Byla I-476-554/2009

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algio Markevičiaus (kolegijos pranešėjas ir pirmininkas), Jolantos Medvedevienės, Astos Urbonienės, sekretoriaujant Vaidai Martusevičiūtei, dalyvaujant pareiškėjo J. M. atstovei pagal įstatymą – globėjai L. K. , trečiojo suinteresuotojo asmens - Alytaus apskrities viršininko administracijos įgaliotam atstovui Mariui Jasaičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo J. M. atstovės pagal įstatymą – globėjos L. K. pareiškimą trečiajam suinteresuotam asmeniui - Alytaus apskrities viršininko administracijai dėl terminų atnaujinimo ir

Nustatė

2Pareiškėjo J. M. atstovė pagal įstatymą – globėja L. K. pareiškimu prašo teismą atnaujinti terminus pateikti prašymą atkurti nuosavybės teises į J. M. senelio J. S. iki žemės nacionalizacijos asmeninės nuosavybės teise valdytą 6,86 ha žemės sklypą, esantį Radžiūnų kaime Alytaus rajone, bei nuosavybės teises ir giminystės ryšį su J. S. patvirtinančius dokumentus.

3Pareiškėjo atstovė pagal įstatymą - globėja pareiškime (b.l. 6-9) nurodė, taip pat paaiškino teismo posėdžio metu, kad pareiškėjo senelis iki žemės nacionalizacijos nuosavybės teise valdė 6,86 ha žemės valdą, esančią Radžiūnų kaime Alytaus rajone. J. S. mirė 1975-01-17, o J. S. turto paveldėtoja - dukra M. M. (pareiškėjo motina) mirė 1988-05-10. A. M. (pareiškėjo tėvas) mirė 1996 metais. Nuo to laiko vienintelis Stolių giminės palikuonis yra pareiškėjas. Apie senelį, jo nuosavybės teise valdytą žemę, apie būtinus atlikti veiksmus, siekiant atkurti nuosavybės teises, pareiškėjas nieko nežinojo iki 2008 metų. Nei tėvas, nei motina apie šiuo faktus nebuvo nieko pasakoję. Tik 2008 metų pradžioje pareiškėjo atstovė pagal įstatymą - globėja, lankydamasi Alytaus apskrities viršininko administracijoje, sužinojo, jog J. S. Alytaus rajone Radžiūnų kaime turėjo žemės valdą. Siekdama išsiaiškinti šį faktą, ji kreipėsi į Alytaus apskrities archyvą ir Lietuvos centrinį valstybės archyvą. Gauti dokumentai patvirtino, jog J. S. nuosavybės teise 1934 - 1942 metais turėjo 6,86 ha žemės Radžiūnų kaime Alytaus rajone. 2008-09-29 pareiškėjo globėja kreipėsi į Alytaus rajono apylinkės teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo bei įstatymo nustatyto termino atnaujinimo. 2008-11-26 teismo nutartimi jos pareiškimas paliktas nenagrinėtu, nepasinaudojus išankstine ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarka. Minėtoje nutartyje teismas išaiškino, jog, pasinaudojus išankstine ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarka, pareiškėjas turi teisę paduoti pareiškimą dėl terminų atnaujinimo Kauno apygardos administraciniam teismui. Vykdydama šią teismo nutartį, 2008-11-26 prašymu pareiškėjo globėja kreipėsi į trečiąjį suinteresuotą asmenį dėl nuosavybės teisių atkūrimo, taip pat 2008-12-02 prašymu – dėl dokumentų parengimo juridinio fakto nustatymui. Gavusi Alytaus apskrities viršininko administracijos 2008-12-01 Nr. S-(3.1)-850 ir 2009-02-09 Nr. S-(3.1.)-95) raštus, kuriais atsisakyta atkurti nuosavybės teises į J. S. nuosavybės teise valdytą žemę, kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą. Terminai pateikti prašymui atkurti nuosavybės teise į J. S. nuosavybės teise valdytą žemę bei pateikti nuosavybės teises ir giminystės ryšį patvirtinančius dokumentus buvo praleisti ir dėl to, kad pareiškėjas nuo 1974 metų susirgo psichine liga ir nuo to laikotarpio tapo neveiksniu. Oficialiai neveiksniu pripažintas Alytaus rajono apylinkės teismo 2003-03-13 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-862-3/2003. Šioje civilinėje byloje 2003-03-25 nutartimi pareiškėjui paskirta globėja L. K. , kuri jo vardu turi teisę atlikti ir atlieka visus procesiniu veiksmus. Nuo 1974 metų dėl ligos iki pareiškimo padavimo Kauno apygardos administraciniam teismui dienos pareiškėjas 16 kartų buvo stacionariai gydytas Žiegždrių ir N. V. psichiatrinėse ligoninėse, įrašytas į VšĮ Alytaus poliklinikos Psichoneurologinio kabineto įskaitą. Dėl ligos nuo 1974 metų pareiškėjas negalėjo savo veiksmais įgyvendinti jam įstatymu suteiktos teisės į nuosavybės teisių atkūrimą.

4Tretysis suinteresuotasis asmuo - Alytaus apskrities viršininko administracija atsiliepime į pareiškimą bei jo įgaliotas atstovas teismo posėdžio metu prašė atmesti pareiškėjo globėjos pareiškimą kaip nepagrįstą ir nurodytas terminų praleidimo priežastis nepripažinti svarbiomis.

5Atsiliepime į pareiškimą (b.l. 32-33, 37-38) nurodoma, taip pat įgaliotas atstovas paaiškino teismo posėdžio metu, kad nei pareiškėjas, nei pareiškėjo globėja nustatyta tvarka ir terminais nepateikė prašymo atkurti nuosavybės teises į J. S. iki nacionalizacijos valdytą žemę, taip pat nepateikė nuosavybės teises ir giminystės ryšį su buvusiu savininku patvirtinančių dokumentų. Oficialiai pareiškėjas neveiksniu pripažintas tik 2003-03-13 Alytaus rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-862-03/2003 ir nurodyta terminų praleidimų priežastis – psichinė liga nuo 1974 metų nepagrįsta medicininiais dokumentais. Globėja po pareiškėjo tėvo mirties 1996-04-02 priėmė jo palikimą, kaip pareiškėjo tėvo testamentinė įpėdinė, todėl tikėtina, kad jau tada ji žinojo apie J. S. iki nacionalizacijos nuosavybės teise valdytą žemę. Be to, dėl nuosavybės teisių į J. S. turėtą žemę, turėjo teisę kreiptis pareiškėjo tėvas, tačiau šia teise jis nepasinaudojo.

6Pareiškimas tenkintinas visiškai.

7Lietuvos Respublikos Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (toliau tekste - Įstatymas) 10 str. 1 d. numatyta, kad nuosavybės teisės atkuriamos piliečiams, kurių prašymai atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą pateikti Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ nustatytais terminais ir šio Įstatymo nustatyta tvarka iki 2001m. gruodžio 31 d. Įstatymo 10 str. 4 d. taip pat numatyta, kad piliečiai, padavę prašymą atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą, bet nepateikę nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku patvirtinančių dokumentų, šiuos dokumentus iki 2003-12-31 turėjo pateikti šio Įstatymo 17 str. nurodytoms Institucijoms.

