Byla 1-126-137/2013

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Laima Leipuvienė, sekretoriaujant L. Davenienei, dalyvaujant: prokurorasms A. Gubistai, R. Imbrasui, gynėjui adv. A. Kviatkovskiui, nukentėjusiajam M. T.,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje

3M. T. (T.), a. k. ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, 9 klasių išsimokslinimo, dirbantis ( - ), baustas administracine tvarka, 1 kartą teistas, teistumas išnykęs, , gyv. ( - ),

4kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2 d. 3 p.,

Nustatė

5M. T. nesunkiai sužalojo savo artimą giminaitį, o būtent jis:

62012 m. vasario 9 d., apie 19 val., ( - ), savo namuose, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, asmeninio konflikto metu tyčia spyrė savo broliui M. T. (M. T.) ne daugiau 5 kartų į įvairias kūno vietas. Po to, atsineštu metaliniu strypu, sudavė iškėlusiam į viršų rankas ir bandančiam apsiginti nuo smūgio į galvą broliui vieną kartą į kairę ranką, tuo padarydamas kairio alkūnkaulio vidurinio trečdalio kūno I laipsnio atvirą skeveldrinį lūžį su poslinkiu, t. y. nesunkiai sutrikė sveikatą.

7M. T. kaltu padaręs šią nusikalstamą veiką iš esmės prisipažino ir paaiškino, kad grįžo namo išgėręs ir tarp jo su girtu broliu M. kilo konfliktas dėl to, kad brolis be leidimo atidavė jo kompaktinius diskus su filmais. Konfliktą pradėjo jis. Tuo metu brolis sėdėjo ant sofos ir su peiliu valgė, o jis priėjo ir spyrė pastarajam, bet ne 5 , o vieną kartą. Tada brolis pašoko su peiliu rankoje, bet neužsimojo ir jam nieko nedarė. Jis gi, išbėgo iš namo ir nubėgęs į tvartą pasiėmė metalinį vamzdį, norėdamas pamokyti brolį ir išmušti iš jo rankos peilį. Grįžus, brolis tebesėdėjo ant sofos ir atsistojo, o jis trenkė jam geležiniu strypu, bet pataikė ne į tą ranką kurioje buvo peilis, o per kairę ranką, kuria brolis dengėsi galvą. Tuo metu brolis jam dūrė peiliu į kairį šoną. Dėl nusikaltimo gailisi, su broliu susitaikė jau ligoninėje, ieškinį dėl brolio gydymo pripažįsta ir atlygino padarytą žalą.

8Byloje taikytas sutrumpintas įrodymų tyrimas (BPK 273 str. 1 d.).

9Be kaltinamojo paaiškinimo, jo kaltė įrodyta šiais įrodymais:

10-nukentėjusiojo M. T. protokolu – pareiškimu, paaiškinimu ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 1, 85-87) ir teisme, kad namuose buvo išgėręs ir valgydamas rankoje turėjo peilį. Jo brolis namo grįžo neblaivus. Tarp jų kilo konfliktas dėl kompaktinių diskų. Brolis priėjęs jam spyrė, bet kiek kartų ir į kurias kūno vietas nepamena-gal 1, o gal iki 5 kartų. Jis pašoko nuo sofos ir rankoje turėtu peiliu pagąsdino brolį, kad nelįstų. Tada brolis išbėgo iš namų ir grįžo nešinas metaliniu strypu, kuriuo priėjęs prie jo užsimojo, norėdamas suduoti per galvą. Jam pakėlus kairę ranką norint užsidengti, pataikė į ją ir sulaužė. Norėdamas atimti iš brolio strypą, grumėsi su juo, rankoje laikydamas peilį. Besigrumdami abu parvirto ir jis netyčia peiliu brolį sužalojo. Abu buvo nuvežti į ligoninę. Jis buvo operuotas, gydėsi ligoninėje savaitę. Su broliu susitaikė dar ligoninėje ir jokių pretenzijų vienas kitam neturi. Nuo šio įvykio praėjo jau metai, bet daugiau abu nesimušė, tik žodžiais pasiginčija. Mano, kad brolis daugiau taip nepasielgs, jam atleido, su juo susitaikė ir prašo bylą nutraukti;

11-liudytojos I. T. paaiškinimu ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 1 76-77), kad jai būnant viename kambaryje, o vyrui su sūnumi kitame, į namus atėjo kitas sūnus M.. Tarp brolių kilo konfliktas. M. užėjo į kambarį ir spyrė broliui į koją ir išbėgo ir namų. Grįžo nešinas metaliniu strypu ir jie pradėjo muštis. Muštinių metu M. sudavė broliui strypu, o pastarasis brolį sužeidė durdamas peiliu į kairį šoną. Abu sūnūs buvo girti, tačiau M. yra aršesnio būdo ir jis išprovokavo brolį;

12-liudytojo E. T. (E. T.) paaiškinimu ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 1 78-79, 80-82), kad M. prieš broliui grįžtant namo pjaustė obuolį ir valgė. Kitas sūnus grįžo išgėręs ir pradėjo priekabiauti prie brolio dėl diskų. Tarp jų kilo konfliktas, kurio metu M. spyrė broliui į koją. Brolis, turėdamas rankoje laikė peilį, jį įspėjo, kad nelįstų prie jo. Tada M. staiga kažkur išbėgo, o sugrįžęs nešinas metaliniu strypu, norėjo suduoti juo broliui per galvą. Pastarajam užsidengus ranka, sudavė per ją ir sulaužė. Nuo smūgio M. atsigulė ant lovos, tačiau brolis vėl jį puolė, ir grumtynių metu buvo sužalotas pats M., nes brolis netyčia jam peiliu įdūrė;

13-liudytojo A. (A.) K. paaiškinimu ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 1 83-84), kad buvo su M. T. susitikęs vakare ir matė, kad šis buvo išgėręs. Vėliau užėjo į namus, o jis liko laukti kieme. Po 12 minučių M. išėjo ir pasakė, kad eina pasiimti strypo, nes brolis su peiliais šokinėja ant jo ir jis nori apsiginti. Su strypu jis grįžo namo, o neužilgo išbėgęs pasakė, kad brolis jam dūrė peiliu;

14-Vilniaus apskrities VPK Vilniaus rajono PK Viešosios policijos skyriaus pareigūno tarnybiniu pranešimu, kad 2012-02-09 buvo gautas Centro filialo ligoninės slaugytojos pranešimas apie tai, kad M. T. buvo pristatytas į chirurgijos skyrių su krūtinės ląstos durtine žaizda ir nurodė, kad jį sužalojo jo brolis (b. l. 12);

15-įvykio vietos apžiūros protokolu ir nuotraukomis, kur užfiksuota nusikaltimo vieta - namas ( - ), kuriame rasti ir paimti virtuvinis peilis su juoda polimerine rankena bei metalinis vamzdis (b. l. 13-);

16-išrašu iš medicininių dokumentų, specialisto išvadomis Nr. ( - ) ir ( - ), kurie patvirtina, kad galimai aplinkybėse nurodytu laiku (2012-02-09) M. T. peiliu, vienu trauminiu poveikiu padaryta kiauryminė durtinė – pjautinė žaizda krūtinės ląstos kairėje pusėje su oro ir kraujo susikaupimu krūtinplėvės ertmėje, kas įvertinta sunkiu sveikatos sutrikdymu (b. l. 33, 38-39), o M. T. - vienu smūgiu, ranką iškėlus, ginantis nuo jo, trauminiu poveikiu kietu buku daiktu į kairio dilbio vidurinio trečdalio sritį, padarytas kairio alkūnkaulio vidurinio trečdalio kūno I laipsnio atviras skeveldrinis lūžis su poslinkiu, kas įvertinta nesunkiu sveikatos sutrikdymu (b. l. 65-66);

17-akistatos tarp kaltinamojo ir nukentėjusiojo protokolu, iš kurio matyti, kad nukentėjusysis aiškino, jog namo grįžęs brolis pirmas pradėjo konfliktą ir jam spyrė į koją, o jam pagrasinus peiliu, nuėjęs atsinešė strypą, kuriuo sudavęs sulaužė ranką, o kaltinamasis neigė pirmas puolęs brolį ir nurodė, kad pastarasis broliui pradėjo grasinti peiliu, dėl to jis pasiėmė strypą, o norėdamas juo išmušti peilį, sudavė jam strypu per ranką (b. l. 54-55);

18-Vilniaus apygardos prokuratūros 2012-10-31 nutarimu, iš kurio matyti, kad M. T. atžvilgiu dėl M. T. sunkaus sveikatos sutrikdymo ikiteisminis tyrimas nutrauktas esant baudžiamąją atsakomybę šalinančiai aplinkybei, t.y. būtinajai ginčiai (b. l. 74-75);

19-gydymo paslaugų apskaitos išrašo kopija, kuri patvirtina, kad M. T. gydymas kainavo 3543,34 Lt (b. l. 93), bei mokėjimo nurodymu Nr. ( - ), kuris patvirtina, kad 2013-03-05 kaltinamasis atlygino Ligonių kasai nuostolius už M. T. gydymą (b.l. 149).

20Vertinant kaltinimo pagrįstumą, teisminio nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes ir ištirtus įrodymus, neginčytinai nustatyta, kad kaltinime nurodytu laiku ir vietoje tarp kaltinamojo ir nukentėjusiojo kilo žodinis konfliktas. Kaltinamasis nepasitenkinimą dėl neva brolio noro kažkam perduoti jam priklausančius diskus su filmais išreiškė pirma žodžiais, po to priėjęs jam tyčia spyrė. Tik tada, norėdamas apsiginti nuo brolio puolimo, M. T. pagrasino broliui rankoje turėtu peiliu, kuriuo prieš tai naudojosi valgydamas, bet juo neužsimojo ir broliui nieko nedarė. Kaltinamasis gi, išbėgęs atsinešė metalinį strypą ir norėjo suduoti broliui per galvą, tačiau pastarajam ranka užsidengus, pataikė į ranką ir vienu smūgiu ją sulaužė. Nukentėjusiojo parodymus patvirtina kaltinamasis ir liudytojai- jų tėvai I. T. bei E. T., kurie apklausiami ikiteisminio tyrimo metu patvirtino, kad pirmas konfliktą pradėjo būtent kaltinamasis, kuris priekaištavęs broliui žodžiu dėl diskų, po to priėjo ir spyrė jam, o vėliau išbėgo ir sugrįžęs su metaliniu strypu, sudavė juo nukentėjusiajam per ranką, kuria pastarasis gynėsi nuo smūgio į galvą. Pats kaltinamasis buvo sužalotas brolio peiliu, jiems besigrumiant, tačiau nukentėjusiojo atžvilgiu tyrimą Vilniaus apygardos prokuratūra nutraukė, pripažinus, kad kaltinamasis be priežasties išprovokavo konfliktą su broliu ir pats pradėjo jį mušti, o M. T. jį sužalojo gindamasis nuo pastarojo pradėto, toliau tęsiamo ir tiesiogiai gresiančio pavojingo kėsinimosi, t. y. sužalojo jį esant būtinajai ginčiai. Todėl pripažintina, kad konflikto metu jokio nusikalstamo nukentėjusiojo kėsinimosi į kaltinamojo M. T. sveikatą ar gyvybę nebuvo, o jo paties veiksmai tyčia spiriant broliui ir vėliau suduodant jam strypu bei sužalojant, pripažintini ne gynybiniais, o nusikalstamais.

21Ištyrus ir įvertinus byloje nustatytas nusikalstamos veikos aplinkybes ir surinktus įrodymus, neginčytinai įrodyta, kad kaltinime nurodytu laiku, vietoje ir aplinkybėmis, veikdamas tiesiogine tyčia, kaltinamasis nesunkiai sužalojo savo brolį, todėl jo veiksmai pagal BK 138 str. 2 d. 3 p. kvalifikuoti teisingai.

22Kaltinamojo atsakomybę lengvina tai, kad prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.), o ją sunkina tai, kad nusikalto būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos jo elgesiui (BK 60 str. 1 d. 9 p.).

23Kaltinamasis padarė vieną apysunkį tyčinį nusikaltimą. Jis prisipažino nusikaltęs, nuoširdžiai gailisi, savanoriškai atlygino ligonių kasai nukentėjusiojo gydymo išlaidas, atsiprašė nukentėjusiojo, pažadėjo užsikoduoti nuo alkoholio vartojimo, ateityje nesmurtauti ir su juo susitaikė, o pastarasis jam atleido. Atsižvelgus į kaltinamojo asmenybę, kuris dirba, baustas administracine tvarka, teistas, bet teistumas išnykęs ir nėra buvęs atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius, todėl esant po vieną jo atsakomybę lengvinančią ir sunkinančią aplinkybę ir pagrindui manyti, kad ateityje jis laikysis įstatymų ir nedarys nusikalstamų veikų,- atleistinas nuo baudžiamosios atsakomybės, kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius (BK 38 str.)

24Valstybinės ligonių kasos 3543,34 Lt civilinis ieškinys nukentėjusiojo gydymo išlaidoms atlyginti įrodytas rašytiniais įrodymais (b. l. 93), pripažintas kaltinamojo ir atlygintas bylos nagrinėjimo metu, todėl procesas dėl jo nutrauktinas (BPK 107 str.).

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 254 str. 5 d., 273 str., 292 str. 1 d., 303 str. 4 d.,

Nutarė

26M. T. (T.) pritaikius BK 38 str. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2 d. 3 p. kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius.

27Baudžiamąją bylą jo atžvilgiu nutraukti.

28Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti,-panaikinti.

29Vadovaujantis BPK 107 str., procesą dėl Valstybinės ligonių kasos civilinio ieškinio nutraukti.

30Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Laima Leipuvienė, sekretoriaujant... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje... 3. M. T. (T.), a. k. ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs,... 4. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2 d. 3 p.,... 5. M. T. nesunkiai sužalojo savo artimą giminaitį, o būtent jis:... 6. 2012 m. vasario 9 d., apie 19 val., ( - ), savo namuose, būdamas apsvaigęs... 7. M. T. kaltu padaręs šią nusikalstamą veiką iš esmės prisipažino ir... 8. Byloje taikytas sutrumpintas įrodymų tyrimas (BPK 273 str. 1 d.).... 9. Be kaltinamojo paaiškinimo, jo kaltė įrodyta šiais įrodymais:... 10. -nukentėjusiojo M. T. protokolu – pareiškimu, paaiškinimu ikiteisminio... 11. -liudytojos I. T. paaiškinimu ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 1 76-77), kad... 12. -liudytojo E. T. (E. T.) paaiškinimu ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 1 78-79,... 13. -liudytojo A. (A.) K. paaiškinimu ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 1 83-84),... 14. -Vilniaus apskrities VPK Vilniaus rajono PK Viešosios policijos skyriaus... 15. -įvykio vietos apžiūros protokolu ir nuotraukomis, kur užfiksuota... 16. -išrašu iš medicininių dokumentų, specialisto išvadomis Nr. ( - ) ir ( -... 17. -akistatos tarp kaltinamojo ir nukentėjusiojo protokolu, iš kurio matyti, kad... 18. -Vilniaus apygardos prokuratūros 2012-10-31 nutarimu, iš kurio matyti, kad M.... 19. -gydymo paslaugų apskaitos išrašo kopija, kuri patvirtina, kad M. T. gydymas... 20. Vertinant kaltinimo pagrįstumą, teisminio nagrinėjimo metu nustatytas... 21. Ištyrus ir įvertinus byloje nustatytas nusikalstamos veikos aplinkybes ir... 22. Kaltinamojo atsakomybę lengvina tai, kad prisipažino padaręs nusikalstamą... 23. Kaltinamasis padarė vieną apysunkį tyčinį nusikaltimą. Jis prisipažino... 24. Valstybinės ligonių kasos 3543,34 Lt civilinis ieškinys nukentėjusiojo... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 254 str. 5 d., 273 str., 292 str. 1 d.,... 26. M. T. (T.) pritaikius BK 38 str. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal... 27. Baudžiamąją bylą jo atžvilgiu nutraukti.... 28. Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti,-panaikinti.... 29. Vadovaujantis BPK 107 str., procesą dėl Valstybinės ligonių kasos civilinio... 30. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui...