Byla A-334-261/2019
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (pranešėjas), Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas) ir Arūno Sutkevičiaus,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo E. D. ir atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių skyriaus apeliacinius skundus dėl Šiaulių apygardos administracinio 2017 m. gegužės 31 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo E. D. skundą atsakovui Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių skyriui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Sweco Lietuva“ ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas E. D. (toliau – ir pareiškėjas) skundu, kurį patikslino, teismo prašė: panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir NŽT) Šiaulių skyriaus (toliau – ir NŽT Šiaulių skyrius, atsakovas) 2016 m. spalio 12 d. sprendimą Nr. 31SK-1569(14.31.110.) „Dėl žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), ( - ), Šiaulių mieste, pertvarkymo padalijimo būdu ir nustatytų kadastro duomenų patvirtinimo, servitutų nustatymo“ (toliau – ir ginčijamas sprendimas); įpareigoti NŽT Šiaulių skyrių panaikinti (pasikeitus aplinkybėms – išnykus servituto būtinumui) ginčijamu sprendimu paliktus galioti Šiaulių apskrities viršininko 2004 m. liepos 2 d. sprendimu Nr. 7-3712 nustatytus servitutus, pertvarkius žemės sklypą kadastro Nr. ( - ), kurio adresas ( - ), Šiaulių mieste, sklypui esančiam ( - ) (kadastrinis Nr. ( - )): A.l. 0,8250 ha ploto servitutas (206) – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); A.2. 0,8250 ha ploto servitutas (207) – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas).

72.

8Pareiškėjas skunde, patikslintame skunde nurodė, kad Šiaulių miesto savivaldybės taryba (toliau – ir Taryba) 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-27 „Dėl teritorijos šalia ( - ) ir ( - ) gatvių sankirtos Šiauliuose detaliojo plano patvirtinimo“ (toliau – ir 2012 m. sausio 26 d. sprendimas Nr. T-27) patvirtino detalųjį žemės paėmimo visuomenės poreikiams planą. Pareiškėjui nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas, esantis adresu ( - ), Šiauliai, buvo padalintas į du atskirus žemės sklypus. Detaliajame plane minimas žemės sklypas Nr. 8, nurodant numatomas tiesti bei aptarnauti komunikacijas, o pareiškėjui likusi sklypo dalis Nr. 8a, sudaranti 82.5 arų, šiame plane nepažymėta. Atitinkamai, pareiškėjui likusiam sklypui servitutai nebuvo nustatyti. Detaliajame plane nenumatytus servitutus sklypui Nr. 8a buvo pamėginta pažeidžiant teisės aktuose numatytas procedūras nustatyti uždėjus papildomą uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „Dujų sfera“ antspaudą bei atžymėjus minėtą sklypą. Apie sklypui numatytus apsunkinimus, kuriais laikomi servitutai, patvirtintuose detaliojo plano sprendiniuose nėra nė užuominos. Tokie sprendimai atsakingų institucijų priimti netinkamai aiškinant ir taikant materialines teisės normas. Siekiant atlikti minėtus veiksmus privaloma parengti, viešai pristatyti ir patvirtinti detalųjį planą, kuriame sklypui Nr. 8a būtų oficialiai nustatyti servitutai. Visuomenei nauji sprendiniai, kuriuos tikėtasi atlikti papildomai uždėjus UAB „Dujų sfera“ antspaudą, nebuvo pristatyti. Kartu tai reiškia, jog pakeitimai neturi teisinės galios. Servitutai buvo nustatyti Šiaulių apskrities viršininko 2004 m. liepos 2 d. sprendimu Nr. 7-3712 ir apėmė sklypą, esantį ( - ) Šiauliuose. Suformuoti visiškai nauji sklypai, turintys atskirus unikalius numerius. Visa turima dokumentacija rodo, jog iki minėto žemės sklypo dalijimo į kelis sklypus ir UAB „Dujų sfera“ antspaudo uždėjimo servitutai buvo numatyti tik požeminėms ir antžeminėms komunikacijoms, esančioms suformuotame sklype Nr. 8. Detalusis planas minėtų komunikacijų nenumatė sklypo Nr. 8a teritorijoje. Jos gali būti numatytos tik argumentuotai ir tikslingai, laikantis teisės aktų numatytų procedūrų, o ne uždėjus papildomą antspaudą detaliajame plane, kuriame servitutai nebuvo numatyti. Dabartinio sklypo Nr. 8a teritorijoje ir anksčiau nebuvo numatyta tiesti komunikacijų, t. y. unikalus sklypas, kuriam servitutas nebuvo pažymėtas ir detaliajame plane. Net ir teisėtai nustačius servitutą būtų tenkinama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 4.130 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatytą sąlyga, leidžianti jį išregistruoti, t. y. „išnykus servituto būtinumui“. UAB „Sweco Lietuva“ atliktų sklypų Nr. 8 ir Nr. 8a kadastriniuose matavimuose minimi nesilaikant teisės aktų numatytų reikalavimų nustatyti servitutai žemės sklypui Nr. 8a. Ginčijamu sprendimu pertvarkytas žemės sklypas „kadastro Nr. ( - ), padalijimo būdu į du žemės sklypus ( - ) ir 0,1379 ha ploto žemės sklypą projektinis Nr. 8, Šiaulių mieste“. Sprendimui reikšmingi kadastro duomenys buvo nustatyti pagal UAB „Sweco Lietuva“ matininko V. Ž. 2016 m. sausio 4 d. parengtas (2016 m. liepos 15 d. atnaujintas) žemės sklypų kadastro duomenų bylas. Sprendimu buvo palikti galioti Šiaulių apskrities viršininko 2004 m. liepos 2 d. sprendimu Nr. 7-3712 pertvarkius žemės sklypą, kadastro Nr. ( - ), nustatyti servitutai: A. Žemės sklypui, kurio adresas ( - ) Šiaulių mieste: A.1. 0,8250 ha ploto servitutas (206) – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); A.2. 0,8250 ha ploto servitutas (207) – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); B. Žemės sklypui, kurio projektinis Nr. 8, Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje: B.1. 0,1379 ha ploto servitutas (206) – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); B.2. 0,1379 ha ploto servitutas (207) – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). Iš esmės abiem suformuotiems sklypams numatyti servitutai, suteikiantys teisę tiesti ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas. Ginčijamas sprendimas patvirtino ir „šių žemės sklypų nustatytus kadastro duomenis pagal UAB „Sweco Lietuva“ matininko V. Ž. 2016 m. sausio 4 d. parengtas (2016 m. liepos 15 d. atnaujintas) žemės sklypų kadastro duomenų bylas, kurios yra neatskiriamosios šio sprendimo dalys.“ Šiaulių apskr. Šiaulių m. proj. skl. Nr. 8 kadastriniuose matavimuose dokumente „Kitos pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypo vertės apskaičiavimo aktas (2016.07.15)“ 10 punkte nurodyta: „Pataisos koeficientas žemės naudojimo ir ūkinės veiklos apribojimas bei aplinkos taršai įvertinti XX-Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos plotas: 0,1379 ha; taršos poveikio zonoje 0,1379 ha. Koeficientas 1,0000“. Analogiškai Šiaulių apskr. Šiaulių m. ( - ) proj. skl. Nr. 8a kadastriniuose matavimuose (priedas Nr. 19) dokumente „Kitos pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypo vertės apskaičiavimo aktas (2016.07.15)“ 10 punkte nurodyta: „Pataisos koeficientas žemės naudojimo ir ūkinės veiklos apribojimas bei aplinkos taršai įvertinti XX-Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos plotas: 0,825 ha; taršos poveikio zonoje 0,825 ha. Koeficientas 1,0000“. Šiam ginčui aktualus yra Metodikos 3.3.3 papunktis, kuriame nurodyta: „šios metodikos 2 priede nurodyto koeficiento žemės naudojimo ir ūkinės veiklos apribojimams bei aplinkos taršai įvertinti (aplinkos taršai įvertinti – K=0,7 taikomas nustatant sklypų, esančių pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be jų sanitarinės apsaugos ir (arba) kitų savivaldybės administracijos direktoriaus sprendiniu patvirtintoje gamybinių objektų taršos poveikio zonoje, žemės vertę; žemės naudojimo nepatogumui dėl stačių šlaitų įvertinti, kai sklypas ar jo dalis yra 20°–30° nuolydžio šlaite, K=0,7, o statesniame kaip 30° šlaite K=0,5)“. Turėjo būti taikomas Metodikos 2 priede nurodytas koeficientas Vandenviečių sanitarinės apsaugos zonose – 0,5. CK 4.130 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatyta, kad servitutas baigiasi išnykus servituto būtinumui. CK 4.135 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad jeigu tarnaujančio daikto savininkas ir viešpataujančio daikto savininkas nesusitaria, sprendimą dėl servituto pabaigos priima teismas. Pareiškėjas 2016 m. birželio 7 d. raštu NŽT „Dėl ( - ), Šiauliuose, projektuojamo žemės sklypo Nr. 8a, kadastrinių matavimų“ pateikė prašymą <...> gal Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos gali panaikinti servitutus žemės sklypui Nr. 8a, kurie po žemės sklypo ( - ) padalinimo į du atskirus nekilnojamojo turto objektus Nr. 8 ir Nr. 8a, tapo nebereikalingi ( - ) g. tęsinio tiesimui į žiedinę sankryžą“. NŽT Šiaulių skyrius 2016 m. liepos 8 d. raštu Nr. 31SD-4418-(14.31.104.) nurodė: „Šiaulių skyrius pateikė Šiaulių miesto savivaldybės administracijai paklausimą, ar Jums aktualioje vietoje jau yra išnykęs anksčiau minėtu sprendimu nustatytų servitutų būtinumas. Gavę objektyvią informaciją iš savivaldybės administracijos, galėsime priimti atitinkamus sprendimus“. Tokios informacijos pareiškėjas nėra gavęs iki šiol. Tuo labiau, kad pareiškėjas 2016 m. gruodžio 22 d. raštu kreipėsi į Šiaulių miesto savivaldybės administraciją (toliau – ir Administracija) prašydamas: „( - ) Nr. 8a kadastrinėje byloje panaikinti servitutą“. Administracija 2017 m. sausio 2 d. raštu Nr. 1S-6-(6.30) atsisakydama panaikinti servitutą (neduodama sutikimo) nurodė: „<...> todėl padalinus žemės sklypą, servitutai lieka galiojantys ir nėra naikinami. Servitutai gali būti panaikinami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka“. Atsižvelgiant į tai, laikytina, kad susitarimas nėra pasiektas, todėl šį klausimą turi spręsti teismas. Sprendimu padalinus žemės sklypą, žemės sklypui liekančiam pareiškėjui nuosavybės teise, servitutas turėjo pasibaigti, nebelikus tokio servituto poreikio, nes tam ir buvo inicijuotas žemės sklypo dalies paėmimas visuomenės poreikiams. Pareiškėjas ne vieną kartą kreipėsi ir į NŽT Šiaulių skyrių, ir į Administraciją, kad minimas servitutas būtų panaikintas, tačiau susitarimo pasiekti nepavyko, nes visuomet buvo akcentuojama tik tai, kad servitutas padalinus žemės sklypą išlieka, o jo panaikinimas galimas teisės aktų nustatyta tvarka. Skundžiamas sprendimas neatitinka ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 8 straipsnių reikalavimų, kadangi jame nėra išdėstyta jokių motyvų, kokiu pagrindu nustatomas servitutas sklypui Nr. 8a bei tai, kad nepritaikytas tinkamas žemės naudojimo ir ūkinės veiklos apribojimams koeficientas pagal Metodiką, t. y. vandenviečių sanitarinės apsaugos zonose taikomas koeficientas 0,5.

93.

10Pareiškėjo atstovas advokatas K. K. rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, jog šioje byloje turi būti atsakyta į klausimą, kokiu pagrindu buvo priimtas sprendimas nustatyti servitutą, ir per laiką priėmus kitus sprendimus, tokio servituto būtinumas išnyko, t. y. ar išnyko pagrindai, kurių pagrindu buvo priimtas sprendimas nustatyti servitutą. Taryba 2003 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. T-820 „Dėl specialiojo plano patvirtinimo“ patvirtino specialųjį planą, kuriame buvo numatyta Šiaulių miesto pietinio aplinkkelio ( - ) gatvėmis trasa. 2004 m. liepos 2 d. Šiaulių apskrities viršininko sprendimu Nr. 7-3712 pareiškėjui buvo atkurtos nuosavybės teisės į žemę grąžinamą natūra. Tuo pačiu įsakymu šiam žemės sklypui buvo nustatyti servitutai – dėl būsimo Šiaulių miesto pietinio aplinkkelio. Taryba 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-27 „Dėl teritorijos šalia ( - ) ir ( - ) gatvių sankirtos Šiauliuose detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtino detalųjį žemės paėmimo visuomenės poreikiams planą. Pareiškėjui nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas, adresu ( - ), Šiauliai, buvo padalintas į du atskirus žemės sklypus. Detaliajame plane minimas žemės sklypas Nr. 8, nurodant numatomas tiesti bei aptarnauti komunikacijas, o pareiškėjui likusi sklypo dalis Nr. 8a, sudaranti 82.5 arų, šiame plane nepažymėta, o tiksliau, jokių duomenų detaliajame plane, kad šiame žemės sklype bus tiesiamos inžinerinės komunikacijos, kurias dar ir reikės aptarnauti, nėra nurodyta. Būtent, tiek Taryba 2003 m. liepos 24 d. sprendimo Nr. T-820 „Dėl specialiojo plano patvirtinimo“, tiek Taryba 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-27 „Dėl teritorijos šalia ( - ) ir ( - ) gatvių sankirtos Šiauliuose detaliojo plano patvirtinimo“ įgyvendinimui (Šiaulių miesto pietinio aplinkkelio tiesimui) 2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T-19 nusprendė kreiptis į NŽT Šiaulių skyrių dėl paėmimo visuomenės poreikiams aptariamo žemės sklypo dalies, o savo ruoštu NŽT direktoriaus 2015 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 1P-154-(1.3.) „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) dalies paėmimo visuomenės poreikiams (( - ) ir ( - ) gatvių sankirtai Šiaulių mieste tiesti) procedūros pradžios“ pradėta 0,9629 ha žemės sklypo 0,1379 ha dalies žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra (( - ) ir ( - ) gatvių sankirtai Šiaulių mieste tiesti). Taigi, paėmus 0,1379 ha dalį žemės sklypo visuomenės poreikiams, likusiai daliai žemės sklypo servituto poreikis yra išnykęs. Kad toks servituto poreikis yra išnykęs, patvirtina ir Administracija, 2016 m. liepos 20 d. rašte Nr. S-2230 nurodydama: „Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-22 patvirtinus teritorijos šalia ( - ) ir ( - ) gatvių sankirtos Šiauliuose detalųjį planą darytina išvada, kad žemės sklypui esančiam ( - ) Šiaulių mieste servituto poreikis išnykęs, bet reiktų įvertinti žemės sklype esančias raudonąsias linijas“. Gatvių raudonosios linijos nepatenka į pareiškėjui nuosavybės teise liekančio žemės sklypo dalį. Toks Metodikos 3.3.3. papunkčio aiškinimas, kokį pateikia NŽT, neatitinka teisėkūros technikos principų. Jei būtų taip, kaip nurodo NŽT, tai ir Metodikos 3.3.3 papunktis turėtų būti visiškai kitaip formuluojamas, panašiai kaip šios Metodikos 2.3 papunktyje, kur nurodyta, kad Valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų vertė apskaičiuojama taip: „apskaičiuota miško žemės vertė dauginama iš pataisos koeficiento žemės naudojimo ir ūkinės veiklos apribojimams bei aplinkos taršai įvertinti (šios metodikos 2 priedo 4 punktas)“, t. y. apskaičiuota miško žemės vertė dauginama tik iš pataisos koeficiento tik esant metodikos 2 priedo 4 punkto sąlygai – pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be jų sanitarinės apsaugos ir kitų gamybinių objektų taršos poveikio zonoje. Šiuo atveju, pareiškėjo įsitikinimu, Metodikos 3.3.3. papunktyje esantis paaiškinimas skliausteliuose (aplinkos taršai įvertinti – K=0,7 taikomas nustatant sklypų, esančių pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be jų sanitarinės apsaugos ir (arba) kitų savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu patvirtintoje gamybinių objektų taršos poveikio zonoje, žemės vertę; žemės naudojimo nepatogumui dėl stačių šlaitų įvertinti, kai sklypas ar jo dalis yra 20°–30° nuolydžio šlaite, K=0,7, o statesniame kaip 30° šlaite K=0,5) tik detalizuoja Metodikos 2 priede nurodytus koeficiento dydžius. Nes, pavyzdžiui, Metodikos 2 priede tokio koeficiento, kaip žemės naudojimo nepatogumui dėl stačių šlaitų įvertinti, kai sklypas ar jo dalis yra 20°–30° nuolydžio šlaite, K=0,7, o statesniame kaip 30° šlaite K=0,5 apskritai nėra. Dokumente – Kitos pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypo vertės apskaičiavimo akto 10 punkte nėra įrašytas tinkamas pataisos koeficientas žemės naudojimo ir ūkinės veiklos apribojimui bei aplinkos taršai įvertinti.

114.

12Atsakovo NŽT Šiaulių skyriaus atstovė D. A. teismo posėdžio metu nurodė, jog nesutinka su pareiškėjo skundu ir patikslintu skundu, palaiko atsiliepimuose išdėstytus argumentus. Administracijos 2004 m. liepos 2 d. sprendimu Nr. 7-3712 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo mieste piliečiui E. D.“ buvo atkurtos nuosavybės teisės pareiškėjui, jam grąžinant natūra 0,9626 ha ploto žemės sklypą ( - ), Šiaulių mieste, sprendimo 4.2 papunktyje buvo nurodyti grąžinamam natūra žemės sklypui nustatomi servitutai. Servitutai buvo įregistruoti viešame registre (Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas registro Nr. ( - )), nurodyta, kad įrašas dėl servituto galioja nuo 2004 m. gruodžio 14 d. Pareiškėjas administracinio akto, kuriuo nustatyti servitutai visam žemės sklypui, neginčijo. Tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-27 „Dėl teritorijos šalia ( - ) ir ( - ) gatvių sankirtos Šiauliuose detaliojo plano patvirtinimo“ buvo patvirtintas teritorijos šalia ( - ) ir ( - ) gatvių Šiauliuose detalusis planas žemės sklypų grąžinimui natūra turėtoje vietoje suformuoti bei tvarkymo ir naudojimo režimams nustatyti, pagal kurį pareiškėjo privataus 0,9629 ha ploto žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ) Šiaulių mieste, dalyje formuojamas 1379 kv. m ploto kitos paskirties žemės sklypas Nr. 8 (Tarybos sprendimo T-27 1.8 papunktis), kurio naudojimo būdas – inžinerinės infrastruktūros teritorijos, apie likusį po padalijimo 8250 kv. m ploto žemės sklypą detaliojo plano pagrindiniame brėžinyje esančiose lentelėse duomenų nebuvo pateikta, apie žemės sklypui taikytinas specialiąsias sąlygas, paskirtį ar naudojimo būdą, siūlomus panaikinti ar nustatyti servitutus informacijos nebuvo. Detaliojo plano aiškinamojo rašto 9 lape buvo nurodyta, kad ties ( - ) gatvės koridoriaus riba suformuotas sklypas Nr. 8 1379 kv. m ploto, atskiriant jį nuo įregistruoto žemės sklypo, ir šis sklypas bus skirtas paėmimui visuomenės poreikiams. Atsakovas, neturėdamas jokių kitų duomenų, neturėjo pagrindo naikinti servituto. Pareiškėjas savo skunduose išreiškė abejones dėl nustatytų kadastro duomenų UAB „Sweco Lietuva“ viešųjų pirkimų procedūros. Šie klausimai nesusiję su NŽT kompetencija, nes šiuos planus užsakė suinteresuota institucija Administracija. NŽT Šiaulių skyriaus vedėjas 2016 m. spalio 12 d. priėmė sprendimą, vadovaudamasis Žemės įstatymo 46, 48 straipsnių nuostatomis, Lietuvos Respublikos kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – ir Kadastro nuostatai), 12 punkto nuostatomis. Žemės sklypų kadastro duomenų bylos buvo suformuotos, kaip reikalauja kadastro nuostatų 64 punkto nuostatos (buvo tinkamai parengti planai, užpildyti žemės sklypų ribų paženklinimo aktai ir kitos kadastro duomenų bylos formos), Kadastro duomenų bylos buvo patvirtintos gavus UAB „Sweco Lietuva“ 2016 m. rugsėjo 29 d. ir 2016 m. spalio 6 d. prašymus pakartotinai patikrinti žemės sklypo kadastro duomenų bylą. Buvo atliktas kadastro duomenų bylų patikrinimas vadovaujantis Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos tikrinimo taisyklėmis, patvirtintomis NŽT direktoriaus 2009 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 1P-98 „Dėl Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos tikrinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – ir Tikrinimo taisyklės). Tikrinimo taisyklių 10 punkte nustatyta, kad jeigu tikrinimo metu nenustatoma Taisyklių 8.1–8.10 papunkčiuose nurodytų reikalavimų laikymosi pažeidimų, laikoma, kad nėra nustatyta pažeidimų, trukdančių suderinti žemės sklypo kadastro duomenų byloje komplektuojamą parengtą žemės sklypo planą, ir jeigu neiškilo abejonių dėl nustatytų žemės sklypo ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinačių ar kartografuotų (nekartografuotų) faktinių žemės naudmenų ir situacijos elementų tikslumo, teritorinio padalinio vadovas arba jo įsakymu įpareigotas teritorinio padalinio darbuotojas suderina šioje byloje komplektuojamą parengtą žemės sklypo planą jį pasirašydamas. Žemės sklypų kadastro duomenų bylos tikrinimo aktai 2016 m. spalio 4 d. Nr. 31KAM-95479 (0,8250 kv. m sklypo), 2016 m. spalio 7 d. Nr. 31KAM-96891 (0,1379 ha sklypo) patvirtina, kad žemės sklypo planai atitiko teritorijų planavimo dokumentų sprendinius (Tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-27 „Dėl teritorijos šalia ( - ) ir ( - ) gatvių sankirtos Šiauliuose detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius ir Administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. A-150 „Dėl teritorijos šalia ( - ) ir ( - ) gatvių sankirtos Šiauliuose detaliojo plano techninės klaidos ištaisymo“ atliktą koregavimą) ir buvo parengti teisingai, žemės sklypų vertė buvo apskaičiuota teisingai, žemės sklypo kadastro duomenų bylos sukomplektuotos ir duomenų formos užpildytos tinkamai. Esant Administracijos 2016 m. rugsėjo 6 d. prašymui suderinti kadastro duomenų bylas ir nenustačius kadastro duomenų bylose trūkumų, buvo priimtas Šiaulių skyriaus vedėjo 2016 m. spalio 12 d. sprendimas. Kadastro nuostatų 67 punkte nustatyta, kad jeigu žemėtvarkos skyrius, patikrinęs nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą, nenustato aplinkybių, trukdančių suderinti parengtą žemės sklypo planą, žemėtvarkos skyriaus vedėjas arba jo įgaliotas žemėtvarkos skyriaus darbuotojas jį suderina. Žemėtvarkos skyriaus vedėjas arba jo įgaliotas žemėtvarkos skyriaus darbuotojas turi teisę suderinti žemės sklypų planus, kuriuose nėra šių žemės sklypų savininkų parašų, tuo atveju, kai visi šie žemės sklypai ar jų dalis bus paimami visuomenės poreikiams. Žemėtvarkos skyrius privalo patikrinti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą ir suderinti žemės sklypo planą per 10 darbo dienų nuo jo gavimo. Atsižvelgiant į tai, kad Kadastro nuostatų 67 punkto nuostatos numatė teisę suderinti žemės sklypo planą žemę paimant visuomenės poreikiams nesant žemės sklypų savininko parašo, NŽT Šiaulių skyriaus darbuotojai pagrįstai žemės sklypų planus suderino nesant pareiškėjo parašų planuose ir paženklinimo aktuose. Kadastro nuostatų 12 punkte nustatyta, kad Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis nustato asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnyje (toliau – ir vykdytojai). Žemės sklypas laikomas baigtu formuoti NŽT vadovui ar jo įgaliotam teritorinio padalinio vadovui priėmus sprendimą patvirtinti nustatytus kadastro duomenis (suformuoti žemės sklypą). Kadastro nuostatų 13 punkte nurodyta, kad Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo pagrindas yra užsakovo (Administracijos) ir vykdytojo sutartis, jeigu kitaip nenumatyta įstatymuose ir kituose teisės aktuose. Tuo pagrindu žemės sklypas ir buvo suformuotas. Buvo išviešinti duomenys viešame registre, pareiškėjas buvo informuotas. Atsakovas tikrindamas pareiškėjo žemės sklypų kadastro duomenų bylas bei spręsdamas dėl servituto išsamiai susipažino su Detaliojo plano pagrindiniu brėžiniu, jo koregavimu, viešai skelbiamu aiškinamuoju raštu. Pažymėjo, kad kol Detaliojo plano sprendiniai nėra nuginčyti teisės aktų nustatyta tvarka (pareiškėjas jų neginčijo) ar nepakeisti, jie yra galiojantys ir jais privalu vadovautis NŽT Šiaulių skyriaus vedėjui priimant sprendimus dėl kadastro duomenų bylų tvirtinimo ir dėl servitutų išlikimo. Vadovaujantis CK 4.9 straipsnio 3 dalimi, CK 4.115 straipsnių nuostatomis, padalijus 0,9269 ha ploto žemės sklypą, servitutas liko galioti abiem po padalijimo suformuotiems žemės sklypams tokiame pat plote. CK 4.130 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad servitutas baigiasi jo atsisakius, tam pačiam asmeniui tapus ir viešpataujančiojo, ir tarnaujančiojo daikto savininku, žuvus viešpataujančiajam ar tarnaujančiajam daiktui, pablogėjus tarnaujančiojo daikto būklei, išnykus servituto būtinumui, suėjus senaties terminui. Detaliajame plane nesant numatyto servitutų žemės sklypams panaikinimo, NŽT neturėjo kitų duomenų, kurie būtų leidę neginčijamai spręsti, kad servituto, suteikiančio teisę tiesti ir aptarnauti požeminės ir antžemines komunikacijas, būtinybė yra išnykusi. Pažymėjo, kad CK 4.115 straipsnyje nustatyta, kad padalijus tarnaujantįjį daiktą, anksčiau nustatytas servitutas lieka galioti visoms tarnaujančiojo daikto dalims, išskyrus atvejus, kai daikto padalijimo metu servitutas galiojo ar buvo nustatytas tik konkrečiai tarnaujančiojo daikto daliai. NŽT vienareikšmiškai negalėjo priimti sprendimo (palyginus su detaliuoju planu ir dėl jo techninės klaidos ištaisymo) panaikinti servitutus, nes tam nebuvo teisinio pagrindo (nepateikta įrodymų, kad servituto būtinybė yra išnykusi). Dėl žemės sklypų vertės pažymėjo, jog pareiškėjas nurodo, kad, jo nuomone, neteisingai buvo apskaičiuota žemės sklypų vertė, neteisingai taikytas koeficientas. Mano, jog kitos paskirties 0,8250 ha ploto žemės sklypo naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, 0,1379 ha ploto žemės sklypas, kurio naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų teritorijos, turėtų būti taikomi koeficientai mažinantys vertę. Atsakovo atstovė pažymėjo, kad apie tai išsamiai pasisakė atsiliepimuose, pateikė tikslius skaičiavimus (iš ko padauginama), į kurią zoną žemės sklypas patenka, o būtent nurodė, kad ( - ) patenka į 72 A zoną. Pažymėjo, kad kartu su atsiliepimu į skundą pateikė informaciją, kaip yra suskirstomos zonos, taip pat Tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimą, kuriuo buvo patvirtinta Šiaulių miesto bazinės žemės sklypo vertės pataisos koeficiento sklypo padėčiai įvertinti kompleksiniu urbanistiniu ekologiniu požiūriu (KEU) apskaičiavimo ir miesto teritorijos zonavimo kompleksiniu urbanistiniu ekologiniu požiūriu schema. Šio sprendimo priedo (aiškinamojo rašto) pastabose įrašyta, kad komercinio patrauklumo koeficientas taikomas tik komercinės, pramonės paskirties žemės sklypams. Pareiškėjo nurodomas koeficientas žemės naudojimo ir ūkinės veiklos apribojimams bei aplinkos taršai įvertinti – vandenviečių sanitarinės apsaugos zonose (0,5) neturėjo būti taikomas, nes žemės sklypai (projektiniai Nr. 8 ir 8a), esantys Šiaulių mieste, yra kitos paskirties, o ne žemės ūkio paskirties. Pažymėjo, kad žemės mokesčiui apskaičiuoti turi įtakos vidutinė rinkos vertė pagal verčių žemėlapius pereinamuoju laikotarpiu. Prašo pareiškėjo skundą ir patikslintą skundą atmesti kaip nepagrįstus.

135.

14Trečiojo suinteresuoto asmens Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atstovė L. S. teismo posėdžio metu nurodė, jog nesutinka su pareiškėjo skundu ir patikslintu skundu, palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus. Papildomai pažymėjo, kad servitutas negali būti panaikintas, nes negali padaryti 100 procentų išvados, kad šie servitutai nebus reikalingi tam baigti viešąjį interesą užtikrinantį objektą. Mano, kad servitutų klausimą bus galima spręsti tik pastačius statinį.

156.

16Trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Sweco Lietuva“ atstovas teismo posėdžio metu nurodė, jog skundą ir patikslintą skundą palieka spręsti teismo nuožiūra. Nurodė, jog pareiškėjas neįrodė, kad servituto poreikis yra išnykęs. Turėtų identifikuoti aplinkybes, kurios buvo servituto nustatymo metu ir įrodyti, kad aplinkybės yra pasikeitusios ir servitutas yra nebereikalingas, tačiau tokių duomenų byloje nėra. Reikėtų įvertinti, ar pareiškėjo reikalavimas, kuriuo jis prašo panaikinti sprendimą, apgins jo teises ir teisėtus interesus, nes servitutas yra nustatytas kitu administraciniu aktu ir yra galiojantis, jo pagrindu yra įregistruotas nekilnojamojo turto registre.

17II.

187.

19Šiaulių apygardos administracinis teismas 2017 m. gegužės 31 d. sprendimu pareiškėjo skundą tenkino iš dalies: pareiškėjo reikalavimą dėl ginčijamo sprendimo panaikinimo atmetė kaip nepagrįstą; įpareigojo NŽT Šiaulių skyrių išnagrinėti pareiškėjo 2016 m. birželio 7 d. prašymą dėl Administracijos 2004 m. liepos 2 d. sprendimu Nr. 7-3712 pareiškėjo 0,8250 ha žemės sklypui nustatytų servitutų (206) – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); 0,8250 ha ploto servitutas (207) – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) panaikinimo, išnykus jų būtinumui ir priimti sprendimą.

208.

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 23, 24 straipsniais, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išaiškinimais, pažymėjo, kad pareiškėjo suformuluotas skundo pagrindas ir dalykas nustato pareiškėjo ginčijamo teisinio santykio ribas, o kartu ir ribas, kuriose teismas turi nagrinėti bylą. Akcentavo, jog pareiškėjas teismo posėdžio metu patikslino, jog nesutinka su ginčijamo sprendimo 1 punkto dalimi, t. y. dėl 0,8250 ha žemės sklypo kadastro duomenų nustatymo, mano, jog neteisingai buvo atliktas žemės sklypo vertės apskaičiavimas, t. y. netinkamai pritaikytas koeficientas pagal Metodiką; taip pat pareiškėjas nesutinka su ginčijamo sprendimo 2 punktu, t. y., jog 0,8250 ha ploto žemės sklypui buvo nustatytas servitutas (206) – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); (207) – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas).

229.

23Teismas nustatė, kad NŽT Šiaulių skyrius ginčijamu sprendimu, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.9, 4.115 straipsniais ir 4.124 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 straipsnio 3 dalies 12 punktu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro 7 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“, 841.1.1.1 punktu, Žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1289 „Dėl žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklių patvirtinimo“, 16 punktu ir atsižvelgdamas į detalųjį planą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-27 „Dėl teritorijos šalia ( - ) ir ( - ) gatvių sankirtos Šiauliuose, detaliojo plano patvirtinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. A-150 „Dėl teritorijos šalia ( - ) ir ( - ) gatvių sankirtos Šiauliuose, detaliojo plano techninės klaidos ištaisymo“, veikdamas pagal NŽT direktoriaus 2015 m. gruodžio 15 d. įgaliojimą Nr. 1Į-1611-(1.9.) „Dėl teritorijų planavimo dokumentų ir žemės valdos projektų rengimo ir tvirtinimo, planavimo sąlygų išdavimo, sprendimų priėmimo ir duomenų teikimo“: 1. pertvarkė žemės sklypą kadastro Nr. ( - ) padalijimo būdu į du žemės sklypus ( - ) ir 0,1379 ha ploto žemės sklypą projektinis Nr. 8 Šiaulių mieste ir patvirtino šių žemės sklypų nustatytus kadastro duomenis pagal UAB „Sweco Lietuva“ matininko V. Ž. 2016 m. sausio 4 d. parengtas (2016 m. liepos 15 d. atnaujintas) žemės sklypų kadastro duomenų bylas, kurios yra neatskiriamos šio sprendimo dalys; 2. nustatė, kad Šiaulių apskrities viršininko 2004 m. liepos 2 d. sprendimu Nr. 7-3712 nustatyti servitutai, pertvarkius žemės sklypą kadastro Nr. ( - ), išlieka: 2.1. žemės sklypui, kurio adresas ( - ) Šiaulių mieste: 2.1.1. 0,8250 ha ploto servitutas (206) – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); 2.1.2. 0,8250 ha ploto servitutas (207) – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); 2.2. žemės sklypui, kurio projektinis Nr. 8, Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje: 2.2. 1.0,1379 ha ploto servitutas (206) – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); 2.2.2. 0,1379 ha ploto servitutas (207) – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas).

2410.

25Teismas dėl pareiškėjo akcentuojamos neteisingai apskaičiuotos žemės sklypo vertės, vadovaudamasis, be kita ko, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522 patvirtintų nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių 15.8.–15.9., 163 punktuose, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ 32.1.6.1. papunktyje nurodytu teisiniu reguliavimu, nurodė, kad pagal Žemės įvertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205“ 2.2. punktą žemės vertę teisės aktų nustatytais atvejais apskaičiuoja NŽT teritoriniai padaliniai arba valstybės įmonė Turto bankas tais atvejais, kai valstybinės žemės sklypus parduoda Turto bankas, pagal žemės sklypų vertės skaičiavimus, kuriuos pateikia: kitų valstybinės žemės sklypų – kadastro duomenis nustatantys asmenys ar žemės reformos žemėtvarkos projektus rengiantys asmenys. Duomenis apie apskaičiuotus pagal Metodikos 4 priedą bazinės žemės sklypo vertės pataisos koeficientus sklypo padėčiai įvertinti kompleksiniu urbanistiniu-ekologiniu požiūriu (ir suvestinį pataisos koeficientą) šiems asmenims teikia savivaldybių administracijų direktoriai (2.2.2. papunktis); skundus dėl žemės sklypų vertės, teritorinių padalinių apskaičiuotos pagal šiuo nutarimu patvirtintą [...] Metodiką, nagrinėja NŽT vadovas Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 18 straipsnio nustatyta tvarka. NŽT vadovo ir Turto banko vadovo priimti sprendimai dėl žemės sklypų vertės nustatymo gali būti skundžiami ABTĮ nustatyta tvarka [..] (2.5. punktas). Metodikos 3 punktas numato, jog valstybinės kitos pagrindinės žemės naudojimo paskirties (išskyrus durpynus) žemės sklypo vertė apskaičiuojama taip: 3.1. nustatomas vertinamo sklypo arba greta jo esančio žemės ūkio paskirties sklypo žemės ūkio naudmenų našumo balas šios metodikos 1.1 ir 1.2 punktuose nustatyta tvarka; 3.2. nustatoma normatyvinė 1 hektaro žemės ūkio naudmenų vertė pagal šios metodikos 1 priedą ir bazinė žemės sklypo vertė – bendras sklypo plotas dauginamas iš normatyvinės 1 hektaro žemės ūkio naudmenų vertės; 3.3. bazinė žemės sklypo vertė dauginama iš šių pataisos koeficientų: 3.3.1. šios metodikos 5 priede nurodyto koeficiento teritorijos socialiniam-gamybiniam potencialui įvertinti; 3.3.2. šios metodikos 4 priede nurodyto koeficiento sklypo padėčiai įvertinti kompleksiniu urbanistiniu-ekologiniu požiūriu. Šis koeficientas taikomas tik nustatant miestų teritorijose esančių žemės sklypų vertę; 3.3.3. šios metodikos 2 priede nurodyto koeficiento žemės naudojimo ir ūkinės veiklos apribojimams bei aplinkos taršai įvertinti (aplinkos taršai įvertinti – K=0,7 taikomas nustatant sklypų, esančių pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be jų sanitarinės apsaugos ir (arba) kitų savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu patvirtintoje gamybinių objektų taršos poveikio zonoje, žemės vertę; žemės naudojimo nepatogumui dėl stačių šlaitų įvertinti – kai sklypas ar jo dalis yra 20°–30° nuolydžio šlaite, K=0,7, o statesniame kaip 30° šlaite K=0,5); 3.4. pridedamas vertės priedas dėl inžinerinių statinių, kuris apskaičiuojamas užpildžius nustatytą formą.

2611.

27Teismas sprendė, kad žemės sklypų vertė nustatoma kadastrinių matavimų metu. Miesto teritorijoje esančio kitos pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypo vertė apskaičiuojama, bazinę žemės sklypo vertę dauginant iš Metodikos 4 priede nurodyto pataisos koeficiento sklypo padėčiai įvertinti kompleksiniu urbanistiniu-ekologiniu požiūriu. Žemės sklypo vertę teisės aktų nustatytais atvejais apskaičiuoja Tarnybos teritoriniai padaliniai. Duomenis apie apskaičiuotus koeficientus pagal savivaldybės tarybos patvirtintas miestų teritorijų zonavimo kompleksiniu urbanistiniu-ekologiniu požiūriu schemas tarnybos teritoriniams padaliniams teikia savivaldybių administracijų direktoriai. Taigi, savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinti pataisos koeficientai sklypo padėčiai įvertinti kompleksiniu urbanistiniu-ekologiniu požiūriu tiesiogiai įtakoja miesto teritorijoje esančio kitos paskirties žemės sklypo vertės dydį. Taryba 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-27 patvirtino Šiaulių miesto bazinės žemės sklypo vertės pataisos koeficiento sklypo padėčiai įvertinti kompleksiniu urbanistiniu ekologiniu požiūriu (KEU) apskaičiavimo ir miesto teritorijos zonavimo kompleksiniu urbanistiniu ekologiniu požiūriu schemą.

2812.

29Teismas nustatė, kad 0,8250 ha žemės sklypo naudojimo būdas – vienbučių ir dvi bučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita. Nurodė, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ patvirtino Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, jo XX skyrius reglamentuoja požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonas. Pagal Metodiką, žemės ūkio paskirties žemės sklypo vertei apskaičiuoti taikomi koeficientai, nurodyti Metodikos 1.7.1 papunktyje [...] koeficiento žemės naudojimo ir ūkinės veiklos apribojimams bei aplinkos taršai įvertinti (šios metodikos 2 priedas). Šis koeficientas nustatomas tik tiems žemės plotams, kuriems taikomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos [...]. Teismas sutiko su atsakovo nuomone, jog pareiškėjo nurodomas koeficientas žemės naudojimo ir ūkinės veiklos apribojimams bei aplinkos taršai įvertinti vandenviečių sanitarinės apsaugos zonose (0,5) taikomas skaičiuojant žemės ūkio paskirties žemės sklypų vertę, todėl negali būti taikomas Šiaulių mieste esantiems kitos paskirties žemės sklypams, kuriems yra nustatyta specialioji žemės ir miško naudojimo sąlyga „XX. Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos“, aprašyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“. Teismas konstatavo, kad 0,8250 ha kitos paskirties žemės sklypui Šiaulių mieste vandenviečių sanitarinės apsaugos zonose koeficientas 0,5 neturėjo būti taikomas.

3013.

31Teismas dėl pareiškėjo argumentų, jog nepagrįstai 0,8250 ha ploto žemės sklypui (projektinis Nr. 8a) buvo nustatyti servitutai, o padalinus žemės sklypą, žemės sklypui, liekančiam pareiškėjui, nuosavybės teise, servitutas turėjo pasibaigti, nebelikus tokio servituto poreikio, nes tam ir buvo inicijuotas žemės sklypo dalies paėmimas visuomenės poreikiams, akcentuodamas CK 4.9 straipsnio 3 dalyje, CK 4.124 straipsnio 1 dalyje, 4.130 straipsnio 1, 2, 3 dalyse, Žemės įstatymo 23 straipsnio 9 dalyje nustatytą teisinį reglamentavimą, nustatė, kad Administracijos 2004 m. liepos 2 d. sprendimu Nr. 7-3712 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo mieste piliečiui E. D.“ pareiškėjui buvo atkurtos nuosavybės teisės, grąžinant natūra 0,9626 ha ploto žemės sklypą ( - ) Šiaulių mieste; žemės sklypo paskirtis: kita paskirtis – gyvenamoji teritorija – sodybinio užstatymo teritorija. 2004 m. liepos 2 d sprendimo Nr. 7-3712 4.2 papunktyje buvo nurodyti grąžinamam natūra žemės sklypui nustatomi servitutai: teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) (206) (0,9629 ha Išradėjų g. 23); teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) (207) (0,9629 ha ( - )). Pažymėjo, kad Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko (toliau – ir NTRCDB) išrašas patvirtina, kad servitutai buvo įregistruoti viešame registre (NTRCDB išrašas, registro Nr. ( - )), nurodyta, kad įrašas dėl servituto galioja nuo 2004 m. gruodžio 14 d. Tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-27 „Dėl teritorijos šalia ( - ) ir ( - ) gatvių sankirtos Šiauliuose detaliojo plano patvirtinimo“ buvo patvirtintas teritorijos šalia ( - ) ir ( - ) gatvių Šiauliuose detalusis planas žemės sklypų grąžinimui natūra turėtoje vietoje suformuoti bei tvarkymo ir naudojimo režimams nustatyti, pagal kurį pareiškėjo privataus 0,9629 ha ploto žemės sklypo (kadastro Nr. 2901/0030:515), esančio ( - ) Šiaulių mieste, dalyje formuojamas 1379 kv. m ploto kitos paskirties žemės sklypas Nr. 8 (Tarybos sprendimo Nr. T-27 1.8 papunktis), kurio pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kita; žemės naudojimo būdas – inžinerinės infrastruktūros teritorijos; naudojimo pobūdis – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (indeksas I2); servitutai: 206, 207, 208. Detaliojo plano aiškinamojo rašto 9 lape buvo nurodyta, jog „planuojant sklypus vadovaujantis šios teritorijos plėtra, buvo numatyta ( - ) gatvę įjungti į ( - ) ir ( - ) gatvių žiedinę sankirtą. Tačiau paaiškėjo, jog toje vietoje esantis sklypas yra įregistruotas kadastrinis Nr. ( - ). Todėl buvo numatytas 20 m. ( - ) gatvės koridorius ir ties šio koridoriaus riba buvo suformuotas sklypas Nr. 81379 kv. m. ploto, atskiriant jį nuo įregistruoto sklypo. Šis suformuotas sklypas bus skirtas paėmimui visuomenės poreikiams. Šios gatvės koridoriuje numatyti pėsčiųjų takai bei suplanuotas koridorius, skirtas gatvės apšvietimui“. Aiškinamojo rašto 13 lape nurodyti žemės sklypo Nr. 8 tvarkymo reglamentai.

3214.

33Teismas, vadovaudamasis Žemės įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1289 patvirtintomis Žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklėmis, pažymėjo, kad kompetentingi spręsti žemės servitutų nustatymo klausimą administraciniu aktu yra tik NŽT vadovas arba jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas. Žemės servitutas nustatomas administraciniu aktu – sprendimu. Taigi žemės servituto nustatymo detaliuoju planu galimybė nėra reglamentuota. Detalusis planas – urbanizuotos arba urbanizuojamos teritorijos vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas, kuriame nustatomas teritorijos naudojimo reglamentas (Teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalis). Taigi detalusis planas yra teritorijų planavimo dokumentas, kurio brėžinyje yra pažymėtas tik servitutų projektinis pasiūlymas. Detaliuoju planu žemės servitutai nėra nustatomi. Todėl teismas, nagrinėdamas pareiškėjo skundą ir patikslintą skundą, nevertino, ar servitutas yra būtinas, nes tai nustatyti privalo administravimo subjektas, o teismas remiantis ABTĮ 3 straipsnio 2 dalimi patikrina, ar atsakovas, kaip administravimo subjektas, tinkamai atliko jo kompetencijai priskirtus veiksmus.

3415.

35Teismas atkreipė dėmesį, kad teritorijų planavimo dokumentas, kuriame projektuojamas žemės servitutas, rengiamas, derinamas, viešai svarstomas ir tvirtinamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka. Ginčo teisiniam santykiui aktualios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-239 patvirtintos Detaliųjų planų rengimo taisyklės (galiojusios iki 2014-01-25) ir jose reglamentuotas detaliojo teritorijų planavimo procesas.

3616.

37Teismas nustatė, kad rengiant teritorijos šalia ( - ) ir ( - ) gatvių sankirtos Šiauliuose detalųjį planą, pareiškėjas dalyvavo 2011 m. gegužės 25 d., 2011 m. birželio 22 d., 2011 m. spalio 12 d. detaliojo plano viešuosiuose projekto svarstymuose. Pareiškėjas turėjo realią galimybę susipažinti su detaliojo plano sprendiniais, teikti derinančioms institucijoms ir teritorijų planavimo priežiūros institucijai išvadas dėl projekto tvirtinimo tikslingumo. Detaliojo plano dokumentacijos byloje nėra duomenų, kad pareiškėjas būtų teikęs planavimo organizatoriui ar projektuotojui kokius nors pasiūlymus (prašymus) dėl servituto naikinimo 0,9629 ha ploto žemės sklypui detaliojo plano rengimo metu. Nei detaliojo plano sprendiniuose, nei Administracijos 2012 m. sausio 26 d. sprendime Nr. T-27, kuriuo buvo patvirtintas detalusis planas, nėra nurodyta, jog žemės sklypui Nr. 8a yra panaikinami 2004 m. liepos 2 d. Šiaulių apskrities viršininko sprendimo Nr. 7-3712 pagrindu Nekilnojamojo turto registre įregistruoti servitutai. Tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimas Nr. T-27, kuriuo buvo patvirtintas detalusis planas, yra galiojantis, pareiškėjas jo neginčijo. Servitutai yra įregistruoti Nekilnojamojo turto registre tiek žemės sklypui Nr. 8, tiek ir žemės sklypui Nr. 8 a. Vadovaujantis CK 4.9 straipsnio 3 dalimi, 4.115 straipsniu, detaliuoju planu padalijus žemės sklypą Išradėjų g. 23 Šiauliuose į žemės sklypą Nr. 8 ir Nr. 8a, šiems sklypams 2004 m. liepos 2 d. Šiaulių apskrities viršininko sprendimu Nr. 7-3712 nustatyti ir nekilnojamojo turto registre įregistruoti servitutai išliko.

3817.

39Teismas darė išvadą, kad NŽT Šiaulių skyrius ginčijamu sprendimu teisėtai ir pagrįstai nustatė, kad Šiaulių apskrities viršininko 2004 m. liepos 2 d. sprendimu Nr. 7-3712 nustatyti servitutai, pertvarkius žemės sklypą kadastro Nr. ( - ), išlieka. Šis sprendimas priimtas pagal atsakovo kompetenciją, minėto akto forma atitinka VAĮ 8 straipsnyje nustatytus reikalavimus, akto turinys juridiškai pagrįstas, todėl naikinti ginčijamą administracinį aktą nėra teisinio pagrindo.

4018.

41Dėl skundo reikalavimo įpareigoti atlikti veiksmus teismas nurodė, jog nustatyta, kad pareiškėjas 2016 m. birželio 7 d. prašymu „Dėl ( - ), Šiauliuose, projektuojamo žemės sklypo Nr. 8a, kadastrinių matavimų“ kreipėsi į NŽT, prašydamas išsamaus ir aiškaus išaiškinimo <...> kodėl kadastrinėje byloje žemės sklypo Nr. 8a rengėjas paliko galioti 2004 m. liepos 2 d. Šiaulių apskrities viršininko administracijos sprendime Nr. 7-3712 nurodytus servitutus, skirtus žemės sklypui ( - ); ar išnyksta servitutas žemės sklypui Nr. 8a, kai minėtas sklypas yra atidalintas nuo sklypo ( - ) ir kai servitutas yra reikalingas tik žemės sklypui Nr. 8; jeigu rengėjas kadastrinius duomenis rengia teisingai vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais, gal NŽT gali panaikinti servitutus žemės sklypui Nr. 8a, kurie po žemės sklypo ( - ) padalinimo į du atskirus nekilnojamojo turto objektus Nr. 8 ir Nr. 8a, tapo nebereikalingi ( - ) g. tęsinio tiesimui į žiedinę sankryžą; gal Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos gali paaiškinti, kaip yra panaikinamas servitutas žemės sklypui, kuriam faktiškai tas servitutas yra nebereikalingas; gal NŽT gali panaikinti servitutą žemės sklypui Nr. 8a ir rengėjas, rengdamas kadastrinę bylą žemės sklypui Nr. 8a, servitutų žemės sklype Nr. 8a kadastrinėje byloje gali jau nebeįvardyti <...>. NŽT Šiaulių skyrius 2016 m. liepos 8 d. raštu Nr. 31SD-4418-(14.31.104.) (Į 2016 m. birželio 7 d. prašymą) nurodė <...> kad NŽT Šiaulių skyrius išnagrinėjo Jūsų prašymą dėl servitutų panaikinimo. Šiaulių skyrius pateikė Šiaulių miesto savivaldybės administracijai paklausimą, ar Jums aktualioje vietoje jau yra išnykęs anksčiau minėtu sprendimu nustatytų servitutų būtinumas. Gavę objektyvią informaciją iš savivaldybės administracijos, galėsime priimti atitinkamus sprendimus <...>. Administracija 2016 m. liepos 20 d. raštu Nr. S-2230 „Dėl servitutų būtinumo“ informavo NŽT Šiaulių skyrių, jog <...> vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-27 patvirtintu teritorijos šalia ( - ) ir ( - ) gatvių sankirtos Šiauliuose detaliuoju planu, darytina išvada, kad žemės sklypui, esančiam ( - ) Šiaulių mieste, servituto poreikis išnykęs, bet reikėtų įvertinti žemės sklype esančias gatvės raudonąsias linijas <...>. Teismas pažymėjo, kad byloje nustatyta ir atsakovo atstovė teismo posėdžio metu patvirtino, jog informacija dėl servitutų panaikinimo po NŽT Šiaulių skyriaus 2016 m. liepos 8 d. rašto Nr. 31SD-4418-(14.31.104.), jog <...> gavę objektyvią informaciją iš savivaldybės administracijos, galėsime priimti atitinkamus sprendimus <...>, pareiškėjui nebuvo pateikta.

4219.

43Teismas pažymėjo, jog nors šiuo teismo sprendimu nustatyta, kad ginčijamu sprendimu teisėtai ir pagrįstai palikti galioti Šiaulių apskrities viršininko 2004 m. liepos 2 d. sprendimu Nr. 7-3712 nustatyti servitutai. Administraciniu aktu nustatytas servitutas pagal Žemės įstatymo 23 straipsnio 9 dalį, gali būti panaikintas tik administraciniu aktu. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, bei į tai, jog atsakovas neatsakė į 2016 m. birželio 7 d. pareiškėjo prašymą, NŽT Šiaulių skyrius įpareigotinas išnagrinėti pareiškėjo 2016 m. birželio 7 d. prašymą dėl Šiaulių apskrities viršininko administracijos 2004 m. liepos 2 d. sprendimu Nr. 7-3712 pareiškėjo 0,8250 ha žemės sklypui nustatytų servitutų (206) – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); 0,8250 ha ploto servitutas (207) – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) panaikinimo, išnykus jo būtinumui ir priimti sprendimą.

44III.

4520.

46Pareiškėjas apeliaciniame skunde prašo panaikinti Šiaulių apygardos administracinio 2017 m. gegužės 31 d. sprendimo dalį, kuria atsisakyta panaikinti ginčijamą sprendimą, priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4721.

48Pareiškėjas, nesutikdamas su teismo Metodikos nuostatų aiškinimu, akcentuodamas ginčijamo sprendimo dalį <...> Šių žemės sklypų nustatytus kadastro duomenis pagal uždarosios akcinės bendrovės „Sweco Lietuva“ matininko V. Ž. 2016 m. sausio 4 d. parengtas (2016 m. liepos 15 d. atnaujintas) žemės sklypų kadastro duomenų bylas, kurios yra neatskiriamosios šio sprendimo dalys <...>, Šiaulių apskr. Šiaulių m. proj. skl. Nr. 8 kadastriniuose matavimuose dokumente „Kitos pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypo vertės apskaičiavimo aktas (2016.07.15)“ 10 punkte, Šiaulių apskr. Šiaulių m. ( - ) proj. skl. Nr. 8a kadastriniuose matavimuose dokumente „Kitos pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypo vertės apskaičiavimo aktas (2016.07.15)“ 10 punkte nurodytas aplinkybes, nurodo, kad ginčui yra aktualus Metodikos 3.3.3 papunktis, pagal kurį žemės vertei apskaičiuoti taikytinas Metodikos 2 priede nurodytas koeficientas – Vandenviečių sanitarinės apsaugos zonose – 0,5.

4922.

50Pareiškėjo teigimu, Metodikos 3.3.3. papunkčio aiškinimas, kokį pateikia NŽT ir teismas, neatitinka teisėkūros technikos principų. Tokio aiškinimo atveju Metodikos 3.3.3 papunktis būtų formuluojamas panašiai kaip ir 2.3 papunktis. Nei vienas Metodikos punktas, tame tarpe ir Metodikos 3.3.3. papunktis, ir kiti teisės aktai, nenurodo, kad vandenviečių sanitarinės apsaugos zonose koeficientas 0,5 nėra taikomas apskaičiuojant kitos paskirties valstybinės žemės sklypo vertei mieste. Metodikos 3.3.3. papunktyje skliausteliuose pateiktas paaiškinimas tik detalizuoja Metodikos 2 priede nurodytus koeficiento dydžius. Nes, pvz., Metodikos 2 priede tokio koeficiento, kaip žemės naudojimo nepatogumui dėl stačių šlaitų įvertinti, kai sklypas ar jo dalis yra 20°–30° nuolydžio šlaite, K=0,7, o statesniame kaip 30° šlaite K=0,5 apskritai nėra. NŽT ir teismo netinkamą Metodikos 3.3.3. papunkčio aiškinimą patvirtina ir tai, kad, pvz., Kauno mieste atitinkamas pataisos koeficientas, nurodytas Metodikos 3.3.3 papunktyje, minimas žemės naudojimo ir ūkinės veiklos apribojimams bei aplinkos taršai įvertinti (nurodyti Metodikos priede Nr. 2, tokie kaip Paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostoje – 0,5) taikomas Valstybinės kitos pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypų vertei apskaičiuoti. Šią aplinkybę patvirtina Architektūros ir statybos instituto atliktas mokslinis techninis darbas „Kompleksinių urbanistinių ekologinių koeficientų perskaičiavimas Kauno teritorijos žemės sklypų nominaliai kainai nustatyti“, atliktas pagal Kauno miesto tarybos 2002 m. liepos 11 d. sprendimą Nr. 22. Pvz., pateikiamas Aleksoto (rajono šifras AL31 ir AL33), funkcinė zona gyvenamoji statyba (g), infrastruktūros objektai (ng) ir verslo, komercijos teritorija (k), taikomas pataisos koeficientas žemės naudojimo ir ūkinės veiklos ribojimui įvertinti – n2 – paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostuose, t. y. taikomas Metodikos 3.3.3 papunktis bei Metodikos 2 priede nurodytas žemės naudojimo ir ūkinės veiklos apribojimams bei aplinkos taršai įvertinti koeficientas – Paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostoje, apskaičiuojant Valstybinės kitos pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypų vertei, kuris, pasak NŽT, neturėtų būti taikomas.

5123.

52Atsakovas NŽT Šiaulių skyrius atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą prašo pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti ir apeliaciniu skundu ginčijamą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.

5324.

54Atsakovas, nesutikdamas su apeliacinio skundo teiginiais dėl žemės vertės apskaičiavimo, pažymi, kad pagal detaliojo plano sprendinius, padalijus pareiškėjui nuosavybės teise priklausantį 0,9629 ha ploto žemės sklypą (kadastro Nr. ( - )) buvo suformuoti du kitos paskirties žemės sklypai: 0,1379 ha ploto (projektinis Nr. 8) ir 0,8250 ha ploto (projektinis Nr. 8A). Vadovaujantis Metodikos 3.3.3 papunkčiu, skaičiuojant kitos paskirties žemės sklypo vertę, bazinė žemės sklypo vertė dauginama iš Metodikos 2 priede nurodyto koeficiento žemės naudojimo ir ūkinės veiklos apribojimams bei aplinkos taršai įvertinti (aplinkos taršai įvertinti –K=0,7 taikomas nustatant sklypų, esančių pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be jų sanitarinės apsaugos ir (arba) kitų savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu patvirtintoje gamybinių objektų taršos poveikio zonoje, žemės vertę; žemės naudojimo nepatogumui dėl stačių šlaitų įvertinti – kai sklypas ar jo dalis yra 20°-30° nuolydžio šlaite, K=0,7, o statesniame kaip 30° šlaite K=0,5). Atsižvelgiant į tai, kad Metodikoje žemės sklypų verčių skaičiavimo eiga aprašyta atsižvelgiant į žemės sklypo paskirtį, atitinkamai ir koeficientai, iš kurių yra dauginama žemės sklypo vertė, nurodyti taip: žemės ūkio paskirties žemės sklypo vertei apskaičiuoti taikomi koeficientai, nurodyti Metodikos 1.7.1 papunktyje, miškų ūkio paskirties žemės sklypo vertei apskaičiuoti taikomi koeficientai, nurodyti Metodikos 2.3 papunktyje, o kitos paskirties žemės sklypo vertei apskaičiuoti taikomi koeficientai, nurodyti Metodikos 3.3.3 papunktyje. Metodikos 3.7 papunktyje nurodyta, kad kitos pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypo vertė apskaičiuojama užpildžius nustatytą formą (šios metodikos 12 priedas, šis priedas komplektuojamas žemės sklypų kadastro duomenų bylose). Taigi, koeficientas žemės naudojimo ir ūkinės veiklos apribojimams bei aplinkos taršai įvertinti – vandenviečių sanitarinės apsaugos zonose (0,5) taikomas skaičiuojant žemės ūkio paskirties žemės sklypų vertę. Tačiau negali būti taikomas Šiaulių mieste esantiems kitos paskirties žemės sklypams, kuriems yra nustatyta specialioji žemės ir miško naudojimo sąlyga „XX. Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarines apsaugos zonas“, aprašyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“. Todėl, apskaičiuojant pareiškėjo 0,8250 ha ploto žemės sklypo vertę 27 783,54 Eur (neindeksuota vertė), pataisos koeficientas žemės naudojimo ir ūkinės veiklos apribojimams įvertinti taikomas 1,0000 (žr. 0,8250 ha ploto žemės sklypo kadastro duomenų byloje esančio Kitos pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypo vertės apskaičiavimo akto 10 punktas).

5525.

56Atsakovas akcentuoja, kad Tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-27 buvo patvirtinta Šiaulių miesto bazinės žemės sklypo vertės pataisos koeficiento sklypo padėčiai įvertinti kompleksiniu urbanistiniu ekologiniu požiūriu (KEU) apskaičiavimo ir miesto teritorijos zonavimo kompleksiniu urbanistiniu ekologiniu požiūriu schema. Šio savivaldybės sprendimo priedo (aiškinamojo rašto) pastabose įrašyta, kad komercinio patrauklumo koeficientas taikomas tik komercinės, pramonės paskirties žemės sklypams. 434,43 x 17 x Keu x K x S = sklypo vertė (neindeksuota) x 1,6 = sklypo vertė (indeksuota), kur 434,43 – normatyvinė 1 ha žemės ūkio naudmenų vertė pagal jų našumą (pagal Metodikos 1.2.1 papunktį orientacinis žemės ūkio naudmenų našumo balas Šiauliuose – 40 balų, normatyvinė 1 ha žemės ūkio naudmenų vertė pagal našumą Šiauliuose – 434,43 Eur/ha (duomenys iš 1 priedo); 17 – bazinės žemės sklypo vertės pataisos koeficientas teritorijos socialiniam-gamybiniam potencialui įvertinti Šiaulių mieste; Keu = Kurb+Kc, kur Keu – suvestinis pataisos koeficientas sklypo padėčiai įvertinti kompleksiniu urbanistiniu-ekologiniu požiūriu, Kurb – kompleksinis urbanistinis-ekologinis koeficientas, taikomas tik tiems plotams, kurie yra miestų arba šiems miestams priskirtoje teritorijoje, Kk teritorijos patrauklumo ūkiniu-komerciniu požiūriu koeficientas (4 priedas); K – bazinės žemės sklypo vertės pataisos koeficientas žemės naudojimo ir ūkinės veiklos apribojimams bei aplinkos taršai įvertinti (2 priedas); S – sklypo plotas hektarais; 1,6 – indeksas (indeksuotai žemės sklypo vertei apskaičiuoti). 0,8250 ha ploto žemės sklypas ( - ) patenka į 72 A zoną, kurioje Keu = 5,56, išminusuojamas Kk =1, todėl vertė yra paskaičiuota taikant tokius koeficientus 434,43 x 17 x 4,56 x 1 x 0,8250 = 27 783,54 x 1,6 = 44 453,66 Eur. Pareiškėjui nuosavybės teise priklausančio 0,8250 ha ploto žemės sklypo kadastro duomenų bylą parengęs matininkas teisingai nustatė žemės sklypo vertę ir teisingai taikė Metodikos 3.3.3. papunktį. Pareiškėjo nurodomas koeficientas žemės naudojimo ir ūkinės veiklos apribojimams bei aplinkos taršai įvertinti – vandenviečių sanitarinės apsaugos zonose (0,5) neturėjo būti taikomas, nes žemės sklypas 8a, esantis Šiaulių mieste, yra „kitos paskirties“.

5726.

58Atsakovas pažymi, kad pareiškėjo apeliaciniame skunde nurodomi palyginimų pavyzdžiai negali būti vertinami, nes konkrečiu atveju turi būti remiamasi Tarybos priimtais sprendimais ir koeficientais, kurie turi būti taikomi skaičiuojant būtent pareiškėjo nuosavybės teise turimo žemės sklypo Šiaulių mieste vertę. Atsakovo vertinimu, pareiškėjo teikiamas palyginimas nėra pagrįstas, nes: Kauno miesto ( - ) mikrorajonas yra kalvotas, nelygus reljefas, dideli šlaitų nuolydžiai, tai rajonas, kurio dalis yra ant Nemuno kranto, todėl negali būti lyginamas su Šiaulių miesto zona, kurioje yra pareiškėjo 0,8250 ha ploto žemės sklypas, ir kurioje vyrauja lygumos, nėra jokios upės ar kito paviršinio vandens telkinio; pareiškėjo akcentuojamas apribojimas „paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose“ atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ XXIX skyriuje aprašytą specialiąją žemės naudojimo sąlygą „Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos“ (nustatoma žemės sklypams, esantiems prie paviršinių vandens telkinių (upių, ežerų), pvz. pareiškėjo nurodytu atveju prie Nemuno upės Kaune, pakrantės apsaugos juostose yra taikomi draudimai, aprašyti specialiųjų sąlygų 126 punkte). Tačiau pareiškėjo 0,8250 ha ploto žemės sklypui yra nustatyta XX skyriuje nurodyta specialioji sąlyga „Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos“ (0,8250 ha ploto žemės sklypo kadastro duomenų byloje nurodytas iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 26 d. nutarimo Nr. 321 įsigaliojimo galiojusi Specialiųjų sąlygų XX skyriaus formuluotė „Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos“). Tai visai kita specialioji sąlyga, nei pareiškėjo bandoma panaudoti palyginimui specialioji sąlyga (Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymas reglamentuotas Aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-912 „Dėl Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“). Atsakovo įsitikinimu, pareiškėjas teikiamais palyginimais siekia, kad jo žemės sklypo vertei paskaičiuoti būtų taikomi kitokie koeficientai nei kitų asmenų žemės sklypams, esantiems Šiaulių mieste.

5927.

60Dėl pareiškėjo nesutikimo su UAB „Sweco Lietuva“ matininko V. Ž. apskaičiuota privataus žemės sklypo verte atsakovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ 2.1.2. papunktyje, Metodikos 3 punkte, Kadastro nuostatų 32.1.6.1. papunktyje įtvirtintu teisiniu reguliavimu, akcentuoja, kad žemės sklypo vertė pagrįstai apskaičiuota pagal Metodiką ir teisingai nurodyta kadastro duomenų bylose.

6128.

62Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Sweco Lietuva“ atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą prašo pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti ir apeliaciniu skundu ginčijamą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą, priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

6329.

64Trečiasis suinteresuotas asmuo, nesutikdamas su pareiškėjo nurodomu žemės sklypo vertės apskaičiavimu, pažymi, kad UAB „Sweco Lietuva“ pareiškėjui nuosavybes teise priklausančių žemės sklypų planus ir dokumentaciją, įskaitant ir žemės sklypų verčių apskaičiavimą, parengė tinkamai, nenukrypdamas nuo teisės aktų reikalavimų, keliamų tokios dokumentacijos rengimui, ką patvirtina Žemės sklypų kadastro duomenų bylos tikrinimo aktai –2016 m. spalio 4 d. Nr. 31KAM-95479 ir 2016 m. spalio 7 d. Nr. 31KAM-96891. Pareiškėjo nurodomas koeficientas 0,5 (vandenviečių sanitarinės apsaugos zonos) pagal Metodikos 1.7.1 papunktį gali būti taikomas tik žemės ūkio paskirties žemės sklypams, o ne kitos paskirties žemės sklypams, kokie yra žemės sklypas Nr. 8 ir žemės sklypas Nr. 8a. Atitinkamai, apskaičiuojant žemės sklypų vertę, taikytinas pataisos koeficientas 1,0000, kuris, net ir nustačius šio koeficiento klaidingumą, atsižvelgiant į tai, jog taikant šį koeficientą apskaičiuota žemės sklypų vertė būtų didesnė, nei taikant pareiškėjo nurodomą koeficientą 0,5, pareikėjo teisių nepažeidžia, todėl pareiškėjo teisė teikti skundą yra abejotina. Trečiojo suinteresuoto asmens vertinimu, pareiškėjas nėra subjektas, turintis teisę ginti viešąjį interesą ir reikalauti panaikinti ginčijamą sprendimą, tariamai pažeidžiantį ne jo asmeninį, bet viešąjį interesą. Atitinkamai, pareiškėjo argumentai, susiję su neteisingai nustatytomis žemės sklypų vertėmis, neturėtų būti vertinami ir analizuojami.

6530.

66Trečiasis suinteresuotas asmuo, akcentuodamas Metodikos 2.2.2 papunktyje nurodytą teisinį reglamentavimą, pažymi, kad koeficiento žemės naudojimo ir ūkinės veiklos apribojimams bei aplinkos taršai įvertinti reikšmė, prieš ją taikant, buvo suderinta tiek su NŽT Šiaulių skyriumi, tiek su Administracija bei į žemės sklypų vertės apskaičiavimo dokumentus įrašyta šių asmenų nurodymu. Tai teismo posėdžių metu patvirtino ir atsakovo atstovė. Atsakovo atstovė teismo posėdžių metu taip pat paaiškino, jog konkrečiu atveju taikytos žemės sklypų verčių apskaičiavimo taisyklės yra taikomos visais atvejais, kai yra skaičiuojama kitos paskirties žemės sklypų vertė Šiaulių mieste.

6731.

68Trečiojo suinteresuoto asmens teigimu, akivaizdu, kad bazinė žemės sklypų vertė negalėtų būti mažinama taikant koeficiento žemės naudojimo ir ūkinės veiklos apribojimus bei aplinkos taršai įvertinti reikšmes 0,7 ar 0,5, kadangi žemės sklypuose žemės naudojimas ir ūkinė veikla nėra ribojama ar aplinka teršiama taip, kaip nurodyta Metodikos 3.3.3 papunktyje. Todėl pareiškėjo noras mažinti žemės sklypų vertę dėl aplinkybių, kurių žemės sklypuose nėra, yra nesuvokiamas. Pareiškėjas siekia mažinti žemės sklypo Nr. 8a vertę, nors šis žemės sklypas iš pareiškėjo bus paimtas visuomenės poreikiams. Pareiškėjas iš esmės siekia stabdyti Šiaulių miesto aplinkkelio projekto tinkamą įgyvendinimą, bet ne realiai apginti savo tariamai pažeistas teises dėl žemės verčių pataisos koeficientų taikymo. Tenkinus apeliacinį skundą, be kita ko, būtų panaikinti žemės sklypo Nr. 8a kadastro duomenys. Būtent šiame žemės sklype yra projektuojamas ( - ) gatvės koridorius į ( - ) ir ( - ) gatvių žiedinę sankirtą. Pareiškėjo siekis prieštarauja viešajam interesui ir jo užtikrinimui.

6932.

70Atsakovas NŽT Šiaulių skyrius apeliaciniame skunde prašo panaikinti Šiaulių apygardos administracinio 2017 m. gegužės 31 d. sprendimo dalį, kuria tenkintas pareiškėjo reikalavimas dėl įpareigojimo atlikti veiksmus ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo reikalavimus atmesti.

7133.

72Atsakovas nurodo, kad teismas peržengė skundo ribas. Vadovaudamasis ABTĮ 80 straipsnio 2 dalimi, akcentuoja, kad teismas, kuris nėra saistomas pareikšto reikalavimo formuluotės, neįvertino būtinųjų sąlygų, kurioms esant atsakovas gali priimti sprendimą dėl administraciniu aktu nustatyto servituto pabaigos. Pareiškėjas NŽT Šiaulių skyriaus 2016 m. liepos 8 d. rašto Nr. 31SD-4418-(14.31.104), kuris buvo atsakymas į pareiškėjo 2016 m. birželio 7 d. prašymą, neskundė. Pareiškėjas 2016 m. birželio 7 d. prašyme neprašė panaikinti servituto, o prašė išsamaus ir aiškaus paaiškinimo, kodėl žemės sklypo kadastro duomenų byloje rengėjas paliko galioti servitutą žemės sklypui Nr. 8a. Konkrečiu atveju teismas neįvertino, ar atsakovas tinkamai atliko veiksmus, priimdamas byloje ginčijamą sprendimą.

7334.

74Atsakovas pažymi, kad nagrinėjamu atveju yra aktualus servituto pasibaigimo pagrindas, nurodytas CK 4.130 straipsnio 1 dalies 5 punkte ir detalizuotas CK 4.135 straipsnyje. Atsižvelgiant į tai, kad nustatyti servitutus siūlė Šiaulių miesto savivaldybė, ji laikytina viešpataujančio daikto savininku. Atsižvelgiant į tai, kad nebuvo susitarimo tarp viešpataujančio daikto savininko – Šiaulių miesto savivaldybės ir tarnaujančio daikto savininko – pareiškėjo, Administracija raštu nepareiškė prašymo panaikinti servitutus pareiškėjo žemės sklypui Nr. 8a, o bylos nagrinėjimo metu Administracijos atstovė prieštaravo servituto pareiškėjo žemės sklype panaikinimui, teismas nepagrįstai sprendė, kad NŽT Šiaulių skyrius gali būti įpareigojamas toliau nagrinėti pareiškėjo prašymą ir priimti sprendimą.

7535.

76Atsakovo teigimu, teismas nepagrįstai nevertino, kad NŽT Šiaulių skyrius sprendimą, apie kurį rašoma 2016 m. liepos 8 d. rašte Nr. 31SD-4418-(14.31.104.) rašte, atsakovas jau priėmė. Tai yra NŽT Šiaulių skyriaus vedėjo 2016 m. spalio 12 d. sprendimas 31SK-1659-(l 4.31.110), kuriame nuspręsta, kad Administracijos 2004 m. liepos 2 d. sprendimu Nr. 7-3712 nustatyti servitutai išlieka. Šis sprendimas su lydraščiu – NŽT Šiaulių skyriaus 2016 m. spalio 18 d. raštu buvo įteiktas pareiškėjui. Atsakovas įsipareigojo ne atskiru raštu informuoti pareiškėją, o priimti sprendimą ir tokį veiksmą atliko. Administracijos 2016 m. gegužės 24 d. rašte Nr. 1G-497-(6.30), kuris adresuotas pareiškėjui, nurodyta, kad Šiaulių apskrities viršininko 2004 m. liepos 2 d. sprendimu Nr. 7-3712 nustatyti servitutai, padalinus žemės sklypą, lieka galiojantys ir nėra naikinami, įrodo, kad jokio sutarimo tarp pareiškėjo ir savivaldybės dėl servitutų būtinumo išnykimo nėra. Pareiškėjas ir savivaldybė bet kada gali pateikti prašymą panaikinti servitutą žemės sklype Nr. 8a, kai pasieks šalių susitarimą ar pasikeis aplinkybės dėl servituto reikalingumo. Jei pareiškėjas mano, kad jo teisės pažeistos, turi teisę kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą su ieškiniu, pareikštu savivaldybei, ir įrodinėti, kad servituto būtinumas išnyko.

7736.

78Atsakovo teigimu, teisės aktai, reglamentuojantys servitutų nustatymą ir panaikinimą administraciniu aktu, NŽT nesuteikia teisės ir nenumato pareigos pačiai rinkti duomenis, kad priimti sprendimą dėl servituto pabaigos išnykus jo būtinumui, tačiau vadovaudamasis gero viešojo administravimo praktika, NŽT Šiaulių skyrius, gavęs pareiškėjo 2016 m. birželio 7 d. prašymą, žinodamas, jog yra pradėta žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra, pats kreipėsi į Administraciją ir informavo pareiškėją, kad, gavęs objektyvią informaciją iš savivaldybės administracijos, galės priimti atitinkamus sprendimus.

7937.

80Atsakovas, akcentuodamas Administracijos 2016 m. liepos 20 d. raštą Nr. S-2230 „Dėl servituto reikalingumo“ bei aplinkybę, kad Tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendime Nr. T-27 nebuvo pateikta jokių duomenų, jog pareiškėjo privatus žemės sklypas dalijamas į 2 žemės sklypus ir siūloma nustatyti ar panaikinti servitutus, pažymi, kad Administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. A-150 „Dėl teritorijos šalia ( - ) ir ( - ) gatvių sankirtos Šiauliuose detaliojo plano techninės klaidos ištaisymo“ buvo atliktas detaliojo plano koregavimas, techninės klaidos taisymas, ant pagrindinio brėžinio buvo užrašytas sklypo projektinis Nr. 8a ir nurodytas jo plotas, tačiau jokie išsamesni duomenys apie 0,8250 ha ploto žemės sklypą, kaip kad yra pateikti duomenys apie visus kitus detaliojo plano sprendiniais formuojamus žemės sklypus, nebuvo nurodyti.

8138.

82Atsakovo teigimu, teismas nevertino, kad NŽT Šiaulių skyrius, priimdamas ginčijamą sprendimą, jau buvo įvertinęs Administracijos raštus (2016 m. gegužės 24 d. Nr. SG-497-(6.30) ir 2016 m. liepos 20 d. Nr. S-2230) ir UAB „Sweco Lietuva“ 2016 m. gegužės 19 d. raštą Nr. K1-501 dėl servituto išlikimo. Nevertino, kad Administracija nepateikė atsakovui jokios objektyvios informacijos, kad servituto būtinybė išnyko, ar susitarimo, sudaryto su pareiškėju ir, kad atsakovas neturi pagrindo toliau nagrinėti pareiškėjo prašymo ir priimti sprendimo, kai Administracija nesutinka dėl servituto pasibaigimo išnykus jo būtinumui.

8339.

84Pareiškėjas atsiliepime į atsakovo NŽT Šiaulių skyriaus apeliacinį skundą prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti arba Šiaulių apygardos administracinio 2017 m. gegužės 31 d. sprendimą panaikinti ir išspręsti ginčą pagal pareiškėjo reikalavimus iš esmės.

8540.

86Pareiškėjas nurodo, kad aplinkybę, jog jis siekė panaikinti aptariamą servitutą ir atsakovui šį aplinkybė buvo žinoma, patvirtina atsakovo kreipimasis į Šiaulių miesto savivaldybę servituto panaikinimo klausimu. Priešingai, nei teigia atsakovas, teismas įvertino tiek ginčijamą sprendimą, tiek atsakovo veiksmus sprendžiant pareiškėjo iškeltą klausimą dėl servituto panaikinimo (žr. nutarties 23 punktą).

8741.

88Pareiškėjas, nesutikdamas su atsakovo apeliacinio skundo argumentais, nurodytais šios nutarties 38 punkte, vadovaudamasis CK 4.130 straipsnio 5 dalimi, pažymi, kad nagrinėjamu atveju turi būti nustatyta, ar išnyko pagrindai, kurių pagrindu buvo priimtas sprendimas nustatyti servitutą. Pareiškėjas, akcentuodamas Tarybos 2003 m. liepos 24 d. sprendimą Nr. T-820 ir 2012 m. sausio 26 sprendimą Nr. T-27, 2015 m. sausio 29 d. sprendimą Nr. T-19, NŽT 2015 m. gegužės 15 d. įsakymą Nr. 1P-154-(1.3.), Administracijos 2016 m. liepos 20 d. raštą Nr. S-2230, pažymi, kad servituto poreikis yra išnykęs. Bylos nagrinėjimo metu nei atsakovas, nei Šiaulių miesto savivaldybė negalėjo atsakyti, kas yra viešpataujantis daiktas ir ar nustatytas servitutas žemės sklypui 8a yra reikalingas. Toks servituto nustatymas, jo palikimas neatitinka teisės normų, teismų praktikos. Atkreipia dėmesį, kad servitutas visam žemės sklypui buvo nustatytas, nes buvo numatyta tiesti atitinkamą Šiaulių miesto aplinkkelį, tačiau, patvirtinus detalųjį planą, buvo inicijuota paimti dalį šio žemės sklypo visuomenės poreikiams, todėl servituto būtinumas likusiai daliai išnyksta, tačiau šis klausimas viešojo administravimo subjektų nėra sprendžiamas. Informacijos apie servituto panaikinimą, sutinkamai su atsakovo 2016 m. liepos 8 d. rašte Nr. 31SD-4418-(14.31.104.) išdėstytų įsipareigojimu pateikti informaciją apie servituto išnykimo būtinumą, nėra gavęs.

8942.

90Pareiškėjo teigimu, atsakovo apeliacinio skundo argumentai, išdėstyti šios nutarties 39 punkte, neatitinka atsakovo teismui išdėstytos pozicijos, ką patvirtina teismo šios nutarties 22 punkte užfiksuotos atsakovo atstovės nurodyti argumentai, jog informacija dėl servitutų panaikinimo pareiškėjui pateikta nebuvo.

9143.

92Pareiškėjas teigia, kad ginčijamas sprendimas, sutinkamai su Administracijos 2016 m. liepos 20 d. rašto Nr. S-2230 turiniu, neatitinka VAĮ 8 straipsnio reikalavimų, nes nėra pagrįstas objektyvia informacija.

9344.

94Pareiškėjo teigimu, atsakovo pozicija dėl servitutų panaikinimo nėra nuosekli, nes atsakovas apeliaciniu skundu neskundžia teismo sprendimo dalies dėl servitutų ir ginčijamo atsakovo sprendimo panaikinimo.

9545.

96Pasak pareiškėjo, konkrečiu atveju aktualus yra ne atsakovo akcentuojamas Administracijos 2016 m. gegužės 24 d. raštas Nr. 1G-497-(6.30), o 2016 m. liepos 20 d. raštas Nr. S-2230, kuris yra vada panaikinti servitutus ir paneigia atsakovo ginčijamo sprendimo pagrįstumą.

9746.

98Pareiškėjas tvirtina, kad atsakovo apeliacinio skundo argumentai, išdėstyti nutarties 40–41 punktuose yra prieštaringi, nes, viena vertus, atsakovas nurodo, kad jam nėra suteikta teisė spręsti ar rinkti duomenis savarankiškai dėl servitutų būtinumo, kita vertus, atsakovas, turėdamas duomenis iš savivaldybės, kad servituto būtinumas yra išnykęs, pats renka duomenis ir priima savivaldybės pateiktiems duomenims priešingą sprendimą.

9947.

100Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Sweco Lietuva“ atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą prašo atsakovo apeliacinį skundą spręsti teismo nuožiūra, priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

10148.

102Trečiasis suinteresuotas asmuo, akcentuodamas Žemės įstatymo 23 straipsnio 9 punkte, 32 straipsnio 3 dalies 11 punkte, CK 4.130 straipsnio 1 dalies 5 punkte, CK 4.135 straipsnio 1, 2 dalyse įtvirtintą teisinį reguliavimą ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika CK 4.135 straipsnio taikymo klausimu, nurodo, kad pareiškėjas kartu su skundu nepateikė jokių objektyvių įrodymų, patvirtinančių, jog jis kreipėsi į Administraciją, siekdamas susitarimo dėl servitutų panaikinimo, t. y. inicijavo administracinę procedūrą šiuo klausimu. Atitinkamai teismas neturėjo pagrindo įpareigoti NŽT Šiaulių skyrių priimti sprendimą dėl servitutų pabaigos. Šiuo atveju, subjektas, įgyvendinantis viešpataujančio daikto savininko teises ir interesus servitutų atžvilgiu yra Administracija. Todėl pareiškėjas, manydamas, jog žemės sklypui Nr. 8a yra išnykęs servituto poreikis, privalėjo kreiptis į Administraciją ir inicijuoti susitarimo dėl šiam žemės sklypui nustatytų servitutų panaikinimo išnykus jo poreikiui procesą. Pareiškėjas 2016 m. gruodžio 22 d. raštu neinicijavo susitarimo su Administracija dėl servitutų panaikinimo procesą, kaip tai numato CK 4.135 straipsnio 1 dalis, o tik tiesiogiai prašė tam kompetencijos neturinčios Administracijos priimti sprendimą ir panaikinti servitutus. Nesant įrodymų, jog nurodyti subjektai derėjosi ir jiems nepavyko susitarti dėl servitutų pabaigos arba toks susitarimas buvo pasiektas, NŽT Šiaulių skyrius neturi teisinio pagrindo priimti sprendimo dėl servitutų panaikinimo ar jų palikimo galioti. Atitinkamai, teismas sprendimu negalėjo įpareigoti NŽT Šiaulių skyrių priimti tokį sprendimą.

10349.

104Trečiojo suinteresuoto asmens teigimu, Šiaulių apskrities viršininko 2004 m. liepos 2 d. sprendimo Nr.7-3712 priėmimo metu egzistavusios aplinkybės, kurių pagrindu buvo nustatyti servitutai tinkamam Šiaulių miesto pietinio aplinkkelio gatvių funkcionavimui, nepasikeitė, todėl servitutų poreikis nėra išnykęs ir teismui nebuvo pagrindo įpareigoti NŽT Šiaulių skyrių priimti sprendimą dėl pareiškėjo prašymo dėl servitutų panaikinimo.

10550.

106Trečiasis suinteresuotas asmuo atkreipia dėmesį, kad pareiškėjas skundu prašo panaikinti vienintelį dokumentą, kuriuo jis remiasi dėl servitutų reikalingumo ir juo patvirtintus žemės sklypų kadastrinius matavimus.

10751.

108Trečiasis suinteresuotas asmuo akcentuoja, kad faktiškai viešpataujantysis daiktas – Šiaulių miesto pietinio aplinkkelio gatvės, yra projektavimo ir statybos procese. Yra parengtas tik detalusis planas bei rengiamas aplinkkelio techninis projektas, kuris tiek iki jo parengimo, tiek ir jo įgyvendinimo metu gali būti keičiamas ir tikslinamas. O tai reiškia, kad objektyviai iki aplinkkelio statybos užbaigimo Administracija neturi galimybės konstatuoti fakto, jog servitutų poreikis yra išnykęs. Tokio poreikio nebuvimą Administracija galėtų nustatyti, kai bus galutinai baigta aplinkkelio statyba. Aplinkkelio projektavimo etape panaikinus servitutus gali susidaryti tokia situacija, kai techninio projekto rengimo metu ir / ar statinių – gatvių statybos metu iškils poreikis nutiesti susisiekimo ar kitas komunikacijas per žemės sklypą Nr. 8a ir Nr. 8. Tokiu atveju žemės sklypams Nr. 8a ir Nr. 8 reikėtų nustatyti naujus servitutus požeminėms ir antžeminėms komunikacijoms tiesti ir joms aptarnauti tam, kad aplinkkelio gatvės būtų tinkamos eksploatuoti pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus. Akivaizdu, jog tokių naujų servitutų nustatymas neatitiktų nei Administracijos, nei pareiškėjo, nei viešojo intereso.

10952.

110Trečiasis suinteresuotas asmuo Administracija atsiliepime į pareiškėjo ir atsakovo apeliacinius skundus prašo pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, atsakovo apeliacinį skundą spręsti teismo nuožiūra.

11153.

112Trečiasis suinteresuotas asmuo, akcentuodamas Metodikos 3.3.3. papunktį, Tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-27 argumentus, pažymi, kad žemės sklypų kadastro duomenų byla parengta teisingai ir pareiškėjo nurodytas koeficientas 0,5 žemės naudojimo ir ūkinės veiklos apribojimams bei aplinkos taršai įvertinti vandenviečių sanitarinėse zonose negali būti taikomas, nes žemės sklypas 8a yra kitos paskirties ir yra Šiaulių mieste. Negali būti taikomi jokie palyginimai su kitų miestų situacija, nes šiuo atveju taikomi Tarybos priimti sprendimai. Pareiškėjo apeliaciniu skundu ginčijama teismo sprendimo dalis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ 2.1.2. papunkčiu ir Metodikos 3 punktu, yra pagrįsta.

11354.

114Trečiasis suinteresuotas asmuo pažymi, kad 2016 m. gegužės 24 d. raštu Nr. 1 G-497-(6.30) buvo nurodyta, jog Administracijos 2004 m. liepos 2 d. sprendimu Nr. 7-3712 nustatyti servitutai padalinus žemės sklypą lieka galiojantys ir nėra naikinami. Jokio kito susitarimo tarp pareiškėjo ir Administracijos nėra ir kadangi dar nėra įrengtas pietinis aplinkkelis, atsižvelgiant į viešąjį interesą, nėra pagrindo vertinimui, kad servitutų būtinybė išnyko. Pareiškėjas šios aplinkybės neįrodė, nes jam priklausančio sklypo padalijimas negali būti pagrindu panaikinti galiojančius servitutus.

11555.

116Trečiasis suinteresuotas asmuo, akcentuodamas Tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimą Nr. T-27, pažymi, kad pareiškėjas nereiškė jokių reikalavimų, susijusių su servitutais ir šis klausimas nebuvo sprendžiamas, todėl 2004 metais nustatyti servitutai liko galioti. Detalusis planas yra galiojantis ir nėra nuginčytas, servitutai taip pat išlikę, nes aplinkybės, dėl kurių jie buvo nustatyti, nėra išnykusios. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo skundo reikalavimas dėl įpareigojimo atlikti veiksmus yra nepagrįstas.

117Teisėjų kolegija

konstatuoja:

118IV.

11956.

120Bylos ginčas yra dėl žemės sklypo nustatytų kadastro duomenų patvirtinimo ir servitutų nustatymo.

12157.

122Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą patenkino iš dalies, su kuo nesutinka pareiškėjas ir atsakovas teikdami apeliacinius skundus.

123Dėl atsakovo NŽT Šiaulių skyriaus apeliacinio skundo

12458.

125Atsakovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi, kuria teismas įpareigojo išnagrinėti pareiškėjo 2016 m. birželio 7 d. prašymą dėl Administracijos 2004 m. liepos 2 d. sprendimu Nr. 7-3712 pareiškėjo 0,8250 ha žemės sklypui nustatytų servitutų: 0,8250 ha ploto servitutas (206) – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); 0,8250 ha ploto servitutas (207) – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) panaikinimo, išnykus jų būtinumui ir priimti sprendimą, tuo pagrindu, kad šis prašymas buvo išnagrinėtas.

12659.

127Atsakovo argumentai pagrįsti, kadangi NŽT Šiaulių skyriaus 2016 m. liepos 8 d. sprendimas Nr. 31SD-4418-(14.31.104.) patvirtina, jog pareiškėjo 2016 m. birželio 7 d. prašymas dėl servituto panaikinimo buvo išnagrinėtas (t. I, b. l. 37–38) ir pareiškėjas šio sprendimo teismui neskundė, todėl teismas neturėjo pagrindo vertinti pareiškėjo 2016 m. birželio 7 d. prašymo nagrinėjimo aplinkybių ir tuo pagrindu priimti įpareigojančio sprendimo atsakovui.

12860.

129Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 86 straipsnio 3 dalimi nustatyta, kad teismo sprendime turi būti atsakyta į visus pareikštus pagrindinius reikalavimus.

13061.

131Pareiškėjas skundu teismo prašė: panaikinti NŽT Šiaulių skyriaus 2016 m. spalio 12 d. sprendimą Nr. 31SK-1569(14.31.110.) „Dėl žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), ( - ), Šiaulių mieste, pertvarkymo padalijimo būdu ir nustatytų kadastro duomenų patvirtinimo, servitutų nustatymo“; įpareigoti NŽT Šiaulių skyrių panaikinti (pasikeitus aplinkybėms – išnykus servituto būtinumui) ginčijamu sprendimu paliktus galioti Šiaulių apskrities viršininko 2004 m. liepos 2 d. sprendimu Nr. 7-3712 nustatytus servitutus, pertvarkius žemės sklypą, kadastro Nr. ( - ), kurio adresas ( - ) Šiaulių mieste, sklypui esančiam ( - ), Šiauliai (kadastrinis Nr. ( - )): A.l. 0,8250 ha ploto servitutas (206) – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); A.2. 0,8250 ha ploto servitutas (207) – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas).

13262.

133Pirmosios instancijos teismas dėl servitutų panaikinimo iš esmės nepasisakė, netyrė jų panaikinimo pagrindų bei sąlygų, todėl daroma išvada, jog teismas neatsakė į pareikštą pareiškėjo reikalavimą, kuris šiuo ginčo atveju yra pagrindinis, todėl toks teismo sprendimas negali būti pripažintas teisėtu bei pagrįstu, dėl ko šioje dalyje naikintinas.

13463.

135Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, panaikinusi teismo sprendimą ir įvertinusi tai, kad bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme nebuvo atskleista ginčo esmė dėl servituto panaikinimo, todėl atsižvelgus į neištirtų aplinkybių apimtį ir pobūdį daro išvadą, kad byla galutinėje teisminėje instancijoje turėtų būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, o tai apribotų kitų šalių teises į apeliaciją, dėl ko šioje dalyje byla perduotina nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

136Dėl pareiškėjo E. D. apeliacinio skundo

13764.

138Pareiškėjas apeliacinį skundą grindžia nesutikimu dėl teisės taikymo nustatant žemės sklypų vertes.

13965.

140Skundą teismui pareiškėjas šioje dalyje grindė nesutikimu dėl visuomenės poreikiams žemės sklypo dalies paėmimo procedūros metu padalintų sklypų, kurių projektiniai Nr. 8 ir 8a, žemės įvertinimu.

14166.

142Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, pasisakydama dėl pareiškėjo apeliacinio skundo, pažymi, kad servituto nustatymas turi įtakos viso sklypo vertei ir pagal Metodikos 3.3.3 papunktį turi būti vertinamas kaip žemės naudojimo ir ūkinės veiklos apribojimas.

14367.

144Todėl panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendimą dalyje dėl servituto, turi būti naikinama ir teismo sprendimo dalis, kuria buvo atmestas pareiškėjo reikalavimas panaikinti atsakovo Sprendimą dėl žemės sklypo vertės nustatymo, nes servituto nustatymas ir žemės sklypo vertė yra susiję.

14568.

146Tik išsprendus ginčą dėl servituto gali būti patikrintas atsakovo Sprendimo teisėtumas dėl žemės sklypo vertės nustatymo. Tai lemia bylos perdavimą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo visa apimtimi.

147Remdamasi išdėstytais argumentais ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

148Pareiškėjo E. D. ir atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių skyriaus apeliacinius skundus patenkinti iš dalies.

149Šiaulių apygardos administracinio 2017 m. gegužės 31 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

150Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas E. D. (toliau – ir pareiškėjas) skundu, kurį patikslino,... 7. 2.... 8. Pareiškėjas skunde, patikslintame skunde nurodė, kad Šiaulių miesto... 9. 3.... 10. Pareiškėjo atstovas advokatas K. K. rašytiniuose paaiškinimuose nurodė,... 11. 4.... 12. Atsakovo NŽT Šiaulių skyriaus atstovė D. A. teismo posėdžio metu nurodė,... 13. 5.... 14. Trečiojo suinteresuoto asmens Šiaulių miesto savivaldybės administracijos... 15. 6.... 16. Trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Sweco... 17. II.... 18. 7.... 19. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2017 m. gegužės 31 d. sprendimu... 20. 8.... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 22. 9.... 23. Teismas nustatė, kad NŽT Šiaulių skyrius ginčijamu sprendimu,... 24. 10.... 25. Teismas dėl pareiškėjo akcentuojamos neteisingai apskaičiuotos žemės... 26. 11.... 27. Teismas sprendė, kad žemės sklypų vertė nustatoma kadastrinių matavimų... 28. 12.... 29. Teismas nustatė, kad 0,8250 ha žemės sklypo naudojimo būdas – vienbučių... 30. 13.... 31. Teismas dėl pareiškėjo argumentų, jog nepagrįstai 0,8250 ha ploto žemės... 32. 14.... 33. Teismas, vadovaudamasis Žemės įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos... 34. 15.... 35. Teismas atkreipė dėmesį, kad teritorijų planavimo dokumentas, kuriame... 36. 16.... 37. Teismas nustatė, kad rengiant teritorijos šalia ( - ) ir ( - ) gatvių... 38. 17.... 39. Teismas darė išvadą, kad NŽT Šiaulių skyrius ginčijamu sprendimu... 40. 18.... 41. Dėl skundo reikalavimo įpareigoti atlikti veiksmus teismas nurodė, jog... 42. 19.... 43. Teismas pažymėjo, jog nors šiuo teismo sprendimu nustatyta, kad ginčijamu... 44. III.... 45. 20.... 46. Pareiškėjas apeliaciniame skunde prašo panaikinti Šiaulių apygardos... 47. 21.... 48. Pareiškėjas, nesutikdamas su teismo Metodikos nuostatų aiškinimu,... 49. 22.... 50. Pareiškėjo teigimu, Metodikos 3.3.3. papunkčio aiškinimas, kokį pateikia... 51. 23.... 52. Atsakovas NŽT Šiaulių skyrius atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį... 53. 24.... 54. Atsakovas, nesutikdamas su apeliacinio skundo teiginiais dėl žemės vertės... 55. 25.... 56. Atsakovas akcentuoja, kad Tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-27 buvo... 57. 26.... 58. Atsakovas pažymi, kad pareiškėjo apeliaciniame skunde nurodomi palyginimų... 59. 27.... 60. Dėl pareiškėjo nesutikimo su UAB „Sweco Lietuva“ matininko V. Ž.... 61. 28.... 62. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Sweco Lietuva“ atsiliepime į... 63. 29.... 64. Trečiasis suinteresuotas asmuo, nesutikdamas su pareiškėjo nurodomu žemės... 65. 30.... 66. Trečiasis suinteresuotas asmuo, akcentuodamas Metodikos 2.2.2 papunktyje... 67. 31.... 68. Trečiojo suinteresuoto asmens teigimu, akivaizdu, kad bazinė žemės sklypų... 69. 32.... 70. Atsakovas NŽT Šiaulių skyrius apeliaciniame skunde prašo panaikinti... 71. 33.... 72. Atsakovas nurodo, kad teismas peržengė skundo ribas. Vadovaudamasis ABTĮ 80... 73. 34.... 74. Atsakovas pažymi, kad nagrinėjamu atveju yra aktualus servituto pasibaigimo... 75. 35.... 76. Atsakovo teigimu, teismas nepagrįstai nevertino, kad NŽT Šiaulių skyrius... 77. 36.... 78. Atsakovo teigimu, teisės aktai, reglamentuojantys servitutų nustatymą ir... 79. 37.... 80. Atsakovas, akcentuodamas Administracijos 2016 m. liepos 20 d. raštą Nr.... 81. 38.... 82. Atsakovo teigimu, teismas nevertino, kad NŽT Šiaulių skyrius, priimdamas... 83. 39.... 84. Pareiškėjas atsiliepime į atsakovo NŽT Šiaulių skyriaus apeliacinį... 85. 40.... 86. Pareiškėjas nurodo, kad aplinkybę, jog jis siekė panaikinti aptariamą... 87. 41.... 88. Pareiškėjas, nesutikdamas su atsakovo apeliacinio skundo argumentais,... 89. 42.... 90. Pareiškėjo teigimu, atsakovo apeliacinio skundo argumentai, išdėstyti šios... 91. 43.... 92. Pareiškėjas teigia, kad ginčijamas sprendimas, sutinkamai su Administracijos... 93. 44.... 94. Pareiškėjo teigimu, atsakovo pozicija dėl servitutų panaikinimo nėra... 95. 45.... 96. Pasak pareiškėjo, konkrečiu atveju aktualus yra ne atsakovo akcentuojamas... 97. 46.... 98. Pareiškėjas tvirtina, kad atsakovo apeliacinio skundo argumentai, išdėstyti... 99. 47.... 100. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Sweco Lietuva“ atsiliepime į atsakovo... 101. 48.... 102. Trečiasis suinteresuotas asmuo, akcentuodamas Žemės įstatymo 23 straipsnio... 103. 49.... 104. Trečiojo suinteresuoto asmens teigimu, Šiaulių apskrities viršininko 2004... 105. 50.... 106. Trečiasis suinteresuotas asmuo atkreipia dėmesį, kad pareiškėjas skundu... 107. 51.... 108. Trečiasis suinteresuotas asmuo akcentuoja, kad faktiškai viešpataujantysis... 109. 52.... 110. Trečiasis suinteresuotas asmuo Administracija atsiliepime į pareiškėjo ir... 111. 53.... 112. Trečiasis suinteresuotas asmuo, akcentuodamas Metodikos 3.3.3. papunktį,... 113. 54.... 114. Trečiasis suinteresuotas asmuo pažymi, kad 2016 m. gegužės 24 d. raštu Nr.... 115. 55.... 116. Trečiasis suinteresuotas asmuo, akcentuodamas Tarybos 2012 m. sausio 26 d.... 117. Teisėjų kolegija... 118. IV.... 119. 56.... 120. Bylos ginčas yra dėl žemės sklypo nustatytų kadastro duomenų patvirtinimo... 121. 57.... 122. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą patenkino iš dalies, su kuo... 123. Dėl atsakovo NŽT Šiaulių skyriaus apeliacinio skundo... 124. 58.... 125. Atsakovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi, kuria... 126. 59.... 127. Atsakovo argumentai pagrįsti, kadangi NŽT Šiaulių skyriaus 2016 m. liepos 8... 128. 60.... 129. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 130. 61.... 131. Pareiškėjas skundu teismo prašė: panaikinti NŽT Šiaulių skyriaus 2016 m.... 132. 62.... 133. Pirmosios instancijos teismas dėl servitutų panaikinimo iš esmės... 134. 63.... 135. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, panaikinusi teismo... 136. Dėl pareiškėjo E. D. apeliacinio skundo... 137. 64.... 138. Pareiškėjas apeliacinį skundą grindžia nesutikimu dėl teisės taikymo... 139. 65.... 140. Skundą teismui pareiškėjas šioje dalyje grindė nesutikimu dėl visuomenės... 141. 66.... 142. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, pasisakydama dėl... 143. 67.... 144. Todėl panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendimą dalyje dėl... 145. 68.... 146. Tik išsprendus ginčą dėl servituto gali būti patikrintas atsakovo... 147. Remdamasi išdėstytais argumentais ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos... 148. Pareiškėjo E. D. ir atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės... 149. Šiaulių apygardos administracinio 2017 m. gegužės 31 d. sprendimą... 150. Nutartis neskundžiama....