Byla 2-6750-641/2013
Dėl 2013-07-01 patvarkymo Nr. AN050605 panaikinimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rasa Milvydaitė, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo UAB „ECAA Europe“ skundą dėl antstolio Andriaus Liaškovo veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0159/13/00335 ir dėl 2013-07-01 patvarkymo Nr. AN050605 panaikinimo ir

Nustatė

22013-08-05 teisme gautas antstolio A. Liaškovo persiųstas pareiškėjo UAB „ECAA Europe“ (toliau tekste - skolininkas) 2013-07-24 skundas dėl antstolio A. Liaškovo veiksmų, kuriuo prašoma panaikinti vykdomojoje byloje Nr. 0159/13/00335 antstolio A. Liaškovo priimtą 2013-07-01 patvarkymą Nr. AN050605. Nurodė, jog: antstolis nepagrįstai patvarkyme teigia, jog skolininkas nevykdė 2013-06-28 patvarkymu nurodytos pareigos paskirti atstovą, kuris dalyvautų kilnojamojo turto aprašyme bei pateiktų nuomonę dėl aprašyto turto verčių, nes 1 darbo valandą (kaip numatyta darbo sutartyje) 2013-07-01 antstolio atstovams atliekant vykdymo veiksmus sandėlyje dalyvavo UAB „ECAA Europe“ vadovas J. D.; teigia, jog antstolis verčia skolininką pažeisti Lietuvos Respublikos darbo kodekso normas, nes reikalauja, kad UAB „ECAA Europe“ darbuotojai atliktų darbą, nesulygtą darbo sutartyse ir neesant papildomo darbo užmokesčio mokėjimo galimybės; teigia, jog antstolis jau anksčiau yra aprašęs skolininko kilnojamąjį turtą ir jo vertę, o skolininkas jau yra informavęs antstolį apie prekių galutinę pardavimo kainą, t. y. dėl antstolio aprašyto skolininko turto vertės; mano, jog antstolis nepagrįstai nurodė, jog skolininkas jam nepateikė viso muitinės sandėlyje esančio turto ir nuosavybės teises į šį turtą patvirtinančių dokumentų, nes 2013-07-12 raštu skolininkas antstoliui pateikė dalies UAB „ECAA Europe“ nuosavybės teise priklausančių prekių, esančių sandėlyje, sąrašą bei jau anksčiau buvo pateikęs skolininko turimų atsargų suvestinę lentelę ir detalizacinę pažymą apie jai priklausančias prekes, esančias muitinės sandėlyje Žemaitės g. 96C, Šiauliai; teigia, jog antstolis 2013-07-01 patvarkymu neteisėtai perkelia savo pareigą atlikti vykdymo veiksmus skolininkui, taip pat nenurodo, kokiu būdu tuos veiksmus atlikti, neaptaria šių veiksmų atlikimo kaštų padengimo klausimo; nurodo, jog sandėlis, esantis Žemaitės g. 96C, Šiauliai, yra ne skolininko, o UAB „Tikroji vaivorykštė“ nuosavybė, todėl skolininkas neturi jokių galimybių būti ir dirbti tame sandėlyje. Dėl nurodyto mano, jog 2013-07-01 patvarkymas ir jame nustatyti įpareigojimai yra visiškai nepagrįsti, neproporcingi, neekonomiški, prieštaraujantys elementariai logikai, todėl neteisėti.

3Antstolis A. Liaškovas 2013-08-02 surašė patvarkymą, kuriuo skolininko skundo netenkino ir kartu su vykdomąją byla perdavė Šiaulių apylinkės teismui.

4Skundas netenkintinas.

5Iš teismui pateiktos vykdomosios bylos matosi, kad antstolio Andriaus Liaškovo kontoroje vykdoma 2013-03-12 Vilniaus apygardos teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-3731-565/2013, dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo - atsakovui UAB „ECAA Europe“, į. k. 302726974, priklausančio nekilnojamojo, kilnojamojo turto ir turtinių teisių arešto 1429133,59 Lt sumai, o šio turto nesant ar nepakankant, atsakovo piniginių lėšų arešto likusiai sumai; ieškovas - East China Automobile Association LTD, kodas 080014, buveinė 303 Aarti, Chambers, Victoria, Mahė, Seišelių Respublika (vykdomosios bylos Nr. 0159/13/00335 1 tomo, 1 b.l.). 2013-03-13 ši Vilniaus apygardos teismo 2013-03-12 nutartis priimta vykdyti antstolio Andriaus Liaškovo kontoroje (vykdomosios bylos Nr. 0159/13/00335 1 tomo, 3 b.l.). Vykdydamas nutartį 2013-07-01 antstolis surašė skundžiamą patvarkymą Nr. AN050605, kuriuo skolininkas UAB „ECAA Europe“ buvo įpareigotas atriboti, paženklinti ar kitu būdu informuoti antstolį apie skolininkui priklausančias ir muitinės sandėlyje, adresu Žemaitės g. 96C, Šiauliai, esančias prekes nuo kitiems asmenims priklausančių prekių taip, kad antstoliui būtų galima jas atskirti bei apžiūrėti, prekių atribojimo darbus pradedant ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šio patvarkymo gavimo dienos ir tęsiant iki bus atribotos visos skolininkui priklausančios prekės, esančios muitinės sandėlyje, adresu Žemaitės g. 96C, Šiauliai, bei apie prekių atribojimo darbų rezultatus (pranešant kiek skolininkui priklausančių prekių, supakuotų į dėžes, atribota) darbo dienos pabaigoje informuojant antstolį A. Liaškovą (vykdomosios bylos Nr. 0159/13/00335 8 tomo, 1158 b.l.).

6Bylos duomenimis nustatyta, jog kilo ginčas dėl antstolio veiksmų (patvarkyme nustatytų įpareigojimų skolininkui) pagrįstumo ir teisėtumo.

7Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau tekste – CPK) 7 str. 1 d. įtvirtintas principas, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas turi būti įvykdytas per kiek įmanoma trumpesnį laiką ir kuo ekonomiškiau. Įgyvendindamas šį principą, antstolis, kaip valstybės įgaliotas asmuo, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 str. 1 d.). CPK 585 str. 1 d. numato, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą.

8Tiek iš skundžiamame antstolio 2013-07-01 patvarkyme Nr. AN050605, tiek ir iš antstolio 2013-08-02 patvarkyme netenkinti skundo Nr. AN053449 nurodytų aplinkybių matyti, jog antstolis 2013-07-01 negalėjo tinkamai aprašyti skolininko UAB „ECAA Europe“ turto, esančio sandėlyje Žemaitės g. 96C, Šiauliai. Antstolis teigia, jog minėtas aplinkybes sąlygojo tai, jog skolininkas įvykdė tik dalį 2013-06-28 patvarkymo (įleido antstolio padėjėją ir asistentę į sandėlį), tačiau nepaskyrė atsakingo asmens, kuris dalyvautų aprašant kilnojamąjį turtą bei pateiktų nuomonę dėl aprašomo turto verčių, nepateikė viso sandėlyje esančio skolininkui priklausančio turto su nuosavybės teisę patvirtinančiais dokumentais, t. y. atvykus į minėtą sandėlį aprašyti skolininko turtą ir vykdant prekių apžiūrą, paaiškėjo, jog dalis sandėlyje esančių prekių gali priklausyti ne tik skolininkui, bet ir tretiesiems asmenims, o į sandėlį atvykęs UAB „ECAA Europe“ direktorius J. D. antstoliui nurodė, jog negali pasakyti, kurios sandėlyje esančios prekės priklauso skolininkui, kadangi šių aplinkybių nežino, o prekes sandėlyje krovęs įmonės darbuotojas šiuo metu yra užsienyje. Šių aplinkybių skunde neneigia ir pats skolininkas, nurodydamas, jog UAB „ECAA Europe“ vadovas J. D. sandėlyje antstoliui atliekant turto aprašymo veiksmus dalyvavo tik 1 darbo valandą, jog jau po skundžiamo patvarkymo surašymo (2013-07-12) pateikė antstoliui dalies UAB „ECAA Europe“ nuosavybės teise priklausančių prekių, esančių muitinės sandėlyje sąrašą. Taip pat pažymėtina ir tai, jog skolininkas neginčija, jog sandėlyje yra laikomos ne tik skolininko, tačiau ir trečiųjų asmenų prekes bei, jog 2013-07-01 turto aprašymo metu sandėlyje UAB „ECAA Europe“ vadovas J. D. raštu nenurodė antstolio padėjėjui skolininkui priklausančių prekių ir nepateikė jų nuosavybę įrodančių dokumentų. Minėto kontekste teismas pažymi, jog vykdydamas teismo nutartį areštuoti turtą, antstolis CPK 677 str. nustatyta tvarka sudaro areštuojamo turto aprašą (CPK 675 str. 3 d.), o skolininko juridinio asmens turtas aprašomas dalyvaujant skolininko atstovui ar atsakingam darbuotojui (CPK 677 str. 4 d.). Jeigu išieškojimas nukreipiamas į nekilnojamąjį turtą bei kitą nustatyta tvarka registruojamą turtą, antstolis nustato, ar visas šis turtas priklauso skolininkui, kokia yra tikroji to turto vertė, taip pat, ar turtas neįkeistas hipotekos įstaigose, ar neareštuotas ir kokie yra jam nustatyti apribojimai (CPK 690 str. 1 d.). Iš aptarto teismas daro išvadą, jog antstolis atlikdamas išieškojimo veiksmus skolininko atžvilgiu veikė įstatymų nustatyta tvarka. Tuo tarpu skolininko elgesys kelia pagrįstų abejonių dėl skolininko tinkamo pareigų atlikimo, kadangi skolininkas privalo nekliudyti antstoliui atlikti vykdymo