Byla Ik-968-189/2012

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Liudos Arlauskienės, Broniaus Januškos (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Henriko Sadausko,

2sekretoriaujant Daliai Kalantienei,

3dalyvaujant atsakovo Molėtų rajono savivaldybės administracijos atstovui Remigijui Tamošiūnui,

4atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento atstovui Sigitui Urbonui,

5trečiojo suinteresuoto asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos atstovei Dianai Jasinavičiūtei,

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos L. K. skundą atsakovams Molėtų rajono savivaldybės administracijai, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui, (tretysis suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie aplinkos ministerijos) sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

7Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

8Pareiškėja skunduose išdėstytais motyvais ir galutiniais reikalavimais prašo (b.l. 1, 100; pareiškėjos įgaliotas atstovas, pasirašęs skundą ir patikslintą skundą, advokatas Povilas Juzikis; Teisinių paslaugų teikimo 2010-02-19 sutartis Nr. ( - )):

91) panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento 2011 m. rugpjūčio 2 d. sprendimą Nr. P/M-102 „Dėl techninio projekto“ (b.l. 55) ir įpareigoti Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentą per 10 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos suderinti gyvenamojo namo ( - ) k. ( - ) seniūnijoje, Molėtų rajone, žemės sklype kadastrinis Nr.( - ) techninio projekto korektūrą pagal Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. B6-411 nustatytus specialiuosius architektūros reikalavimus (b.l. 83);

102) panaikinti Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2011 m. rugpjūčio 10 d. sprendimą Nr. P9-436-(19.23) „Dėl statybos leidimo“ (b.l. 75) ir 2011 m. rugsėjo 26 d. sprendimą Nr. P9-511(19.23) „Dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo“ (b.l. 73) dalyje kur atsakovas atsisako išduoti statybą leidžiantį dokumentą, ir įpareigoti atsakovą Molėtų rajono savivaldybės administraciją per 20 darbo dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išduoti gyvenamojo namo ( - ) k. ( - ) seniūnijoje, Molėtų rajone, žemės sklype kadastrinis Nr. ( - ) statybą leidžiantį dokumentą pagal Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. B6-411 nustatytus specialiuosius architektūros reikalavimus parengtą ir suderintą techninio projekto korektūrą (b.l. 83).

113) Priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

12Nurodė, jog Molėtų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius 2011 m. rugpjūčio 10 d. sprendimu Nr. P9-436-(19.23) atsisakė išduoti statybos leidimą pagal techninio projekto korektūrą, nes Utenos regiono aplinkos departamentas (toliau – Utenos regiono AAD) 2011-08-02 sprendimu Nr. P/M-102 atsisakė suderinti techninį projektą, inter alia tais pačiais argumentais, kurie buvo nurodyti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 29 d. sprendimu panaikintame Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2011 m. vasario 3 d. sprendime Nr. B22-160 „Dėl statinio projekto korekcijos suderinimo“. Pažymėjo, jog tokie Molėtų rajono savivaldybės veiksmai atsisakant išduoti statybos leidimą pagal techninio projekto korektūrą dėl statinio aukščio bei Utenos regiono aplinkos departamento veiksmai atsisakant tokią techninio projekto korektūrą suderinti yra neteisėti ir nepagrįsti, dėl ko priimtieji sprendimai turi būti panaikinti.

13Dėl Utenos regiono AAD 2011 m. rugpjūčio 2 d. sprendimo Nr. P/M-102 „Dėl techninio projekto“ paaiškino, jog Utenos regiono AAD savo sprendimą atsisakyti derinti statinio projekto korektūrą grindžia vieninteliu argumentu, t. y. teisme nagrinėjama byla, kurioje sprendžiamas ginčas dėl planavimo sąlygų sąvado, kaimo plėtros žemėtvarkos projekto, projektavimo sąlygų sąvado, Molėtų rajono savivaldybės nuolatinės statybos komisijos posėdžio protokolo, statybos leidimo, nebaigtos statybos pažymos panaikinimo (Vilniaus apygardos administracinio teismo byla Nr. 1-224-602/2011), t. y. gyvenamojo namo statybos galimumo konkrečioje vietoje klausimas, nes statomas gyvenamasis namas neva patenka į Utenos miškų urėdijos ( - ) girininkijos 948 kvartalo 2 taksacinį sklypą, kuris atitinka Miškų įstatymo 2 str. nustatytus miškui keliamus reikalavimus. Pažymėjo, jog Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. balandžio 29 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. 1-2225-121/2011 pripažino, kad savivaldybės administracijos sprendimas, kuriuo atsisakoma nagrinėti pareiškėjos prašymą dėl statinio projekto korektūros suderinimo dėl statinio aukščio iki nebus išnagrinėta ir įsiteisės sprendimas Vilniaus apygardos administracinio teismo byloje Nr. 1-224-602/2011, yra neteisėtas. Todėl mano, kad teismo sprendimu nustatytas prejudicinis faktas yra privalomas ir kitoms techninį projektą derinančioms institucijoms, tame tarpe ir atsakovui Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui, t.y. departamento sprendime nurodoma ta pati administracinė byla neturi jokios įtakos pareiškėjos prašymo dėl projekto korektūros suderinimo nagrinėjimui, nes prašoma korektūra suderinti pagal normatyvinius statybos dokumentus leidžiamą statinio aukštį neturi nieko bendra su ginčijamame sprendime nurodoma teismine byla, nes joje yra sprendžiamas visai kitas klausimas (statybos teisėtumo klausimas dėl statybos galimai miško žemėje, bet ne dėl statinio aukščio). Be to, atsakovo Utenos regiono AAD rašte minima teisme nagrinėjama byla negali būti laikoma pagrindu atsisakyti derinti techninio projekto korektūrą, nes tokie atsisakymo pagrindai nėra nustatyti teisės aktuose. Teigia, jog tuo pagrindu institucijos, priėmusios ginčijamus sprendimus, pažeidė pareiškėjos teisės ir tokie sprendimai turėtų būti naikinami.

14Nurodė, jog žemės sklypas, kurio unikalus Nr. ( - ), yra suformuotas pagal žemės reformos žemėtvarkinį projektą, kuris, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 2 str. 52 d. ir 21 str. 2 d. prilyginamas teritorijų planavimo dokumentui, todėl pareiškėjos žemės sklypo paskirtis (žemės ūkio) yra nustatyta teritorijų planavimo dokumentu ir ginčo dėl to net nėra, dėl ko ir atsakovo atsisakymas derinti techninio projekto korektūrą yra nepagrįstas. Taip pat nurodė, jog atsakovo atsisakymas pakeisti projektavimo sąlygų sąvadą yra nepagrįstas ir neteisėtas, nes statybos vykdomos teisėtai, neprieštaraujant nei teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams, nei statybos normatyviniams techniniams dokumentams. Pažymėjo, jog pagal Ūkininko įstatymo 11 str. nerengiant detaliųjų planų žemės ūkio paskirties žemėje ūkininkas gali statyti vieną ūkininko sodybą, išskyrus miestams po 1995 m. birželio 1 d. nustatyta tvarka priskirtose teritorijose. Leidimas statyti ūkininko sodybą išduodamas vadovaujantis Statybos įstatymu. Pagal Teritorijų planavimo įstatymo 22 str. 5 d., kaimų teritorijose ir žemės ūkio paskirties žemėje, išskyrus miestams po 1995 m. birželio 1 d. nustatyta tvarka priskirtas teritorijas, šio straipsnio 1 d. 5, 6 ir 7 punktuose nustatytais atvejais, taip pat kaimų teritorijose statant ūkininko sodybą ar pagalbinio ūkio ir kitos paskirties (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) pastatus, kai vykdoma statyba atitinka Ūkininko ūkio įstatyme nurodytas ūkininko sodybos ar pagalbinio ūkio ir kitos paskirties (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) pastatų statybos sąlygas, vietoj detaliųjų planų rengiami žemėvaldų planai (projektai) arba kaimo plėtros žemėtvarkos projektai Žemės įstatymo ir Ūkininkų ūkio įstatymo 18 str. 1 d. nurodytose taisyklėse nustatyta tvarka. Remiantis išvardintomis teisės normomis nurodė, jog ūkininko ūkio sodybos statybai nereikia rengti detaliojo plano.

15Atkreipė dėmesį, kad kadangi teritorijų planavimo dokumentu atkuriant nuosavybės teises į žemės sklypą (kadastro Nr. ( - )) šis sklypas iš karto buvo suformuotas žemės ūkio paskirčiai, todėl norint sklype statyti ūkininko ūkio sodybą tiek galiojantys teisės aktai, tiek ir galiojantys teritorijų planavimo dokumentai nustatė sąlygą, kad turi būti parengtas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Tačiau pažymėjo, jog toks dokumentas jau yra parengtas ir patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. B6-29 „Dėl kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektų patvirtinimo“.

16Nurodė, kad skundžiamuose atsakovų atsisakymuose derinti statinio projekto korekciją ir išduoti leidimą statybai nėra nurodytų faktinių aplinkybių bei teisinio pagrindo (teisės aktų normos), kuriuo vadovaujantis buvo galima priimti sprendimą. Tuo buvo pažeistas viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d.

17Dėl atsakovo Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2011 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. P9-511 (19.23) „Dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo“ (b. l. 104-105) nurodė, jog atsakovas dokumente pats yra konstatavęs, jog kliūčių išduoti statybą leidžiantį dokumentą nėra, t. y. techninio projekto neatitikimų architektūriniams reikalavimams ir kitiems teisės aktų reikalavimams nenustatyta, tačiau institucija tokį dokumentą išduoti atsisakė. Pažymėjo, jog kadangi byloje ginčo dėl projekto atitikimo teisės aktų reikalavimams neliko, tačiau liko ginčas dėl to, ar atsakovas yra kompetentingas išduoti statybą leidžiantį dokumentą, nes atsakovas, painiodamas šį dokumentą su leidimu tęsti sustabdytą statybą, statybą leidžiantį dokumentą pagal patikslintą techninį projektą, kurį pats suderino, išduoti atsisakė. Todėl mano, kad pareiškėjos skundo reikalavimas dėl atsakovo įpareigojimo išduoti statybą leidžiantį dokumentą taip pat turėtų būti patenkintas.

18Atsakovas Molėtų rajono savivaldybės administracija atsiliepimų (b. l. 70-72, 138-140) argumentais prašė pareiškėjos skundą atmesti. Nurodė, jog pareiškėjos reikalavimas panaikinti Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2011-08-10 sprendimą Nr. P9-436-(19.23) „Dėl statybos leidimo“ ir įpareigoti per 20 darbo dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išduoti leidimą gyvenamojo namo ( - ) k., ( - ) sen., Molėtų rajone statybai pagal nustatytus specialiuosius architektūrinius reikalavimus parengtą techninio projekto korektūrą yra netekęs prasmės, nes išnagrinėjus visą su ginču susijusią medžiagą bei teisės aktus, reglamentuojančius statybą leidžiančių dokumentų išdavimą, buvo pastebėta, kad pareiškėjai buvo pateiktas klaidingas atsakymas. Atsižvelgiant į tai pareiškėjai buvo parengtas naujas atsakymas, kuriuo ginčo sprendimas (2011-08-10 raštas Nr. P9-436-(19.23)) buvo panaikintas. Rašte pareiškėja buvo informuota, kad jos pateiktam pakoreguotam projektui pritarė visos institucijos išskyrus Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentą.

19Pažymėjo, jog šio ginčo nagrinėjimo metu Molėtų rajono apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla, kur sprendžiamas statybos leidimo išdavimo teisėtumas, t. y. sprendžiamas esminis klausimas ar statyba toje vietoje galima. Tuo pagrindu prašė teismo nagrinėjamą administracinę bylą sustabdyti, iki bus išnagrinėta civilinė byla Molėtų rajono apylinkės teisme.

20Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas palaikė atsiliepimuose išdėstytus argumentus.

21Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas atsiliepimuose (b. l. 53-54, 120-121) prašė pareiškėjos skundą atmesti.

22Nurodė, jog įsigaliojusi nauja Statybos įstatymo redakcija numato galimybę įteisinti savavališką statybą, tačiau tik jeigu toje vietoje statyba yra galima (Statybos įstatymo 28 str.).

23Pažymėjo, kad Molėtų rajono apylinkės teisme šiuo metu vyksta ginčai dėl šios statybos galimumo. Todėl atsižvelgiant į bylos aplinkybes, prašė teismo administracinę bylą stabdyti, nes pritarimas pareiškėjos pateiktam gyvenamojo namo statybos techninio projekto korektūrai sąlygotų statybą leidžiančių dokumentų išdavimą, ir ko pasėkoje teismui priėmus sprendimą pastatą nugriauti šio sprendimo vykdymas pasunkėtų. Taip pat pažymėjo, jog Molėtų rajono savivaldybės administracijai 2011-09-26 raštu Nr. P9-511(19.23) pripažinus savo 2011-08-10 raštą Nr. P9-2-436-(19.23) negaliojančiu, atkreipė dėmesį, kad pareiškėjai teisines pasekmes sukelia 2011-09-26 raštas, todėl tuo remiantis prašė teismo, Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentą pašalinti iš atsakovų.

24Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus.

25Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos atsiliepimuose (b. l. 66-68, 122-125) nurodė, jog Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas vadovaujantis Statybos įstatymo 23 str., statybos techniniu reglamentu STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. Dl-826, turėjo patikrinti projektą iš esmės, nustatyti, ar projekte numatyta statyba galima pagal galiojančius teisės aktus ir pateikti sprendimą, t. y. pritarti parengtai projekto korektūrai arba atsisakyti derinti projekto korektūrą ir nurodyti atsisakymo motyvus, o ne pateikti atsisakymą teikti pritarimą dėl vykstančio teismo proceso, susijusio su ginčo pastatu.

26Pažymėjo, jog Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2011-08-10 raštas Nr. P9-436-(19.23) yra teisėtas, kadangi statybos techninio reglamento STR „Statybą leidžiantys dokumentai“ 14 p. nustatyta, kad jei per projekto patikrinimo terminą projektui nepritarė nors vienas iš privalėjusių jį patikrinti subjektų, savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas apie tai, kad statybą leidžiantis dokumentas neišduodamas, pažymi IS „Infostatyba“ tik tuo atveju, jei nepritaręs projektui subjektas IS „Infostatyba“ nurodė savo nepritarimo motyvus. Todėl Molėtų rajono savivaldybės administracija neturėjo teisinio pagrindo išduoti statybos leidimo, kadangi statinio projektui nepritarė Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas, kurio pritarimas ginčo pastato projektui yra būtinas.

27Nurodė, jog pagal Statybos įstatymo 23 str. 6 d. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija nėra įgaliota išduoti naujų statybos leidimų nes jos kompetencija yra tik sustabdžius galiojantį statybą leidžiantį dokumentą vėl leisti tęsti statybą, tuo remiantis pažymėjo, jog nėra teisinio pagrindo pareiškėjos teiginiui, kad pareiškėja dėl statybą leidžiančio dokumento turi kreiptis būtent į inspekciją. Taip pat nurodė, jog nesutinka su pareiškėjos motyvais, jog Molėtų rajono savivaldybės administracija pati konstatavo, jog projektas atitinka architektūrinius reikalavimus ir kitus teisės aktų reikalavimus, todėl nėra jokių kliūčių išduoti statybą leidžiantį dokumentą. Pažymėjo, jog Savivaldybės administracija savo 2011-09-26 sprendime nurodė tik tai, jog pagal savo kompetenciją patikrinusi projekto atitikimą išduotiems architektūriniams reikalavimams ir kitiems teisės aktams, nenustatė pažeidimų, tačiau tai nereiškia, kad turi būti išduodamas statybą leidžiantis dokumentas. Be to, kadangi viena iš institucijų, privalėjusi tikrinti projektą (Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas), nepritarė projekto korektūrai, todėl statybą leidžiantis dokumentas pagal STR „Statybą leidžiantys dokumentai“ 14 p. negalėjo būti išduodamas.

28Nesutiko su pareiškėjos reikalavimu įpareigoti Molėtų rajono savivaldybės administraciją išduoti konkretų statybą leidžiantį dokumentą, kadangi tik pati savivaldybės administracija, įvertinusi pateiktus dokumentus, pritarimus, teisės aktų nustatyta tvarka gali priimti sprendimus dėl statybą leidžiančių dokumentų priėmimo ar nepriėmimo. Nurodė, jog šiuo atveju, Molėtų rajono savivaldybės administracija negalėtų išduoti statybą leidžiančio dokumento, nes statyba toje vietoje apskritai nėra galima.

29Teismo posėdžio metu palaikė atsiliepime nurodytus argumentus, papildomai nurodė, jog prašo teismo patenkinti pareiškėjos reikalavimus tose dalyse, kur reikalaujama panaikinti Utenos regiono AAD 2011-08-02 sprendimą bei Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2011-09-26 sprendimą.

30Pareiškėja ir jos atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai (Administracinių bylų teisenos įstatymo, toliau – ABTĮ, XI skirsnis). Bylos nagrinėjimo atidėjimo pagrindų nenustatyta (ABTĮ 80 str.).

31Skundas tenkintinas iš dalies.

321. Pareiškėja skunduose išdėstytais motyvais ir galutiniais reikalavimais prašo (b.l. 1, 100):

331) panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento 2011 m. rugpjūčio 2 d. sprendimą Nr. P/M-102 „Dėl techninio projekto“ (b.l. 55) ir įpareigoti Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentą per 10 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos suderinti gyvenamojo namo (duomenys neskelbtini) k. ( - ) seniūnijoje, Molėtų rajone, žemės sklype kadastrinis Nr.( - ) techninio projekto korektūrą pagal Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. B6-411 nustatytus specialiuosius architektūros reikalavimus (b.l. 83);

342) panaikinti Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2011 m. rugpjūčio 10 d. sprendimą Nr. P9-436-(19.23) „Dėl statybos leidimo“ (b.l. 75) ir 2011 m. rugsėjo 26 d. sprendimą Nr. P9-511(19.23) „Dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo“ (b.l. 73) dalyje kur atsakovas atsisako išduoti statybą leidžiantį dokumentą, ir įpareigoti atsakovą Molėtų rajono savivaldybės administraciją per 20 darbo dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išduoti gyvenamojo namo ( - ) k. ( - ) seniūnijoje, Molėtų rajone, žemės sklype kadastrinis Nr. ( - ) statybą leidžiantį dokumentą pagal Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. B6-411 nustatytus specialiuosius architektūros reikalavimus parengtą ir suderintą techninio projekto korektūrą (b.l. 83).

353) Priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

362. Pareiškėja nuosavybės teise priklausančiame 96000 kv. m ploto žemės ūkio paskirties žemės sklype ( - ) k., Molėtų r. (unikalus Nr. ( - ); kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini) ( - ) k.v.; koordinatė X: ( - ), koordinatė Y: ( - ); b.l. 25 – nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas) pagal Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2009-05-22 statybos leidimą Nr. P5-56 vykdė statybos darbus (adm. b. Nr. I-1344-629/2010, b.l. 24), t. y. statė gyvenamąjį namą.

373. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos Valstybinė miškų tarnyba 2010-01-28 rašte Nr. 191 Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (b.l. 127-134) konstatavo, jog žemės sklypas (unikalus Nr. ( - ); kadastrinis Nr. ( - ) ( - ) k.v.; koordinatė X: ( - ), koordinatė Y: ( - ); t.y. žemės sklypas priklausantis L. K.) patenka į Utenos miškų urėdijos ( - ) girininkijos 948 kvartalo 2 taksacinį sklypą, kuris registruotas Lietuvos Respublikos miškų valstybės registre.

384. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija 2010-02-26 nustatė, kad pareiškėjos vykdomos statybos yra savavališkos, t. y. pažeidžiančios esminius projekto sprendinius (gyvenamojo namo dalis statoma savavališkai - 1 m aukštesnė nei numatyta projekte; projektinis H-7,30 m., atlikta H-8.30 m.), surašė L. K. savavališkos statybos aktą Nr. ( - ) ir statybos sustabdymo aktą Nr. ( - ), kuriuo buvo sustabdytos pareiškėjos statomo gyvenamojo namo statybos iki pagal pateiktą prašymą bus gautas leidimas juos tęsti (b.l. 22-23).

395. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento 2011-08-02 sprendimo Nr. P/M-102 panaikinimo. Sprendimas naikintinas.

40Statybos įstatymo (su pakeitimais nuo 2010-10-01; toliau - SĮ) 28 str. 3 d. nustatyta, jog šio straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais atvejais asmuo turi teisę kreiptis į šio Įstatymo 23 straipsnyje nurodytus statybą leidžiančius dokumentus išduodančius subjektus dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo šio Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

41SĮ 28 str. 4 d. nustatyta, jog asmuo, kuriam pateikti šio straipsnio 2 dalies 1 ar 2 punkte nurodyti reikalavimai, turi teisę parengti projektinę dokumentaciją teisės aktų nustatyta tvarka ir, sumokėjęs šio Įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo ar remonto darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius ar specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams.

426. L. K. 2011-07-20 (b.l. 81-85; t.y. SĮ 28 str. 28 str. 3 d., 4 d. pagrindais; pareiškėja savavalinės statybos padarinius siekia pašalinti SĮ 28 str. 4 d. tvarka) Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriui pateikė prašymą išduoti leidimą statyti naują pastatą pagal parengto gyvenamojo namo projekto korektūrą (iki 8.30 m. aukščio) ir Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-06-23 įsakymu Nr. B6-411 nustatytus specialiuosius architektūros reikalavimus.

43Molėtų rajono savivaldybę dėl pakoreguoto projekto derinimo, Molėtų rajono savivaldybės administracija 2011-07-20 sprendimu Nr. P9-391(19.23) nurodė, kurios institucijos privalo patikrinti techninio projekto korektūrą, tarp šių institucijų buvo nurodytas ir Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas, kuris 2011-08-02 raštu Nr. P/M-102 atsisakė derinti projektą motyvuodamas tuo, kad šiuo metu nagrinėjama teisminė byla, kurioje nagrinėjamas statybą leidžiančio dokumento galiojimo ir statinio griovimo klausimas

44Molėtų rajono savivaldybės administracija 2011-08-10 raštu Nr. P9-436-(19.23) informavo pareiškėją apie atsisakymą išduoti statybos leidimą, kadangi statinio projektui nepritarė Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas.

457. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento 2011-08-02 sprendimas Nr. P/M-102 kaip individualus administracinis aktas (t.y. vienkartis teisės taikymo aktas, skirtas konkrečiam asmeniui ar nurodytai asmenų grupei) turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis (Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 str.). Ginčijamas sprendimas neatitinka šio įstatymo straipsnio reikalavimo.

467.1. Ginčijamo sprendimo argumentacija neatitinka ir ginčo klausimų išsprendimą garantuojantiems specialiems teisės aktams (t.y. SĮ ir su šiuo įstatymu susijusiems kitiems teisės aktams. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas, vadovaujantis Statybos įstatymo 23 str., Statybos techniniu reglamentu STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. Dl-826 (Žin., 2010, Nr. 116-5944) (toliau - STR „Statybą leidžiantys dokumentai“) turėjo pareigą patikrinti projektą iš esmės, nustatyti, ar projekte numatyta statyba galima pagal galiojančius teisės aktus ir pateikti sprendimą, t. y. pritarti parengtai projekto korektūrai arba atsisakyti derinti projekto korektūrą, nurodyti atsisakymo motyvus ir teisės aktus.

478. Dėl Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2011 m. rugpjūčio 10 d. sprendimo Nr. P9-436-(19.23) „Dėl statybos leidimo“ (b.l. 75) ir 2011 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. P9-511(19.23) „Dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo“ (b.l. 73) panaikinimo.

48Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (su pakeitimais nuo 2010-10-01) 28 str. 4 d., savavališkos statybos atveju statytojas turi teisę įteisinti savavališką statybą, t.y. parengti projektinę dokumentaciją teisės aktų nustatyta tvarka ir gauti statybą leidžiantį dokumentą.

49Vadovaujantis SĮ 28 str. 5 d., jeigu asmuo per nustatytą reikalavimo įvykdymo terminą gauna statybą leidžiantį dokumentą, šio dokumento teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją jis pateikia Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, kuri ne vėliau kaip per 3 darbo dienas panaikina asmeniui pateiktą reikalavimą.

50Vadovaujantis Statybos įstatymo ir STR 1.09.06:2010 nuostatomis, darytina išvada, kad leidimas tęsti sustabdytą statybą yra taikomas tik STR 1.09.06:2010 IV skyriuje nustatytais atvejais, t. y. kai statybos sustabdymas nėra siejamas su savavališka statyba. Reglamento 17 p. nurodyta, kad statytojas, kuriam tinkamai įteiktas statybos sustabdymo aktas, privalo gauti leidimą tęsti sustabdytą statybą, o 22 p. nustatyta, kad statytojas, norėdamas tęsti sustabdytą statybą, privalo gauti leidimą ją tęsti, kuris išduodamas STR „Statybą leidžiantys dokumentai“ nustatyta tvarka. STR 1.09.06:2010 1 priede nustatyta statybos sustabdymo akto forma, kurioje nurodyta, kad į šį aktą įrašomas reikalavimas gauti leidimą tęsti sustabdytą statybą. Savavališkos statybos atveju tokie reikalavimai pagal minėto statybos reglamento V skyrių ir 5 priedą nėra privalomi, savavališkos statybos įteisinimas galimas gavus bet kurį kitą Statybos įstatymo 23 str. nurodytą statybą leidžiantį dokumentą, tačiau ne leidimą tęsti sustabdytą statybą.

51Atsižvelgiant į aptartas nuostatas, Molėtų rajono savivaldybės administracija neadekvačiai susiklosčiusiai ginčo situacijai vertino statybos teisinius santykius reguliuojančias teisės normas, todėl priėmė iš esmės nepagrįstą 2011-09-26 sprendimą Nr. 511(19.23) „Dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo“ ir nepagrįstai nurodė, kad šiuo atveju pareiškėja turi gauti leidimą tęsti sustabdytą sprendimą, o ne naują statybos leidimą.

529. Molėtų rajono savivaldybės administracija 2011-09-26 sprendime Nr. 511(19.23) „Dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo“ nurodė, jog pagal savo kompetenciją (Statybos įstatymo 23 str. 15 d.) patikrinusi projekto atitikimą išduotiems architektūriniams reikalavimams ir kitiems teisės aktams, kuriems projekto atitiktį tikrina būtent savivaldybė, nenustatė pažeidimų, tačiau tai nereiškia, kad turi būti išduodamas statybą leidžiantis dokumentas.

53Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas, nepritarė projekto korektūrai, todėl statybą leidžiantis dokumentas pagal STR „Statybą leidžiantys dokumentai“ 14 p. negali būti išduodamas. Paminėtame 14 p. nustatyta, jei projektą pagal kompetenciją patikrinęs asmuo nusprendžia, kad projektas neatitinka nustatytų reikalavimų, prašymą pateikęs asmuo neturi statytojo teisės, trūksta privalomų pateikti dokumentų, pagal tikrinusio projektą asmens prašymą nustatytu terminu nepateiktas statinio popierinis variantas ar yra kitų priežasčių, dėl kurių pagal tokį projektą negali būti išduotas statybą leidžiantis dokumentas, jis tai nurodo IS „Infostatyba“, atskirai pateikdamas nepritarimo motyvus; turi būti nurodyta, kokie konkretūs teisės aktų reikalavimai yra pažeisti ar kokios prisijungimo sąlygos ar specialieji reikalavimai neįvykdyti, arba tai, kad trūkstant pateiktos informacijos sprendimui priimti, pagal tikrinančio asmens prašymą papildoma informacija nebuvo pateikta ir dėl to pritarti projektui nėra galimybės.

549.1. Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2011 m. rugpjūčio 10 d. sprendimas Nr. P9-436-(19.23) „Dėl statybos leidimo“ (b.l. 75) naikintinas 2011 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. P9-511(19.23) „Dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo“ (b.l. 73) pagrindu (t.y. sprendimą Nr. P9-436-(19.23) laikyti negaliojančiu).

5510. Pareiškėjos reikalavimas - įpareigoti atsakovus atlikti skundo rezoliucinėje dalyje nurodytus veiksmus, nėra įstatymiškai argumentuotas. Savivaldybės administracija (t.y. ar atsakovai įvertinę), įvertinusi pateiktus dokumentus, pritarimus, teisės aktų nustatyta tvarka gali priimti sprendimus dėl statybą leidžiančių dokumentų priėmimo ar nepriėmimo.

5611. Pareiškėjai priteistina ½ žyminio mokesčio išlaidų, t.y. 50 Lt (ABTĮ 44-45 str., proporcingai patenkintų reikalavimų daliai).

57Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44-45 str., 88 str. 1 p., 2 p., 127 str.,

Nutarė

58patenkinti pareiškėjos L. K. skundą iš dalies.

59Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento 2011 m. rugpjūčio 2 d. sprendimą Nr. P/M-102 „Dėl techninio projekto“, panaikinti Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2011 m. rugpjūčio 10 d. sprendimą Nr. P9-436-(19.23) „Dėl statybos leidimo“, 2011 m. rugsėjo 26 d. sprendimą Nr. P9-511(19.23) „Dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo“.

60Kitą skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.

61Priteisti iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento 25 Lt, iš Molėtų rajono savivaldybės administracijos 25 Lt L. K. naudai žyminio mokesčio išlaidų.

62Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Daliai Kalantienei,... 3. dalyvaujant atsakovo Molėtų rajono savivaldybės administracijos atstovui... 4. atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos Utenos regiono... 5. trečiojo suinteresuoto asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos... 6. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 7. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 8. Pareiškėja skunduose išdėstytais motyvais ir galutiniais reikalavimais... 9. 1) panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono... 10. 2) panaikinti Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2011 m. rugpjūčio... 11. 3) Priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.... 12. Nurodė, jog Molėtų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir... 13. Dėl Utenos regiono AAD 2011 m. rugpjūčio 2 d. sprendimo Nr. P/M-102 „Dėl... 14. Nurodė, jog žemės sklypas, kurio unikalus Nr. ( - ),... 15. Atkreipė dėmesį, kad kadangi teritorijų planavimo dokumentu atkuriant... 16. Nurodė, kad skundžiamuose atsakovų atsisakymuose derinti statinio projekto... 17. Dėl atsakovo Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2011 m. rugsėjo 26... 18. Atsakovas Molėtų rajono savivaldybės administracija atsiliepimų (b. l.... 19. Pažymėjo, jog šio ginčo nagrinėjimo metu Molėtų rajono apylinkės teisme... 20. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas palaikė atsiliepimuose išdėstytus... 21. Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos Utenos regiono... 22. Nurodė, jog įsigaliojusi nauja Statybos įstatymo redakcija numato galimybę... 23. Pažymėjo, kad Molėtų rajono apylinkės teisme šiuo metu vyksta ginčai... 24. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas palaikė atsiliepime išdėstytus... 25. Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos... 26. Pažymėjo, jog Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2011-08-10... 27. Nurodė, jog pagal Statybos įstatymo 23 str. 6 d. Valstybinė teritorijų... 28. Nesutiko su pareiškėjos reikalavimu įpareigoti Molėtų rajono savivaldybės... 29. Teismo posėdžio metu palaikė atsiliepime nurodytus argumentus, papildomai... 30. Pareiškėja ir jos atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo... 31. Skundas tenkintinas iš dalies.... 32. 1. Pareiškėja skunduose išdėstytais motyvais ir galutiniais reikalavimais... 33. 1) panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono... 34. 2) panaikinti Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2011 m. rugpjūčio... 35. 3) Priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.... 36. 2. Pareiškėja nuosavybės teise priklausančiame 96000 kv. m ploto žemės... 37. 3. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos Valstybinė miškų... 38. 4. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija 2010-02-26... 39. 5. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos... 40. Statybos įstatymo (su pakeitimais nuo 2010-10-01; toliau - SĮ) 28 str. 3 d.... 41. SĮ 28 str. 4 d. nustatyta, jog asmuo, kuriam pateikti šio straipsnio 2 dalies... 42. 6. L. K. 2011-07-20 (b.l. 81-85; t.y. SĮ 28 str. 28 str. 3... 43. Molėtų rajono savivaldybę dėl pakoreguoto projekto derinimo, Molėtų... 44. Molėtų rajono savivaldybės administracija 2011-08-10 raštu Nr.... 45. 7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos... 46. 7.1. Ginčijamo sprendimo argumentacija neatitinka ir ginčo klausimų... 47. 8. Dėl Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2011 m. rugpjūčio 10 d.... 48. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (su pakeitimais nuo... 49. Vadovaujantis SĮ 28 str. 5 d., jeigu asmuo per nustatytą reikalavimo... 50. Vadovaujantis Statybos įstatymo ir STR 1.09.06:2010 nuostatomis, darytina... 51. Atsižvelgiant į aptartas nuostatas, Molėtų rajono savivaldybės... 52. 9. Molėtų rajono savivaldybės administracija 2011-09-26 sprendime Nr.... 53. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos... 54. 9.1. Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2011 m. rugpjūčio 10 d.... 55. 10. Pareiškėjos reikalavimas - įpareigoti atsakovus atlikti skundo... 56. 11. Pareiškėjai priteistina ½ žyminio mokesčio išlaidų, t.y. 50 Lt... 57. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 58. patenkinti pareiškėjos L. K. skundą iš dalies.... 59. Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos... 60. Kitą skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.... 61. Priteisti iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono... 62. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...