8Administracinės bylos duomenys patvirtina, kad J. M. turi teisę į nuosavybės teisių atkūrimą (b.l. 20, 54-66, prijungtos civ. bylos Nr. 2-4229-59/2008 b.l. 6-29), tačiau nustatytu terminu (iki 2001-12-31) nepateikė prašymo atkurti nuosavybės teises į J. S. iki nacionalizacijos nuosavybės teise valdytą 6,86 ha žemės valdą, esančią Radžiūnų kaime Alytaus rajone, taip pat iki 2003-12-31 nepateikė nuosavybės teisę bei giminystės ryšį patvirtinančių dokumentų. Įstatymo 10 str. 1 d. ir 4 d. numatyta teisė piliečiams kreiptis į teismą dėl praleistų terminų prašymams atkurti nuosavybės teises bei giminystės ryšį su žemės savininku ir nuosavybės teises patvirtinantiems dokumentams pateikti atnaujinimo. Teismas pripažinęs, kad šie terminai praleisti dėl svarbių priežasčių, gali šiuos terminus atnaujinti. Svarbiomis minėtų terminų praleidimo priežastimis nurodomas nuolatinis sirgimas psichine liga, nežinojimą apie senelį, taip pat senelio nuosavybės teise turėtą žemę. Įstatymo normose nėra nurodyta, kokios termino praleidimo priežastys pripažintinos svarbiomis, todėl, sprendžiant šį klausimą, kiekvienu konkrečiu atveju būtina vadovautis bendraisiais Įstatymo pradmenimis ir jo prasme, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais (ABTĮ 4 str. 5 d.). Terminų praleidimo priežasčių svarbumą lemia konkrečios aplinkybės, kurios nepriklausė nuo terminą praleidusio asmens valios ir jo pasirinkto konkrečioje teisinėje situacijoje elgesio modelio ir kurios sudarė jam objektyvias kliūtis paduoti atitinkamą prašymą (pateikti atitinkamus dokumentus) arba turėjo įtakos jo valiai bei jo pasirinktam elgesiui taip, kad jis (elgdamasis protingai) galėjo neteisingai suvokti šią teisinę situaciją. Administracinių teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad svarbios priežastys dėl kurių buvo praleisti Įstatymo 10 str. 1 d. ir 4 d. nustatyti terminai, turėjo egzistuoti iki šių terminų pasibaigimo. Priežastys, atsiradusios po minėtų terminų pasibaigimo, įtakos terminų praleidimui neturi (ABTĮ 13 str., 20 str. 3 d. - LVAT 2007-10-15 nutartis administracinėje byloje Nr. A8-870/2007). Šiuo atveju vertinamasis laikotarpis yra nuo teisės į nuosavybės teisių atkūrimą atsiradimo dienos iki Įstatymo nustatytų terminų pateikti prašymui dėl nuosavybės teisių atkūrimo bei nuosavybės teises ir giminystės ryšį su buvusiu žemės savininku patvirtinančius dokumentus pasibaigimo (2001 m. gruodžio 31 d. ir 2003 m. gruodžio 31 d.). Teisę atkurti nuosavybės teises į J. S. turėtą žemę pareiškėjas įgijo 1991 m. rugpjūčio 1 d. (įsigaliojus Įstatymui dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų), todėl, šiuo atveju, vertinamos priežastys, sutrukdžiusios pareiškėjui realizuoti jo teisę paduoti prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo bei giminystės ryšį su savininku ir nuosavybės teises patvirtinančius dokumentus laikotarpiu nuo 1991 m. rugpjūčio 1 d. iki 2003 m. gruodžio 31 d.

9Prašymas atnaujinti terminus grindžiamas psichine liga bei nežinojimu apie senelį ir senelio asmeninės nuosavybės teise turėtą žemę. Liga svarbia termino atnaujinimo priežastimi pripažintina priklausomai nuo to, kiek ji galėjo įtakoti sergančiojo asmens valią ar fizines galimybes savarankiškai ar per įgaliotą atstovą savalaikiai paduoti prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo bei nuosavybės teises ir giminystės ryšį su buvusiu žemės savininku patvirtinančius dokumentus.

10Administracinėje byloje esančio Valstybinės teismo psichiatrijos ir narkologijos tarnybos Kauno II teismo psichiatrijos komisijos, VšĮ Žiegždrių psichiatrijos ligoninės 2003-01-31 Teismo psichiatrinės, psichologinės, narkologinės ekspertizės akto Nr. 61 duomenys patvirtina, kad psichine liga pareiškėjas susirgo 1974 metais. Liga debiutavo nuotaikos svyravimais, nerimu, nemiga, kliedėjiminėmis idėjomis. Jis eilę kartų gydytas įvairiuose psichiatriniuose stacionaruose (Žiegždrių psichiatrinėje ligoninėje: nuo 1974-05-21 iki 1974-07-10, nuo 1974-10-17 iki 1975-03-05, nuo 1975-04-29 iki 1975-05-15, nuo 1975-10-29 iki 1975-12-30 bei Respublikinėje N. V. psichiatrijos ligoninėje: nuo 1975-04-17 iki 1976-11-09, 1977-07-11 iki 1977-09-22, nuo 1978-04-17 iki 1978-05-02 ir t.t.). Ligos negatyvi simptomatika progresavo, atsirado ryškūs socialinio prisitaikymo sunkumai. J. M. diagnozuota lėtine psichine liga – paranoidinė šizofrenija, rezidualine forma, ko pasėkoje jis negali suprasti veiksmų prasmės ir jų valdyti (prijungtos civ. bylos Nr. 2-862-03/2003 b.l. 17-18). 2003-03-13 Alytaus rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-862-03/2003 J. M. pripažintas neveiksniu (b.l. 24), 2003-03-25 nutartimi minėtoje civilinėje byloje J. M. paskirta globėja L. K. (b.l. 38). Įvertinus pareiškėjo ligos pobūdį, chroniškumą, ligos progresavimą, dažną J. M. gydymąsi psichiatriniuose stacionaruose, teismas daro išvadą jog pareiškėjo sveikatos būklė apribojo J. M. valią įstatymo nustatytais terminais iki 2003-03-25 (t.y. iki globos paskyrimo) savarankiškai ar per įgaliotą atstovą realizuoti savo teisę į nuosavybės teisių atkūrimą. Kadangi administracinėje byloje pakanka įrodymų, patvirtinančių pareiškėjo sveikatos būklę nuo 1974 metų, todėl prašymas dėl psichiatrinės ekspertizės skyrimo netenkintinas.

11Nežinojimas apie nuosavybės teise valdytą žemę galėtų būti pripažįstamas svarbia priežastimi terminui atnaujinti, tačiau tik įrodžius, kad asmuo tikrai neturėjo galimybės žinoti apie tokį faktą, bei pateikus įrodymus, kokiomis aplinkybėmis ir kada apie tai sužinojo. Nustatęs tokias aplinkybes, teismas galėtų vertinti, kiek laiko praėjo nuo sužinojimo apie reikšmingas aplinkybes, ar pareiškėjas elgėsi rūpestingai, ar operatyviai siekė įgyvendinti savo teises (LVAT 2008 m. rugpjūčio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1516/2008). Nors pareiškėjo globėja nepateikė įrodymų, patvirtinančių faktą, jog apie senelį J. S. , seneliui priklausiusią žemę jis bei jo atstovė pagal įstatymą sužinojo tik 2008 metų pradžioje, globėjai Alytaus apskrities viršininko administracijoje tvarkant jos tėvo žemės reikalavus ir pamačius dokumentuose pareiškėjo senelio pavardę, tačiau įrodymų, paneigiančių šią aplinkybę bei įrodančių, jog apie J. S. nuosavybės teise valdytą žemę J. M. ar jo atstovė pagal įstatymą žinojo, ar turėjo realią galimybę sužinoti iki 2008 metų, administracinėje byloje taip pat nėra. Atsižvelgiant į administracinių teismų praktikoje suformuotą nuostatą, jog visos abejonės vertinamos skundą (pareiškimą) padavusio asmens naudai bei įvertinant tai, jog iš Institucijų, į kurias pareiškėjo atstovė pagal įstatymą kreipėsi atsakymų, matyti, kad L. K. aktyvių veiksmų surinkti duomenis apie J. S. turėtą žemę ėmėsi tik 2008 metais, tikėtina pareiškėjo globėjos tvirtinimu, jog apie senelį bei senelio nuosavybės teise valdytą žemę jis bei jo atstovė sužinojo tik 2008 m. pradžioje. Byloje esančių dokumentų duomenys patvirtina aplinkybę, jog sužinojusi, kad J. S. Alytaus rajone Radžiūnų kaime, turėjo žemės, pareiškėjo atstovė operatyviai kreipėsi į Lietuvos centrinį valstybės archyvą, Lietuvos valstybės istorijos archyvą, Alytaus rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrių (prijungtos civ. bylos Nr. 2-4229-59/2008 b.l. 19-29), siekdama išsiaiškinti, ar iki nacionalizacijos J. S. turėjo nuosavybės teise valdomos žemės, gauti visus dokumentus, reikalingus teisei į nuosavybės teisių atkūrimą realizuoti. Gavusi reikiamus dokumentus, globėja 2008-09-29 padavė pareiškimą Alytaus rajono apylinkės teismui (prijungtos civ. bylos Nr. 2-4229-59/08 b.l. 1-3). Teismui 2008-11-26 nutartimi ieškinį palikus nenagrinėtą ir išaiškinus pareiškėjui teisę pasinaudoti išankstine tokio pobūdžio ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarka ( prijungtos civ. bylos Nr. 2-4229-59/2008 b.l. 56, 57) pareiškėjo atstovė, vykdydama šią teismo nutartį, 2008-11-26 prašymu kreipėsi į trečiąjį suinteresuotą asmenį dėl nuosavybės teisių atkūrimo bei 2008-12-02 dėl dokumentų parengimo juridinio fakto nustatymui (b.l. 24, 25). Gavusi Alytaus apskrities viršininko administracijos 2008-12-01 raštą Nr. S-(3.1)-850 ir 2009-02-09 raštą Nr. S-(3.1.)-95, kuriais atsisakyta atkurti nuosavybės teises į J. S. nuosavybės teise valdytą žemę (b.l. 21, 22), 2009-02-12 kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą dėl Įstatymo nustatytų terminų atnaujinimo (b.l. 13-15, 30).

12Įvertinus byloje nustatytų faktinių aplinkybių bei jas patvirtinančių įrodymų visetą, patvirtinančių, jog teismui pripažinus, kad teisės į nuosavybės teisių atkūrimą iki 2003-03-25 J. M. negalėjo realizuoti dėl ligos, be to, nustačius, jog pareiškėjas bei jo globėja L. K. apie J. S. nuosavybės teise valdytą žemę sužinojo tik 2008 m. pradžioje, o nuo sužinojimo momento L. K. aktyviai bei operatyviai kreipėsi į valstybines institucijas, siekdama išsiaiškinti apie J. S. valdytą žemę, surinkti J. S. nuosavybės teisę į žemę bei giminystės ryšį patvirtinančius dokumentus bei realizuoti pretendento teisę į nuosavybės teisių atkūrimą, taip pat atsižvelgdama į įstatymo leidėjo tikslus, kuriuos įgyvendinant Įstatymo 10 str. nustatyti terminai iš naikinamųjų buvo pakeisti į atnaujinamuosius, vadovaudamasi protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais, teisėjų kolegija J. M. globėjos nurodytas aplinkybes pripažįsta svarbiomis terminų praleidimo priežastimis, objektyviomis kliūtimis, trukdžiusiomis realizuoti jo subjektinę teisę į savalaikį nuosavybės teisių atkūrimą.

13Kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 - 87 str., 88 str. 4 p.,

Nutarė

14Pareiškimą patenkinti visiškai.

15Atnaujinti J. M. terminus pateikti Alytaus apskrities viršininko administracijai prašymą atkurti nuosavybės teises į senelio J. S. iki žemės nacionalizacijos valdytą 6,86 ha žemės valdą Radžiūnų kaime Alytaus rajone bei pateikti nuosavybės teises ir giminystės ryšį su buvusiu žemės savininku patvirtinančius dokumentus.

16Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai