Byla P-111-146/2016
Dėl sprendimų panaikinimo priėmimo klausimą

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (pranešėja), Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė) ir Skirgailės Žalimienės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų prašymo atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A442-1826/2012 pagal pareiškėjo G. Š. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 8 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo G. Š. skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimų panaikinimo priėmimo klausimą.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. birželio 21 d. nutartimi paliko nepakeistą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 8 d. sprendimą, kuriuo buvo atmestas pareiškėjo G. Š. (toliau – ir pareiškėjas) skundas dėl Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. sprendimo Nr. S-166(7-112/2011), Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2011 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. 68-56 ir Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2011 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. (6.5)-103 panaikinimo.

6Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme 2016 m. lapkričio 8 d. gautas Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų (toliau – ir Rūmai) prašymas dėl proceso atnaujinimo administracinėje byloje Nr. A442-1826/2012, kuriuo prašoma Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. birželio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A442-1826/2012 panaikinti bei priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą tenkinti.

7Teisėjų kolegija

konstatuoja:

8II.

9Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) (2016 m. birželio 2 d. įstatymo Nr. XII-2399 redakcija) 161 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prašymo dėl proceso atnaujinimo priėmimo klausimą, taip pat priimtą nagrinėti prašymą dėl proceso atnaujinimo nagrinėja Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko sudaryta teisėjų kolegija. Nagrinėjant prašymo priėmimą, mutatis mutandis vadovaujamasi šio įstatymo 33 straipsniu. Taip pat patikrinama, ar prašymas atitinka šio įstatymo 157, 158, 159 ir 160 straipsniuose nustatytus reikalavimus.

10Pagal ABTĮ 157 straipsnio 1 dalį, prašymą atnaujinti procesą turi teisę paduoti proceso šalys ir jų atstovai, neįtraukti į bylos nagrinėjimą asmenys, jeigu įsiteisėjęs sprendimas ar nutartis pažeidžia jų teises ar įstatymų saugomus interesus, taip pat prokuroras ir viešojo administravimo subjektai, kad būtų apgintas viešasis interesas ar apgintos valstybės ir asmenų teisės bei įstatymų saugomi interesai. Neįtraukti į bylos nagrinėjimą asmenys gali paduoti prašymus atnaujinti procesą tik šio įstatymo 156 straipsnio 2 dalies 7 punkte nurodytu pagrindu. ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 7 punktas numato, kad procesas gali būti atnaujinamas, jeigu sprendime teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų teisių ar pareigų.

11Remiantis ABTĮ 158 straipsnyje 3 dalimi, prašymas dėl proceso atnaujinimo apmokestinamas 30 eurų dydžio žyminiu mokesčiu.

12ABTĮ 159 straipsnyje nustatyta, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo gali būti paduodamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kai jį padavęs subjektas sužinojo arba turėjo sužinoti apie aplinkybes, kurios yra proceso atnaujinimo pagrindas (1 dalis). Asmenims, praleidusiems prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimo terminą dėl svarbių priežasčių, praleistas terminas gali būti atnaujintas, jeigu prašymas dėl termino atnaujinimo paduotas ne vėliau kaip po vienų metų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos (2 dalis). ABTĮ 160 straipsnio 1 dalyje taip pat numatyta, kad prašyme dėl proceso atnaujinimo, be kita ko, nurodoma aplinkybės, kuriomis grindžiamas 159 straipsnyje nurodytų terminų skaičiavimas (6 punktas).

13Kaip minėta, pagal ABTĮ 157 straipsnio 1 dalį, prašymą atnaujinti procesą turi teisę paduoti tokios 3 subjektų grupės: 1) proceso šalys ir jų atstovai; 2) neįtraukti į bylos nagrinėjimą asmenys, jeigu įsiteisėjęs sprendimas ar nutartis pažeidžia jų teises ar įstatymų saugomus interesus; 3) prokuroras ir viešojo administravimo subjektai, kad būtų apgintas viešasis interesas ar apgintos valstybės ir asmenų teisės bei įstatymų saugomi interesai. Šiuo atveju prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A442-1826/2012 pateikė Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai, kurie nedalyvavo administracinėje byloje Nr. A442-1826/2012 nei kaip proceso šalis, nei kaip atstovas. Prašyme atnaujinti procesą teigiama, kad Rūmai teikia šį prašymą siekdami ginti viešąjį interesą, ūkininkų teises bei įstatymų saugomus interesus. Tačiau tokia Rūmų kompetencija ir teisė nėra pagrįsta jokiais kartu su prašymu atnaujinti procesą pateiktais įrodymais. Teisėjų kolegija, susipažinusi su Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų veiklą ir kompetenciją reglamentuojančiais teisės aktais (Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų įstatymo 4 str., 5 str., Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų statuto 4 str., 6 d.), priėjo prie išvados, kad įstatymai nenumato Rūmų teisės ginti viešąjį interesą, valstybės ir asmenų teises bei įstatymų saugomus interesus. Taip pat šiuo atveju Rūmai negali būti laikomi neįtrauktais į bylos nagrinėjimą asmenimis, kurie ABTĮ 157 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka turi teisę paduoti prašymą atnaujinti administracinės bylos procesą, kadangi byloje nėra duomenų bei Rūmai nepateikė jokių įrodymų, kad administracinėje byloje Nr. A442-1826/2012 priimtame įsiteisėjusiame sprendime teismas nusprendė dėl Rūmų teisių ar pareigų ir todėl toks teismo sprendimas galimai pažeidžia Rūmų teises ar įstatymų saugomus interesus. Be to, Rūmų pateiktas prašymas nėra apskritai grindžiamas ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 7 punkte nurodytu proceso atnaujinimo pagrindu, kaip to reikalauja ABTĮ 157 straipsnio 1 dalis.

14Pirmiau išvardytos aplinkybės leidžia konstatuoti, kad prašymas atnaujinti procesą paduotas subjekto, neturinčio teisės jį paduoti.

15Pažymėtina ir tai, kad kartu su nagrinėjamu prašymu dėl proceso atnaujinimo teismui nebuvo pateiktas įrodymas, patvirtinantis ABTĮ 158 straipsnyje 3 dalyje numatyto dydžio žyminio mokesčio sumokėjimą.

16Rūmų pateiktas prašymas atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A442-1826/2012 yra grindžiamas ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 10 punktu (kai pateikiami akivaizdūs įrodymai, kad padarytas esminis materialiosios teisės normų pažeidimas jas taikant, galėjęs turėti įtakos priimti neteisėtą sprendimą ar nutartį) ir 12 punktu (kai būtina užtikrinti vienodos administracinių teismų praktikos formavimą). Tačiau pažymėtina, kad pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, tokių aplinkybių paaiškėjimo (turėjimo paaiškėti) momentas (taigi, ir trijų mėnesių termino eigos pradžia) paprastai siejamas su sprendimo byloje, kurioje prašoma atnaujinti procesą, įsiteisėjimo (pirmosios instancijos teisme) ar paskelbimo (apeliacinės instancijos teismo sprendimo atveju) momentu (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. balandžio 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P143-84/2009, 2009 m. birželio 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P822-166/2009, 2012 m. kovo 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P146-17/2012, 2012 m. balandžio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P146-73/2012). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šios administracinės bylos nagrinėjimo procesą užbaigė priimdamas 2012 m. birželio 21 d. nutartį. Rūmų prašymas dėl proceso atnaujinimo 156 straipsnio 2 dalies 10 ir 12 punktuose numatytais pagrindais paduotas tik 2016 m. lapkričio 8 d., t. y. akivaizdžiai praleidus ABTĮ 159 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą bei nesant pagrindo atnaujinti šį terminą ABTĮ 159 straipsnio 2 dalyje nustatytu būdu.

17Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į visumą nustatytų aplinkybių, konstatuoja, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų prašymas atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A442-1826/2012 neatitinka ABTĮ 157, 158, 159 ir 160 straipsniuose nustatytų reikalavimų, todėl jį atsisakytina priimti.

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (2016 m. birželio 2 d. įstatymo Nr. XII-2399 redakcija) 161 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

19Atsisakyti priimti Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A442-1826/2012 ir kartu su priedais grąžinti jį padavusiam asmeniui.

20Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai