Byla 2-833-308/2013
Dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo pagal O. S. pareiškimą suinteresuotiems asmenims- Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriui

12013 m lapkričio 18 d. Varėna. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Kęstutis Lukošiūnas,sekretoriaujant Liubovei Chaleckienei,dalyvaujant pareiškėjai O. S. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo pagal O. S. pareiškimą suinteresuotiems asmenims- Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriui

Nustatė

2Pareiškėja vienkartinės pašalpos pagal LR Valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms įstatymo skyrimu reikalu prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą,kad J. Ž., P., gim. ( - ), miręs ( - ), nuo 1948 m. vasario mėn. iki 1948 m. gegužės 22 d. imtinai buvo kalinamas Varėnos NKVD areštinėje, iš kur 1948 m. gegužės 22 m. buvo ištremtas į Krasnojarsko krašto Mansos r. ir kad LR Vidaus reikalų ministerijos Archyvų skyriaus 1999-11-02 pažymėjime Nr. 30-Ž-109 „Dėl tremties“, įrašyti duomenys dėl J. Ž., P., gim. 1892 m., tremties bei jo mirties tremtyje 1949 m., o taip pat J. Ž. mirties liudijimas Nr. ( - ), išduotas 1989-10-13, priklauso mano tėvui J. Ž., P., gim. ( - ).

3Pareiškėja nurodė, kad jos tėvas J. Ž., gim. 1898 m., miręs 1949 m., pokario metais aktyviai dalyvavo pasipriešinimo okupaciniam režimui judėjime. Jų šeima tuo metu gyveno Ežeriekų kaime Varėnos r., kurio apylinkėse buvo įsikūręs „Rugio“ partizanų būrys. Jos tėvas, o taip pat jos broliai J. ir B. buvo šio būrio ryšininkai, perduodavo reikalingą žodinę bei rašytinę informaciją, jų namuose „ Rugio“ būrio vadas bei nariai rengdavo susitikimus su reikalingais žmonėmis. Už dalyvavimą antitarybinėje veikloje brolis B. Ž. 1947 m. vasario mėnesį buvo suimtas ir nuteistas 10 metų kalėjimo.Po brolio B. suėmimo prasidėjo ir visos jų šeimos, ypatingai tėvo, persekiojimas. Jis ne kartą buvo suimtas, tardomas ir kalinamas Varėnos NKVD areštinėje. Suėmimai ir kalinimai trukdavo nuo savaitės iki kelių savaičių, po ko tėvas į namus grįždavo sumuštas, išsekęs, ligotas. Paskutinį kartą Varėnos NKVD areštinėje tėvas buvo kalinamas nuo 1948 m. vasario mėn. pradžios iki 1948 m. gegužės 22 d., kai visi buvome išvežti į Sibirą. Tikslios jo kalinimo pradžios nurodyti negalinti, nes pati dar buvusi mažas vaikas, tik motina ir broliai jai pasakojo, kad tėvą iš namų paėmė praėjus metams po brolio B. suėmimo ir laikė areštinėje iki pat tremties. Šeimos tremties aplinkybes jau prisimenanti ir pati – prisimenanti, jog juos, t.y. motiną ir nepilnamečius vaikus – ją ir seserį G. bei pilnamečius brolius V. ir B., atvežė su vežimu į Varėnos geležinkelio stotį, patalpino į vagoną, o po kurio laiko atitempė ir įmetė į tą patį vagoną leisgyvį jų tėvą. Juos ištrėmė į Krasnojarsko kraštą, Mansos rajoną. Tėvas, praradęs sveikatą per tardymus ir kalinimą, jau nepasveiko ir 1949 m. tremtyje mirė. Kiti šeimos nariai tremtyje išbuvo iki 1957 m. liepos 26 d.

4Jos tėvas J. Ž. 2001-03-21 buvo pripažintas Laisvės kovų dalyviu. Kadangi jis mirė tremtyje, po įkalinimo, sutinkamai su Lietuvos Respublikos valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms įstatymo (Toliau - Įstatymo) 2 str. 2 d. 4 p., mirusio laisvės kovų dalyvio šeimos nariai turi teisę į vienkartinę pašalpą. Ji esanti vienintelė dar gyva J. Ž. šeimos narė (motina D. Ž., gim. 1893 m.,sesuo G., gim. 1937 m., broliai J., gim. 1923 m., B., gim. 1926 m., B., gim. 1929 m., ir V., gim. 1931 m., yra mirę), todėl kreipusis į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrą dėl šiame įstatyme numatytos išmokos. Tačiau 2011-08-11 raštu jai buvo atsakyta, kad parengti pažymą, suteikiančią teisę į vienkartinę pašalpą nėra teisinio pagrindo, nes LR Vidaus reikalų ministerijos 1999-11-02 pažymėjime Nr. 30-Ž-109 nurodyta, kad J. Ž. 1948 m. gegužės 22 d. buvo ištremtas iš Varėnos r. Ežeriekų kaimo, o duomenų apie jo iki tol buvusį kalinimą nei jo tremties byloje, nei Lietuvos ypatingajame (buvusiame NKVD-NKGB-MGB-KGB) archyve nėra. Įstatymo 2 str. 4 d. numato, kad vienkartinės pašalpos išmokėjimo pagrindas gali būti teismo sprendimas, todėl nesant archyvinių duomenų, kreipusis į teismą dėl tėvo kalinimo juridinio fakto nustatymo.

5Aplinkybes dėl tėvo kalinimo teisme žino liudytojos B. R., gim. 1923 m., bei B. J., gim. 1924 m. Jos taip pat buvo partizanų ryšininkės, tuo reikalu susitikdavo su jos tėvu, jos taip pat buvo kalinamos Varėnos NKVD areštinėje, kur matė ir jos tėvą. Šias liudytojas suradusi dar 2008 m. davusi skelbimą laikraštyje „Tremtinys“ ir prašydama atsiliepti asmenis, kalėjusius su jos tėveliu J. Ž.. Į šį jos skelbimą atsiliepė ir A. B., gim. 1927 m., kuris 2008-09-05 parašė rašytinį paliudijimą, kurį ketinusi siųsti Lietuvos GGRT centrui. A. B. 2008 m. mirė, todėl teismui pateikusi 2008-09-05 rašytinio paliudijimo kopiją, jo Nukentėjusiojo asmens (politinio kalinio) pažymėjimo ir mirties liudijimo kopijas. Liudijimo autentiškumui patvirtinti teikianti sutartį, sudarytą tarp A. B. ir IĮ Utvaras, kurioje yra A. B. asmens kodas bei jo parašas. Apklaustina liudytoja E. P., gim. 1936 m.žino jos nurodomas tėvo kalinimo aplinkybes, kadangi su savo šeima buvo išvežama tame pat vagone, kaip ir jų šeima, ir matė, kad jos tėvelį į vagoną atvilko „stribai“. Aplinkybes dėl tremties laiko ir tėvo mirties patvirtina LR Vidaus reikalų ministerijos Archyvų skyriaus 1999-11-02 pažymėjimas Nr. 30-Ž-109, Lietuvos ypatingojo archyvo 1999-11-25 pažymėjimas Nr. 4902-S. Aplinkybes dėl tėvo ir brolio B. rezistencinės veiklos patvirtina Lietuvos ypatingojo archyvo 2000-01-31 Pažymėjimas Nr. 702-S bei iš šio archyvo gautas šaltinio „( - ) “ 17/08 1947 m. pranešimas, o taip pat išrašai iš Ypatingojo posėdžio prie TSR Sąjungos valstybės saugumo ministro 1948-01-17 protokolo Nr.2 ir 1948-11-20 protokolo Nr. 44 a. Aplinkybes,jog Lietuvos ypatingajame archyve nėra duomenų apie J. Ž. kalinimą, patvirtina Lietuvos Gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro 2011-08-11 raštas Nr. 38R-r-1173. Todėl, sutinkamai su LR CPK 444 str. 1 d. 9 p., nustatytinas J. Ž. kalinimo Varėnos NKVD areštinėje laikotarpiu nuo 1948 m. vasario mėn. iki 1948 m. gegužės 22 d. imtinai juridinis faktas.

6J. Ž. buvo gimęs ( - ), ką patvirtina Lietuvos valstybės istorijos archyvo 2000-04-13 Pažymėjimas Nr. 70-Ž.Tačiau LR Vidaus reikalų ministerijos Archyvų skyriaus 1999-11-02 pažymėjime Nr. 30-Ž-109 „Dėl tremties“ J. Ž. gimimo metai yra nurodyti 1892 m. Jo mirties liudijime nurodyta, kad mirė ( - ), būdamas 57 m. amžiaus, kas reiškia, kad gimimo metai taip pat turėjo būti 1892 m., t.y. nesutampa su Archyvo pažymėjime nurodytais gimimo metais. Be to, jo mirties liudijime pavardė įrašyta „Ž.“, t.y. nesutampa su gimimo pažymėjime bei LR Vidaus reikalų ministerijos Archyvų skyriaus 1999-11-02 pažymėjime Nr. 30-Ž-109 nurodyta pavarde. Tačiau visi šie dokumentai priklauso vienam ir tam pačiam asmeniui – J. Ž., gim. ( - ). Negalinti nurodyti, kodėl pažymėjime dėl tremties buvo netiksliai nurodyti jos tėvo gimimo metai, t.y. vietoj 1898 m. įrašyta 1892 m.Tai matyt atsitiko dėl to, kad sudarant tremiamųjų asmenų sąrašus tikslių gimimo dokumentų niekas nereikalavo, gimimo metai būdavo įrašomi „iš akies“. Tačiau iš Lietuvos valstybės istorijos archyvo 2000-04-13 Pažymėjimo Nr. 70-Ž matyti, kad tikroji J. Ž. gimimo data buvo 1898-10-13. Archyvo pažymėjime dėl santuokos nurodyta, jog J. Ž., P., susituokė 1922-11-27, būdamas 23 metų amžiaus, kas patvirtina, kad jis buvo gimęs ne 1892 m. Kad LR Vidaus reikalų ministerijos Archyvų skyriaus 1999-11-02 pažymėjime Nr. 30-Ž-109 „Dėl tremties“ įrašyti duomenys priklauso jos tėvo J. Ž., patvirtina kitų šeimos narių įrašymas šiame dokumente, tarp kurių yra paminėta ir ji – O. Ž.. Kad J. Ž. mirties liudijimas priklauso taip pat jos tėvui J. Ž., patvirtina Lietuvos ypatingojo archyvo 1999-11-25 pažymėjimas Nr. 4902-S, kuriame nurodyta, kad šis mirties liudijimas yra Ž. šeimos, gyv. Varėnos apskr., Ežeriekų km., tremties byloje. Todėl, sutinkamai su LR CPK 444 str.1 d. 4 p., nustatytinas juridinis faktas, kad teisę nustatantis dokumentas - LR Vidaus reikalų ministerijos Archyvų skyriaus 1999-11-02 pažymėjimas Nr. 30-Ž-109 „Dėl tremties“, kuriame įrašyti duomenys dėl J. Ž., P., gim. 1892 m., tremties bei jo mirties tremtyje 1949 m., nesutampa su jo gimimo metais, nurodytais Lietuvos valstybės istorijos archyvo 2000-04-13 Archyvo pažymėjime Nr. 70-Ž, ir Mirties liudijime Nr. ( - ), išd. 1989-10-13, nurodytais gimimo metais bei šiame liudijime nurodyta Ž. pavarde, ir priklauso jos tėvui J. Ž., P., gim. ( - ).

7Suinteresuoto asmens-Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro atstovas į posėdį neatvyko.Pateiktu atsiliepimu į pareiškėjų pareiškimą prieštaravimų prašomo nustatyti faktui nepareiškė ir prašė bylą nagrinėti jų atsovui nedalyvaujant. Nurodo,kad duomenų apie pareiškėjos tėvo kalinimą nėra.Todėl sprendimas priimtinas išklausius liudytojus ir išnagrinėjus pateiktus dokumentus.

8Suinteresuoto asmens-Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus atstovas bylos nagrinėjime nedalyvavo.Pateiktu atsiliepimu prašė bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant.

9Pareiškimas tenkintinas.

10Iš gimimo ir santuokos liudijimų(b.l.29-30) matyti,kad pareiškėja gim. ( - ) yra J. Ž. ir D. G. dukra.

112000-04-13 Lietuvos valstybės istorijos archyvo pažymėjimu (b.l.10)patvirtinama,kad J. Ž.,P. gimė ( - ) Ežeriekų k .,bei 2000-06-28 Lietuvos valstybės istorijos archyvo pažymėjimu patvirtinama,kad J. Ž.,P. ,23m amžiaus, 1922-11-27 susituokė su D. G., J. ,18 m amžiaus,po Ž..

12Mirties liudijimu(b.l.411-12)patvirtinama,kad J. Ž.,P. mirė ( - ) B.-Ungut k Mansko raj.Krasnojarsko kraštas RSFSR būdamas 57 metų amžiaus.

13Iš LR Vidaus reikalų ministerijos archyvų skyriaus 1999-11-02 pažymėjimo(b.l.8)matyti,kad jame įrašyta,jog 1948-05-22 iš Varėnos raj.Ežeriekų k buvo ištremti į Krasnojarsko krašto Mansko rajoną - Ž. J.,P. gim.1892 m.,miręs tremtyje 1949 m., Ž. D.,J. gim.1893 m.,V. Ž.,J. gim.1931 m.,Ž. B.,J. gim.1929 m, Ž. G.,J. gim.1937 m ,Ž. O.,J. gim.1941 m.,Ž. J.,J. gim.1923 m .

142000-01-31 Lietuvos Ypatingojo archyvo pažymėjimu Nr.702-S (b.l.15-17)nurodoma,kad Lietuvos SSR VRM archyviniam fonde saugomoje Ž. šeimos tremties byloje Nr.8711 nyra agento pranšimas apie tai,kad pas jį 1947-05-16 atėjo Ž. J.,P. sūnus Ž. J., J. ,kuris atrnešė partizanų būrio vado slapyvardžiu „Rugys“ pasirašytą raštelį,kuriuo jis agentą kviečia atvykti pokalbiui 1947-05-17 21 val.į Ežeriekų kaimo gyventojo Ž. J.,P. namus.

15Iš Ypatingojo pasitarimo prie SSSR Valstybės saugumo ministro 1948-01-17 posėdžio protokolo išrašo (b.21-22)matyti,kad buvo nutarta Ž. B.,J. s.už nacionalistinę veiklą įkalinti 10 metų lageriuose.

16Iš Ypatingojo pasitarimo prie SSSR Valstybės saugumo ministro 1948-11-20 posėdžio prokolo išrašo (b.18-20)matyti,kad buvo svarstyta ir nutarta banditą nacionalistą Ž. J.,P. gim.1892 m ,gyvenantį kartu su žmona Ž. D.,J. gim.1893 m., Ž. J.,J. gim.1923 m,V. Ž.,J. gim.1931 m.,Ž. B.,J. gim.1929 m ir dukromis G. gim.1937 m ir O. gim.1942 m., iškeldinti į spec.gyvenvietę Krasnojarsko krašte.

17Laisvės kovų dalyvio pažymėjimo išduoto 2001-03-21 (b.l.9)matyti,kad J. Ž. po mirties buvo pripažintas laisvės kovų dalyviu.

18Liudytoja E. P. gim.1936 m (Laisvės kovų dalyvė) parodė,kad ji gyveno Ežeriekų k,kai 1948-05-22 į kaimą atvažiavo kareiviai,kur suėmė jų šeimą bei Ž. su vaikais.Po to atvažiavo vežimas,kur Ž. su mažesniais vaikais buvo išvežta vežimu,o sūnums J.,V. ir B. buvo surakintos rankos,bei juios pėščiomias atvarė iki Varėnos geležinkelio stoties,kur sukrovus į geležinkelio vagoną iš Varėnos kalėjimo atitempė ir sumuštą J. Ž.,kuris po to tremtyje mirė.

19Liudytoja B. R. gim.1923 m(buvusi polikalinė,kalinta nuo 1947-07-02 iki 1956-03-08) parodė,kad Varėnos turguj buvo partizanų ryšininkų susitikimų punktas.1947 m liepos 2d.ją areštavo ir laikė Varėnos kalėjime.Būnant kalėjime pamačiusi,kad nuvedė į tualetą baisiai sumuštą J. Ž.. Vėliau radusi tualete jo paliktą raštelį,kad jį labai kankina.Rugpjūčio pradžioje ją vežė į Vilnių,tai prieš išvežant mačiusi,kad vilko labai iškankintą J. Ž.,bei daugiau jo nemačiusi.

20Iš A. B. gim.1927 m Druckūnų k ,mirusio ( - ) (Nukentėjusiojo asmens-politkalinio ) 2008-09-05 rašytinio paliudijimo(b.l.25) matyti,kad Ž. J.,P. buvo stribų persekiojamas ir kalinamas,kadangi rėmė partizanus.Vieną kartą jį stribai sustabdė varėnos gatvėje ir kaip neturintį dokumentų pralaikė nuo ryto iki vakaro,kur pamatęs per lango grotas,kad yra įkalintas J. Ž.,o po to matęs,kaip jį vedė iš tardymo namuko.

21Iš surinktų įrodymų byloje visumos pareiškėjos prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas dėl jos J. Ž. kalinimo MGB Varėnos būstinėje pasitvirtino,kadangi rašytiniai įrodymai nurodo jį buvus partizanų ryšininką ir rėmėją , liudytojai(E. P.) nurodo jo suėmimo ir laikymo MGB Varėnos būstinėje aplinkybes,kur jis tiesiogiai iš šios būstinės buvo atvežtas 1948-05-22 į Varėnos traukinių stotyje stovėjusį traukinį,kur buvo jau įsodinti ištrėmimui kiti jo šeimos nariai ,bei kiti žmonės.Kartu iš surinktų rašytinių įrodymų byloje matyti,kad eilėje 1948 m okupacinės valdžios pareigūnų surašytų dokumentų Ž. J.,P. gimimo data buvo užrašyta 1892 m,nors šiuo metu išreikalavus jo gimimo įrašą matyti,kad Ž. J.,P. yra gimęs ( - ).Tačiau iš visų suirnktų dokumentų matosi ,kad dokumentuose buvo užrašomas vienas ir tas pats asmuo - Ž. J.,P..Tuo metu sudarant ištrėmimo sąrašus iš numatytų ištremti asmenų nebuvo reikalaujama pateikti jų turimų asmens dokumentų,o tremiamųjų sąrašai buvo surašomi per įvairius sovietinės valdžios vietinius pagalbininkus,kurie kiekvieno įrašomo numatyto asmens gimimo duomenis nurodydavo apytikriai.Iš pateiktų dokumentų matyti,kad ir pareiškėjos O. Ž.-S. gimimo data buvo nurodyta ir 1941m, ir 1942 m.Iš surinktų įrodymų matyti,kad Ž. J.,P. netiksli gimimo data buvo užrašyta sudarytam 1948-05-22 ištrėmimo sąraše,o po to ji buvo pakartota Ypatingojo pasitarimo prie SSSR Valstybės saugumo ministro 1948-11-20 posėdžio protokole ir toliau kituose dokumentuose buvo užrašoma gimimo data 1892 m .Dėl to teismas iš surinktų įrodymų laiko ,kad yra pagrindas tenkinti pareiškimą pilnai.

22Vadovaudamasi LR CPK 444,448 str. teismas

Nutarė

23Vienkartinės pašalpos pagal LR Valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms įstatymo skyrimu reikalu nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus,kad:

241)J. Ž., P., gim. ( - ), miręs ( - ) Krasnojarsko karašto Mansko rajone , nuo 1948 m. vasario mėn. iki 1948 m. gegužės 22 d. imtinai buvo kalinamas Varėnos NKVD areštinėje, iš kur 1948 m. gegužės 22 m. buvo ištremtas į Krasnojarsko krašto Mansko raj. ;

252) LR Vidaus reikalų ministerijos Archyvų skyriaus 1999-11-02 pažymėjime Nr. 30-Ž-109 „Dėl tremties“, įrašyti duomenys dėl J. Ž., P., gim. ( - ), tremties bei jo mirties tremtyje ( - ), o taip pat J. Ž. mirties liudijimas Nr. ( - ), išduotas 1989-10-13, priklauso O. S. a.k( - ) tėvui J. Ž., P., gim. ( - ).

26Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Varėnos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. 2013 m lapkričio 18 d. Varėna. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas... 2. Pareiškėja vienkartinės pašalpos pagal LR Valstybės paramos žuvusių... 3. Pareiškėja nurodė, kad jos tėvas J. Ž., gim. 1898 m., miręs 1949 m.,... 4. Jos tėvas J. Ž. 2001-03-21 buvo pripažintas Laisvės kovų dalyviu. Kadangi... 5. Aplinkybes dėl tėvo kalinimo teisme žino liudytojos B. R., gim. 1923 m., bei... 6. J. Ž. buvo gimęs ( - ), ką patvirtina Lietuvos valstybės istorijos archyvo... 7. Suinteresuoto asmens-Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo... 8. Suinteresuoto asmens-Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus... 9. Pareiškimas tenkintinas.... 10. Iš gimimo ir santuokos liudijimų(b.l.29-30) matyti,kad pareiškėja gim. ( -... 11. 2000-04-13 Lietuvos valstybės istorijos archyvo pažymėjimu... 12. Mirties liudijimu(b.l.411-12)patvirtinama,kad J. Ž.,P. mirė ( - ) B.-Ungut k... 13. Iš LR Vidaus reikalų ministerijos archyvų skyriaus 1999-11-02... 14. 2000-01-31 Lietuvos Ypatingojo archyvo pažymėjimu Nr.702-S... 15. Iš Ypatingojo pasitarimo prie SSSR Valstybės saugumo ministro 1948-01-17... 16. Iš Ypatingojo pasitarimo prie SSSR Valstybės saugumo ministro 1948-11-20... 17. Laisvės kovų dalyvio pažymėjimo išduoto 2001-03-21 (b.l.9)matyti,kad J.... 18. Liudytoja E. P. gim.1936 m (Laisvės kovų dalyvė) parodė,kad ji gyveno... 19. Liudytoja B. R. gim.1923 m(buvusi polikalinė,kalinta nuo 1947-07-02 iki... 20. Iš A. B. gim.1927 m Druckūnų k ,mirusio ( - ) (Nukentėjusiojo... 21. Iš surinktų įrodymų byloje visumos pareiškėjos prašomas nustatyti... 22. Vadovaudamasi LR CPK 444,448 str. teismas... 23. Vienkartinės pašalpos pagal LR Valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo... 24. 1)J. Ž., P., gim. ( - ), miręs ( - ) Krasnojarsko karašto Mansko rajone ,... 25. 2) LR Vidaus reikalų ministerijos Archyvų skyriaus 1999-11-02 pažymėjime... 26. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno...