Byla AS-62-221-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio (pranešėjas), Romos Sabinos Alimienės (kolegijos pirmininkė) ir Virgilijaus Valančiaus, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 27 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos skundą atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai dėl nutarimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – ir Taryba, atsakovas) 2010 m. lapkričio 4 d. priėmė nutarimą Nr. lS-189 „Dėl ūkio subjektų, užsiimančių ortopedinių techninių priemonių gamyba ir prekyba, ir jų asociacijų veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – ir Konkurencijos įstatymas) 5 straipsnio reikalavimams tyrimo papildymo“ (toliau – ir Nutarimas 1S-189), kurio rezoliucinėje dalyje nutarė papildyti tyrimą Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ir pareiškėjas) atitikties Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams vertinimu (b. 1. 6-7).

5Pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą skundu, prašydamas panaikinti Tarybos Nutarimą 1S-189 kaip neteisėtą, taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones sustabdyti Tarybos Nutarimo 1S-189 galiojimą ir uždrausti to nutarimo pagrindu Tarybai atlikti bet kokius su juo susijusius tyrimo veiksmus. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gruodžio 3 d. nutartimi pareiškėjos skundą priėmė, o prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę atmetė (b. 1. 8-9).

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. sausio 27 d. nutartimi bylos nagrinėjimą nutraukė. Teismas nurodė, kad, kaip matyti iš byloje esančių duomenų, Taryba siekė atlikti tyrimą dėl ūkio subjektų, užsiimančių ortopedijos techninių priemonių gamyba ir prekyba, ir jų asociacijų veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo reikalavimams, kadangi Taryba gavo duomenų, kad nagrinėjamiems ūkio subjektams galimai tarpusavyje derinant ortopedijos techninių priemonių bazines kainas, nustatant išdirbio normas bei gamybinius pajėgumus, tokius veiksmus palaikė bei juos atliekant dalyvavo ir pareiškėjas, be to, pareiškėjas siekė kontroliuoti, kaip įmonės laikosi nustatytų gamybinių pajėgumų. Teismas pažymėjo, kad Taryba, priimdama šį nutarimą, veikė teisės aktų nustatyta tvarka, siekė vykdyti Tarybai pavestus uždavinius, taip pat ir tirti viešojo administravimo subjektų priimtų teisės aktų ar kitų sprendimų atitiktį Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams. Teismas padarė išvadą, kad Tarybos nutarimas dėl tyrimo papildymo yra vienas iš tyrimo eigoje priimamų procedūrinio pobūdžio dokumentų, kuriais atliekamas aplinkybių tyrimas. Atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes ir įvertinęs teisės normas, teismas padarė išvadą, kad ginčijamas nutarimas negali būti laikomas nei individualiu teisės aktu, nei administraciniu aktu Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 2 straipsnio 15 dalies ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 15 dalies prasme, nes juo nėra išreikštas sprendimas viešojo administravimo srityje dėl pareiškėjo teisių ar pareigų ir pats savaime jokių pasekmių nesukelia. Pažymėjo, kad panaikintas gali būti tik administracinis aktas. Teismas nurodė, jog pareiškėjas skundžia procedūrinio pobūdžio sprendimą, kuriame jokie privalomi nurodymai ar įpareigojimai pareiškėjai nėra nustatyti. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad Tarybos Nutarimas 1S-189 yra vienas iš viešojo administravimo procedūrų metu priimamų procedūrinio pobūdžio dokumentų, kurie pagal savo pobūdį nepriskirtini prie aktų, esančių ginčo administraciniame teisme dalyku. Teismas nutraukė administracinę bylą kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai (ABTĮ 101 str. 1 p.).

7II.

8Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 27 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės.

9Nurodo, kad nesutinka su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 27 d. nutartimi. Teigia, kad Vilniaus apygardos administraciniam teismui nepagrįstai priėmus sprendimą nutraukti bylą buvo pažeista pareiškėjo teisė į teisingą teismo sprendimą, priimtą išnagrinėjus bylą iš esmės. Argumentuoja, kad teismas nutraukė bylą remdamasis ABTĮ 101 straipsnio 1 dalimi, t. y. kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai, tačiau ABTĮ 102 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog tuo atveju, kai byla nutraukiama dėl jos nepriskirtinumo teismų kompetencijai, teismas privalo nurodyti, į kurią instituciją pareiškėjas turi kreiptis, o Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartyje tai nėra nurodyta. Nesutinka, jog Tarybos priimtas nutarimas nesukelia pareiškėjui jokių pasekmių: pareiškėjas turi pateikti dokumentus, sudaryti sąlygas patekti į patalpas, o tokie tyrimą atliekančių asmenų veiksmai sukelia nepagrįstų nepatogumų, trukdo Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos tinkamai vykdyti savo funkcijas, taip pat neabejotinai kenkia jos reputacijai. Akcentuoja, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas nepagrįstai nutraukė bylos nagrinėjimą ir toks teismo sprendimas turi būti panaikintas kaip nepagrįstas. Pareiškėjas taip pat išdėsto argumentus dėl Tarybos Nutarimo 1S-189 neteisėtumo ir teigia, jog minėtas nutarimas turėtų būti panaikintas. Pažymi, kad Tarybos įtarimai nepagrįsti jokiais leistinais įrodymais ir yra visiškai nemotyvuoti. Nesutinka, jog buvo pažeista Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalis.

10Taryba atsiliepimu prašo pareiškėjo atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 27 d. nutartį palikti nepakeistą. Vadovaujasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 9 d. nutartimi Nr. A502-1466/2010 ir nurodo, kad vertinant ginčijamo Tarybos Nutarimo 1S-189 teisinius pagrindus bei pasekmes, sukeliamas pareiškėjui, kaip šio nutarimo adresatui, toks aktas negali būti pripažįstamas individualiu teisės aktu, skųstinu administraciniam teismui. Atkreipia dėmesį, kad Tarybos 2004 m. rugsėjo 16 d. nutarimu Nr. IS-139 patvirtinto Tarybos darbo reglamento 61.2 punktas įtvirtina, jog Taryba gali priimti sprendimą tyrimą dėl įstatymo pažeidimo papildyti. Tokia teisė būtina, siekiant vykdyti Konkurencijos tarybai pavestus uždavinius, tai yra inter alia tirti viešojo administravimo subjektų priimtų teisės aktų ar kitų sprendimų atitiktį Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams. Paaiškina, kad Taryba, atlikdama tyrimą dėl galimo Konkurencijos įstatymo pažeidimo, gali gauti duomenų, dėl kurių, siekiant visapusiškai įvertinti galimą konkurencijos ribojimą, iškyla būtinybė papildyti tyrimą. Pabrėžia, kad nutarimas dėl tyrimo papildymo yra vienas iš tyrimo metu priimamu procedūrinio pobūdžio dokumentu, kuriais atliekamas reikšmingų aplinkybių tyrimas. Teigia, kad pareigos, numatytos Konkurencijos įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje, iš esmės yra procedūrinio, o ne materialaus pobūdžio. Atkreipia dėmesį, kad atliekant tyrimą dėl ūkio subjektų, užsiimančių ortopedijos techninių priemonių gamyba ir prekyba, ir jų asociacijų veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams, buvo gauta duomenų, jog nagrinėjami ūkio subjektai susitarimus, kurie galimai pažeidžia Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimus, sudarė ne tik dalyvaudami Ortopedijos ir medicinos pramonės įmonių bei Ortopedijos ir reabilitacijos paslaugų teikėjų asociacijos posėdžiuose, bet ir pareiškėjo organizuojamuose posėdžiuose. Siekiant tinkamai įvertinti visas aplinkybes bei nagrinėjamų ūkio subjektų veiksmus, buvo būtina atlikti ir pareiškėjo veiksmų vertinimą. Teigia, kad Taryba aiškiai įvardijo, kokie pareiškėjo veiksmai leido įtarti, jog gali būti pažeistas Konkurencijos įstatymo 4 straipsnis. Nurodo, kad tyrimo metu surinkti duomenys leido pagrįstai įtarti, jog pareiškėjas neįvykdė pareigos užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę ortopedijos techninių priemonių gamybos ir prekybos rinkoje. Išdėsto, kad buvo tik pradėtas galimo Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies pažeidimo tyrimas, todėl pareiškėjo teiginiai, kuriais siekiama įrodyti, jog pažeidimo nebuvo, ginčijamo nutarimu atžvilgiu yra visiškai nepagrįsti. Pabrėžia, kad turimi faktiniai duomenys, o ne teisės aktai leido įtarti pažeidimą ir lėmė skundžiamo nutarimo priėmimą.

11Teisėjų kolegija

konstatuoja:

12III.

13Atskirasis skundas atmestinas.

14Nagrinėjamos bylos dalykas yra Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 27 d. nutartis, kuria pirmosios instancijos nutraukė bylos nagrinėjimą. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad pareiškėjo skundžiamas dokumentas – Tarybos priimtas nutarimas papildyti tyrimą – yra procedūrinio pobūdžio sprendimas, kurie pagal savo pobūdį nepriskirtini prie aktų, esančių ginčo administraciniame teisme dalyku.

15Patikrinusi bylą, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas 2011 m. sausio 27 d. nutartimi pagrįstai nutraukė bylos nagrinėjimą.

16Pagal ABTĮ 5 straipsnį kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė ar įstatymų saugomas interesas. ATBĮ 5 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtinta, jog teismas imasi nagrinėti administracinę bylą pagal asmens arba jo atstovo, kuris kreipiasi, kad būtų apginta jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, skundą ar prašymą. Šių teisės normų sisteminis vertinimas leidžia teigti, kad į administracinį teismą asmuo turi teisę kreiptis tik dėl jam teisines pasekmes sukeliančių individualių teisės aktų, priimtų viešojo administravimo srityje.

17Kaip matyti iš byloje esančios medžiagos, Taryba 2009 m. lapkričio 12 d. nutarimu „Dėl ūkio subjektų, užsiimančių ortopedinių techninių priemonių gamyba ir prekyba, ir jų asociacijos veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams tyrimo pradėjimo“ nutarė pradėti tyrimą dėl atitinkamų įmonių veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams (b. l. 17-18). Taryba Nutarimu 1S-189 nutarė minėtą nutarimą pradėti tyrimą papildyti inter alia ir Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams vertinimu.

18Nagrinėjamu atveju ginčijamas Tarybos motyvuotas nutarimas papildyti pradėtą tyrimą dėl konkurenciją ribojančių veiksmų yra vertintinas kaip vienkartinis teisės taikymo aktas, skirtas konkrečiam subjektui (ABTĮ 2 straipsnio 14 dalis), tačiau atsižvelgiant į jo priėmimo teisinius pagrindus bei pasekmes, sukeliamas subjektui, kurio atžvilgiu toks nutarimas yra priimamas, toks aktas negali būti pripažįstamas individualiu teisės aktu, skųstinu administraciniam teismui. Tarybos nutarimas tyrimą dėl konkurenciją ribojančių veiksmų atlikimo papildyti išplečiant tyrimo ribas, kaip ir nutarimas tyrimą pradėti, yra vienas iš viešojo administravimo procedūrų metu priimamų procedūrinio pobūdžio dokumentų, kuriais atliekamas reikšmingų aplinkybių tyrimas, o tokie dokumentai pagal savo pobūdį nepriskirtini prie aktų, kurie yra ginčo administraciniame teisme dalykas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 9 d. nutartį Nr. A502-1466/2010).

19Pareiškėjas teigia, kad Tarybos motyvuotas nutarimas papildyti pradėtą tyrimą pareiškėjui sukelia neigiamas pasekmes. Teisėjų kolegija pabrėžia, kad, nors ir negalima teigti, jog toks Tarybos Nutarimas Nr. lS-189 „Dėl ūkio subjektų, užsiimančių ortopedinių techninių priemonių gamyba ir prekyba, ir jų asociacijų veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo straipsnio reikalavimams tyrimo papildymo“ pareiškėjui išvis jokių teisinių pasekmių nesukuria, tačiau šios teisinės pasekmės iš esmės yra tik procedūrinio, o ne materialaus pobūdžio.

20Teismas pažymi, jog Konkurencijos įstatymo nuostatos tiesiogiai nenumato, kad Tarybos motyvuotas nutarimas papildyti pradėtą tyrimą dėl konkurenciją ribojančių veiksmų gali būti skundžiamas teismui. Sistemiškai aiškinant Konkurencijos įstatymo normas, darytina išvada, jog yra numatyta galimybė skųsti galutinius Tarybos sprendimus arba Tarybos nutarimus, kuriais atsisakoma ištirti konkurenciją ribojančius veiksmus, o Tarybos nutarimai dėl tyrimo pradėjimo ar jo papildymo teismui yra neskundžiami. Taigi ginčijamas Nutarimas savaime nedaro įtakos pareiškėjo teisiniam statusui – juo tik tęsiama pradėta procedūra, kurios metu priėmus galutinį sprendimą pareiškėjo teisinis statusas gali pasikeisti. Todėl bylos nagrinėjimas, kaip nepriskirtinos administracinių teismų kompetencijai, nes administraciniai teismai nesprendžia dėl viešojo administravimo procedūrų metu priimamų procedūrinio pobūdžio dokumentų, t. y. ne individualių administracinių aktų, teisėtumo ir pagrįstumo (ABTĮ 15 str.), ABTĮ 101 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu pagrįstai nutrauktas. Atkreiptinas dėmesys, kad iš esmės analogišką išvadą Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra padaręs ir 2010 m. vasario 24 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A822-387/2011.

21Remdamasi išdėstytais argumentais teisėjų kolegija sprendžia, kad skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 27 d. nutartis, kuria teismas nutraukė bylos nagrinėjimą, yra pagrįsta ir teisėta. Tenkinti pareiškėjo atskirąjį skundą ir naikinti skundžiamą nutartį remiantis atskirajame skunde išdėstytais argumentais nėra pagrindo.

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

23Pareiškėjo Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atskirąjį skundą atmesti.

24Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

25Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai