b.l. 15-17, 69-72).

9Iš byloje esančių duomenų matyti, kad V. (V.) E. ir P. E. sūnus, V. E. brolis, V. E. mirė 1969-04-03 (b.l. 17, 72).

10Iš byloje esančių duomenų matyti, kad V. (V.) E. mirė 1976-10-13 (b.l. 11, 14, 67), Marijona (Marytė) Ezerskienė mirė 1993-12-09 (b.l. 12-13, 68-69).

11Iš byloje esančios Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2009-11-10 išrašo kopijos (b.l. 5-7, 62-64) matyti, kad daiktinės teisės į pastatus – gyvenamąjį namą, unikalus Nr. 7996-2025-2013, malkinę, unikalus Nr. 4400-1455-3065, daržinę, unikalus Nr. 4400-1455-3132, sandėlį, unikalus Nr. 4400-1455-3187, tvartą, unikalus Nr. 4400-1455-3232, sandėlį, unikalus Nr. 4400-1455-3265, kiemo rūsį, unikalus Nr. 4400-1455-3354, esančius Sanatorijos g. 4, Abromiškių k., Elektrėnų sav., neįregistruotos; nekilnojamųjų daiktų naudotoja nurodyta M. E., kuri 1993-12-09 mirė.

12Iš byloje esančios V. E. mirties liudijimo kopijos matyti, kad V. E. mirė 2009-12-13 (b.l. 61).

13V. E. 2007-11-21 testamentu visą jam priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, kuris jam priklausys jo mirties dieną, kur jis bebūtų ir iš ko besusidėtų, paliko V. S. (b.l. 39, 58).

14Iš Elektrėnų savivaldybės 2-ojo notaro biuro 2010-09-24 pranešimo kopijos matyti, kad po V. E. mirties Elektrėnų savivaldybės 2-ajame notaro biure pradėta paveldėjimo byla, kurioje palikimą priėmė V. S. (b.l. 51).

15CPK 48 str. 1 d. numatyta, kad tais atvejais, kai viena iš ginčijamo arba sprendimu nustatyto teisinio santykio šalių pasitraukia iš bylos (fizinio asmens mirtis, juridinio asmens pabaiga ar pertvarkymas, reikalavimo perleidimas, skolos perkėlimas ir kitais įstatymų numatytais atvejais), teismas, jei yra pagrindas, tą šalį pakeičia jos teisių perėmėju, išskyrus atvejus, kai yra negalimas materialinių subjektinių teisių perėmimas. Teisių perėmimas galimas bet kurioje proceso stadijoje. V. E. pareiškimu 2009-12-02 kreipėsi į teismą, prašydamas nustatyti nuosavybės teisės įgijimo į pastatus - gyvenamąjį namą, 49,85 kv. m bendro ploto, unikalus Nr. 7996-2025-2013 (žymėjimas plane – 1A1m), ir prie jo esančius kitus pastatus: malkinę, unikalus Nr. 4400-1455-3065, daržinę, unikalus Nr. 4400-1455-3132, sandėlį, unikalus Nr. 4400-1455-3187, tvartą, unikalus Nr. 4400-1455-3232, sandėlį, unikalus Nr. 4400-1455-3265, kiemo rūsį, unikalus Nr. 4400-1455-3354, esančius Sanatorijos g. 4, Abromiškių k., Elektrėnų sav., - pagal įgyjamąją senatį faktą (b.l. 2-4). Atsižvelgiant į tai, kad įgyjamoji senatis – tai vienas iš nuosavybės teisės įgijimo pagrindų (CK 4.47 str. 11 p.), darytina išvada, kad mirusio V. E. reikalavimas dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo yra turtinio pobūdžio, pareiškimo patenkinimo atveju jis būtų įgijęs nuosavybės teisę į minėtus pastatus, kurie pagal CK 5.1 str. 1, 2 d. d. laikytini paveldėjimo objektu ir gali būti paveldimi įstatymo nustatyta tvarka. V. S. yra V. E. turto įpėdinis pagal testamentą (CK 5.2 str. 1 d.). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad yra pagrindas teisių perėmimui, todėl miręs pareiškėjas V. E. šioje byloje pakeistinas jo teisių perėmėju V. S..

16CK 4.68 str. 1 d. numatyta, kad fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra daikto savininkas, bet yra sąžiningai įgijęs daiktą bei sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą valdęs nekilnojamąjį daiktą ne mažiau kaip dešimt metų arba kilnojamąjį daiktą ne mažiau kaip trejus metus, kai per visą valdymo laikotarpį daikto savininkas turėjo teisinę galimybę įgyvendinti savo teisę į daiktą, bet nė karto nepasinaudojo ja, įgyja nuosavybės teisę į tą daiktą. CK 4.70 str. 1 d. numatyta, kad asmuo, įgyjantis daiktą nuosavybėn įgyjamąja senatimi, turi būti ne tik sąžiningas to daikto įgijėjas, t.y. užvaldydamas daiktą turėjo būti pagrįstai įsitikinęs, kad niekas neturi daugiau už jį teisių į užvaldomą daiktą, bet taip pat jis privalo išlikti sąžiningas valdytojas visą įgyjamosios senaties laiką ir net įgydamas daiktą nuosavybėn įgyjamąja senatimi neturi žinoti apie kliūtis, trukdančias įgyti jam tą daiktą nuosavybėn, jeigu tokių kliūčių būtų. CK 4.71 str. 1 d. numatyta, kad daikto valdymas laikomas nepertraukiamu, kai asmuo daiktą nepertraukiamai valdė nuo valdymo teisės į daiktą įgijimo iki nuosavybės teisės į tą daiktą įgijimo įgyjamąja senatimi.

17Taigi, byloje surinktais ir aukščiau nurodytais rašytiniais įrodymais visiškai patvirtinamas sąlygų, numatytų CK 4.68-4.71 str. str., egzistavimas: V. E. nebuvo daikto savininkas, t.y. nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į pastatus, esančius Sanatorijos g. 4, Abromiškių k., Elektrėnų sav.; V. E. buvo sąžiningas pastatų įgijėjas, t.y. užvaldant minėtus pastatus, niekas neturėjo daugiau už jį teisių į užvaldomą daiktą, jokie asmenys nepareiškė savo teisių į minėtus pastatus; V. E. sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą valdė nekilnojamuosius daiktus ne mažiau kaip 10 metų, t.y. nuo 1993 m., iki pat jo mirties, t.y. 2009-12-13, visą valdymo laikotarpį rūpinosi šiuo turtu kaip savo, mokėjo už elektros energijos tiekimą (b.l. 26-28, 81-83), kliūčių, trukdančių įgyti jam pastatus nuosavybėn, nebuvo, šis turtas nebuvo ir nėra įregistruotas kitų asmenų vardu. V. E. valdymo sąžiningumas, teisėtumas, atvirumas ir nepertraukiamumas nėra ginčijami kitų asmenų, todėl pripažintina, kad V. E. teisių perėmėjas V. S. įgijo nuosavybės teisę į šį nekilnojamąjį turtą įgyjamąja senatimi ir jam nustatytinas nuosavybės teisės į šį nekilnojamąjį turtą įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktas.

18Iš pareiškėjo V. S. valstybei priteistina 20,10 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 str.).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 4.68-4.71 str. str., CPK 5, 48, 177-178, 270, 530-533 str. str., teismas

Nutarė

20pareiškimą patenkinti visiškai.

21Nustatyti faktą, kad V. S., a. k. ( - ) įgijo nuosavybės teisę pagal įgyjamąją senatį į pastatus - gyvenamąjį namą, 49,85 kv. m bendro ploto, unikalus Nr. 7996-2025-2013, ir prie jo esančius pastatus: malkinę, unikalus Nr. 4400-1455-3065, daržinę, unikalus Nr. 4400-1455-3132, sandėlį, unikalus Nr. 4400-1455-3187, tvartą, unikalus Nr. 4400-1455-3232, sandėlį, unikalus Nr. 4400-1455-3265, kiemo rūsį, unikalus Nr. 4400-1455-3354, esančius Sanatorijos g. 4, Abromiškių k., Elektrėnų sav.

22Priteisti iš V. S. 20 Lt 10 ct bylinėjimosi išlaidų valstybei.

23Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stefanovič rašytinio proceso... 2. pareiškėjas prašo nustatyti nuosavybės teisės įgijimo į pastatus -... 3. Suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija... 4. Pareiškimas tenkintinas visiškai.... 5. Iš byloje esančios sutuoktuvių liudijimo kopijos matyti, kad V. (V.) E. ir... 6. Iš byloje esančių V. J. gyvenamojo namo, statomo kolūkyje „Anykštai“... 7. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad P. E. (Jezerskienė) mirė 1967-09-15... 8. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad V. (V.) E. ir Marijona (Marytė)... 9. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad V. (V.) E. ir P. E. sūnus, V. E.... 10. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad V. (V.) E. mirė 1976-10-13 (b.l. 11,... 11. Iš byloje esančios Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko... 12. Iš byloje esančios V. E. mirties liudijimo kopijos matyti, kad V. E. mirė... 13. V. E. 2007-11-21 testamentu visą jam priklausantį kilnojamąjį ir... 14. Iš Elektrėnų savivaldybės 2-ojo notaro biuro 2010-09-24 pranešimo kopijos... 15. CPK 48 str. 1 d. numatyta, kad tais atvejais, kai viena iš ginčijamo arba... 16. CK 4.68 str. 1 d. numatyta, kad fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra daikto... 17. Taigi, byloje surinktais ir aukščiau nurodytais rašytiniais įrodymais... 18. Iš pareiškėjo V. S. valstybei priteistina 20,10 Lt bylinėjimosi išlaidų,... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 4.68-4.71 str. str., CPK 5, 48, 177-178,... 20. pareiškimą patenkinti visiškai.... 21. Nustatyti faktą, kad V. S., a. k. ( - ) įgijo nuosavybės teisę pagal... 22. Priteisti iš V. S. 20 Lt 10 ct bylinėjimosi išlaidų valstybei.... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...