Byla 2-369-723/2015
Dėl asmens nepripažinimo įpėdiniu, trečiasis asmuo – Vilniaus rajono 5-ojo notarų biuro notarė S. V

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius, sekretoriaujant Danguolei Dubakienei, dalyvaujant ieškovo atstovui adv. J. Usačiovui, atsakovui V. D., jo atstovui adv. V. Vinikui, trečiam asmeniui notarei S. Vinciūnienei, vertėjai Zinaidai Sakalauskienei, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo G. K. ieškinį atsakovui V. D. dėl asmens nepripažinimo įpėdiniu, trečiasis asmuo – Vilniaus rajono 5-ojo notarų biuro notarė S. V.,

Nustatė

2Ieškovas G. K. ieškiniu prašė nepripažinti atsakovo V. D. pretenduojančio į Č. K. palikimą, įpėdiniu pagal įstatymą ir priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas (b.l. 3-5).

3Ieškinyje nurodė, kad ( - ) mirė ieškovo motina Č. K.. 2014-09-19 Vilniaus miesto 5-ojo notaro biuro notarė S. V., vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.11 str., išdavė liudijimą, kuriuo nustatė, kad ieškovas G. K. ir atsakovas V. D. priėmė palikimą po motinos Č. K., mirusios ( - ), mirties, paduodami pareiškimus apie palikimo priėmimą notaro biurui, registro Nr. ( - ), paveldėjimo byla Nr. 91/2014. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, ieškovas ir atsakovas abu yra Č. K. įpėdiniai pagal įstatymą. Ieškovas mano, kad atsakovas neturi teisės paveldėti Č. K. turto. Atsakovas yra Č. K. nesantuokinis sūnus. Atsakovas nemažą laiko tarpą iki Č. K. santuokos su ieškovo tėvu sudarymo gyveno ne su motina, bet vaikų globos namuose. Nuo 1980 metų, ieškovas gyvena Paveldimame name. Šiame name yra deklaruota jo gyvenamoji vieta. Ieškovui su žmona gyvenant šiame name gimė nepilnametis sūnus D. K., kurio gyvenamoji vieta taip pat yra deklaruota Paveldimame name. Tuo tarpu atsakovas niekada Paveldimame name negyveno ir šiuo metu negyvena. Akivaizdu, kad su Paveldimu namu ieškovą sieja glaudūs ryšiai. Motinos noras buvo gyvenamąjį namą padovanoti ieškovui, tačiau ji nespėjo to įgyvendinti dėl užklupusios ūmios ligos. Pastaruoju metu, sergant motinai, ieškovas nuolat ja rūpinosi, slaugė, teikė materialinę ir moralinę paramą. Savo lėšomis užtikrino motinos gydymo ir laidotuvių išlaidas. Tuo tarpu atsakovas nevykdė savo LR Civilinio kodekso 3.205 str. 1 d. numatytos pareigos išlaikyti savo nedarbingą ir paramos reikalingą motiną ir ja rūpintis. Šiuo atveju atsakovas neatliko teisei priešingų veiksmų, tačiau savo veiksmais sudarė tokias aplinkybes, kad Č. K. nematė reikalo sudaryti testamento ir Paveldimo namo palikti ieškovui. Atsakovas niekada nebendravo su motina ir visiškai ja nesirūpino. Atsakovas visiškai neprisidėjo prie motino laidotuvių. Nors šios aplinkybės ir nesudaro pagrindo konstatuoti, kad buvo atlikti teisei priešingi veiksmai, tačiau vadovaujantis CK 1.5 punkte įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais galima daryti prielaidą, kad savo abejingumu atsakovas sudarė pagrindą motinai manyti, jog jis nepretenduos į palikimą ir todėl nėra būtinumo testamentu turtą palikti ieškovui – sūnui, kuris visą laiką ja rūpinosi, slaugė, pirko vaistus ir užtikrino visų jos poreikių įgyvendinimą. Ieškovas investavo dideles pinigų sumas į Paveldimo namo pagerinimą ir pritaikymą savo šeimos ir motinos poreikiams. Visų šių darbų vertė ieškovo paskaičiavimais sudaro apie 100 000 Lt. Ieškovo manymu, visos paminėtos aplinkybės, sudaro pagrindą nepripažinti atsakovo Č. K. įpėdiniu, nes jis akivaizdžiai nevykdė savo, kaip sūnaus, pareigų nedarbingai ir išlaikymo bei priežiūros reikalaujančiai motinai. Tokiu būdu jis sudarė situaciją, kad Č. K. nesudarė testamento ir nepaliko Paveldimo namo ieškovui.

4A. V. D. atsiliepimu su ieškiniu nesutiko (b.l. 86-88). Nurodė, kad ieškinys atmestinas dėl teisinio ir faktinio pagrindo nebuvimo. Ieškovas savo nepagrįstus reikalavimus grindžia tuo, kad jis yra pagerinęs savo lėšomis nekilnojamąjį turtą, atsakovas neprižiūrėjo ir nelaidojo mirusios motinos ir šias aplinkybes bando grįsti kviečiamais į teismo posėdį liudytojais. Anaiptol, priešingai teigtina, kad ieškovas šiuo pareiškimu šmeižia ir apkalba atsakovą, suponuoja neigiamą jo įvaizdį prieš teismą ir proceso dalyvius. Atsakovas būdamas ženkliai vyresnio amžiaus taip pat rūpinosi savo motina, prisidėjo prie jos išlaikymo ir tuo pačiu laidojimo. Ieškovas iš gyvenamojo namo A. K. g. 14, Nemenčinėje išmėtė atsakovui priklausiančias daiktus, drabužius, o dabartiniu metu visiškai netoleruoja jo buvimą, sudaro konfliktines situacijas, tenka kviesti policiją ir pan. Remiantis aukščiau faktinėmis aplinkybėmis galima aiškiai daryti išvadą, jog ieškovai palikimo atsiradimo momentu jau faktiškai valdė paliekamą turtą. Pažymėjo, kad įstatymų leidėjas patvirtindamas Civilinį kodeksą yra nustatęs asmenų ratą, kurie neturi teisės paveldėti (5.6 str. Asmenys, neturintys teisės paveldėti). Palikimo priėmimas yra įpėdinio aktyvus valinis veiksmas, aiškiai išreiškiantis valią priimti palikimą. Įpėdinio sąvoka negali būti aiškinama plačiai. Įpėdinis pagal įstatymą yra ne tas, kuris teoriškai yra saistomas giminystės ryšių, bet tas, kuris, būdamas saistomas CK 5. 11 straipsnio 1 dalyje nurodytų giminystės ryšių, aiškiai išreiškė savo valią priimti palikimą ir jį priėmė. Atkreipė dėmesį, kad ieškovas neginčija notarės išduoto 2014-09-19 liudijimo (reg. Nr. 2508) galiojančio CK IV skyriaus „Negaliojantys sandoriai“ tvarka. Tačiau, šiuo pareikštu ieškiniu bando susidariusią padėtį išspręsti ypatingosios teisenos tvarka, kas jau prieštarauja susiklosčiusiai AT praktikai.

5Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas palaikė ieškinį ir prašė jį tenkinti visiškai. Vienintelis paveldimas turtas yra gyvenamasis namas, ūkinis pastatas ir kiemo inžineriniai statiniai, esantys Nemenčinėje. Ieškovo nuomone, atsakovas neturi teisės paveldėti motinos turto, nes niekada su ja negyveno, ja nesirūpino, nesirūpino ir tuo turtu, nors ir nėra tų aplinkybių, kad tiesiogiai atliko priešingus teisei veiksmus prieš palikėją. Tačiau savo veiksmais galimai sudarė tokias aplinkybes, kad palikėja nematė būtinumo sudaryti testamentą. Dėl tos priežasties atsakovas negali būti įpėdinis pagal įstatymą. Tokie atsakovo veiksmai patenka į CK 5.6 str. 1 d. 2 p. reguliavimo sritį. Pripažino, kad atsakovas tiesiogiai teisei priešingų veiksmų neatliko, tačiau jis nevykdė savo moralinės pareigos išlaikyti motinos, ja nesirūpino. Tuos veiksmus visada atliko ir iki šiol atlieka ieškovas. Šiomis aplinkybėmis remdamasis ir prašo atsakovą nepripažinti įpėdiniu. Testamento nebuvo sudaryta.

6Atsakovas V. D. su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad prižiūrėjo motiną, jai padėdavo. Katkaus g. 14 name buvo jo daiktai, nuolat ten gyveno, tačiau išmetė, jo neįsileidžia. Paliko ieškovui laidojimui lėšų.

7Atsakovo atstovas adv. V. Vinikas nurodė, kad pareikštas ieškinys yra visiškai nepagrįstas, teisinio nihilizmo išraiška. Pagal CK 5.6 str. 1 d. 2 p. visiškai netaikytinas šiuo atveju. Atsakovas yra mirusios sūnus ir turi teisę paveldėti jos turtą. Nėra jokio teisinio pagrindo jį eliminuoti. Dar nėra išduotas liudijimas pagal įstatymą ir nėra nuostatų, kuriom būtų pagrindai atitinkamai ginčyti paveldėjimo teisės liudijimą. Prašo priteisti atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

8Trečiasis asmuo notarė S. Vinciūnienė nurodė, kad yra nesuinteresuota bylos baigtimi, tačiau nemato jokių pagrindų tenkinti ieškinį. Atsakovas pateikė giminystės ryšį patvirtinančius įrodymus, kad jis yra sūnus, testamento nebuvo, todėl atsakovas turėjo teisę paveldėti. Jei teko kalbėti su ieškovu, tai jis daugiausiai reiškė pretenzijas dėl investuotų turtinių lėšų į namo remontą. Šalys į notarę kreipėsi atskirai. Trečias įpėdinis pavėlavo kreiptis, sakė, kad kreipsis į teismą dėl termino atnaujinimo. Vėliau ji jam parašė raštą, ar jis kreipsis dėl termino atstatymo ir davė laiko atsakyti. Jis neatsakė, reiškia nesikreipė ir praleido terminą.

9Ieškinys atmestinas.

10Teismas pažymi,kad teismų praktika dėl palikimo priėmimo,jo vertinimo yra jau seniai nusistovėjusi ir aiški.

11Palikimas atsiranda palikėjui mirus arba paskelbus jį mirusiu. Asmens valią dėl palikimo priėmimo ar nepriėmimo gali lemti įvairios priežastys, asmens ūkiniai, buitiniai ir kiti interesai.

12Palikimo priėmimas – tai vienašalis sandoris, kuriuo įpėdinis išreiškia savo valią tam tikroms teisinėms pasekmėms sukurti. Palikimui įgyti įpėdinis turi jį priimti. Neleidžiama palikimą priimti dalinai arba su sąlyga ar išlygomis.Paveldėjimo teisėje šis principas įgyvendinamas, priimant arba atsisakant priimti palikimą (2000m. CK 5.50 str., 5.60 str.), kuomet asmuo turi teisę paveldėti pagal įstatymą arba testamentą. Palikimo priėmimas yra aktyvus veiksmas (vienašalis sandoris), kuris sukelia atitinkamus teisinius padarinius tik tuo atveju, jeigu yra išreikštas (sudarytas) įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

13Lietuvos A. T. praktikoje išaiškinta, kad ta aplinkybė, jog vienas įpėdinis pradėjo paveldimą turtą valdyti, nepašalina kito įpėdinio teisės tokiu pat ar kitu būdu priimti palikimo. Jeigu vienas įpėdinis kreipiasi į notarą su pareiškimu dėl palikimo priėmimo, o kitas pradeda turtą valdyti, tai reiškia, kad palikimas yra priimtas kelių įpėdinių skirtingais būdais, įpėdinio nuosavybės teisės atsiradimo pagrindas yra sandoris - palikimo priėmimas, įstatyme nenustatyta, kad palikimo priėmimo pagrindu atsirandančios įpėdinio nuosavybės teisės perėjimo momentas priklausytų nuo paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo ar jo teisinės registracijos. CK 587 str. 5 d. nuosavybės teisės į palikimą įpėdiniui atsiradimo momentas nustatytas kaip palikimo atsiradimo, o ne jo įforminimo ar išviešinimo per registrą momentas (LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-06-18 nutartis civilinėje byloje S. B. v. N. P., bylos Nr. 3K-3-241/2007). Pagal kasacinio teismo praktiką, ta aplinkybė, kad palikimą (nepriklausomai nuo jo priėmimo būdo) yra priėmę kiti įstatyminiai įpėdiniai ir jiems yra išduotas paveldėjimo teisės liudijimas, nėra pagrindas atsisakyti nagrinėti prašymą dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad jis tiesiogiai susijęs su šio liudijimo nuginčijimu, šis faktas turi būti nustatinėjimas ne ypatingosios teisenos tvarka, o ieškinio teisenos tvarka, kuria galimas ir paveldimo turto dalių nustatymas (LAT Senato 2005-12-29 nutarimu Nr.56 patvirtinta Lietuvos Respublikos teismų praktikos, taikant Civilinio proceso kodekso normas, reglamentuojančias juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymą, apžvalga Nr.56; kat. 128; Teismų praktika Nr. 24). Jeigu į turtą jau yra išduotas paveldėjimo teisės liudijimas kitam įpėdiniui, tai pirmiausia nustatomas palikimo priėmimo faktas ir tik po to, jau nustatyto juridinę reikšmę turinčio fakto pagrindu, pripažįstamas negaliojančiu kitam įpėdiniui išduotas paveldėjimo teisės liudijimas ar jo dalis (LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003-03-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2003). Palikimą sudaro palikėjo turtinės ir kai kurios neturtinės teisės bei pareigos, tarp jų ir teisė įgyti/atkurti nuosavybės teises į žemę. Palikimas yra universalus teisių ir pareigų perėjimas įpėdiniams. Tai reiškia, jog įpėdiniams pereina visos palikėjo turėtos teisės ir pareigos.

14Vilniaus rajono 5-ojo notarių biuro 2014-09-19 liudijime nurodyta, kad ieškovas G. K. ir atsakovas V. D. priėmė palikimą po motinos Č. K., mirusios ( - ), mirties, paduodami pareiškimus apie palikimo priėmimą Vilniaus rajono 5-ajam notarų biurui (registro Nr. 1864, 2384, paveldėjimo byla Nr. 91/2014) (b.l. 6).Taigi,atsakovas aiškiai ir nedviprasmiškai teisėtu būdu išreiškė savo valią priimti motinos palikimą.Ar jis santuokinis,ar nesantuokinis sūnus-neturi jokios reikšmės. Atsakovas išreiškė savo norą priimti motinos palikimą pagal įstatymą būdamas pirmos eilės įpėdiniu(CK 5.11 str.1d.1p.,5.50 str.2d.).Jokie moraliniai išvedžiojimai ir elgesys tokiam veiksmui negali turėti įtakos,ir kad tokio veiksmo įpėdinis-atsakovas negalėjo atlikti remiantis buvusia situacija.

15Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenimis palikėjos Č. K. vardu yra įregistruotos nuosavybės teisės į gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), kiemo statinius, unikalus Nr. ( - ), esančius Vilniaus r. sav., ( - ) A. K. g. 14 (b.l. 7-8). Ieškovas šiuo adresu yra deklaravęs savo gyvenamąją vietą (b.l. 11).Palikėja Č. K. 1976-09-14 buvo sudariusi santuoką su J. K. (b.l. 9-10). Laidojimo išlaidas patvirtinantys įrodymai (b.l. 13-14).

16Civilinis kodeksas nustato asmens sąžiningumo prezumpciją, t. y. asmuo turi būti laikomas sąžiningu, kol neįrodyta priešingai, todėl ieškovo pateikti argumentai dėl atsakovo nesąžiningumo teismo vertinami kaip teismui sau naudingai pateiktos prielaidos,kurių įrodymų ir to pagrįstumo nėra.Teismas mato,kad nustatyti tai,ką galvojo velionė šalių motina neįmanoma.Atsakovo elgiasys negali būti vertinamas nesąžiningu ir tuo pagrindu negali būti taikomas jam šioje byloje CK 5.6 str. 1 d. 2 p.. Šis ieškinio pagrindas neįrodytas.

17Ieškovo teiginius apie investuotas lėšas į gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), esantį Vilniaus r. sav., Nemenčinės m., A. K. g. 14, patvirtinantys įrodymai – kvitai, sąskaitos, sutartys (b.l. 15-35) neanalizuojami,nes šie duomenys nėra tiesiogiai susieti su ieškinio reikalavimu-nepripažinti atsakovo įpėdiniu(( - )185str.).

18Kitų objektyvių pagrindų tenkinti ieškinio reikalavimo byloje nepateikta.Todėl ieškinys neįrodytas ir atmestinas.

19Ieškovas pareikšdamas ieškinį sumokėjo 41,71 Eur (144 Lt) žyminį mokestį (b.l. 2).

20Atsakovas byloje patyrė 868,86 Eur (3 000 Lt) advokato teisinių paslaugų išlaidų (b.l. 89-90).Netenkinus ieškinio šios bylinėjimosi išlaidos priteisiamos atsakovui iš ieškovo(CPK 88,93str.).

21Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos byloje sudaro 3,26 Eur (11,25 Lt) sumą, kuri priteisiama iš ieškovo valstybės naudai (CPK 92, 96 str.).

22Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR CPK 88,93,96,259-269,270 straipsniais,

Nutarė

23Ieškinį atmesti.

24Priteisti iš ieškovo G. K.(a.k( - ) 868,86 Eur (aštuonis šimtus šešiasdešimt aštuonis eurus 86 ct) bylinėjimosi išlaidų atsakovui V. D.(a.k( - )

25Priteisti iš ieškovo G. K.(a.k( - ) 3,26 Eur (trys eurai 26 ct) pašto išlaidų valstybei (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, gavėjo bankas AB Swedbank, a.s. ( - ), įmokos kodas 5660).

26Sprendimas per 30 d. nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas... 2. Ieškovas G. K. ieškiniu prašė nepripažinti atsakovo V. D. pretenduojančio... 3. Ieškinyje nurodė, kad ( - ) mirė ieškovo motina Č. K.. 2014-09-19 Vilniaus... 4. A. V. D. atsiliepimu su ieškiniu nesutiko (b.l. 86-88). Nurodė, kad ieškinys... 5. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas palaikė ieškinį ir prašė jį... 6. Atsakovas V. D. su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad prižiūrėjo motiną, jai... 7. Atsakovo atstovas adv. V. Vinikas nurodė, kad pareikštas ieškinys yra... 8. Trečiasis asmuo notarė S. Vinciūnienė nurodė, kad yra nesuinteresuota... 9. Ieškinys atmestinas.... 10. Teismas pažymi,kad teismų praktika dėl palikimo priėmimo,jo vertinimo yra... 11. Palikimas atsiranda palikėjui mirus arba paskelbus jį mirusiu. Asmens valią... 12. Palikimo priėmimas – tai vienašalis sandoris, kuriuo įpėdinis išreiškia... 13. Lietuvos A. T. praktikoje išaiškinta, kad ta aplinkybė, jog vienas... 14. Vilniaus rajono 5-ojo notarių biuro 2014-09-19 liudijime nurodyta, kad... 15. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenimis... 16. Civilinis kodeksas nustato asmens sąžiningumo prezumpciją, t. y. asmuo turi... 17. Ieškovo teiginius apie investuotas lėšas į gyvenamąjį namą, unikalus Nr.... 18. Kitų objektyvių pagrindų tenkinti ieškinio reikalavimo byloje... 19. Ieškovas pareikšdamas ieškinį sumokėjo 41,71 Eur (144 Lt) žyminį... 20. Atsakovas byloje patyrė 868,86 Eur (3 000 Lt) advokato teisinių paslaugų... 21. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos byloje sudaro 3,26 Eur (11,25 Lt)... 22. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR CPK... 23. Ieškinį atmesti.... 24. Priteisti iš ieškovo G. K.(a.k( - ) 868,86 Eur (aštuonis šimtus... 25. Priteisti iš ieškovo G. K.(a.k( - ) 3,26 Eur (trys eurai 26 ct) pašto... 26. Sprendimas per 30 d. nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...