veiksmus, taip pat privalo antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose (CPK 644 str. 1 d. 1 p., 645 str. 1 d.). Skolininkas skunde nurodo, jog jo turtas, t. y. prekės yra saugomos pas tretįjį asmenį, t. y. UAB „Tikroji vaivorykštė“ nuosavybės teise priklausančiame sandėlyje, kuriame skolininkas neturi teisės būti ir dirbti. Minėtu teismas pažymi, jog šiuo atveju skolininkas turėjo pareigą pranešti raštu antstoliui, koks konkrečiai jo turtas (prekės) yra pas tretįjį asmenį (CPK 645 str. 1 d.), ko pasekoje, antstolis, nustatęs pas kitą asmenį esantį skolininko turtą, būtų jį aprašęs (CPK 688 str.). Todėl atmestini skundo argumentai dėl antstolio nepagrįsto elgesio ir negalėjimo įvykdyti antstolio reikalavimo bei dėl to, jog skolininkas jau yra pateikęs antstoliui viso muitinės sandėlyje esančio turto ir nuosavybės teises į šį turtą patvirtinančių dokumentus, nes vykdomojoje byloje nėra duomenų, jog skolininkas būtų 2013-07-01 raštu informavęs antstolį apie visą UAB „Tikroji vaivorykštė“ sandėlyje laikomą skolininko turtą ir pateikęs to turto nuosavybę įrodančius dokumentus. Minėtas aplinkybes patvirtina ir paties skolininko skundo argumentai, kadangi pats skolininkas skunde nurodo, jog po skundžiamo 2013-07-01 patvarkymo Nr. AN050605 priėmimo 2013-07-12 pateikė dalies UAB „ECAA Europe“ nuosavybės teise priklausančių prekių, esančių sandėlyje, sąrašą, kas akivaizdžiai rodo, jog 2013-07-01 skolininko turto aprašymo sandėlyje metu skolininkas antstoliui nepateikė visų jam nuosavybės teise priklausančių prekių bei jų nuosavybės teises įrodančių dokumentų. Atmestini ir kiti skunde nurodyti argumentai dėl antstolio vertimo skolininką pažeisti Lietuvos Respublikos darbo kodekso normas, dėl atlygintumo už sandėlyje esančių prekių atribojimą, paženklinimą ir antstolio atliekamų vykdymo veiksmų perkėlimo skolininkui, kadangi skolininkas turi pareigą raštu pateikti duomenis apie turimą turtą, taip pat pateikti turto priklausomybę skolininkui patvirtinančius dokumentus, o skolininko atstovas dalyvauti aprašant turtą, tuo tarpu šių skolininko veiksmų atlikimo organizaciniai klausimai yra paties skolininko reikalas.

9Dėl kitų skunde minimų aplinkybių teismas atskirai nepasisako, kadangi jos nesusijusios su skundu dėl 2013-07-01 patvarkymo Nr. AN050605 panaikinimo.

10Iš aptarto teismas daro išvadą, jog antstolis savo iniciatyva ėmėsi visų teisėtų priemonių, kad Vilniaus apygardos teismo 2013-03-12 nutartis būtų kuo greičiau ir realiai įvykdyta, kaip tai ir numato CPK 634 str. 2 d., neteisėtų antstolio veiksmų priimant 2013-07-01 patvarkymą Nr. AN050605 nenustatyta, teismas neturi pagrindo naikinti 2013-07-01 antstolio Andriaus Liaškovo patvarkymo Nr. AN050605 „Dėl įpareigojimo skolininką atriboti jam priklausančias prekes, esančias muitinės sandėlyje, adresu Žemaitės g. 96C, Šiauliai, nuo tretiesiems asmenims priklausančių prekių“, todėl skolininko UAB „ECAA Europe“ skundas netenkintinas.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 510 straipsniu, 513 straipsniu, teismas

Nutarė

12skolininko UAB „ECAA Europe“ 2013-07-24 skundo „Dėl antstolio veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0159/13/00335 ir dėl 2013-07-01 patvarkymo Nr. AN050605 panaikinimo“ netenkinti.

13Vykdomosios bylos kopiją grąžinti antstoliui.

14Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai