Byla 1S-441-86-2008
Dėl 2008-04-22 prokuroro nutarimo, n u s t a t e :

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamuju bylu skyriaus teisejas Zenonas Birštonas, sekretoriaujant D. Kokštaitei, dalyvaujant prokurorei I. Gulbickienei, pareiškejo UAB „( - )“ atstovams J. G., advokatei S. Naidenko, teismo posedyje išnagrinejes pareiškejo UAB „( - )“ generalinio direktoriaus A. K. skunda del Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2008-05-15 nutarties, kuria atmestas UAB „( - )“ generalinio direktoriaus A. K. skundas del 2008-04-22 prokuroro nutarimo, n u s t a t e :

22008-03-05 Vilniaus miesto apylinkes prokuraturos skyriaus prokurores nutarimu buvo nutrauktas ikiteisminis tyrimas Nr. 10-1-01987-03, pradetas 2003-08-25 pagal LR BK 182 str. 2 d., kadangi nebuvo padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymiu.

32008-03-18 UAB „( - )“ kreipesi su skundu i Vilniaus miesto apylinkes prokuraturos vyriausiaji prokurora, prašydama panaikinti 2008-03-05 prokurores nutarima. 2008-04-22 Vilniaus miesto apylinkes prokuraturos vyriausiojo prokuroro nutarimu pareiškejo skundas buvo atmestas.

42008-05-06 pareiškejas kreipesi su skundu i Vilniaus miesto 1 apylinkes teisma, prašydamas panaikinti 2008-03-05 ir 2008-04-22 prokuroru nutarimus. Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2008-05-15 nutartimi pareiškejo skundas buvo atmestas.

5Skundu Vilniaus apygardos teismui pareiškejas UAB „( - )“ generalinis direktorius A. K. prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2008-05-15 nutarti ir 2008-03-05 bei 2008-04-22 prokuroru nutarimus. Pareiškejo nuomone, 2008-03-05 Vilniaus m. apylinkes prokuraturos nutarimas yra nepagristas, priimtas neteisingai vertinant ar visiškai neivertinus reikšmingu bylai faktiniu aplinkybiu, neištyrus veikianciu juridiniu ir fiziniu asmenu veiksmu, tikru šaliu ketinimu ir siekiamu noru, tai yra atliktas nevisapusiškas tyrimas, neišnaudotos visos galimybes nusikaltimui nustatyti ir irodyti.

6Pareiškejas teigia, jog 2008-05-15 Vilniaus m. 1 apylinkes teismo nutartis yra nepagrista, nemotyvuota, priimta nepranešant pareiškejui apie nagrinejimo data ir kuris teisejas nagrines UAB „( - )“ skunda. Mano, kad šioje byloje pirmos instancijos teismas nepagristai apribojo pareiškejo teise dalyvauti skundo nagrinejime, nepranešant UAB „( - )“ apie klausimo nagrinejimo data ir vieta ir suteike iš esmes prokurorams geresne procesine padeti.

7Skunde nurodoma, kad pirmos instancijos teismo teiseja neišanalizavo ir neivertino 2008-05-06 d. pareiškejo skunde nurodytu faktiniu aplinkybiu apie galimus UAB „( - )“ vadovo R. B. nusikalstamus veiksmus, numatytus LR BK 207 str. (nauja redakcija LR BK 300 str.) ir 274 str. 3 d. (nauja redakcija LR BK 182 str. 2 d.) ir neturejo pagrindo manyti, kad nurodyti faktai yra akivaizdžiai neteisingi. Tuo tarpu, pareiškejo skundas yra pagristas faktiniu aspektu, nes nurodyti duomenys patvirtina galimu nusikalstamu veiku aplinkybes. Pareiškejas skunde išdesto faktus, kuriais grindžia savo nuomone del galimai padarytos nusikalstamos veikos. Pareiškejo nuomone, nagrinejamu atveju, neatlikus išsamiai ikiteisminio tyrimo, iš anksto konstatuoti, kad nebuvo padaryta veika, turinti nusikaltimo požymiu, negalima. Skunde nurodoma, kad pareiškejas pateike rašytinius motyvus ir irodymus apie galimai neteisetus UAB „( - )“ vadovo veiksmus, kurie, UAB „( - )“ nuomone, išsamiai gali buti išanalizuoti ir ivertinti tik atlikus ikiteismini tyrima. Tik ikiteisminio tyrimo metu surinkus ir ivertinus informacija, galima nuspresti, ar ikiteisminis tyrimas turi buti tesiamas ir ar ji pabaigus baudžiamoji byla turi buti perduodama teismui, ar tyrimas turi buti nutrauktas.

8UAB „( - )“ nuomone, pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paliktas galioti prokuroro nutarimas nutraukti ikiteismini tyrima, yra neteiseta ir nepagrista, nes kaip matyti iš ikiteisminio tyrimo medžiagos, nebuvo atlikti visi butini procesiniai veiksmai, neivertinti byloje esantys faktiniai duomenys tikslu išsiaiškinti ar buvo padarytos nusikalstamos veikos.

9Teismo posedyje UAB „( - )“ atstovai praše skunda patenkinti, prokurore praše skunda atmesti.

10Pareiškejo UAB „( - )“ generalinio direktoriaus A. K. skundas atmestinas.

11Vilniaus miesto 1 apylinkes teismas 2008-05-15 nutartimi pagristai netenkino UAB „( - )“ skundo del 2008-03-05 ir 2008-04-22 prokuroru nutarimu panaikinimo.

122003-08-25 Vilniaus miesto VPK KP NTT ENTS pradetas ikiteisminis tyrimas Nr. 10-1-01987-03 pagal 2003-08-25 gauta UAB „( - )“ generalinio direktoriaus A. K. pareiškima del UAB „( - )“ direktoriaus R. B. veiksmu, pagal požymius nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 182 str. 2 d. 2006-01-31 Vilniaus miesto apylinkes prokuraturos skyriaus prokuroras vadovaudamasis LR BPK 3 str. 1 d. 1 p., 170 str. 4 d. 2 p., 212 str. 1 p., 214 str., 216 str. prieme nutarima nutraukti ikiteismini tyrima, nes ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys nepatvirtino, kad buvo padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymiu. 2006-05-31 Vilniaus miesto apylinkes vyriausiojo prokuroro pavaduotojas, vadovaudamasis LR BPK 217 str., prieme nutarima atnaujinti ikiteismini tyrima byloje Nr. 10-1-01987-03. 2008-03-05 prokuroro nutarimu buvo nutrauktas ikiteisminis tyrimas byloje Nr. 10-1-01987-03 pradetas pagal LR BK 182 str. 2 d., nesant padarytai nusikalstamai veikai, numatytai LR BK 182 str. 2 d.

13Ikiteisminio tyrimo metu, siekiant nustatyti nusikalstamos veikos aplinkybes, minetoje byloje buvo atlikti visi butini ikiteisminio tyrimo veiksmai – apklausti liudytojai, išsiaiškinti svarbiausi klausimai, gautos specialistu išvados, surinkti reikalingi rašytiniai irodymai. Ikiteisminis tyrimas atliktas išsamiai, nepažeidžiant baudžiamojo proceso istatymo reikalavimu. Atlikus butinus ikiteisminio tyrimo veiksmus nustatyta, kad nebuvo padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymiu. Pažymetina, jog vadovaujantis LR BPK 3 str. 1 d. 1 p. ikiteisminis tyrimas nutraukiamas tuo atveju, kai arba visai nebuvo jokio ivykio, apie kuri buvo pateikta informacija kaip apie nusikalstama veika, arba ivykis, pasireiškes priešingu teisei elgesiu, yra buves, bet to ivykio negalima laikyti nusikalstama veika, arba buvo ivykis be niekieno kaltes. 2008-03-05 ir 2008-04-22 prokuroru nutarimai teiseti ir pagristi, jame prokurorai motyvavo savo išvadas del ikiteisminio tyrimo nutraukimo.

14Kaip matyti iš bylos medžiagos, pareiškejo UAB „( - )“ skundai prokuraturai bei apylinkes teismui buvo išsamiai išnagrineti, del skundu pateiktos motyvuotos išvados. 2006-05-31 Vilniaus miesto apylinkes prokuraturos nutarimu ikiteisminis tyrimas buvo atnaujintas, taciau ir atlikus papildomus ikiteisminio tyrimo veiksmus, nepavyko nustatyti objektyviu duomenu, patvirtinanciu nusikalstamos veikos padaryma, todel 2008-03-05 prokuroro nutarimu nuspresta ikiteismini tyrima nutraukti. Del 2008-03-18 pareiškejo skundo Vilniaus miesto apylinkes prokuraturoje buvo priimtas 2008-04-22 vyriausiojo prokuroro pavaduotojo nutarimas. Tai, kad pareiškejas nesutinka su prokuroru bei ikiteisminio tyrimo teisejos priimtais procesiniais sprendimais, nereiškia, kad jo skundai buvo neišnagrineti ar buvo išnagrineti formaliai, ar nebuvo atlikti visi butini ikiteisminio tyrimo veiksmai, siekiant nustatyti nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes. Skunde apygardos teismui pareiškejas nenurodo jokiu papildomu aplinkybiu, kurios nebutu išnagrinetos ikiteisminio tyrimo metu ir del kuriu nebutu pateiktos motyvuotos išvados 2008-03-05 ir 2008-04-22 prokuroru nutarimuose bei 2008-05-15 ikiteisminio tyrimo teisejos nutartyje.

15Pažymetina, kad skundai del prokuroro nutarimo atsisakyti pradeti ikiteismini tyrima turi buti paduodami ir nagrinejami pagal bendra skundu del ikiteisminio tyrimo pareiguno ir prokuroro proceso veiksmu apskundimo tvarka, nustatyta LR BPK 62-65 str. Lietuvos Respublikos BPK 64 str. nurodyta, kad ikiteisminio tyrimo teisejui nagrinejant skunda gali buti rengiamas posedis. Tai yra teismo teise, bet ne pareiga. Todel, Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo ikiteisminio tyrimo teiseja, nagrinedama UAB „( - )“ generalinio direktoriaus skunda del 2008-04-22 prokuroro nutarimo panaikinimo, baudžiamojo proceso istatymo nuostatu nepažeide.

16Atsižvelgdamas i tai, kas išdestyta bei išnagrinejes bylos medžiaga, apygardos teismas konstatuoja, kad Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo ikiteisminio tyrimo teisejos 2008-05-15 nutartis teiseta ir pagrista, priimta nepažeidžiant baudžiamojo proceso istatymo reikalavimu. Pareiškejo skunde nurodyti argumentai nesuteikia pagrindo panaikinti ikiteisminio tyrimo teisejos nutarti.

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 442 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

18atmesti pareiškejo UAB „( - )“ generalinio direktoriaus A. K. skunda ir palikti galioti Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2008-05-15 nutarti.

19Nutartis galutine ir neskundžiama.

Proceso dalyviai